Christus Keert Terug
Spreekt Zijn Waarheid


INTRODUCTIE BIJ BRIEF 5


Opnemer: Er is een vreemde – miraculeuze – gebeurtenis verbonden aan de volgende Brief.

Toen Brief 5 klaar was, werd de opnemer duidelijk gezegd de parabel uit Matteüs 13:3 te gebruiken als openingsalinea’s.


Een tijdje later viel het haar krachtig in om een alinea (hier) toe te voegen gemerkt met **.


Brief 5 werd uitgeprint. Toen ze de bladzijden rangschikte, was ze stomverbaasd – geschokt – te ontdekken dat de helft van deze bladzijde nu in beslag werd genomen door de woorden:


Ik ben het LEVEN, de WAARHEID en de WEG


die niet op de computer waren getypt.


Het leek een ‘voettekst’ voor een pagina te zijn. Maar een dergelijke ‘voettekst’ kon enkel ingetypt worden door de precieze en specifieke ‘Word Perfect’‑instructies te gebruiken om een ‘voettekst’ te creëren.

Bovendien worden er normaal slechts twee regels aan een ‘voettekst’ toegewezen. Een halve bladzijde zou geen ‘voettekst’ zijn!

Nog steeds geschokt door de gebeurtenis, doorzocht de opnemer elk bestand in de computer om te zien of ze, op enig moment, een dergelijke voettekst gebruikt had en het vergeten was – maar vond niets.


Een computertechneut werd erbij geroepen, de tekst op de computer en de print zelf getoond, maar hij was niet in staat te verklaren hoe het had kunnen gebeuren. Tot nu toe is niemand in staat geweest het te verklaren.


Voor diegenen die er zich mogelijk niet bewust van zijn, deze uitspraak Ik ben het LEVEN, de WAARHEID en de WEG werd door JEZUS CHRISTUS gedaan, toen hij zichzelf beschreef tijdens zijn missie in Palestina.


De tekst was al aangehaald en uitgelegd door Christus op dit puntvan Brief 5, maar hij had de woorden in een andere volgorde gebruikt.


Wanneer je de alinea’s, gemerkt met **, leest in samenhang met de ‘VOETTEKST’ op blz.154, zullen ze ongetwijfeld nieuwe betekenis voor je krijgen, omdat ze duidelijk met elkaar verbonden zijn.

Als eerste werd de verwoording van alinea ** energetisch gedicteerd en getypt op de computer en op een bepaald moment onmiddellijk erna, werd de ’voettekst’ toegevoegd.


Nog een mysterie! Hoe komt het dat deze ‘voettekst’ op het moment van het printen niet opgemerkt werd?

De opnemer woont alleen. Niemand anders kan toegang tot de computer hebben gehad.


De opnemer beschouwt deze interventie – en afwijking van de Word‑Perfect‑procedures, als CHRISTUS’ eigen persoonlijke handtekening … iets dat hij destijds op aarde gedaan zou kunnen hebben.


Christus Keert Terug
Spreekt Zijn Waarheid


BRIEF 5


Opnieuw, dit ben Ik, de CHRISTUS, die via een Brief naar jullie gekomen is, naar wie ook mijn woorden kan ontvangen.

De volgende parabel is even goed van toepassing op jullie moderne tijdperk als dat zij was op de Joodse periode, 2001 jaar geleden. Ik vertrouw haar waarheid toe aan jou, die deze Brieven leest.

“Een zaaier ging uit om te zaaien. En terwijl hij zaaide, vielen enkele zaden langs het pad en de vogels kwamen en verslonden ze. Andere zaden vielen op rotsachtige grond, waar ze niet veel aarde hadden en onmiddellijk ontkiemden ze, aangezien ze niet diep in de grond zaten, maar toen de zon opkwam, droogden ze uit en kwijnden weg. Andere zaden vielen op doornstruiken en de doornstruiken groeiden uit en overwoekerden hen. Andere zaden vielen in goede aarde en brachten graan voort, sommige een honderdvoud, sommige een zestigvoud, sommige een dertigvoud. Hij die oren heeft om te horen, laat hem horen…….”

“Hoor dan de betekenis van de parabel van de zaaier.
_

Ik ben het LEVEN, de WAARHEID en de WEG

********************************************************************************************************


Wanneer iemand de boodschap hoort betreffende het koninkrijk en ze niet begrijpt, grist de boosdoener (de zelfgerichtheid) weg wat in zijn hart gezaaid werd; dat is wat langs het pad gezaaid werd.

Dat wat in rotsachtige grond gezaaid werd, betreft hem die de boodschap hoort en haar onmiddellijk met vreugde ontvangt; hij heeft echter geen wortel in zich, maar volhardt een poosje en wanneer tegenspoed of vervolgingen komen als gevolg van de boodschap, valt hij onmiddellijk af. Dat wat tussen doornstruiken gezaaid werd, betreft hem die de boodschap hoort, maar de zorgen van de wereld en de geneugten van rijkdom verstikken de boodschap en zij draagt geen vrucht. Wat in goede aarde gezaaid werd, betreft hem die de boodschap hoort en ontvangt en haar begrijpt; hij draagt inderdaad vrucht en brengt in het ene geval een honderdvoud, in een ander geval zestigvoudig en in weer een ander geval dertigvoudig vrucht voort. Matteüs 13:3


**Mijn bedoeling om deze kennis van de Waarheid van Zijn in deze Brieven met je te delen, is om je in staat te stellen te groeien in spirituele liefde en wijsheid en de vruchten en zegeningen voort te brengen van dergelijke spirituele liefde en wijsheid op elk moment van je zich ontwikkelende bewustzijn. Ik verlang voor jou dat je rijkelijk vreugdevol bent.

Laten we daarom samen ploegen in je menselijke aarde van bewustzijn, het omspitten, het ontdoen van de stenen der wanhoop, de kluiten van on‑begrip kapot slaan door middel van verdiepende wijsheid, het onkruid van je negatieve mentale/emotionele patronen met mijn hulp wieden, je bewustzijnsgrond bemesten met steeds toenemend geloofsvertrouwen. Om dan steeds mooiere zaden te zaaien, geboren uit jouw zich ontwikkelende spirituele inzichten en onvoorwaardelijke liefde. In deze onderneming zal mijn vreugde jouw vreugde zijn – en jouw vreugde zal aan mijn vreugde toegevoegd worden. In deze eenheid van doelstelling en verwezenlijking zul je uiteindelijk voelen dat je inderdaad van mijn geest bent en mijn geest zal in jou uitgegoten worden. Op deze manier zullen we de eenheid ervaren van DAT waaruit wij beiden onze individualiteit aangenomen hebben. Mijn gedachten zullen jouw gedachten worden, onbezoedeld door jouw vroegere egobewustzijn. **


Ik heb het proces – het pad – beschreven waarlangs je zult reizen om je meest sublieme en volmaakte hartenwensen te vervullen.

En dus zeg Ik tegen je dat, hoewel deze Brief eerst moeilijk te aanvaarden kan zijn en tijd en inspanning zal vergen om volledig te begrijpen, het een sterke schakel vormt tussen jouw bewustzijn en het mijne.

In mijn transcendente staat kan Ik meer voor je doen wanneer je me aanroept, dan Ik zou kunnen als Ik in een fysiek lichaam naar de aarde zou terugkeren, wanneer je mij met je ogen zou kunnen zien en me met je oren zou kunnen horen, maar je begrip van Waarheid van Zijn zou mogelijk beperkt zijn.

Door deze vorm van contact met je bewustzijn, kun je mij rechtstreeks in je geest en hart ontvangen, wanneer de randvoorwaarden voor een dergelijk contact vervuld zijn.

Want Ik zeg je waarlijk, hoe meer tijd en meditatie je wijdt aan deze Brieven, hoe meer het mogelijk voor je zal worden om hogere inspiratie en instructies van mij, persoonlijk, te ontvangen, omdat met elk lezen van deze Brieven je eigen bewustzijnsfrequenties verder verhoogd zullen worden naar mijn spirituele bewustzijnsfrequenties – en uiteindelijk zullen we in staat zijn om een echte ontmoetingsplaats in bewustzijn te bereiken. Dan – zal de oogst in je leven overvloedig zijn.

Om uit te leggen waarom dit zo is – moet Ik je vertellen, dat mijn bewustzijn afdaalt door vele verschillende lagen van bewustzijnstrillingsfrequenties om tegemoet te komen aan de behoeften van diegenen die hulp en inspiratie zoeken. De vele verschillende bewustzijnslagen, waar mijn bewustzijn doorheen gaat, verschillen allemaal duidelijk van elkaar.

Elk niveau van bewustzijnsfrequenties schept, en manifesteert zich als verschillende omstandigheden van bestaan, aangezien de hoogste en laagste bewustzijnstrillingsfrequenties voortgebracht worden door de hoogste of laagste spirituele/ mentale/emotionele bewustzijnspatronen of -vormen. Met hoge en lage patronen bedoel Ik die welke het dichtst bij en het verst verwijderd zijn van Goddelijke BewustzijnsIntentie.

Zoals je weet, brengt elke trillingsfrequentie van geluidsgolven haar eigen unieke en individuele noot en toon voort. Evenzo brengen gewone mentale/emotionele gedachtevormen hun eigen trillingsfrequenties in bewustzijn voort en deze brengen, op hun beurt, de uiterlijke omstandigheden voort waarbinnen dat bewustzijn verblijft.

Hoe hoger de bewustzijnstrillingsfrequenties, hoe mooier, harmonieuzer, vreugdevoller en meer vervuld de levens zijn van diegenen die zich binnen deze frequenties bevinden. Hoe lager de frequenties, hoe ruwer, bitterder, scherper en ellendiger de levens zijn van diegenen die binnen dergelijke frequenties resoneren. Hun levens worden doorspekt met rampen, ontberingen en onmenselijkheid.

Hoe hoger de bewustzijnstrillingsfrequentie, hoe spiritueel liefdevoller en mooier de gedachten, de scheppende verbeelding, de idealen en schoonheid van kleur en levensvormen zijn, want ze stijgen dichter en dichter tot de dimensies van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN, waar de frequenties zo verhoogd zijn geworden om dan af te vlakken en in krachtig equilibrium binnen te gaan – de ALMACHT van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN – de Bron van Alle Zijn, LIEFDE.

Voor jou mogen de uiterlijke omstandigheden dié lijken te zijn waarin het lichaam zich bevindt, maar de waarheid is, dat het het bewustzijn is dat zich erin bevindt, dat ervaart en reageert op de uiterlijke omstandigheden. Het lichaam is maar een voertuig dat het menselijke bewustzijn aan anderen zichtbaar maakt en de toestand van het voertuig zelf is een manifestatie van het niveau van het spirituele/mentale/emotionele bewustzijn dat er in woont.

Daarom, zoals Ik eerder zei, als een observator van individuele behoeften en als reactie op smeekbeden om hulp, daalt mijn bewustzijn af door de verschillende niveaus van bestaansbewustzijn om de oprechte smekeling te bereiken, want om de antwoorden te geven, moet Ik eerst de behoefte ontvangen. En zoals Ik op pagina 155 zei, deze Brieven zijn een schakel, een middel voor jouw communicatie met mijn bewustzijn om je in staat te stellen spiritueel aangetrokken en ontvankelijk gemaakt te worden – en dan diepgaand alle kennis te begrijpen en te gebruiken die Ik met je wens te delen om je hogerop te brengen op de ladder van spiritueel bewustzijn naar de ultieme hoogten van het CHRISTUSBEWUSTZIJN.


Omdat Ik zelf in bijna volmaakt equilibrium ben, bezit Ik de spirituele kracht van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN in een bijna volmaakte graad. Ik ben doordrenkt van de aard van Universeel Bewustzijn.

Daarom blijft mijn gehele bewustzijn – ongeacht andermans gedachten of woorden, geloof of on‑geloof, liefde of haat, aanvaarding of afwijzing van mij, dat van pure onvoorwaardelijke LIEFDE.

Het wankelt of verandert nooit. Mijn houding is aanhoudend die van pure LIEFDE, ZORG en MEDEDOGEN, die Ik ervaar als een diep verlangen om te verheffen, te genezen en te doen gedijen. Daarom is het voor sommige mensen volmaakt mogelijk, als ze voldoende gevoelig voor bewustzijnstrillingsfrequenties zijn, om zich gewaar te worden van mijn aanwezigheid, of liefde, of extra levenskracht, wanneer ze in een toestand van bewust verlangen, zoeken, gebed, verkeren om mij beter te kennen of zich spiritueel te ontwikkelen.

Als Ik spreek over de lagere bewustzijnsfrequenties die moeilijkheden op aarde veroorzaken, zul jij je gewaar zijn van mijn totale meedogende aanvaarding ervan, want deze zijn slechts een manifestatie van de pijnlijke worstelingen en lijden van mensen terwijl ze hun weg naar het LICHT van hun BRON van ZIJN proberen te vinden. Ik kom naar mensen – niet om te veroordelen – maar om hen te verheffen en te versterken.

Ik straal mijn ChristusBewustzijn naar je uit door je naam en spirituele vorm te ontvangen en vast te houden in mijn geest, wanneer je mij aanroept om hulp. En in overeenstemming met je ontvankelijkheid en vrijheid van magnetische ‘binding‑afwijzing’ impulsen, wordt een beetje van de Goddelijke Aard van Zijn geabsorbeerd door jouw huidige bewustzijnstrillingsfrequenties, die dan een sterke sensatie van verheffing ervaren.

Daarom zou het duidelijk voor je moeten zijn dat jij je, naarmate je jouw aardse bewustzijn ontdoet van zijn emotionele knechtschap door de patronen van emotionele gedachten die jij waarneemt als zijnde niet in harmonie met Goddelijke Liefde, mentaal/emotioneel af te wijzen, zo steeds meer gewaar zult worden van hogere inspiratie die je geest binnendringt – zelfs je zonnevlecht – die jou leiding geeft in tijden van nood, wanneer je niet in staat bent de juiste koers van handelen te doorzien of niet in staat bent je van je emotionele ego‑denken te bevrijden wanneer je op een lastige situatie reageert. Met mijn hulp kun je in twee dimensies leven – die van de fysieke wereld waarin je lichaam verblijft en die jou je ervaringen brengt – en die van het hogere standpunt van ChristusBewustzijn dat je in staat zal stellen het ego‑denken te overstijgen en gedachten en gevoelens in jouw levensomstandigheden uit te stralen vanuit die staat van zijn die Ik het ‘Koninkrijk der Hemelen’ heb genoemd.

Ik ben niet alleen in dit werk. Er zijn ontelbare zeer hoge, transcendente, spirituele, mooie, liefdevolle intelligente zielen, die de toegang tot de dimensie van ChristusBewustzijn bezitten, die met mij meewerken om mensen te helpen. Hoewel wij in de dimensie van ChristusBewustzijn zijn, zijn we allen individuen. We zijn geen replica’s van elkaar. We drukken allen het ChristusBewustzijn op verschillende glorierijke manieren uit, – waarbij we de nadruk van onze activiteiten leggen op verschillende facetten van scheppingskracht. We hebben een grote verbeeldingskracht en zijn in staat die dingen, ver voorbij jullie huidige begrip, te scheppen en in zichtbare, individuele vorm te brengen binnen onze eigen dimensie.

Je zult horen dat overal ter wereld mensen inspiratie ontvangen en zich gewaar zijn van de Christus Aanwezigheid. Mijn inspiratie die op dit moment naar de wereld wordt uitgestraald, wordt ontvangen door personen met verschillende instellingen en verschillende belevingswerelden. Tengevolge van hun eerdere mentale conditionering, zal de inspiratie elke persoon langs een ander pad leiden. De boodschappen die Ik in staat ben in hun bewustzijn te plaatsen, zullen verschillende gezichten dragen. In sommige gevallen zullen de boodschappen ontzettend vervormd worden door de ontvanger die bovenzintuiglijk ontvankelijk is, maar een orthodoxe geest bezit die zich vastklampt aan het platgetreden religieuze pad van voorbije jaren. Iedere boodschap zal geïnterpreteerd worden volgens de gevestigde overtuigingen. Elke ontvangen boodschap die mogelijk de geaccepteerde overtuigingen tegenspreekt, zal haastig uit de gedachten verdreven worden en het auteurschap zal aan Satan toegeschreven worden. Om die reden is het enkel mogelijk geweest om de geest te bereiken die open is en hartstochtelijk naar waarheid verlangt in plaats van naar de traditionele leringen. Je kunt er echter zeker van zijn dat mijn persoonlijke boodschap altijd mensen de ogen zal openen voor de dringende noodzaak om zich van de beperkende en foute leerstellingen van alle dogmatiek en geïnstitutionaliseerde religie af te keren. De boodschap zal bewustzijnskanalen openen die tot de groei van spiritueel gewaarzijn leiden. Ze zal mensen meenemen naar steeds hogere dimensies van hemels denken, in tegenstelling tot aardse en materialistische concepten. Ze zal een meer levendige waardering geven van de ware aard van je Bron van Zijn en het universum waarin je nu leeft.

Destijds op aarde voorspelde Ik dat de tijd zou komen dat Ik zou terugkomen als ‘bliksemschichten die van oost naar west de lucht doorklieven’. Dit was een beeldende beschrijving van de manier waarop Ik op dit ogenblik werk. Misschien zul je, na de voorafgaande alinea, accepteren dat de ‘bliksem’ wereldwijd op een dergelijke manier is ingeslagen om diegenen te bereiken die gretig hopen op mijn terugkeer. Mijn Waarheid is bedoeld om de geest te verheffen en te verlichten van diegenen die proberen mensen de ogen te openen voor de vele oorzaken van de ellende en de toekomstige vernietiging van de planeet. Ontelbare ‘oude zielen’ handelen onzelfzuchtig op honderden verschillende manieren om het lijden van mensen in nood te verlichten, al hun energie, tijd, aardse status, wijdend aan het bevorderen van liefde voor de natuur, voor dieren en hun welzijn en bescherming en aan de toekomstige gezondheid van de planeet zelf. Hoewel deze liefdevolle zielen zich er misschien niet van bewust zijn, kwamen geen van deze bekommernissen voort uit aards menselijk denken, exclusief afgestemd op zelfzuchtige noden, maar uit de dimensie van Christusbewustzijn, waar alle levende dingen worden gezien als een uitdrukking van de Liefde/Intelligentie van de Bron van Alle Zijn.

In deze Brief wil Ik duidelijk uitleggen dat Ik door middel van deze woorden gekomen ben om ontvankelijke mensen in alle lagen van de maatschappij bij te staan – van arbeider tot Generaal, van kantoorbediende tot President, om volledig vanuit het standpunt van LIEFDE te werken.

Er zijn spiritueel/wetenschappelijke materialistische redenen waarom het absoluut noodzakelijk is dat mensen al hun mentale en emotionele energieën en invoelingsvermogens er aan moeten wijden om hun acties en reacties in volmaakte overeenstemming en harmonie te brengen met onvoorwaardelijke LIEFDE – GODDELIJK BEWUSTZIJN.

Binnen de wereld‑wijde bewustzijnsstaat te blijven zoals deze op dit moment bestaat, betekent blijven in het gestaag afglijden in talloze ziekten, tegenslagen, catastrofes en diepste lijden.

Mannen en vrouwen kunnen in jullie wereld in twee bestaansdimensies leven – hetzij uitsluitend vanuit het niveau van ego‑impulsen die de overheersende krachten zijn achter en binnen alle dagelijkse verschijnselen die de dagelijkse menselijke ervaring uitmaken – hetzij – in mentaal/emotioneel evenwicht binnen Goddelijk Bewustzijn, terwijl hun lichaam nog steeds op het aardse vlak leeft.

De vruchten van het egobewustzijn zijn meningsverschillen, ontwrichtingen, klimatologische ontreddering en abnormaliteiten, oorlogen, allerlei soorten verslaving, armoede, ziekten, moord, roof, liegen, bedriegen, laster, kwaadsprekerij, lage ellendige gedachten, afgunstige gedachten, boze gedachten, slecht humeur, oordelen, kritiek, sarcasme, afwijzen van andere mensen, enz.

Deze bewustzijnsfrequenties veroorzaken voortdurend ‘spiegelweerkaatsingen’ van de omstandigheden en gevoelsreacties die ze leven hebben gegeven, – en zijn voortdurend onderworpen aan de ‘hoogtepunten’ en ‘dieptepunten’ van het krijgen wat je verwacht en van teleurstellingen, heen en weer slingerend tussen geluk en ellende.

Zij die door gebed, meditatie, zelf‑discipline en vastberadenheid erin slagen om hun bewustzijn te zuiveren van het ego en het te verheffen door het bepalen en koesteren van oprechte liefdevolle gedachten tegenover andere individuen en de wereld in het algemeen, stijgen geleidelijk in bewustzijn op naar de trillingsfrequenties van het rijk van Goddelijk Bewustzijn – het Koninkrijk der Hemelen, waar ze aangenaam en ontspannen in harmonie met de Universele Bestaanswetten leven.

Dergelijke mensen ontdekken dat zij, ongeacht de moeilijkheden en het tumult in de wereld om hen heen, gevoed, genezen, beschermd, verzorgd en onderhouden worden in volmaakte gemoedsrust – op voorwaarde dat ze binnen de spirituele trillingsfrequenties blijven.

Wanneer ze toelaten dat ze omlaag getrokken worden in zelfzuchtig geredetwist en welke negatieve menselijke gesteldheid dan ook waarbij een of andere ego‑eigenschap een rol speelt, verdwijnt de vrede abrupt en vinden zij zichzelf gevangen in de bewustzijnstrillingsfrequenties die gevoed worden door soortgelijke bewustzijnsfrequenties van andere mensen in hun omgeving.

Ze zijn als een vlieg, gevangen in een spinnenweb, en het daaropvolgende gevecht, om de gedachten los te maken uit de lagere bewustzijnstrillingsfrequenties, kan uitputtend en pijnlijk zijn.

Op zulke momenten zijn voortdurende meditatie en gebed, een smeekbede om hulp, kracht en leiding om de ‘juiste emotionele houding’ te bereiken, de enige middelen waardoor een spirituele reiziger zijn weg terug kan vinden uit de verstrikkende, verlaagde energievelden, naar een staat van harmonie met de hemelse bewustzijnstrillingsfrequenties.

Je denkt misschien dat het voorgaande te moeilijk is om te begrijpen en niet nodig is voor jouw zoektocht naar spirituele verheffing. In tegenstelling daarmee is het begrijpen van de aard van je bewustzijn hoogst belangrijk. Als je zou bemerken dat je afdaalt in verlaagde bewustzijnstrillingsfrequenties en het conflict ervaart tussen ‘wat je op dit moment voelt’ en wat je weet dat je zou behoren te voelen  of  graag zou willen voelen – zul je meer grip ervaren als je beseft dat je lijdt omdat je toegelaten hebt je normale spirituele bewustzijnstrillingsfrequenties te laten dalen. Wijs nauwkeurig de reden aan en breng het naar Goddelijk Bewustzijn voor een oplossing van het innerlijke conflict. Allengs zal jou snel leiding gegeven worden betreffende de correcte houding en affirmaties om het probleem uit de weg te ruimen in antwoord op je gebed.


Bovendien zul je ontdekken dat, naarmate jij je niveau van ‘bewustzijnsfrequenties’ verhoogt, je innerlijk gesterkt wordt in geest en levenskracht – en het tegenovergestelde gebeurt wanneer jij gevangen zit in lagere bewustzijnstrillingen, hetzij door een persoonlijke afdaling in lagere gedachtefrequenties, hetzij door er emotioneel in meegesleept te worden door communicatie met een negatieve of egoïstische persoonlijkheid. Wanneer dit gebeurt, zul je een verlies aan energie ervaren. Dit verlies aan energie resulteert in een uitputting van fysieke energie in je lichaamscellen.

Daarom zou jij, wanneer je doelbewust een spirituele reis aanvangt, jezelf moeten visualiseren als een reiziger, die in een trein stapt op weg naar de bestemming van je keuze. Als je onderweg uit het raam springt wanneer je een glimp opvangt van groene valleien of opwindende steden, die bepaalde pleziertjes aanbieden en gaat rondzwerven op snelwegen en landwegen ver weg liggend van de reis die je oorspronkelijk had ondernomen, zul je het zeer moeilijk vinden om die oorspronkelijke reis weer te hervatten. Ten eerste zul je door een reiniging van de lagere energieën moeten gaan, die je geabsorbeerd hebt tijdens je uitstapjes naar andere interessegebieden. Dit kan mogelijk lange tijd duren en je moet misschien door andere pijnlijke ervaringen heen om je in staat te stellen opnieuw door de nodige reiniging van je bewustzijn te gaan. Door alles wat je in het leven doet, beweeg jij je óf spiritueel vooruit, óf beweeg jij je naar bewustzijnsgebieden die nadelig zijn voor jouw zoektocht en jouw lange‑termijn‑reis naar hogere niveaus van spiritueel bewustzijn. Je ontsnapt nooit aan de bewustzijnsprocessen, noch aan de onverbiddelijke werking van de Bestaanswetten. Je kunt je leven niet in de wacht zetten, terwijl jij er tussenuit knijpt om een klein verzetje te hebben, waarvan je denkt dat het niet uitmaakt, aangezien niemand het zal weten. Wat je ook doet is een handeling in bewustzijn en wat het ook is – bevorderlijk voor je welzijn of tegengesteld aan je hoogste goed – het zal zijn weerslag van overeenkomstige aard hebben.

Alles in je leven staat in verband met een bepaalde activiteit in bewustzijn. Niets is geïsoleerd van al het andere. Mensen denken dat wat ze vandaag doen in een vakje zit. Ze denken dat ‘vandaag’ gisteren wordt en verleden tijd is, het geen invloed kan hebben op hun ‘vandaag’. Maar – helaas voor hen – zullen ze ontdekken dat het in hun ervaring opduikt als ‘oogsttijd’ over zes maanden, een jaar of zelfs tien jaar verder – wanneer de bewustzijnsenergieën dát hebben aangetrokken wat nodig is om hun zichtbare manifestatie tot stand te brengen. Dan vragen mensen zich af – waarom is mij dit overkomen? Waarom ik?


Je moet begrijpen dat, wanneer je een spirituele reis onderneemt, je voet gezet hebt op een pad dat je bewustzijnstrillingen naar hogere niveaus zal tillen. Onzorgvuldigheid en tweeslachtigheid zullen je naar een gesteldheid leiden van te slingeren tussen niveaus van trillingsfrequenties. Deze perioden van tweeslachtigheid zijn beladen met emotionele pijn. Terwijl je heen en weer slingert, sterft de oorspronkelijke impuls van spirituele energie, die eerder je spirituele visie verhoogde, af en uiteindelijk klaag je dat het moeilijk is om terug te keren naar gebed en meditatie. Het wordt moeilijk om het contact te leggen met Goddelijk Bewustzijn, waartoe je eerder wel in staat was vóór je vertrok naar een of ander plezierig verzetje, dat leidde tot een verlagen van jouw bewustzijnsfrequenties. Op deze manier maak je, door toe te geven aan overweldigende impulsen, het leven moeilijk voor jezelf, je bewandelt een meer rotsachtig pad.

Tegelijkertijd geven de impulsen binnen je bewustzijn aan dat bepaalde gebieden van je menselijke bewustzijn verfijning behoeven. De impulsen worden het noodzakelijke middel om je een of andere belangrijke les te leren. In feite kan niemand voortgaan op het smalle pad dat naar het ‘Koninkrijk der Hemelen’ leidt en daarop blijven zonder af te dwalen of af te wijken, totdat hij grondig de vruchten van zijn verborgen impulsen ervaren heeft. Door alles wat ze moeten opgeven ten volle te ervaren, komen mensen uiteindelijk uit bij een helder inzicht dat het valse verlokkingen waren – die de pijn en de geweldige inspanningen, die ze met zich meebrengen om weer op het spirituele pad terug te komen, niet waard zijn. Enkel wanneer er aan de diepgewortelde impulsen is toegegeven en de resultaten in het bewustzijn zijn ingeprent, kan een wel overdachte mentale en emotionele keuze gemaakt worden om het leven op een hoger spiritueel niveau te leven. Wanneer deze laatste beslissing genomen wordt, vastbesloten en positief, dan worden de eerdere impulsen uit het bewustzijn gewist.


Maar Ik moet je zeggen dat, wanneer je de keuze maakt om je leven op een hoger spiritueel niveau te leven, je niet noodzakelijkerwijs aan het eind van je problemen gekomen bent. Uit onwetendheid over wat waar en onwaar is binnen hogere spiritualiteit, kun jij je aangetrokken voelen tot verschillende culten die je verder in een wildernis zonder eind zullen voeren.

Ik, de Christus, ben gekomen door middel van deze Brieven, om je te tonen hóe de hoogste doelen te kiezen in je menselijke bestaan en je echte eindbestemming van je aardse ‘trein’reis.

In je spirituele queesten zijn jullie als mensen die vele mooi gekleurde reisfolders gepresenteerd krijgen, die de geneugten en luxe van verscheidene exotische vakantieoorden afschilderen waar je kunt ontspannen en je krachten vernieuwen. De ene spirituele leraar houdt de verlokking van een reis voor die leidt naar een specifiek doel – de oplossing van een of ander mentaal/emotioneel probleem, terwijl een andere leraar je een ander doel voorhoudt en een ander pad om te volgen. Elk van deze spirituele leraren biedt verzachting van een of andere menselijke pijn en lijden, die hij, zelf, in het verleden ervaren en overwonnen heeft. Elk heeft uiteindelijk opluchting gevonden op zijn eigen unieke manier. Er bestaat geen twijfel dat ze allen een of andere waardevolle boodschap hebben om te delen met mensen die in de war zijn door de levensproblemen en niet weten welke kant ze op moeten voor hulp en troost in hun moeilijke bestaan.

Maar Ik ben naar jou gekomen vanuit het hoogste gezichtspunt van spiritueel, universeel bestaan, door de tussenkomst van een geest, die zorgvuldig gereinigd is en doordrenkt van spiritueel leven en toegewijd aan het werk, om deze boodschap te brengen naar mensen die klaar zijn om haar te ontvangen.

Ik ben naar je gekomen om je te tonen wie je werkelijk bent in de diepste uithoeken van je individualiteit …… en wie en wat je kunt worden.

En wat even belangrijk is, Ik ben gekomen om je     de middelen  te tonen, waardoor de overgang van het menselijk bewustzijn naar de hogere rijken van het spirituele bewustzijn gerealiseerd kan worden.

Toen Ik op aarde was, zei Ik: “     Ik ben de Waarheid

                                                     De Weg

                                                     En het Leven.”

En dat was Ik – en ben Ik.

In deze Brieven geef Ik je de      Waarheid.

Ik toon je de                                 Weg

voor het bereiken van                  Overvloedig Leven.

Het is voor de ziel verzwakkend als zij behoefte heeft aan een andere middelaar als spirituele ‘steunstok’, daarom moet zelfs het steunen op mij gezien worden als een tijdelijke maatregel. Om deze reden doe Ik, via mijn opnemer, alle moeite om je in staat te stellen, te beseffen dat je ware ondersteuning, jouw steunpilaar, jouw BRON VAN LEVEN & ZIJN rechtstreeks onttrokken wordt aan de al‑machtige dimensie van Universeel Bewustzijn in equilibrium.

Ik ben naar JOU gekomen – jij, die deze Brief leest – om JOU te helpen met het vinden van overvloediger LEVEN en van dat wat Ik, destijds op aarde, het Koninkrijk der Hemelen noemde.

Wat betekende deze uitspraak in menselijke termen? Wat bedoelde Ik toen Ik zei ‘overvloediger Leven’?

Het is voor mij gemakkelijker om in 2001 mijn bedoeling aan jou te omschrijven, dan het was om het duidelijk uit te leggen aan de mensen van 1 na Chr., maar Ik weet dat door veel mensen, wier innerlijke spirituele blik nog niet geopend is, dat wat Ik op het punt sta te vertellen, als fantasie beschouwd zal worden.

Daarom – om jullie te helpen begrijpen – moet Ik jullie eraan herinneren en jullie vragen om dat volledig te beseffen – dat jullie geen lichamen zijn die bewustzijn bezitten – jullie zijn:

’Goddelijk Bewustzijn geïndividualiseerd in afzonderlijke ‘bewustzijnswezens’ en zichtbaar gemaakt op jouw aarde door middel van elektrische deeltjes die samengetrokken en – gebonden zijn tot elementen, om jullie zichtbare levende vorm te geven in overeenstemming met een fundamenteel fysiek patroon.’

Om de Bestaanswaarheid en de oorsprongen van je lichamelijkheid te begrijpen, moet je dagelijks pogingen doen om af te komen van de beperkte aardse opvatting dat het lichaam haar ‘wezenlijkheid’ ontvangt volgens, en totaal – en louter – verwekt en ontwikkeld wordt in overeenstemming met, onveranderlijke fysieke/wetenschappelijke wetten.


In plaats van je oude beperkte menselijke overtuigingen, moet je dagelijks pogingen doen om een sterk, helder besef te ontwikkelen dat je ‘persoonlijke realiteit’ – je ziel – rechtstreeks onttrokken wordt aan de Al‑Werkelijkheid – BRON van ZIJN.

Je fysieke lichaam trekt ook Leven aan uit de Al‑Werkelijkheid op het moment van de conceptie, maar het wordt tevens getemperd door de primaire laag van ‘bewustzijnstrillingsfrequenties’ waaruit je lichaam verwekt werd. Het wordt, steeds sterker ingesnoerd en ingekapseld naarmate de jaren verstrijken, door de magnetische ‘binding‑afwijzing’‑impulsen die het menselijke bewustzijn beheersen.

Wat bedoel Ik daarmee?

Wat Ik je ga zeggen, heeft enorme implicaties voor de toekomst van de mensheid, – dat wil zeggen, wanneer diegenen onder jullie die daartoe in staat zijn, iedere poging zullen doen om het te begrijpen.

In feite zal de manier waarop je deze Brieven bekijkt, de loop van je toekomstige leven bepalen. Ze zullen voor jou het verschil betekenen tussen vast te blijven zitten in je huidige parameter van bewustzijnstrillingsfrequenties of geleidelijk zelf voorwaarts te gaan naar hogere bewustzijnsniveaus en kinderen voort te brengen die zullen profiteren van het gebruik van de kennis die Ik op het punt sta je te geven.

Toen Ik op aarde was, deed Ik de vaak herhaalde – maar nooit begrepen – uitspraak:

“Wat geboren wordt uit het vlees, is vlees – en uit de geest – geest”.

Ik bedoelde dat sommige mensen een natuurlijke spirituele vaardigheid hebben om naar de oorspronkelijke frequentie van spiritueelemotioneel bewustzijn terug te keren waarin ze verwekt zijn – en, in latere jaren, herboren kunnen worden, – het aannemen van een nieuwe spirituele mentale bewustwording op dezelfde spirituele trillingsfrequentie van de conceptie en daarna van daaruit te leven en te evolueren en te werken.

De oorspronkelijke frequentie van spiritueelemotioneel bewustzijn van de conceptie zal het platform worden voor de spirituele reis van het kind.

Zij die enkel door ‘vleselijke wellustige verlangens’ verwekt zijn, vinden het moeilijk om enige ‘waarheid’ waar te nemen die voorbij gaat aan het bewijs dat hun oren, ogen, tastzin en reuk hen geeft.

Als je het voorgaande betwijfelt, pauzeer en overdenk het onontkoombare bestaansprincipe:

ELKE SCHEPPING is zichtbaargemaakt BEWUSTZIJN

Ieder levend ding denkt en handelt slechts vanuit dat niveau van spiritueel- of ego-bewustzijn waarin het verblijft.

Vóór de conceptie plaatsvindt, wordt het sperma doordrenkt met het totale bewustzijn van de man, de toekomstige vader en de eicel wordt doordrenkt met het totale bewustzijn van de vrouw, de toekomstige moeder.

Tijdens de geslachtsgemeenschap vinden veranderingen plaats in het mentale/emotionele bewustzijn van man en vrouw. Ze kunnen een versterking voelen van liefde, zorg en drang om hun verlangen naar grotere nabijheid en geestelijke harmonie uit te drukken – dit is een ware spirituele/fysieke vereniging. Aan de andere kant, naarmate hun verlangen naar eenheid met elkaar verandert in een steeds sterker verlangen naar zelf‑bevrediging – wordt dit een ego‑activiteit – die enkel egoreacties oogst. Nochtans, wat de bewustzijnstoestand van de betrokkenen bij de eenwordingsdaad ook is, hun bewustzijn van begeerte naar het bereiken van de ultieme climax stuwt en drijft de fysieke organen om zich in een ritme te bewegen dat psychische/fysieke energie produceert, die geleidelijk opstijgt naar de hersenen, een steeds hogere impuls van trillingsenergie creërend om een piek te bereiken van bijna uitzinnigheid en verrukking, wat in een explosie van kortstondige extase en glorierijke vervulling uitbarst – en dan volgt de ontlading en een geleidelijke afdaling in het menselijke bewustzijn.

Op het moment van uitzinnigheid/verrukking zelf, stijgt het menselijke bewustzijn om de Goddelijke LevensKracht aan te raken, die het sperma in de man en de eicel in de vrouw doet ontvlammen. De conceptie vindt mogelijk niet plaats en zowel sperma als eicel keren terug naar normaal fysiek bewustzijn.

Wanneer de conceptie wel plaatsvindt, dringt sperma de eicel binnen en worden beiden verenigd in de hoogste trillingen van Goddelijk Leven, in spirituele en fysieke versmelting. In verenigd bewustzijn stijgen ook zij op in hun eigen moment van equilibrium en vreugde om één te worden zowel binnen Goddelijk Leven Zelf als binnen menselijk vader/moeder bewustzijn.

Dit moment van bewustzijnsvereniging’ vindt plaats in de allerhoogste dimensie van Goddelijk Leven bewustzijn en is een moment van onvoorstelbare vreugde en blijdschap, want de twee elementen van mannelijk en vrouwelijk worden opnieuw samengebracht, verenigd en versmolten in equilibrium om één te worden teneinde een kind voort te brengen. Dit moment van vereniging is een her‑opvoering van de terugkeer van een persoon naar de glorierijke en onuitsprekelijke extase van het Goddelijk Bewustzijn van Universeel Equilibrium.

Wanneer geslachtsgemeenschap wordt ingegeven door pure innige liefde tussen man en vrouw, stijgt het verenigde menselijke bewustzijn tijdens de geslachtsdaad op naar steeds hogere niveaus van ‘bewustzijnstrillingsfrequenties’, totdat ze verstrengelen met de trillingsfrequenties – van Goddelijk Intelligentie/Liefde Bewustzijn. Zó een kind, verwekt in dergelijke omstandigheden, wordt uit geest geboren.

Geliefden weten wanneer ze echt liefhebben en tot elkaar komen in pure tederheid en liefde, want een dergelijke geslachtsgemeenschap is een moment van vereniging van geest, emoties en lichaam en dat blijft naderhand in hun bewustzijn hangen, wat het voor hen moeilijk maakt om zich van elkaar los te maken. Ze zijn zich gewaar van een transcendente schoonheid, een hernieuwing van emotionele liefde in plaats van bevrediging, en een alles omhullende harmonie. Deze mannen en vrouwen worden verenigd door Goddelijk Bewustzijn.

Droevig genoeg, kan hun persoonlijke EGOBEWUSTZIJN op den duur de liefde die ze voor elkaar voelden aantasten en haar geleidelijk grotendeels vervangen. Ze voelen zich aan de kant gezet en eenzaam achtergelaten, bedroefd en emotioneel/fysiek verzwakt en vragen zich af waarom een dergelijke mooie, verheven staat van liefde ooit kon afnemen en sterven.


Deze Brieven kunnen het middel zijn om hun egodrijfkracht te overwinnen en hun eerdere liefde op een nog hoger en meer spiritueel niveau te her‑ontdekken. In dit geval zullen man en vrouw meer heel worden dan tevoren. Dit kan hen, afhankelijk ervan of hun bewustzijnsstaat het verlangen naar lichamelijke samensmelting heeft overstegen, wel of niet samenbrengen in een nieuwe seksuele aantrekkingskracht die alle andere overstijgt.

Lichamelijke vereniging ondernomen in elke andere gemoedstoestand leidt tot een gesteldheid van ‘vlees dat vlees binnengaat’ en is slechts een ontvangen en geven van aardse – vaak negatieve – trillingsfrequenties die uit zo’n vereniging gelijk‑gestemde nakomelingen laten voortkomen. Zelfs als er geen kind verwekt wordt, is een dergelijke geslachtsdaad nadelig voor beide partners, aangezien er een uitwisseling en absorptie van elkaars bewustzijnsenergie in het lichaam is die, indien negatief – vijandig, of kritisch – schade aan elkaar kan toebrengen. Onthoud dat ‘bewustzijnsenergie’ samengesteld wordt uit ’VaderIntelligentie’ en ’Moeder‑Liefde’ elektro‑magnetisme.

De energie‑uitwisseling tussen seksuele partners is van dezelfde energie als die waaruit de mentale/elektrische en emotionele/magnetische velden van het lichaam worden gevormd. Alles is bewustzijn. Daarom, wanneer bewustzijnsenergieën binnen lichaamssappen en binnen mentale/emotionele houdingen en gedachten worden uitgewisseld en geabsorbeerd, is ieder van jullie bezig de mentale/emotionele/fysieke gesteldheid van de partner te beïnvloeden.

Geslachtsgemeenschap zou, om gezond en levengevend te zijn enkel ondernomen mogen worden in ware innige liefde, waarbij het goede voor de beminde belangrijker is dan het goede voor de minnaar.

Ze zou nooit gebruikt mogen worden om emotionele onenigheden of wonden te genezen.

Geslachtsgemeenschap kan een vreugdevolle daad zijn, ondernomen na een meningsverschil en boosheid, waar er oprecht wederzijdse vergeving en een volledig herstel van – en hernieuwde liefde voor elkaar is geweest –, maar nooit om het leed toe te dekken en een vals gevoel van emotionele ontvankelijkheid in de andere partner te bewerkstelligen.

Een dergelijke geslachtsgemeenschap zal hen ongetwijfeld een tijdelijk gevoel van welzijn en kortstondige goede‑wil geven, aan­gezien hun bewustzijnsenergieën naar hogere trillingsfrequenties opgeheven zullen zijn – maar dit is ENKEL EEN TIJDELIJKE OPLICHTING VAN HUN PERSOONLIJKE BEWUSTZIJN.

Wanneer partners tot elkaar komen, terwijl zij nog steeds verborgen wrok of kritische, denigrerende gedachten over de ander koesteren, worden die negatieve bewustzijnsvormen naar de elektro‑magnetische velden van de partner uitgezonden en creëren ze een gevoel van innerlijke verstoring, waarvan de partner zich niet volledig bewust is. Niettemin wordt de relatie geleidelijk aan uitgehold zonder dat elk van de partners zich volledig bewust is dat dit gebeurt. Dit is de reden waarom de fysieke aantrekkingskracht tussen partners afneemt en sterft. Deze wordt vernietigd door verborgen negatieve kritische gedachten en gevoelens die, beetje bij beetje, elkaar diepgaand beïnvloeden op elk niveau van hun wezen.

Naarmate hun trillingsfrequenties dalen, zullen ze ontdekken dat zij naar gedachten en gevoelens getrokken worden, die hen voorheen tot onenigheid met andere mensen dreven en dientengevolge zullen de problemen dag na dag herhaald worden. Wanneer mensen seks gebruiken als wondermiddel – wordt het een frustratie en desillusie doet zijn intrede, wat leidt tot een verlies van respect en liefde voor elkaar.

Daarom is het essentieel voor mensen om te beseffen dat er conflicten en ruzies ontstaan uit hun eigen verborgen ego-bewustzijnsdrijfkrachten, die macht krijgen over hun liefdevolle gevoelens – en dat de egodrijfkrachten genezen moeten worden alvorens koppels een nieuw niveau van wederzijds begrip, achting en voortdurende liefde voor elkaar kunnen bereiken.

Niet alleen dit, maar de bewustzijnstoestand van elke partner beïnvloedt uiteindelijk zijn omgeving, levensomstandigheden en succes of gebrek daaraan in zijn dagelijkse leven. Ze beïnvloedt ook de kinderen, schept een gezin van wederzijdse samen‑werking en gezonde mentale/emotionele patronen – of het disfunctionele gezin, waar geen enkel lid echt sympathie of acceptatie van de ander krijgt.

Je zou kunnen zeggen dat de succesvolle of de disfunctionele gezinsomstandigheden puur ontstaan uit hun aangeboren karakters en de manier waarop zij zich gedragen in hun dagelijkse rol. Het is volkomen waar dat het gezinsleven een product is van karakter en bekwaamheid, maar Ik wil dat je nadenkt over het disfunctionele gezin dat uit elkaar gaat, waar het partnerschap en de seksuele omgang eindigen, waar ouders uit elkaar gaan – en verder gaan met geheel nieuwe levens, omdat ze erin geslaagd zijn zich los te maken van het ongezonde of kritische bewustzijn dat ze in zich opnamen tijdens de seksuele daad. Als ze sterk genoeg zijn om dit te doen, ontdekt elke partner een ‘nieuw zelf’, bouwt een nieuwe omgeving op en gaat door naar nieuw succes.

Die partners die waarlijk in liefde met elkaar leven, die samen elkaars behoeften in acht nemen, die geven en nemen in eerlijk evenwicht, die emotionele ondersteuning bieden indien nodig of liefdevol overleg (geen advies) wanneer hierom gevraagd wordt, zullen echter ontdekken dat het gezin hecht aaneen gesmeed wordt door de opname van elkaars dynamische bewustzijnsenergieën.

In het licht van de vorige alinea’s kan nu begrepen worden dat voorafgaand aan geslachtsgemeenschap er nooit een gevoel van wrok, verborgen vijandigheid, minachting of kleinering zou mogen zijn. Elk van dergelijke gevoelens moet volledig opgelost zijn vóórdat seks hervat wordt. In een relatie waarin overleg en vrijheid van meningsuiting als normaal aanvaard worden, zou elke partner de daad van seksuele liefde moeten afwijzen totdat een geweldige verzoeningskracht van ontvankelijke liefde is opgebouwd en het bewustzijn van beide partners in een toestand van puur equilibrium is.

Wat verkrachting betreft – dit is de meest afschuwelijke daad tegen een ander en zal op enig moment in de toekomst haar eigen gerechtvaardigd gevolg tot zich trekken. Het komt voort uit een bijzonder afwijkend en vervormd egobewustzijn. De trillingsfrequenties van bewustzijn van dergelijke mensen zijn zo laag en zwaar dat ze persoonlijk vernietigend zijn.

In vroegere tijden werd het volk voortdurend onderricht en toegesproken. In westerse landen werden de Tien Geboden terecht voorgesteld als zijnde de juiste basis voor een beschaafde en humane cultuur, die zelf‑beheersing aanleert en wereldwijd gemakkelijk aanvaardbaar is voor alle religies.

Vandaag de dag zijn, met de versterking van het egobewustzijn die toe te schrijven is aan de invloed van de amusementsindustrie en de media, egolusten aan de macht.

Je moet ook begrijpen – en accepteren – dat bewustzijnsenergieën energieën zijn die net zo echt en actief zijn als de energieën van hitte en geluid. Net als geluidsgolven bepaalde substanties kunnen binnendringen, zo besmetten de bewustzijnsenergieën van één persoon de bewustzijnsenergieën van een andere geest als een virus met hun eigen wrede neigingen. Deze energieën worden misschien niet op precies dezelfde manier uitgedrukt als in de verkrachter, maar wees ervan verzekerd dat de uitgezonden bewustzijnsenergieën een nieuw idee of een nieuw gevoel in een onschuldige partij implanteren. Jullie wetenschappers zijn niet bereid in telepathie te geloven, maar telepathie is een levensfeit, hoewel een afgestompte bewustzijnsactiviteit zo zelf‑gericht kan zijn dat zij niet onderkent dat nieuwe impulsen in de geest van iemand anders in het leven zijn geroepen.

Ik zal niet méér over dit onderwerp zeggen, behalve diegenen in hoge posities in de kerk, in de wetgevende macht en in de regering te waarschuwen, die falen in hun verantwoordelijkheid tegenover de mensen op dit kritieke tijdstip. Ze zullen uiteindelijk de enorme omvang van hun gebrek aan morele prestaties ondervinden, terwijl ze hun aardse taken vervullen. Ze zullen de inprenting voelen van de levens van diegenen die aangetast en vernietigd zijn als gevolg van hun morele nalatigheid, welke teruggekaatst wordt in hun eigen leven. IEDERE handeling heeft haar gelijkvormige weerslag.

Misschien zul je nu beseffen waarom de huidige seksuele trend in de wereld wereldwijd de meest smartelijke omstandigheden veroorzaakt.

Om jou helemaal te laten begrijpen waarover Ik spreek, wil Ik dat je ernaar streeft te VISUALISEREN & te BESEFFEN dat de Aard van Goddelijk Bewustzijn van Universeel Equilibrium grenzeloze Kracht is, aangezien de equilibriumharmonie voortkomt uit een zich in gelijke mate intomen van de universele impulsen van het:

 mannelijke en vrouwelijke

intelligentie en liefde,

de wil om te ervaren en de wil om berustend te blijven,

het verlangen om actief te zijn en het verlangen om zich in te houden en de status‑quo te handhaven,

om zo gebondenheid en stabiliteit te vormen.

Deze primaire IMPULSEN van Zijn, zoals Ik in Brief 4 heb uitgelegd, zijn de ’Realiteit’ die leven, vorm, gedaante, wezen heeft gegeven aan alle zichtbare dingen.

Deze dimensie is een toestand van schoonheid, vreugde, harmonie, verrukkelijke extase, eerbied, intelligentie, liefde.

Het is alles wat de aarde kan tonen – maar op een schaal die zelfs jouw verste voorstellingsvermogen te boven gaat.

Probeer de betekenis van de twee voorgaande alinea’s in je bewustzijn op te nemen. Begrijpen en het je helemaal eigen maken van de betekenis, zal je hele opvatting over jouw Goddelijke oorsprongen en het bestaan zelf veranderen. In deze alinea’s vlak hierboven, heb Ik je – de aard en essentie van LEVEN – beschreven, die in actie komt binnen de spermacel en de eicel wanneer ze verenigd worden om vorm te geven aan een kind.

Dit is je waarheid, je werkelijkheid, je ziel, psyche, je diepste staat van zijn.

Instinctief ben jij je hiervan bewust. De baby is de belichaming van vreugde. De vreugde die hij uitdrukt naarmate hij zijn bewustzijn van zijn relaties en omgeving ontwikkelt, komt uit de diepe wel bron van GoddelijkLEVEN, Dat het cel voor cel heeft doen groeien, in overeenstemming met genetische instructies, tot zijn huidige vorm.

Wat is het verschil tussen de ziel en de psyche? Ik ga nu het verschil uitleggen, wat jullie aardse psychologen mogen betwisten, maar desondanks is dit de Waarheid. De Ziel is de ‘Goddelijke Vlam’ – een metafoor gebruikt om de essentie van Goddelijk Leven te beschrijven die op het moment van de conceptie naar individueel bestaan wordt getrokken. LEVENSKRACHT neemt persoonlijke vorm aan en geeft de energie van ‘elektrische kracht van activiteit’ en de magnetische impulsen van ‘binding – afwijzing’ vrij om aan het ingewikkelde bouwwerk van het lichaam te beginnen.

Daarom heb je, in de kern van je wezen,

je ziel – Goddelijke Realiteit

Dit is Goddelijke Intelligentie/Goddelijke Liefde,

Die de krachtige Goddelijke Impuls is om te scheppen, te doen groeien, te voeden, te koesteren, te genezen, te beschermen, iedere behoefte te vervullen, binnen een systeem van volmaakte wet en orde.

Dit is de  Realiteit  die je ziel is.

Daarom, wanneer je de ego‑impulsen overwonnen hebt en de ZIEL uitgenodigd hebt om zeggenschap te hebben over je gedachten en gevoelens, zul je ertoe gedreven worden alle Goddelijke Impulsen uit te drukken zoals hierboven beschreven. Je zult in beslag worden genomen door een verlangen om enkel het hoogste goed van alle levende dingen en het universum zelf te bevorderen. Je zult een echte boodschapper geworden zijn van Goddelijk Bewustzijn, die al Haar eigenschappen van Zijn tot uitdrukking brengt.

Tot die tijd van zielshereniging met Goddelijk Bewustzijn neemt de psyche de diepste hoekjes van je menselijke bewustzijn in beslag en onttrekt gewaarzijn aan je ziel. Het is het verborgen instinct in je dat goed van fout onderscheidt.

Het ego wordt ook gevormd op het moment van de conceptie.

Naarmate de baby zich ontwikkelt, begint het ego van zich te laten horen. Het is het fundament van je menselijke zelfheid die jou individualiteit geeft. Het is de energie van je menselijke bewustzijn.

Het maakt je apart en uniek ten opzichte van alle anderen.

Om je individualiteit te bewaren moet het ego je beschermen tegen om het even welke aanvallen van buitenaf en het moet je geven wat je nodig hebt om je te helpen gedijen, floreren, groeien en gelukkig te zijn.

Dit is Goddelijk verordend en er dient niet met minachting mee omgegaan te worden. Het ego vormt een ‘cruciaal’ en zeer noodzakelijke bewustzijnskern van scheppen, ontwikkeling en groei.


Het ego wordt uitsluitend bestuurd door de elektrische stroom van activiteitsbewustzijn – de ‘doen‑doen’ zie brief 4.(A)‑impuls die in alle levende dingen duidelijk zichtbaar is, zelfs in planten die hun gebladerte draaien en uitspreiden om de zon op de best mogelijke manier op te vangen. Dit is een beweging die besloten ligt in het ‘doen‑doen’‑elektrische veld en in het ‘binding‑verlangen’-emotionele veld in het bewustzijn van de plant om de plant in staat te stellen te groeien en van de warmte van de zon te genieten. Het ego in ieder levend ding is slechts de zetel van het ‘aardse bewustzijn’. Op geen enkele manier lijkt het, in welke gedaante of vorm dan ook, op de Goddelijke Realiteit die de ziel vormt. De ego‑drijfkracht, de drijfkracht die uitsluitend gericht is op het verkrijgen van wat het wil, om de individuele entiteit gelukkig te maken en haar tegen aanvallen te beschermen teneinde overleving te waarborgen, en andere entiteiten of soorten zal vertrappen om haar bedoelingen te verwezenlijken, behoort enkel tot de aardse dimensie. Deze egokracht is actief binnen ieder levend ding van de kleinste amoebe tot de machtigste koning.

Je zou de Ego-drijfkracht de Beschermer en de Dictator van het levende Universum kunnen noemen.

Het is op dit punt dat de meerderheid van de mensen in jullie wereld vandaag de dag verward raken wanneer ze de mogelijkheid van het bestaan van een ‘God’ overwegen. Ze beoordelen de activiteiten van verschillende soorten, die gedreven worden door hun egobewustzijn, de ene die zich voedt met de ander om zich in stand te houden en deze mensen besluiten dat deze ‘barbaarsheid’ het werk van de schepper moet zijn.

Hoe kan de schepper dan een ‘God van Liefde’ zijn?

Dit is één van de misvattingen en overtuigingen die Ik graag wil uitwissen. Het is mijn bedoeling dat alle mensen er toe zullen komen te beseffen dat:

het hele universum, in haar basale kern en fundament, dat in alle dingen is, de Goddelijke LevensKracht heeft, die elke schepping inspireert en doorademt. Het is het verborgen, maar krachtige Equilibrium waaruit alle dingen hun wezen, vorm en gedaante hebben aangenomen.

Het is de ‘wetenschappelijke ruimte’ waarin de ‘Beweging en Binding van de Elektrische Deeltjes’ wordt uitgevoerd. Het is zowel de ondoorgrondelijke en voor eeuwig onkenbare ‘bestaansgrond’ alsook de verborgen Bron van alle substantie van alle dingen in het universum.


Het Ego is het gereedschap van Goddelijke Scheppingskracht om individualiteit uit de EENHEID VAN ZIJN EIGEN WEZENHEID tot stand te brengen.


Wat Ik op het punt sta te zeggen, zal door jullie wetenschappers hevig betwist worden – desondanks ga ik er toe over om een beroep te doen op de zielen van die ‘aardse’ wezens, wier intellect voldoende geëvolueerd is om te beraadslagen over een handelwijze en tot besluiten te komen en – met zelfs slechts maar een gedeeltelijk begrip – intuïtief en intelligent te reageren op wat er om hen heen gebeurt. Deze entiteiten van alle meer gevorderde soorten zijn de uitblinkers van hun soort. Oordeel niet over de innerlijke ontwikkeling van enige soort, menselijk of anderszins, op basis van hun uiterlijke fysieke lichaam. Alle levende dingen zijn geïndividualiseerd uit hetzelfde Goddelijk Leven.


Sommige psyche zijn in staat gesteld om, middels hun toenemende gespiritualiseerde mentale/emotionele velden, door het egobewustzijn heen te schouwen en behulpzame zorgzame acties te ondernemen, die slechts kunnen voortkomen uit de aansporingen van de ziel, onttrokken aan de Goddelijk Realiteit. Daarom moeten het grootst mogelijke respect en de grootst mogelijke achting aan alle levende dingen betoond worden.

Waar de geslachten tot het punt geëvolueerd zijn om heldere ideeën en gedachten te formuleren en ze in geluiden en woorden te uiten – en de spirituele ontwikkeling van de psyche het egobewustzijn kan binnendringen – begint de psyche zich af te vragen:

“Is dit alles wat er in het leven is? Wat zijn onze levensbedoelingen?” enz.

Wanneer dit gebeurt, begint de ziel de psyche te doordringen met een dringende behoefte om uit te reiken naar haar Bron van Zijn, waarvan ze instinctief weet dat die bestaat en haar werkelijke thuis en rustplaats is. Het verborgen, maar voortdurende verlangen van de ziel om met haar Bron van Zijn her‑enigd te worden kan nu door de psyche gevoeld worden.

Als er mensen zijn die deze vitale ontwikkeling nooit in hun leven bereiken, is dat omdat hun mentale/emotionele egoprocessen zo sterk afgestemd zijn op het aanwenden van intelligentie en rede dat, wanneer andere mensen vragen stellen zoals: “Hoe is het leven begonnen? Is er een God?”

“Hoe werd zo’n prachtig universum ontworpen en geschapen?”, het ego van de niet‑zoeker en niet‑gelover zich enkel bewust is van zijn eigen almacht en er op uit is om te weerleggen dat er enige hogere dimensie bestaat waaruit de aarde vorm aangenomen zou kunnen hebben. Het redeneert de stem van de ziel, doorgegeven door de psyche, weg en met elk argument graaft het zich dieper in de opvattingen in die uitgaan van de materiële en zichtbare wereld, die zijn enige zekerheid vormen.

Daarom blijft de ziel gevangen binnen de ego‑mentale/emotionele elektrische/magnetische ketenen en blijft de menselijke geest ervan overtuigd dat er geen ziel is – dat de aardse bestaans-dimensie en de fysieke levenskracht de enige realiteit is.

Als de geesten van dergelijke mensen vastbesloten zijn om elke inspirerende fluistering van de psyche/ziel af te wijzen, lijdt het lichaam aan kleine kwaaltjes, raken relaties gespannen en is het leven in het algemeen stressvol; een ziekte kan volgen. Dit is omdat zo iemand enkel put uit beperkte energiebronnen, onttrokken aan het voedsel dat hij in zijn mond stopt. Deze energie komt voort uit een chemisch proces en niet uit de Bron van alle Leven.

Terwijl jij je leven aanvankelijk uit de Goddelijke Realiteit hebt onttrokken en Het jou bestaan heeft gegeven, onttrek jij je fysieke energie ook aan je voedsel en de verteringsprocessen die enzymen fabriceren om het voedsel af te breken in bruikbare vorm, welke de fysieke cellen in je hele lichaam en geest voedt. Dit is het leven van het lichaam.

Veel mensen leven en sterven terwijl ze uitsluitend energie onttrekken aan hun fysieke processen.

Het type en de hoeveelheid energie die onttrokken wordt aan fysieke processen, wordt in hoge mate beïnvloed door de mentale/elektrische en emotionele/magnetische velden van de levende entiteit.

Deze elektrische en magnetische velden die ieder levend ding omgeven, van een amoebe tot een olifant en tot het menselijk wezen, zijn de persoonlijke LevensKrachtstralingen van de ziel, gecombineerd met de persoonlijke ‘bewustzijn‑gewaarzijn’-stralingen van de mentale/elektrische ‘doen‑doen’‑activiteit van de entiteit en haar emotionele/magnetische ‘binding‑afwijzing’-impulsen. Deze elektrische/magnetische velden worden diepgaand beïnvloed door alle gedachten en gevoelens die door de mentale activiteit en de emoties van de entiteit heen gaan. Op hun beurt beïnvloeden de ‘velden’ diepgaand de fysieke processen van het lichaam zelf. Ze verhogen of verlagen de gezondheid van het lichaam in overeenstemming met de persoonlijke bewustzijnsstaat – of deze in harmonie is met de LevensKracht‑stralingen van Goddelijke Intelligentie/Liefde of ermee in conflict is als gevolg van zelfzuchtige ego‑drijfkrachten.

Een ongelukkige entiteit gaat achteruit en sterft. Een gelukkige entiteit floreert. Dit is een basaal bestaansfeit. Goed beschouwd voedt elke levende entiteit zich met haar eigen innerlijke staat van tevredenheid of frustratie.

Je kunt de waarheid van deze bewering in de fysieke en bewustzijnsontwikkeling van een baby zien. Een tevreden, gelukkig kind floreert, lacht gemakkelijk, is vol vreugde. Contact met een liefdevolle moeder versterkt het welzijn van het kind. De liefdevolle, tevreden stralingen van moeder naar baby voeden de bewustzijnsstralingen van het kleintje en bouwen, op hun beurt, kracht op in het kleine lichaampje.

Naarmate het kind zich ontwikkelt, begint haar zich ontwikkelende persoonlijkheid haar zielsstralingen te ‘kleuren’ met heldere of donkere bewustzijnskracht die de gezondheid van het kind óf versterkt óf uitput.

Een persoon met een sterk paranormaal zintuig kan de elektro-magnetische velden vaag zien worden wanneer een individu of dier ten aanzien van veld‑energie uitgeput raakt, hoewel op dat moment noch het individu noch het dier lichamelijk on‑gemak zou bemerken. Het kan een dag of zo duren voordat het lichaam zelf de uitputting van bewustzijnsenergie begint te manifesteren in een of andere vorm van oververmoeidheid of ziekte.

Je hebt mensen op de wereld die apparatuur ontwikkeld hebben om dit fenomeen te registreren en in de jaren die komen zal dit een erkende methode worden om beginnende kwalen te diagnosticeren en te behandelen. Bovendien zal, naarmate de technologie van spiritueel‑wetenschappelijke kennis evolueert, de exacte mentale/emotionele toestand, verantwoordelijk voor de fysieke uitputting, eerst onder hypnose onthuld worden en elektronisch als trillingsfrequenties op schermen geregistreerd worden. Dit zal gevolgd worden door een elektronisch onderzoek dat de trillingsfrequenties van de verschillende lichaamsdelen op soortgelijke schermen afbeeldt. Dit proces zal kleurveranderingen inhouden, want ieder bewustzijns-patroon manifesteert zich het eerst zowel in trillingsfrequenties als in kleur. Door de mentale/emotionele trillingsfrequenties met de trillingsfrequenties van de lichaamsdelen te vergelijken, zal het orgaan waarvan de energie is uitgeput – samen met de mentale/emotionele oorzaak nauwkeurig worden vastgesteld.

Psychiaters zullen niet langer vroegere ervaringen uitrafelen, testen afnemen, in vakjes stoppen, uitspraken doen over de waarschijnlijke oorsprongen of oorzaken van mentale/emotionele/fysieke kwalen en dan menselijke rationalisaties aanwenden om ze te bestrijden.

De waarheid over de spirituele toestand van de ‘innerlijke mens’ zal duidelijk onthuld worden en zal het zekere fundament leggen voor de noodzakelijke spirituele instructie en het meditatieve, mentale werk dat gedaan moet worden om hem in staat te stellen gezondheid, vitaliteit, nieuwe perspectieven en doelen – alsook een toenemende bekwaamheid tot onvoorwaardelijke liefde te herwinnen.


Natuurlijk zullen er geen medicijnen meer gebruikt worden om de bewustzijnsstralingen van de lijder te verhogen, aangezien de uitputting van Goddelijk Leven – zielsenergie verantwoordelijk is voor de ziekte. Hij of zij zal geleerd worden hoe, doelbewust, systematisch, de trillingsfrequenties van het aangetaste gebied van het lichaam te verhogen en hoe met de persoonlijke omstandigheden om te gaan die het psychische ongemak en de uitputting van zielsenergie veroorzaken. De patiënt zal ook enorm geholpen worden door een instroom van Goddelijke energie via de handen van diegenen die ware kanalen zijn van puur spiritueel leven. Met de re‑vitaliserende procedures, nieuwe opvattingen en beheersing van de ego‑drijfkrachten zal de fysieke toestand snel, binnen dagen, opgeklaard zijn – zo niet onmiddellijk.

Door het lezen van deze Brieven kun jij echter beginnen je eigen genezing te beïnvloeden. Het allerbelangrijkste in je zelf‑behandeling moeten deze instructies met betrekking tot de Goddelijke Realiteit zijn die het bestaan bekrachtigt en de juiste manier om op Het af te stemmen en Goddelijk Leven in het genezingsproces te betrekken.

Wanneer je het Leven van de Goddelijke Realiteit begint aan te trekken door middel van je spirituele zoektocht, door vragen te stellen, te mediteren, te lezen en te bidden, begin je jouw psyche te openen vanuit haar gesloten aardse egobewustzijnsdromen; je trekt naar geest en emoties de aard van de Goddelijke Realiteit Zelf aan. Alles wat door je geest en emoties heen gaat, wordt doorgegeven in de elektrisch‑magnetische velden om je heen. Deze dragen bij aan je kracht. Naarmate jouw elektro‑magnetische velden bekrachtigd worden door de kracht die je uit Goddelijke Realiteit onttrekt, wordt de kracht in je fysieke lichaam teruggevoerd en wordt elk orgaan alsmaar gezonder en wordt mogelijk disfunctioneren geleidelijk opgeheven. Het is van levensbelang dat jij je deze fysieke/elektro‑magnetische veldprocessen herinnert, omdat de kennis je dagelijkse meditatie en afstemming op Goddelijke Realiteit zowel zal inspireren als aanmoedigen.

Als je oprechte zoeken en meditatie gericht zijn op de WAARHEID van ZIJN en niet op een of andere aardse religieuze geloofsvorm, of oppervlakkige, onechte ‘spiritualiteit’ of enige materiële voorwerpen waarvan je gelooft dat ze ‘krachten’ bezitten, zul je ontdekken dat, geleidelijk aan, je eigen aard aan het veranderen is en jij je gewaar begint te worden van het anders-zijn en haar behoeften, zoals je dat nooit tevoren hebt gezien. Je wordt meer empathisch, begripvol, zorgzaam, meedogend en teder. In feite beginnen de zielekwaliteiten van Goddelijk Leven nu jouw natuurlijke ego‑impulsen naar behoeftebevrediging en jezelf verdedigen, te beheersen.


Ik wil je waarschuwen dat je nu een nieuwe en moeilijke tijd ingegaan zult zijn – een tijd van conflicten tussen de ego‑drijfkracht die er uit gewoonte op gestaan heeft om zijn ‘behoeften’ vervuld te zien, misschien ten koste van andere mensen en de psyche‑ziel die begint te beseffen dat ‘liefde de wet is’ en de rechten van andere mensen gelijkelijk afgewogen moeten worden met de rechten van het zelf – het ego. Naarmate de psyche meer en meer van de ziel – Goddelijke Realiteit in haar bewustzijn absorbeert, begint de oude egodrijfkracht haar greep los te laten en wordt het innerlijke dagelijkse conflict zelfs nog sterker.

De psyche‑ziel, die nu door geest en hart werkt, ontdekt dat ze de behoeften van andere mensen afweegt tegen de deugdelijkheid van haar eigen behoeften en raakt terneergeslagen en vermoeid door de eindeloze innerlijke strijd van zelf‑ondervraging en zelf‑beoordeling. Wanneer de psyche dit punt van inzicht bereikt, toont dat aan dat het trekken van het menselijke bewustzijn in een dergelijke mate aan het verzwakken is dat de ziel nu nadert tot, en her‑enigd raakt met, de Goddelijke Realiteit.

De ziel erkent door middel van de psyche dat het de GODDELIJKE LIEFDE, die de Goddelijke Realiteit is, meer liefheeft dan dat zij iets aards liefheeft en verlangt om volledig herenigd te worden met haar BRON van ZIJN.

De psyche geeft eindelijk de drijfkrachten van het egobewustzijn over aan Goddelijke Realiteit en smeekt dat ze in staat gesteld wordt om het ‘ego’ op te geven – teneinde door de dood van de zelf-heid heen te gaan. Dit gebeurt wanneer mensen echt het toppunt van hun spirituele leven bereiken en gewoonlijk hebben ze een spirituele meester nodig om hen er doorheen te leiden.

Deze ‘dood van de zelfheid’ mag nooit ondernomen worden als middel om groter spiritueel inzicht te verwerven. Het is hoogst gevaarlijk en zal niet slagen om groter spiritueel of aards leven te bereiken. Het zal, vóór de juiste tijd, hoogst destructief zijn voor de psyche en het ego.

Het zal het hele proces van de zielpsycheegolichaams-ontwikkeling hinderen.

Niemand mag een dergelijke gedachte toelaten om geavanceerder te zijn in spirituele waarneming en waarheid. Een dergelijke handeling van ‘wils‑kracht’ zal zelf‑beschadigend zijn, omdat dit geheel uit de egodrijfkracht voortkomt om spiritueel belangrijker te zijn.

Wanneer deze ervaring van ego‑meesterschap op het juiste moment plaatsvindt – op de juiste manier – is de ziel, door middel van de psyche, in hoge mate, vrij om rechtstreeks met de Goddelijke Realiteit te communiceren, aangezien het voortdurende gekwetter van het ‘egobewustzijn’ verstild is. De aantrekkingskracht van de aarde is niet langer meer het allerbelangrijkste. Ego‑centrische ambitie verflauwt; het verlangen naar persoonlijke bezittingen vervluchtigt.

Vrede regeert in de geest. De ziel, die nu helder door de psyche spreekt, verlangt ernaar, met begrip en tederheid, te verheffen, te voeden, bij te dragen tot de groei van andere zielen, op te voeden, te verheffen en te verzorgen zonder enig verlangen naar compensatie of zelf‑verheerlijking.

Naarmate de ziel naar steeds nauwer contact en afstemming met Goddelijke Realiteit getrokken wordt, is haar enige aardse doel om de buurman of andere mensen met dezelfde soort zorgzaamheid en achting te behandelen als welke zij voor zichzelf nodig heeft om te gedijen en tevreden te zijn. Geven wordt net zo gemakkelijk als ademen – uiteindelijk wordt het een voorrecht om voor en met andere mensen te werken om hun hoogste goed te bevorderen. Dit is Goddelijke Liefde in actie.

Er is echter geen sentiment in Goddelijke Realiteit.

De intentie achter individualisatie was om Goddelijke Realiteit Zelf in staat te stellen Diens eigen Aard van scheppingskracht, vreugde en persoonlijke vervulling te ervaren.

Daarom trok Ik, toen Ik op aarde was, behoorlijk duidelijke grenzen tussen geven en ontvangen, toen Ik zei: “Doe aan anderen wat jij zou willen dat zij jou aandoen.” Deze uitspraak was een liefdevolle waarschuwing dat zoals jij zaait, je zo zal oogsten. Het was ook een richtlijn voor gedrag. Als je aan anderen doet wat je zou willen dat ze jou aandoen, dan kun je er zeker van zijn dat je enkel handelt vanuit het standpunt van liefde. Als andere mensen niet willen wat jij graag zou willen dat ze voor jou doen – dan leef je door vallen en opstaan; je hebt een positieve stap gezet om een daad van echte liefde te vervullen en als die afgewezen wordt, heb jij jezelf een kans gegeven om uit te vinden wat nog meer gewaardeerd zal worden in de toekomst. Op deze manier groei je in de daad van liefde. Ik zei ook: “Heb jouw naaste lief zoals je jezelf liefhebt”. Dit betekende dat je dezelfde zorgzaamheid voor het comfort van je naaste zou moeten hebben als voor jezelf.

Het betekent ook dat wat jij andere mensen ook toewenst, jij er gelukkig mee zou zijn als je het op dezelfde manier aan jezelf zou hebben toegewenst.

Het betekent dat jij de gedachten over anderen moet denken, waarvan jij blij zou zijn als zij ze over jou denken!

Het betekent dat je volledige bewustzijn gericht zou moeten zijn op hartelijkheid, begaan zijn met anderen, ongeacht wat voor pijnlijks zij jou mogen aandoen. Alle menselijke wezens leven in een jungle van menselijke verlangens, doelen, zwakheden, teleurstellingen, boosheid en frustraties. Uit dit, door oorlog geteisterde, bewustzijn komen vele zwakke en on‑bezonnen reacties en handelingen voort.

Daarom, aanschouw de broosheid, vergeef de onvriendelijkheid en laat het terugkeren naar het niets waaruit het gekomen is. De enige WAARHEID en REALITEIT in je leven is Goddelijk Bewustzijn Intelligentie/Liefde. Houd je aan dit besef te allen tijde vast.


Om het Koninkrijk der Hemelen te vinden, waarin de ziel in harmonie is met Goddelijke Realiteit, moet er een tijd in je ontwikkeling komen dat je niet langer meegetrokken wilt worden in de aardse opvattingen en het bewustzijn dat menselijke wezens met elkaar hebben. Je verlangt ernaar om je geheel terug te trekken en te focussen op het verspreiden van je eigen contact met Goddelijke Realiteit naar anderen toe. Pas op dat je niet je eigen spirituele weg aan anderen opdringt, ongeacht of ze wel of niet op het spirituele pad zijn.

Tegelijkertijd moet jij je eigen sereniteit behouden door anderen niet toe te staan misbruik te maken van je goede aard. Je moet duidelijk jouw grenzen trekken van goed en fout – voorkomen dat het egoïsme van anderen inbreuk maakt op jouw privacy wat waarschijnlijk je gemoedsrust vernietigt.

Om dit te waarborgen, is het niet nodig dat jouw egobewustzijn de heerschappij weer op zich neemt. Je kunt je privacy vreedzaam bewaken. Je hebt de intelligentie gekregen om deze noodzakelijke doelstelling met de hoogste graad van LIEFDE te bereiken. Onthoud dat het spirituele bouwsel van bewustzijnstrillingen, die geconstrueerd zijn vanuit je contact met Goddelijke Realiteit en je dagelijkse manier van denken, voelen en leven, bijzonder heilig zou moeten zijn en dat je er voor moet zorgen dat je niet opnieuw in de lagere trillingen van gedachten en reacties van anderen gevangen wordt.

Te allen tijde is je hoogste bedoeling op aarde om het hoogste aardse en spirituele GOED van iedere andere levende entiteit te bevorderen – menselijk of minder. Niet door af te dalen naar het trillingsniveau van diegenen in nood, maar door uit te reiken en de wijsheid aan te bieden die jou in je heiligdom heeft gebracht – jouw heilige der heiligen in geest, emoties en levensomstandigheden – als er bereidheid is om te luisteren en te aanvaarden. Zo niet zwijg!

Medeleven en mededogen zouden van elkaar gescheiden moeten worden. Empathie zal je meeslepen en je spirituele bewustzijnstrillingen verwikkelen in het menselijke trillingsniveau. Dit zal mogelijk conflicten scheppen terwijl je oprecht enkel de intentie had te verheffen en te genezen. Vermijd dit omdat het je energieën zal uitputten en je spirituele bedoelingen ontkrachten.

Pure LIEFDE is enkel begaan met verheffing en spirituele vooruitgang, genezing en het bereiken van het ‘Koninkrijk der Hemelen’.

Goddelijke LIEFDE is een warm meedogend gevoel – in de eerste plaats geladen met het verlangen om de geliefde ook in staat te stellen om:

te groeien, te scheppen, gevoed te worden en anderen te voeden, genezen te worden en anderen te genezen, zich te bekwamen en anderen te bekwamen, zich te beschermen en anderen te beschermen, hun behoeften te vervullen en hen de behoeften van anderen te laten vervullen, alles binnen een duidelijk systeem van wet en orde.

Dit is GODDELIJKE LIEFDE/WETMATIGHEID in actie.
Wanneer je hoogste bedoeling de Goddelijke Bedoeling in actie geworden is, wordt het ego, de kern van je individualiteit, nu bestuurd door je ziel. De ego‑drijfkracht wordt je werkelijke verdediger en de ware beschermer van je persoonlijke comfort – maar het werkt nu volkomen in harmonie met de richtlijnen van je ziel die haar aard aan Goddelijke Realiteit ontleent.

Ik herhaal – er is geen sentiment in Goddelijke Realiteit, geen verwijdering van enige grenzen die wet en orde verzekeren, om aan de eisen van de egoïst te voldoen, geen zwak ‘toegeven aan’ en instemmen met de koppigheid van anderen.


Te allen tijde moet in gedachten gehouden worden dat ALLE MENSEN elkaar moeten respecteren. Ze moeten de rechten van anderen op privacy, veiligheid, gemoedsrust en harmonie respecteren. Als er onenigheden ontstaan, kan er mee omgegaan worden met wederzijds respect. Hoe spiritueler geëvolueerd je bent, hoe meer je de hoogste en laagste sociale lagen zult respecteren, hen beschouwen als gelijken – ‘niet in het zicht van God’ zoals menselijke wezens graag zeggen, maar binnen je eigen spirituele opvattingen van de fundamentele gelijkheid van de ziel binnen alle wezens.

Respect en GODDELIJKE LIEFDE horen bij elkaar. Echte LIEFDE is zeer respectvol tegenover de geliefde.

Waar respect is tussen twee mensen, leidt dit frequent tot de hoogste vorm van liefde.


Als je deze Brief moeilijk hebt gevonden om te aanvaarden, onthoud dat de menselijke geest beperkt is in zijn begrip van dimensies voorbij het aardse vlak. Laat de redenering van het ego je niet afhouden van de reis van je ziel.

In mijn volgende Brief zal Ik het thema van GODDELIJKE LIEFDE uiteenzetten en uitweiden over ego‑eigenliefde, door je precies te laten zien hoe de magnetische emoties op dit moment je gedachten, gevoelens en leven beheersen. Ik zal de stappen schetsen waardoor ze overwonnen en uiteindelijk ontbonden kunnen worden binnen je bewustzijn.

Mijn bedoeling is je te leiden langs het pad van zelf‑ontdekking en spirituele vooruitgang, zodat je onmiddellijk het Licht kunt binnengaan, niet enkel wanneer je overgaat naar de volgende bestaansdimensie, maar ook terwijl je op aarde bent.

Op dit ogenblik leef je in een door schaduwen vertroebeld bestaan in plaats van bewust te leven binnen, en binnen te gaan in, het ’Goddelijke Bewustzijn’ en HET toe te staan je denken en je levenservaringen te doordrenken en te verblijden.


Weet dat mijn Christusbewustzijn altijd bij je is en je onmiddellijk toegang tot mij kunt krijgen wanneer je roept. Laat dit een troost voor je zijn – maar niet een steunstok. Ik ben slechts jouw poort naar je eigen verlichting en je eigen opstijgen in het Christusbewustzijn.

Het is mijn, Christus, diepste verlangen dat deze BRIEVEN snel gepubliceerd en verspreid worden onder

mensen die de Waarheid zoeken. Indien je uit mijn BRIEVEN citeert, vermeld dan alsjeblieft heel duidelijk de bron:

DE CHRISTUS BRIEVEN, www.christuswijs.nl,

(Boektitel: CHRISTUS KEERT TERUG – SPREEKT ZIJN WAARHEID)Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.