Bij de derde druk


In deze uitgave hebben we gekozen het originele manuscript volledig te volgen. Dit betekent dat:

De Brieven een andere nummering hebben dan in de vorige uitgaven, namelijk niet 1 tot en met 9, maar 1, 2, 3, 3A, 4.A., 4.B., 5, 6, 7. Ook zijn er een tweetal voetnoten en een oproep tot snelle verspreiding teruggebracht.

Daarnaast is er een originelere versie van Brief 1 gevonden. Na veel meditatie is besloten de belangrijkste delen weer naar het origineel terug te brengen. Het gaat daarbij om pagina’s 25 t/m 31. De teksten zoals die in druk 1 en 2 staan, zijn achterin het boek opgenomen. Als laatste is de titel teruggebracht naar

Christus Keert Terug – Spreekt Zijn Waarheid.


Hieronder een korte uitleg over het belang van de oude nummering:

De nummering van Brieven 1, 2 en 3 is onveranderd.

Daarna komen Brief 4.A en 4.B. Eén Brief bestaande uit twee delen.

Brief 4.A. behandelt wat (Universeel) Bewustzijn is

Brief 4.B. gaat daarna in op het gereedschap van schepping: het ego

Brief 5 beschrijft hoe bewustzijn op het aardse vlak werkt

Brief 6 geeft handvatten hoe op het aardse vlak met het ego om te gaan

Brief 7 tenslotte schept rust en overzicht.

Brief 3A. is pas later geschreven, na de gebeurtenis van 11 september 2001.

Juist daarom behandelt Christus hierin de gelijkheid van religies en de sekse.


De nummering is dus geworden:

Oude nummering:

Nieuwe nummering:

Brief 1, 2, 3

Brief 1, 2, 3

Brief 4

Brief 3A

Brief 5

Brief 4.(A)

Brief 6

Brief 4 (B)

Brief 7

Brief 5

Brief 8

Brief 6

Brief 9

Brief 7


Voorwoord


Ten eerste wil ik graag uitleggen waarom ik de titel van opnemer heb gebruikt in plaats van mijn echte naam.


Er was, terwijl ik deze BRIEVEN schreef, nooit de minste twijfel in mij dat zij afkomstig waren van Christus. Ik heb in mijn korte biografie mijn redenen beschreven waarom ik daar zo zeker van was.


Tijdens het schrijven van de BRIEVEN, werd mij duidelijk verteld dat ik buiten beeld moest blijven, dat DE CHRISTUS BRIEVEN geheel op zichzelf moesten staan. Mensen moesten voor zichzelf beslissen óf de Brieven oprecht klonken, óf dat mensen voelden dat ze nep waren. Ik had opgeschreven wat ik ontvangen had, ik zou proberen om ze uit te geven voor openbare bestudering en wat er daarna ook gebeuren zou, was strikt tussen de lezer van de BRIEVEN en Christusbewustzijn.


Christus had in de BRIEVEN beloofd dat ze een link zouden vormen tussen de geest van de lezer en Christus Geest en dat er hulp geboden zou worden om de diepe betekenis achter de woorden te begrijpen.

Veel mensen hebben gemeld dat ze dat contact ervaren hebben. Veel mensen zijn zich gewaar geweest van een toestroom van inzicht.

Daarom, zoals de naam van een secretaresse onbelangrijk is bij een zakentransactie, zo zijn mijn naam en identiteit onbelangrijk. Wat echt belangrijk is, is of de lezer kan voelen dat dit de authentieke Christus is, die in spiritueel bewustzijn gestegen is naar dé portalen van het Equilibrium, terwijl Hij nog steeds zijn individualiteit behoudt om in contact te blijven met de wereld van individualiteit.


In de tweede plaats is er een meningsverschil geweest betreffende de soms vreemde opmaak van de BRIEVEN.


Ik zou graag willen uitleggen dat terwijl Christus mijn geest doordrong van woorden of beelden, wat het voor mij noodzakelijk maakte om wat ik zag in woorden vorm te geven, ik ook de emoties voelde (tot op zekere hoogte) die Christus voelde toen hij door de gebeurtenissen ging die hij op dat moment beschrijft. Door terug te vallen in de trillingen van die tijd, ging Christus die tijd binnen en gaf ze, via mijn geest, door. Het was uitgesloten dat de BRIEVEN geschreven hadden kunnen worden in gewone letters of door enkel cursief gedrukte letters te gebruiken. Zo vaak, wanneer een nieuw prachtig inzicht in mijn geest werd geplant, heb ik me afgevraagd: “Hoe kan ik dit overbrengen?”

Je zult weten wat ik bedoel terwijl je de BRIEVEN leest.


En dus, om te tonen dat een of andere krachtige uitspraak uit de geest van Christus in de mijne was gekomen, gebruikte ik cursieve letters, vet gedrukte letters en hoofdletters. Mensen hebben geklaagd dat deze onconventionele opmaak het vloeiend lezen hinderde. Maar dit is juist de bedoeling. Deze Brieven zijn niet bedoeld om gelezen te worden. Ze zijn bedoeld om OVERPEINSD te worden en dit betekent dat je moet stoppen bij woorden in een opmaak die de stroom van woorden onderbreekt en NADENKEN over wat de woorden je proberen over te brengen. Je moet te allen tijde onthouden dat wanneer Christus jouw menselijke intelligentie probeert te bereiken, hij waarheden overbrengt die ver voorbijgaan aan jouw eigen ervaring in het leven op deze wereld. Je moet naar de oneindige dimensie uitreiken, om te proberen te begrijpen wat je verteld wordt. En dus, als je een half uur besteedt om een paragraaf met eigenaardige opmaak te overpeinzen, is het een welbesteed half uur als je geest zich geleidelijk opent voor nieuwe mogelijkheden voorbij je huidige denken. Naarmate jij in bewustzijn uitreikt naar het Christusbewustzijn, vragend om verlichting, zal het je zeker gegeven worden. Niet noodzakelijk op dat moment, maar misschien, – boem, – wanneer je het het minst verwacht, zal het antwoord als een lichtbundel in je geest komen en zul je WETEN dat –

“JA, DIT IS HET! – DIT IS HET ECHTE ANTWOORD.”
Introductie


Hij zegt:

’Ik ben gekomen om de misinterpretaties recht te zetten, aangebracht in de leringen

die gegeven zijn toen Ik gekend werd als ‘JEZUS’ in Palestina, 2000 jaar geleden.’

Hij zegt ook:

’Omdat de mensheid op de drempel van een wereldcrisis van enorme proporties staat, is het voor de overleving van vitaal belang dat Ik, de Christus, tracht iedereen te bereiken die wil luisteren. Jullie weten weinig van de werkelijke scheppingsprocessen waarin jij, zelf, een belangrijke rol speelt. Het staat buiten kijf dat je ze voldoende moet kennen opdat je kunt beginnen een hoger plan voort te brengen voor de gehele mensheid.’

’Het is onmogelijk voor mijn spirituele bewustzijn om een menselijke gedaante aan te nemen om direct tot jullie te kunnen spreken, daarom heb Ik een ontvankelijke, gehoorzame geest gedeprogrammeerd en voorbereid om mijn Waarheid te ontvangen en in woorden weer te geven. Zij is mijn ‘opnemer’.’


Opnemer: Voordat je de Christus Brieven leest, wil je misschien weten hoe deze spirituele exercitie van overdracht van bewustzijn heeft plaatsgevonden.


De voorbereidingen om Christus’ opnemer te worden begonnen 40 jaar geleden, toen ik als toegewijd Christen, vreselijke problemen ondervond als boerin en Christus om hulp vroeg, waarop een onverwacht krachtig antwoord mij elk religieus dogma deed heroverwegen en afwijzen. Verlichting volgde en leidde mij naar nieuwe richtingen in werk en studie. Ik begon een bedrijf waarin ik met mensen werkte, dat floreerde. Zeven jaar genoot ik succes en veel geluk. Om te groeien in mijn spiritueel begrip, ging ik vervolgens door verschillende zeer traumatische menselijke ervaringen en na veel lijden, leerde ik daarvan pijnlijk en tot mijn voordeel de lessen, oversteeg ze toen spiritueel.


Op een avond, na een gebed om leiding, werd de aanwezigheid van Christus werkelijkheid, die mij onweerlegbaar zijn identiteit bewees. Hij sprak een uur met mij, waarbij hij sterke golven van Kosmische Liefde door mijn lichaam zond en me een korte beschrijving gaf van wat ik zou leren en uiteindelijk bereiken. Veertien dagen later leidde hij mij door een transcendente ervaring van Bewuste Verbinding met ‘God’. Ik werd een genezer en een instrument van enkele onmiddellijke genezingen.


Van 1966 – 1978, op belangrijke punten in mijn leven en in antwoord op mijn vragen, instrueerde Christus mij in spiritueel wetenschappelijke uitgangspunten, zoals uitgelegd door Christus in zijn Brieven. In 1975, maakte ik een nacht van visoenen mee waarin gebeurtenissen tussen 1983 en 1994 werden beschreven, die allemaal uitkwamen. Opnieuw werd mij verteld dat er werk voor mij was weggelegd in de toekomst.


Uiteindelijk, na vele en verschillende perikelen, altijd verlicht door mijn sterke verbinding met Christus en mijn steeds dieper begrip en persoonlijke ervaring van ‘Eerste Oorzaak’, werd ik naar mijn huidige woonhuis geleid. Hier heb ik de afgelopen twintig jaar in steeds verdergaande afzondering geleefd, soms in helder en dicht contact met Christus, soms alleen gelaten om mijn vertrouwen en geduld te sterken door de spiritueel droge perioden. De laatste vier jaar ben ik mentaal/emotioneel geschoond waardoor ik mijn doel van volmaakte innerlijke rust en vreugde heb bereikt.


Christus heeft mij door een geleidelijk doch heel mooi raffinageproces geleid. Eenmaal helemaal vrij van zelf, kneedbaar en ontvankelijk – begon de Stem te dicteren en kregen de Brieven vorm. Deze Brieven zijn volledig het werk van Christus. Niets is afgeleid van andere literatuur, hoewel in de laatste jaren bepaalde schrijvers veel van hun geïnspireerde inzichten hebben aangetrokken vanuit de uitstraling van Waarheid uit Christus’ bewustzijn. Allen die in harmonie zijn met zijn Bewustzijn zijn waarlijk gezegend. Ik ben enkel de ‘Opnemer’ – niets meer.


Bij de Nederlandse vertaling

(achterin vindt u een korte lijst met verklaarde woorden)


Het vertalen van een tekst vraagt altijd dat de bedoeling die een schrijver in de brontaal had, wordt omgezet naar dezelfde bedoeling in een andere taal. Dit kan heel dicht bij de tekst of juist meer vrij worden gedaan.

In het geval van de Brieven heeft de Opnemer de uitdrukkelijke wens uitgesproken heel dicht bij de oorspronkelijke tekst te blijven. Zoals ook uit de inleiding wel blijkt, zijn de opmaak en ook zeker woorden en zinsopbouw niet voor niets gekozen.


Velen hebben geopperd om de teksten meer leesbaar te maken. Zinnen in te korten, op te delen of de raar geplaatste tussenstreepjes te verwijderen. Mijn instelling is altijd geweest dat als Christus het anders had gewild de Opnemer dat wel in de Engelse tekst had doorgevoerd. Maar dat is niet gebeurd. Er is veel tijd en energie gestoken in het drukklaar maken van de Engelse tekst en uiteindelijk is gekozen om de teksten precies zo te publiceren, zoals ze oorspronkelijk zijn doorgegeven. Enkel typefouten zijn verbeterd.


De Nederlandse tekst is een zo goed mogelijke één op één vertaling van deze originele teksten. Daarbij zijn voor een aantal woorden specifieke vertalingen gekozen, die misschien niet altijd voor de hand liggen: Hieronder volgt een korte uitleg.


Faith: Geloofsvertrouwen

In Brief 3 legt Christus uit wat hij verstaat onder het woord Faith. Hij legt uit dat het noch vertrouwen, noch geloven is, twee woorden die vaak gebruikt worden om het woord Faith te vertalen. Daarom is uiteindelijk gekozen voor het woord ‘Geloofsvertrouwen’, wat ook goed aansluit bij de uitleg in Brief 3.


Conviction: Overtuigdheid

Het woord ‘conviction’ wordt normaal vertaald met ‘overtuiging’. Christus gebruikt het in zijn Brieven om aan te geven dat er in de mens diepe vastliggende overtuigingen zijn. Dit ligt ook besloten in het woord ‘conviction’, dat ook veroordeling kan betekenen. Je bent als het ware veroordeeld tot je overtuiging, wat goed uitgedrukt wordt door het woord overtuigdheid, hoewel dit geen bestaand Nederlands woord is.


Lidwoorden

Het Engels heeft, veel meer dan in het Nederlands, de mogelijkheid om lidwoorden weg te laten. Als je een lidwoord weglaat, ontstaat daardoor ruimte. Vergelijk maar eens ‘gedachten’ en ‘de gedachten’. Het lidwoord maakt dat het woord iets specifieks krijgt, zonder dat het benoemd wordt. Er is daarom gekozen om zoveel mogelijk lidwoorden weg te laten als dit ook in het Engels gedaan is, ook al geeft dat soms een wat vreemde eerste indruk.


Creation: schepping; wat geschapen wordt; elke schepping

Bij het begin van de vertaling heeft de Opnemer benadrukt ‘Its creation’ of ‘all creation’, niet te vertalen als Zijn Schepping of De Schepping. En daarmee, onbedoeld, terug te verwijzen naar de bijbelse interpretatie van ‘de schepping’. Creation is zoveel groter dan het scheppen van de aarde en dat wat er op is.

Daarnaast betekent creation, behalve schepping in de zin van het eind resultaat en de actie van het scheppen zelf, ook nog het scheppingsgeheel. Om deze reden is voor dit woord verschillende vertalingen gekozen, al naar gelang de context waarin het woord zich bevindt.


Its: Diens

In het Engels geeft its het bezit van een onzijdig woord aan. Zo zegt ‘the dog its toy’ dat het speelgoed van de hond is. In de Brieven wordt prachtig gebruik gemaakt van dit gegeven door te spreken van Its Creation, waarbij de onzijdigheid van de schepper wordt benadrukt. In het Nederlands wordt normaal gesproken het geslacht van het woord gevolgd, waarbij een onzijdig woord als mannelijk wordt gezien. Daarom wordt It’s Creation: Zijn Schepping, wat meteen doet denken aan een mannelijk persoon.

Juist het benadrukken van de onzijdige aard van de schepper is in de Brieven zo belangrijk. Om dit enigszins te benaderen, wordt daar waar dit mogelijk is het woord Diens gebruikt, wat minder het gevoel van mannelijkheid oproept.


It: Het

Het woord IT is vertaald met Het, waarmee dan het onbenoembare wordt bedoeld.


Mind: Geest

Het Engelse woordenboek geeft voor mind als omschrijving: het geheel van gedachten en gevoelens van een mens. Mind gaat dus verder dan het denken alleen. In de vertaling is gekozen om dit woord te vertalen met geest. Dit geeft soms verwarring als het woord in meervoud wordt gebruikt, waarbij dan bijvoorbeeld ‘geesten die inzicht ontvangen’ kan ontstaan. Dit roept dan het beeld op van geesten van overlevenden. Toch is gekozen om deze vertaling consequent door te voeren en het genoemde voorbeeld om te vormen naar ‘het inzicht dat ontvangen is door geesten’.

Ook kan het woord geest de associatie oproepen van het goddelijke deel van de mens. Dit wordt in deze vertaling nadrukkelijk niet met dit woord bedoeld.


Spirit: Gemoed / ‘Geest’

Spirit wordt ook vaak vertaald met geest, maar geeft daardoor verwarring met mind. Daarom is gekozen om de weinige keren dat dit woord gebruikt wordt in de Brieven, te kiezen voor het woord gemoed of instelling. Daar waar echt wordt gedoeld op de geest, wordt dit woord tussen aanhalingstekens geschreven.


Purpose: Bedoeling, doelstelling

Purpose wordt normaal gesproken vertaald door doel. Het Engelse woord dat daarbij hoort is echter goal. Het verschil met purpose is de reikwijdte. Een doel is vastgesteld, terwijl in ‘bedoeling’ (purpose) ook het streven vervat is. Een bedoeling kan op verschillende manieren worden ingevuld, door verschillende doelen te kiezen. Ook de uitleg die Christus in Brief 3A geeft over bedoeling kan hierbij verhelderend zijn. In gevallen waar bedoeling niet gebruikt kan worden is gekozen voor doelstelling.


Beyond: voorbij

Het woord beyond duidt iets aan dat wij in het Nederlands niet kennen. Alle mogelijke vertalingen geven een positie aan ten opzichte van iets anders: boven, achter, over, wat het woord beyond niet in zich heeft. Om deze plaatsbepaling weg te laten is gekozen voor het woord voorbíj. Dit omdat het woord beyond ook wel vertaald wordt met voorbijgaand aan.


Equilibrium

Het woord equilibrium, wat in het Nederlands meestal vertaald wordt met evenwicht is om twee redenen ongewijzigd overgenomen. Ten eerste omdat het woord equilibrium duidt op een systeem in evenwicht waarbij alle invloeden elkaar opheffen. Dat is dus veel meer dan enkel evenwicht. Een kabel waar aan beide kanten even hard aan wordt getrokken is in equilibrium. Ten tweede is deze term herkenbaar voor wetenschappers.Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.