Christus’ Boodschap

Waarom Hij terugkeerde
om de wereld in 2000 AD te onderrichten


Ontvangen 02.06.2013

 

 

 

Ik keerde in de loop van de eeuwen vele malen op vele manieren terug. Ik ben niet, zoals de mensen op aarde, beperkt in zelfexpressie. Ik ben BEWUSTZIJN binnenin verbeeldingskracht. Met andere woorden, Ik kan plannen, beelden, alsook gedachten bedenken en Ik kan ze manifesteren zoals Ik wil.

 

Ik weet dat mensen op aarde van mij verwachten dat Ik me op bepaalde manieren gedraag welke zij voor mij verordend hebben overeenkomstig de Bijbelse verhalen, maar dit is allemaal maar van horen zeggen, de echte Christus zoals Ik gekend wens te worden, is volledig anders dan alles waarvan zij kunnen dromen. Echter, Ik kan slechts openbaren – manifest maken – wat al binnen het wereldse bewustzijn aanwezig is, anders zou elke andere manifestatie van mijn gedachten en bewustzijn worden verworpen.

 

Feitelijk is mijn terugkeer in deze huidige vorm, middels een overschaduwen van de vrouw welke Ik Opnemer genoemd heb, door miljoenen afgewezen en slechts, tot op dit moment, geaccepteerd door duizenden, maar dit alles gaat veranderen want de wereld zal gaan inzien dat IK het werkelijk ben, de Christus.

 

Waarom noem Ik mijzelf CHRISTUS? Waarom heb Ik mijzelf geen naam gegeven? Mensen hebben mij namen gegeven en als dit hen helpt, zijn ze welkom om dit te doen, maar voor mij is een naam beperkend.

 

IK BEN NIET BEPERKT, IK BEN UNIVERSEEL, tegelijkertijd ook individueel. Het is mijn bewustzijn dat Ik kan richten op en contact kan laten maken met smekelingen. Sommige mensen worden zich van mij gewaar en reageren. In elk van die gevallen heb Ik, bij het maken van het contact en het waarnemen van de specifieke behoefte voor dat contact, de mogelijkheid te antwoorden met de Goddelijke Oplossing, hoewel de smekeling mogelijk niet voldoende spiritueel ontwikkeld zal zijn om de wijsheid te zien van een dergelijke oplossing.

 

Ik zal je nu vertellen waarom Ik op dit specifieke tijdstip terug ben gekomen.

 

Hebben jullie je kranten gelezen? Als jullie, mijn dierbaren, de mogelijkheid hadden iets te doen om de wereld uit de chaos te halen waarin zij in de laatste eeuw verzeild is geraakt, zouden jullie dit dan niet doen? Ja, maar waarom kom Ik nu terug, zou je kunnen vragen.

 

IK BEN NU TERUGGEKOMEN OMDAT INTERNET MIJ DE MOGELIJKHEID HEEFT GEGEVEN OM MENSEN IN ELKE UITHOEK VAN DE WERELD TE BEREIKEN.

Wat is het waar Ik zo hartstochtelijk naar verlang om in jullie wereld te benadrukken, met de bedoeling om mensen te helpen uitstijgen boven hun huidige verwarring, hartenpijn en smart?

Ik wil uitleggen dat de ware aard van jouw Bron van Zijn UNIVERSEEL BEWUSTZIJN is waaruit jij, jijzelf, je ziel en menselijk bewustzijn onttrokken hebt.

 

Dan zou je kunnen vragen, als Ik mijn bewustzijn, mijn gewaarzijn, mijn wezen onttrokken heb uit Universeel Bewustzijn, waarom ben Ik dan zo zeer onvolmaakt? Je bent zo zeer onvolmaakt, en sommige van jullie geliefde mensen geven je over aan zulke gruwelijke daden en acties, omdat in het proces van het onttrekken van jouw individuele geest uit Universeel Bewustzijn, op het moment van jouw conceptie, jouw geest werd ondergedompeld in de elektro-magnetische omhulling van jouw ego. Deze ego-omhulling, geest en lichaam, is verantwoordelijk voor jouw overleving als een individu. Het waarborgt dat jouw verlangens gericht zijn op jouw zelf-bevrediging en jouw welbevinden en dat als je veiligheid en welzijn op enigerlei wijze bedreigd zouden worden, je stappen zult nemen om jezelf te beschermen.

 

Jou is het ego door Goddelijk Bewustzijn gegeven en daarom heb je volkomen gelijk als je voorzorgsmaatregelen treft voor je welbevinden en veiligheid. Deze twee impulsen van aantrekking/binding en afwijzing/afstoting zijn er voor jouw overleving.

 

Zij zijn Goddelijk verordend om de miljoenen kleine zielen voort te brengen, onttrokken uit de VADER VAN ALLES – Universeel Bewustzijn.

 

Welnu, zou je kunnen vragen, waarom is God boos op ons als we zondigen?

 

Maar die vraag, en er zijn er miljoenen die dit zullen vragen, komt uit je religieuze training. Destijds op aarde, heb Ik, als Jezus, nooit gesproken over jouw zondigen. Het werd enkel opgetekend door mensen die er op uit waren uitdrukking te geven aan hun eigen overtuigingen. Zij leerden je dat Ik me bewust was van zonde, tijdens mijn tijd op aarde. Ik was me niet bewust van zonde. Ik was rebels en me zeer bewust van de ellende en ontbering die mensen moesten verdragen. Dit was, altijd, mijn allergrootste zorg. Waarom waren zij zo ellendig en hoe kon hun armoede en ziekte verzacht worden? Uiteindelijk nam het Goddelijk Bewustzijn, Bron van Alles, mij mee de woestijn in en verlichtte mij volledig.

 

Heel deze oude, oude geschiedenis, mijn ware aardse geschiedenis, is te vinden in de CHRISTUS BRIEVEN.

 

Mijn dierbaarste mensen, mijn broeders en zusters, jullie die in de beginfase zijn van jullie reis naar Licht en Christus Bewustzijn, Ik kwam terug, daalde af, en overschaduwde de Opnemer gedurende meer dan een jaar, om de kennis aan het licht te brengen welke Ik gedurende 40 jaar in haar geest inprentte tijdens korte telepathische gesprekken. Zij had wanhopig gebeden om uitleg te krijgen over de ware aard van Eerste Oorzaak, omdat incidenten in haar leven, die Ik had bekokstoofd, haar deden realiseren dat haar Christelijke onderricht absoluut verkeerd was. Ik was met haar door al de hectische jaren van haar leven heen toen zij, na ondergedompeld te zijn in tranen en verdriet, leerde hoe met elk probleem om te gaan vanuit een spiritueel bewustzijn. Uiteindelijk, toen zij een zeer oude vrouw was van 82 aardse jaren, ontving zij mijn dictaat van de Brieven. Toen het werk voltooid was, wilde Ik dat het in de wereld bekend zou worden als mijn – Christus’ geschriften, Christus’ Brieven, niet die van de Opnemer en daarom vroeg Ik haar anoniem te blijven. Ik bevestig nogmaals dat de Brieven gedicteerd zijn door mij, de Christus. De Waarheid van Zijn, de Waarheid van jouw bestaan zoals beschreven in de Brieven is juist. De Christus Brieven zijn mijn persoonlijke richtlijnen om te werken richting het binnengaan van Licht en de wereld te overstijgen op precies dezelfde wijze als Ik dat destijds op aarde deed.

Als Jezus, vertelde Ik de mensen dat de Prins van deze wereld me verleidde maar dat Ik er geen gehoor aan gaf. Ik doelde op het Ego toen Ik over de Prins van deze wereld sprak – want zo is het. Ik geloof dat mijn Brieven hen, die de leringen bestuderen en werkelijk in praktijk brengen, kunnen leiden naar het overstijgen van de greep van het ego tot in een spirituele dimensie, waar zij in staat zullen zijn om al hun gedachten en daden te beheersen door middel van de regels van onvoorwaardelijke liefde.

 

Ik vertel je waarlijk dat Ik al diegenen die de Brieven willen accepteren in het bezit heb gesteld van de kennis welke Ik heb opgedaan gedurende die zes weken van stralende verlichting in de woestijn, welke mijn discipelen nooit hebben begrepen omdat de feiten uitermate vreemd en raadselachtig waren voor hun vaste aardse redeneringsprocessen. En Ik moet zeggen dat Ik me onthield van het spreken over die weken omdat Ik hun tegenzin om te luisteren kon zien.

 

Dus waarom ben Ik verder nog teruggekomen naar jullie, geliefde mensen?

 

Ik ben teruggekomen om je te vertellen dat LIEFDE – SPIRITUELE, ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE – Goddelijk Bewustzijn IS.

 

Het moet niet verward worden met menselijke liefde welke ego liefde is – magnetische liefde – welke zich er voor een groot deel mee bezighoudt leuke dingen en pleziertjes van de geliefde te verkrijgen. Als er niet meer te ‘krijgen’ is wat een persoon verlangt, dan wordt er gezegd dat de liefde over is.

 

Nee, mijn lieve, lieve mensen, het was nooit liefde – het was verlangen. Soms zijn mensen voldoende verheven in spiritueel bewustzijn om hun aardse liefde met de spirituele liefde te combineren.

 

En wat is SPIRITUELE LIEFDE?

 

Het is de bevordering van het allerhoogste goed van de geliefde. Om het hoogste goed van iemand anders te bevorderen, zal de persoon zichzelf wegcijferen en grote offers brengen. Hun geluk komt voort uit het geluk dat zij de geliefde kunnen geven.

 

SPIRITUELE LIEFDE omarmt alle rassen, allen, alles en iedereen.

 

Eens zal dit het oprechte doel zijn van de meeste mensen op aarde. Zodra mensen opgaan in LIEFDESBEWUSTZIJN en HET vrijelijk en onvoorwaardelijk aan allen aanreiken, met wie zij enige vorm van contact hebben, dan zullen de omstandigheden op aarde radicaal veranderen.

 

Er moet te allen tijde onthouden worden dat de grote waarheid, het grote bestaansfeit dit is:

 

JE OOGST WAT JE ZAAIT!

 

Mijn geliefde mensen. Ik ben ook teruggekeerd om je te vertellen dat Zonde ENKEL EEN MENSELIJK CONCEPT is. Er bestaat geen straf van welke aard ook vanuit het Goddelijke Bewustzijn – God. ********************

 

Je wordt ondersteund en onderhouden in PUUR LIEFDESBEWUSTZIJN.

 

Jullie, onder leiding van jullie eigen ego’s, veroorzaken een manifestatie van ongewilde, onaangename situaties en ervaringen in jullie leven.

 

Als jij dus uitsluitend verantwoordelijk bent voor het creëren van je eigen kwalen, wat moet je doen om een beter leven, betere relaties, gezondheid, welvaart, geluk te scheppen.

 

Ja, hoe moeilijk het ook mag zijn om te doen, je enige hoop op meer gelukkige omstandigheden is om je bewustzijn te veranderen van één beheerst door het ego in één dat wordt geleid door onvoorwaardelijke liefde.

 

Om dit te doen, moet je de leringen van Christus in de CHRISTUS BRIEVEN bestuderen en ernaar leven.

 

Er zijn duizenden wereldwijd die in stilte de Brieven van internet gedownload hebben en de leringen volgen en ontdekken dat de leringen juist zijn.

 

Als jij je bewustzijn verandert – zul je zeker je leven veranderen.

 

Vele, vele mensen hebben zich er oprecht op toegelegd om mijn leringen op internet te volgen omdat zij zich gerealiseerd hebben dat zij zijn wat Ik destijds op aarde onderwees.

 

Ik vertelde de mensen – JE GELOOFSVERTROUWEN HEEFT JE HEEL GEMAAKT.

VOORDAT JIJ JE GAVEN OP HET ALTAAR OFFERT, denk aan degenen die iets tegen jou hebben en sluit vrede met hen, vraag hun vergeving. Vergeef opdat jij vergeven mag worden!

De Grootste Wet is: ‘Houd van je broeder zoals van jezelf’.

 

Ik ben ook teruggekomen om je te vertellen, dat je geen slachtoffer bent van de tegenslagen van het leven zoals je hebt aangenomen.

Je bent geschapen, geïndividualiseerd, om de beperkingen te overwinnen van het inperkende ego en op te stijgen in de vrijheid en straling van Licht.

 

****************************************************************************Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.