Dringende boodschap van Christus


 

CHRISTUS zegt:

Ik kom door de geest van mijn Opnemer, omdat Ik je iets  DRINGENDS te zeggen heb!

Heb je vijanden lief; vergeef diegenen die je misbruiken; bid voor diegenen die kwaad van je spreken, … en als je dit niet op eigen kracht kunt doen, zoek alle mogelijke middelen om dit met de geestkracht – Goddelijk Bewustzijn te doen.

BID en MEDITEER en vraag om hulp. Het zal je gegeven worden als je volhardt.

Als het ego volhardt in je gedachten opnieuw neerwaarts te dwingen tot kwaadaardigheid en boosheid en allerlei argumenten aanvoert waarom je iemand zou moeten veroordelen die jou diep gekwetst en zelfs fysiek verwond heeft, ga steeds opnieuw in meditatie, zoek inzicht en verlichting van je dilemma, vraag om deze lastige terugkerende boze en wraakzuchtige gedachten uit je verwijderd te hebben…

NIET om God te behagen

zoals je door de kerken geleerd is

maar om je te beschermen tegen de zweepslag van je boze gedachten die in je leven terugkaatsen en hevige beroering en nog meer ruzies en discussies in zich dragen die je te verwerken krijgt.

WANT – hoeveel kracht je ook geeft aan haatdragende gedachten, die kracht zal een directe elektrische bewustzijnsstroom sturen naar de persoon die je gekwetst heeft, – EN de bewustzijnsstroom keert te zijner tijd al suizend naar je terug, zoals een boemerang.

Je moet weten dat ieder elektrisch veld een gelijkaardig magnetisch veld schept – de twee werken altijd samen – zodat WAT UITGESTUURD WORDT OP DEN DUUR TERUGKEERT.

Dit is een wetenschappelijke bestaanswet, maar wat de wetenschap nog niet wil toegeven is dit:

Elektrische kracht bekrachtigt de geest; het is de bewustzijnsimpuls van ‘Aan de Slag’ in de geest. Elektrische kracht is een bewustzijnsfacet.

Magnetisme met Twee Gezichten bekrachtigt de menselijke en dierlijke emoties – het ‘trekt aan’ en het ‘stoot af’. Het is de impuls van menselijke liefde en de impuls van haat.

Magnetisme wordt ervaren door alle levende dingen als emotie – gevoel.

Ik heb deze Waarheid volledig beschreven in mijn Brieven 4.(A) & 4 (B) [5 & 6].

Niet enkel dit, de wetenschappelijke medische kennis heeft ontdekt (wat Ik 2000 jaar geleden in Palestina zo goed begreep) dat alle gedachten die in je brein vorm aannemen, via je hypothalamus in je hypofyse afdalen en de negativiteit en emotionele trauma’s (verlaagde trillingen) die ze bevatten, in je organen, bloed en gehele lichaam worden afgegeven, wat een vermindering van energie en uiteindelijk ziekte veroorzaakt.

Dit is het fenomeen dat psycho‑somatische kwalen veroorzaakt, wat door de medische professie erkend wordt.

Destijds in Palestina, 2000 jaar geleden, zei Ik tegen de Joden zich geen zorgen te maken over het drinken uit ongewassen bekers, maar op te letten en bezorgd te zijn over wat er uit hun mond kwam. Wat er in de evangeliën in het Nieuwe Testament werd gemeld, heb Ik in het soort woorden vertaald die Ik werkelijk tegen de Joden gezegd heb – die geen flauw benul hadden van wat Ik hen probeerde te vertellen. En helaas, de verscheidene ‘Christelijke’ kerken zijn tegenwoordig nog net zo onwetend.

Hoe konden ze het begrijpen – zij hadden de verlichting niet die Ik in de Woestijn ontving die mijn geest verlichtte en in mijn geest de spirituele kennis van de scheppingsoorsprongen en bestaanswetten inprentte.

Maar JIJ, die vandaag de dag in jouw wereld leeft, hebt talloze leraren gehad die naar de aarde gekomen zijn, wetenschappelijke feiten verklaard hebben en ook mystici die je naar metafysische, spirituele waarheden geleid hebben, die je voorbereid hebben op mijn Brieven die de allerhoogste Waarheid van al bevatten – de ware Aard van je Bron van Oorsprong die je God noemt en de Universele Bestaanswetten.

Nu wil Ik dat je nadenkt over de echt verschrikkelijke en schandelijke dingen die bepaalde mensen in je wereld initiëren, – ondanks al deze Leraren van facetten van Waarheid.

Het aanhoudende bloedvergieten in Irak is een zaak die jullie allen diep tot nadenken zou moeten aanzetten over de waarschijnlijke boemerang van dergelijke destructieve handelingen.

Ik wil dat je over deze situatie nadenkt vanuit een spiritueel gezichtspunt dat niet VEROORDEELT, maar de ‘waarheid’ ziet inherent aan de gedachten en handelingen die bij de situatie betrokken zijn.

Je had een man, Saddam Hoessein, die vastbesloten was om aan de macht te komen in Irak en vrede en overvloed voor zijn volk tot stand te brengen. Onontwikkeld in ware spiritualiteit gebruikte hij erg wrede en gewelddadige manieren om een natie te beheersen, om die mensen tot zwijgen te brengen die hem problemen gaven. Deze mensen gebruikten geweld in een opstand tegen hem en hij overgoot hen eveneens met geweld. Hier had je een tirannieke Dictator en een sekte van mensen van hetzelfde mentale en morele niveau – hun spirituele trillingen, ondanks al het bidden en uiterlijke religieuze show, waren zo duister en dicht en laag als maar mogelijk is om in je wereld van vandaag te bereiken. Hoessein en deze onhandelbare mensen verdienden elkaar.

Het Irakese volk tolereerde hem, sommigen bewonderden en juichten hem zelfs toe, omdat hij de vrede bewaarde voor een wispelturige natie en hen de kans gaf om hun dagelijkse leven zo vreedzaam te leiden als hun aangeboren agressieve aard hen toeliet.

Hij viel uit de gratie bij de VS, MAAKTE HAAR LEIDERS KWAAD, en net zo geregeerd door hun ego, besloten de Leiders Saddam Hoessein te bestraffen door sancties op te leggen. Later zette een humanitaire impuls aan tot de invoering van een stelsel van ‘Olie voor Voedsel’ die de hongerige mensen van Irak hielp en Amerika toegang gaf tot de olie die ze nodig hadden. Maar deze maatregel was een ernstige klap voor de trots van Hoessein en verlichtte de nationale ontberingen aan algemene luxe en dagelijkse producten niet, waar hun buren van genoten.

Ik wil dat jullie, mensen van de wereld, je in gedachten inleven in de enorme hoeveelheid wrok, haat, zielenleed, die door deze handeling van een natie veroorzaakt werd, sterk in hun Overvloedige Weelde, bewapening, getrainde soldaten, matrozen en piloten.

Ik wil dat je begrijpt dat een dergelijke NATIONALE EMOTIE een ‘levende kracht’ van vernietiging met grote proporties wordt.


 

Het is zeker dat NIEMAND echt op het pad van CHRISTUS’ WEG – MIJN WEG – ooit een dergelijke sadistische koers gevolgd zou hebben. Geconfronteerd met het probleem om met een Saddam Hoessein te moeten omgaan, zou een dergelijke leider, verlicht in de spirituele en wetenschappelijke Bestaanswetten, een sessie van verlichte mensen bijeengeroepen hebben om elkaar te ontmoeten om te mediteren en om leiding te vragen.

Mijn begeleiding zou er vrijwel zeker op uit geweest zijn om een vergadering met Saddam Hoessein te beleggen en op de tragedie te wijzen die uiteindelijk uit de impasse tussen de twee landen zou volgen. Een verlicht Leider zou, in plaats van ‘de baas te spelen’ over Hoessein en hem met oorlog te bedreigen, hem en zijn adviseurs gevraagd hebben een document op te stellen, een overeenkomst waarmee beide landen in vriendschap zouden kunnen leven en die groei en een binnenlands verrijkingsprogramma voor beide landen zou bevorderen.

Een dergelijke verlichte Leider zou dan de Irakese voorstellen doorlezen om vrede en harmonie te vestigen, zou ze vreedzaam bespreken met een oprechte wens om wel‑zijn voor allen te vestigen. Hij zou zijn verlichte mensen oproepen te mediteren en alle aanpassingen terug te brengen DIE ZE DOOR MEDITATIE VERKREGEN HADDEN.

Op die manier zouden de mensen onder Saddam Hoessein geleidelijk bevrijd zijn geweest van de wurggreep van een tiran, Saddam zelf zou de voordelen gezien hebben die voortkwamen uit een vreedzame benadering, in plaats van een agressieve en de Arabische Staten zouden onder de indruk geweest zijn van het succes van de onderneming. Dit zou er ook toe geleid hebben dat de Moslims hun huidige interpretatie van de Koran opnieuw zouden overdenken.

Maar wat is de erkende en algemeen aanvaarde WERELDSE MANIER?

Wat heeft de ‘Menselijke Geest’ – het Menselijke Ego vandaag bereikt?

Overweeg of uit dit gedrag hieronder geschetst enig blijvend voordeel kan volgen?

Een vreedzame natie, een vreedzaam volk, reeds verstoken van normale handelsfaciliteiten met andere naties, werd ‘s nachts gebombardeerd. Hun gebouwen, gebouwd met grote moeite en gelduitgaven en die verscheidene diensten aan mensen leveren, zijn vernietigd.

Nacht na nacht werden onschuldige mensen onderworpen aan de terreur van bommen, zich afvragend – ‘Waar zullen ze vallen? Wie zal er geraakt worden? Zullen ze ons in het puin vinden? Zullen we een familielid verliezen? Zullen we allemaal gedood worden?’

Wat hebben deze mensen gedaan om een dergelijke angstaanjagende beproeving te verdienen, buiten zich gewonnen te geven en zo gelukkig mogelijk als ze konden proberen te leven onder een tiran die de VS haat?

Hieraan voorafgaand, stuurde een andere tirannieke fanaat in de VS vliegtuigen om de twin towers van het Handelscentrum in New York te vernietigen. Een grote kreet van razernij, boosheid, wraak steeg op uit het Amerikaanse volk. Door de vernietiging verloren ze veel mensen – geliefden. Ieder jaar zijn er Christelijke kerkdiensten om de doden te herdenken en heel veel tranen worden vergoten in de zondvloed van verdriet door aan hen te denken.

Denk een moment na: ‘Christelijke Diensten’ – wordt er ooit gepraat over VERGEVING van diegenen die de werktuigen waren in deze vernietiging?


 

Vergieten de Amerikanen tranen voor de onschuldigen die onder de hagel van bommen stierven, nacht na nacht gedeponeerd zonder een goede reden buiten venijnige haat jegens Hoessein? Houden ze diensten voor de dode Irakezen? Overwegen ze ook maar dat ze onschuldigen hebben vermoord – die geen bescherming hadden tegen de afschuwwekkende wapens van de VS en hen nog geen moment kwaad hadden gedaan?

Denk eens na over het gewicht van het emotionele leed dat losgelaten wordt door al dit onverdraaglijke en arrogante vernietigen van een ander land – vernietiging die alle rebelse gevechtsgroepen bevrijd heeft die Hoessein onder controle had. Die een zeer valse manier om anderen te doden losliet – de zelfmoordbommen. Iedere keer dat dergelijke bommen afgaan – daarbij onschuldige toeschouwers dodend, zouden de Amerikanen, die de oorlog tegen Irak steunden, moeten beseffen dat het hun steun was die dergelijke zelfmoordbommen mogelijk gemaakt heeft.

Denk eens na over het loslaten van de gigantische, verzwegen emotionele trillingen van afschuw, haat, wraak en vergelding die er nu op Amerika gericht worden.

Hoe denken de Amerikanen dat al deze ‘Haat Energie’ zich tegen hen zal openbaren?

Omdat het gemanifesteerd zal worden als dood en vernietiging. Het is een bestaanswet. Zelfs ‘Christelijke’ kerken claimen in deze wet te geloven.

Waar geen VERGEVINGSGEZINDHEID is, is er vergelding in de vorm van Oorzaak en Gevolg.

VERGEVINGSGEZINDHEID, volledig en totaal en LIEFHEBBEND, verdrijft de heftige haatenergieën. Zonder vergevingsgezindheid verzamelen ze stuwkracht uit de aanhoudende wrok van de tegenstander.

Lees het artikel over ‘Barsten in jullie planeet’ en vraag je dan af hoe al deze angstaanjagende lading haat gemanifesteerd zal worden. Wie zullen, in Amerika – VROEGER OF LATER – het doelwit zijn?

Daarom zeg Ik je duidelijk: In je huis, in je gemeenschap, in je stad, in je Provincie, in je land, – VERGEEF wie je ook maar op enige wijze verwond heeft – groot of klein. Laat dit woord luid door je land heen klinken met alle middelen die je hebt.

En als je niet gemakkelijk kunt vergeven, omdat je ego je dat niet toelaat – breng dan je pijn en boosheid naar Goddelijk Bewustzijn (die Ik de ‘Vader’ noemde toen Ik in Palestina was) en vraag om Diens instroom van Spiritueel Sturende Kracht om zachtjes de lasten uit je geest te verlichten en te verwijderen.

Zullen je religies je dit vertellen? Nee, dat deden ze niet toen Ik in Palestina was en dat zullen ze nu ook niet doen.

Werkelijk, zij die de hoogste posities in de machtigste landen innemen en in de wereld de meest afschuwwekkende schade veroorzaken, worden door de religieuze leiders van de verscheidene ‘Christelijke’ religies met pracht en praal, glimlachen en handen schudden ontvangen. De blinden grijpen de handen van en geven zegeningen aan de blinden.

Om de WAARHEID te horen – MOET JE DIRECT BIJ MIJ KOMEN. Ik ben waarlijk levend en universeel in wezen; KOM en Ik zal je oproep ontvangen en er liefdevol op reageren.

Heb de moed om je aan te sluiten bij CHRISTUSWIJS en de leringen op te volgen die Ik de wereld door mijn Brieven gebracht heb. Ze zullen je tonen hoe in afstemming en overeenstemming met de BESTAANSWETTEN te blijven.

Ze zullen je helpen om in harmonie te komen met het universum zelf. En dan zullen alle dingen voor je hoogste goed en blijdschap en bescherming werken.
Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.