Opnieuw zeg Ik, leg deze Brieven niet ter zijde. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe noodzakelijk het voor je is om over ze na de denken, om terug te halen wat ze te zeggen hebben. Als jij je het niet kunt herinneren, keer dan terug en lees ze nog eens en nog eens en nog eens, totdat ze in jouw bewustzijn opgenomen zijn.

Hoe meer jij dagelijks op ze mediteert, hoe meer zij in je geest verhelderd zullen worden en een nog grotere betekenis voor jou gaan krijgen. Uiteindelijk, zul je bemerken dat ze als eten en drinken zijn geweest, die jouw moraal en standvastigheid opbouwen om te helpen jouw huidige omstandigheden te veranderen in die van harmonie, wijdverspreide groei, voorspoed en vrede.


Gebed

VADERMOEDERLEVEN,

jij bent mijn leven, mijn voortdurende ondersteuning,

mijn gezondheid, mijn bescherming,

mijn volmaakte vervulling van iedere behoefte

en mijn hoogste inspiratie.

Ik vraag je om de ware Realiteit van Jezelf aan mij te openbaren.

Ik weet dat het jouw WIL is

dat ik volledig door licht omgeven zal zijn,

zodat ik het gewaarzijn van Jouw Aanwezigheid

binnenin en om mij heen beter kan ontvangen.

Ik weet en geloof dat dit mogelijk is.

Ik geloof dat jij mij beschermt en in stand houdt

in volmaakte LIEFDE.

Ik weet dat het mijn uiteindelijke bedoeling is

om JOU UIT TE DRUKKEN.

Terwijl ik tegen jou praat weet ik

dat je volmaakt ontvankelijk bent voor mij,

want jij bent UNIVERSELE LIEFDEVOLLE INTELLIGENTIE

die deze wereld zo prachtig heeft ontworpen

en haar in zichtbare vorm heeft gebracht.

Ik weet dat, wanneer ik JOU vraag tegen mij te praten,

ik een bewustzijnszoeklicht in jouw Goddelijk Bewustzijn stuur

en terwijl ik luister,

zul JIJ mijn menselijk bewustzijn binnendringen

en almaar dichter bij mijn steeds meer ontvankelijke

geest en hart komen.

 Ik vertrouw mijzelf en mijn leven toe aan jouw zorg.

(lees hierbij: Hoe te mediteren hier)


In de jaren die volgden op het doorgeven van de Brieven, gaf Christus 17 artikelen door.


Christus keerde op 20.10.2007 terug, nadat de teksten in boekvorm waren uitgegeven, en gaf een uitgebreide boodschap door over het stichten van een wereld van Vrede en Liefde.


In mei 2013 gaf Christus opnieuw een boodschap door: De hoofdkwartier boodschap, waarin Hij krachtig beschrijft hoe het dogma van de kruisiging onze huidige wereldcrisis heeft veroorzaakt.


Vlak daarna sprak Hij over de redenen waarom Hij in onze tijd teruggekeerd is.


Eind 2014 werd op wonderbaarlijke wijze een boodschap op de computer van de Opnemer gevonden die ingaat op hoe we onvoorwaardelijke liefde actief in de wereld kunnen zetten.


Al deze teksten zijn opgenomen in

Deel 2 met als titel ‘Helpt je te begrijpen’.


Christus zegt:

Nu je mijn BRIEVEN als een fundering voor toekomstige spirituele verheffing hebt, ben Ik gekomen om grotere helderheid te brengen in je huidige begrip ervan.


Hieronder een overzicht van een klein aantal minder gemakkelijk te begrijpen woorden.


Woord

Uitleg

Blz

determineren

wetenschappelijke term voor vaststellen. In dit verband: onderbrengen in groepen / soorten

241

pauper

heel arm

185

dakspanten

balken in het dak, waar dakplaten en pannen op bevestigd worden.

290

ingeschapen

vanuit de schepping ingebracht

197

initiële

beginnende; aanvankelijke

262

intentioneel

met een intentie; gelaten vanwege het woord intentie

207

niet-geïnitieerde

zonder dat het ingeleid is.

234

metafysici

mensen die zich bezighouden met de leer van het bovenzinnelijke en zich bezighoudt met de diepste gronden der dingen

275

antagonisme

het elkaar tegenstreven; het uitoefenen van tegengestelde werking

195

 
Bij het samenstellen van de 3de druk, werd een andere versie van Brief 1 gevonden.

Bij onderzoek bleek dat deze versie van een eerdere datum was, dan de tekst die tot nu toe aan de wereld wordt getoond. Na veel meditatie en gebed is besloten om de meest originele tekst op te nemen in deze uitgave.


Bijna alle verschillen hebben betrekking op bladzijden 25 t/m 31.

Daarnaast zijn er nog een viertal paragrafen, helemaal aan het eind van de Brief die waren verwijderd, weer toegevoegd.


De versie, zoals die in de eerdere druk staat, is hierna opgenomen.


Voor mensen die de oude druk hebben, is de tekst zoals die in deze uitgave staat, opgenomen aan het eind van Deel 2.
Het is dit:

*Jouw persoonlijke bewustzijn is volledig verantwoordelijk voor wat er ook in je leven en je persoonlijke ervaring komt. Het is je persoonlijke bewustzijn dat je goed of kwaad brengt.*


*Vanuit je onderbewuste breng je sterk ingeprente, doch verborgen herinneringen mee aan voorbije trauma’s/emoties van vorige leven(s) die kunnen uitbarsten en die je huidige bewustzijn kleuren.*

*Je specifieke en hartstochtelijke gebed voor enige vorm van verlichting mag dan beantwoord worden, maar het zal je op lange termijn weinig baten als jouw geest en hart voortdurend in tegenspraak handelen met de Universele Wetten van LIEFDE en je in een geestestoestand van voortdurende kritiek leeft.*

Universele Bestaanswetten hebben ENKEL betrekking op ’bewustzijnsactiviteiten’ .......................... en zijn accuraat en onfeilbaar ............... zij zijn GEEN beloningen of bestraffing van ‘God’.

Ik herhaal: zijn geen ‘BESTRAFFING VAN GOD’ – zij hebben betrekking op de ‘Causatieve Bewustzijnsfactor’ die elektrische deeltjes aantrekt/magnetiseert die zo samenbinden en in de wereld verschijnen als uiterlijk zichtbare vaste vormen en ervaringen.

N.B. Soms maken mensen in gebed krachtig contact met de GODDELIJKE REALITEIT achter en binnen elke schepping. Het antwoordt en Diens activiteit wordt kortstondig geopenbaard als noodzakelijke verbeteringen in het persoonlijke en nationale leven – en mensen roepen mogelijk ‘Dit is een wonder!’

Maar – op lange termijn – zal de staat van het Persoonlijk of Nationaal bewustzijn zichzelf in haar ervaringen doen gelden en zal dezelfde negatieve resultaten in gezondheid of zaken re‑produceren zoals zij dat voorheen deed.

Je kunt geen permanente veranderingen in je leven bewerkstelligen, tenzij je jouw bewustzijn verandert.

Daarom moeten mensen bidden en te allen tijde ernaar streven om onvoorwaardelijke Liefde te bereiken.

Want in de 20ste eeuw hebben menselijke mentale vermogens hun spirituele ontwikkeling overtroffen.

Wetenschappers dachten dat zij de scheppingsoorsprongen konden wegredeneren en deze aan het toeval toeschrijven. Als rechtstreeks gevolg dankten mensen zedelijkheid af en gaven volledig toe aan eigen‑wil.

Zij zetten hiermee een nieuwe impuls van dreiging in de wereld in beweging, daar zij een nieuwe vorm van ‘wereldegobewustzijn’ begonnen te scheppen rechtstreeks tegengesteld aan de AARD van het Goddelijke – ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE. Het menselijk bewustzijn blokkeerde de instroom van het Goddelijke.

MERK GOED OP. De almaar toenemende lugubere bedenksels van een paar mensen, die een eeuw geleden nog plaatselijk zouden zijn ingedamd, werden nu een

BESMETTELIJKE MENTALE INFECTIE

verheerlijkt in literatuur, films, theater

wereldwijd verspreid, een mondiaal ’Menselijk Bewustzijn’ scheppend gelijkvormig aan dat van henzelf, uitgedrukt als seksuele excessen, geweld en perversiteiten. Deze MENTALE INFECTIE manifesteert zich allereerst als egocentrische levenswijzen en in het creëren van technische apparaten – die ernstige gezondheids­stoornissen, klimatologische veranderingen, misoogsten, aantasting van leefomgevingen, uitsterven van diersoorten en massamoord van menselijke wezens hebben geschapen.

Mentale Infectie uit zich in de menselijke persoonlijkheid als gestoord en vandalistisch gedrag, drugsgebruik, afschuwelijke wreedheid en verdorvenheid, criminele activiteiten en seksuele uitspattingen. Aldus is een vicieuze cirkel van kwaadaardigheid en perversiteiten in gedachten en handelingen geschapen door vermaak- en mediamagnaten. De bedoeling – het uitbuiten van egoïstische algemeen gevestigde belangen.

Jullie TV en Bioscoopscherm zijn de nieuwe Bijbel van menselijk gedrag geworden.

Persoonlijke tragedies, ongekend voor de mensheid een eeuw geleden, zijn wijdverbreid en mensen leven in angst om op straat te lopen. Huishoudens zijn verborgen achter hoge muren. Familie- en sociale problemen worden regelmatig in openbaar debat gebracht – en zo wordt de sage van menselijke ellende voortgezet..**

Dit is het BEEST dat door jullie landen sluipt en de geesten van onschuldigen voedt met een moerasdamp van beestachtigheid.

** Dit zal eeuwig doorgaan totdat mijn Christus Kennis erkend, geaccepteerd en geleefd wordt door de meerderheid van de mensen op aarde. Want deze kennis zal jullie laten zien hoe je terugkeert op het werkelijke PAD TOT LEVEN om zo te beginnen het soort leven te scheppen dat je echt wenst.**

Omdat Ik onvoorwaardelijke LIEFDE ben, spreek Ik de WAARHEID die vele spirituele geesten vermoeden, maar die verworpen wordt door diegenen die, op dit moment – spiritueel blind zijn.

/////Deze woorden worden niet gesproken om je te bedreigen of te bestraffen – maar om je te waarschuwen voor de bron van alle afschuwelijke gruwelen die dagelijks je kranten en tvschermen vullen. /////

**Het is enkel mijn liefde voor alle mensen, die mij dwingt om door de verschillende bewustzijnslagen af te dalen om de dimensie van menselijke corruptheid te bereiken om je te waarschuwen voor de gevolgen ervan in je huidige leven. **

MERK GOED OP – BELANGRIJK

Je vraagt je af waar het HIV‑virus vandaan gekomen is dat het waardevolle zelfverdedigingssysteem van de mens – het immuunsysteem aanvalt en ook mikt op zijn mogelijkheden tot voortplanting?

Wanneer dit virus de gelegenheid krijgt om zich, zonder dat het belet wordt – (niet door medicijnen) – door SPIRITUELE GEWAARWORDING, – zich te verspreiden, zal het de onwetenden wegvagen. De Verlichten zullen deze en andere valkuilen van het bestaan vermijden.

Word wakker! Besef het! Jouw eigen machtige ‘bewustzijnsimpulsen’ zijn levensimpulsen.

Het zijn zeer scheppende elektro‑magnetische impulsen!

Wanneer zij van een ziekmakende – gewelddadige – agressieve – moordzuchtige aard zijn – stralen zij elektrische deeltjes van ziekmakend, gewelddadig, agressief, moordzuchtig BEWUSTZIJN uit die de vorm aannemen van ziekmakende virussen in de lucht, die zich zo van de ene onschuldige persoon naar de andere verspreiden.


Wat geboren is en gevoed wordt in de zieke geest neemt uiteindelijk vorm aan in de stoffelijke wereld.

Dit is geen bestraffing van ‘God’ zoals de kerken je mogelijk onderrichten. Het is een WETENSCHAPPELIJK BESTAANSFEIT. Daarom is het een kwestie van extreme urgentie voor alle spiritueel gerichte mensen om ‘kinderlijke’ fantasieën terzijde te leggen om de WAARHEID van scheppen & bestaan helder te zien.


Mijn BOODSCHAP voor alle KERKEN.

Ik, de CHRISTUS, ben uitdrukkelijk gekomen om jullie de waarheid te vertellen over de herkomsten van de ‘menselijke persoon­lijkheid’. Ik zal precies uitleggen waarom en hoe de mensheid een natuurlijk ingebouwde neiging tot eigen‑wil en een overheersend verlangen naar zelfbevoordeling en zelfverdediging is gegeven.

Dit is geen zonde – maar een deel van de natuurlijke scheppende processen.

Er is geen ‘bestraffing’ van bovenaf!

Mensen trekken, door het opzettelijke en schadelijke gebruik van ‘Ego‑Kracht’, hun eigen bestraffing naar zich toe.

MERK GOED OP. Om deze reden zou, net zoals wetenschappelijke schoolleerboeken overbodig worden wanneer de menselijke geest meer gevorderde wetenschappelijke kennis ontdekt en opneemt, de huidige vorm van ‘Christendom’, gebouwd op onechte doctrines rondom mijn kruisiging, toegestaan moeten worden een natuurlijke dood te sterven.

N.B.....Je huidige wereldwijde crisis, die een nieuwe afbreuk van Internationale Wetgeving introduceert en die het funda-ment voor toekomstig wereldterrorisme legt, geeft duidelijk aan dat geen enkele godsdienst op deze wereld de benodigde kennis en doeltreffend leiderschap bezit om veranderingen in de menselijke mentale patronen op gang te brengen – die rechtstreeks naar vrede en voorspoed zullen leiden.

DE WARE SPIRITUELE LEIDER zal in staat zijn om zijn gemeente te tonen hoe en waarom de moderne geestestoestand de calamiteiten en gruwelen heeft geschapen, die in ‘bewustzijn’ zijn geschapen en nog maar net beginnen om zichzelf volledig te laten voelen in jullie midden als diverse vormen van epidemieën en aardbevingen, overstromingen, hongersnood, oorlogen, revolutie en andere tragedies. Wees ervan verzekerd! Geen enkel kwaad dat naar jullie aarde komt, is een ‘natuurramp’. Alles wat vijandig is voor je volledige welzijn is oorspronkelijk uitgebroed in je ‘menselijk bewustzijn’ en dan vormgegeven in wat jullie wereldwijd ervaren. Dit is wat Ik de Joden probeerde te vertellen toen Ik op aarde was – en WEENDE – toen zij lachten en weigerden het te geloven. Zij noemden mij een bezetene.

Laat de kerken niet dezelfde fout maken!

Omdat de kerken stervende zijn, verstard in rituelen en dogma’s, zijn hun predikers en predikanten niet in staat geweest tegemoet te komen aan de veranderende spirituele behoeften van hartstochtelijke zoekers naar Waarheid. Als gevolg daarvan lopen de kerken leeg. Als zij willen voortbestaan, moeten de kerken hun verschillen terzijde leggen en de nederigheid hebben om aan te nemen dat inspiratie niet noodzakelijkerwijs naar de aarde komt op manieren die voor henzelf aanvaardbaar zijn. Zij moeten zich herinneren dat Ik, Christus, niet aanvaardbaar was voor de Joden. De kerken moeten een open geest en hart houden om datgene te ontvangen, waarvan zij intuïtief aanvoelen dat het een Hogere Waarheid is dan die waar zij zich heden ten dage aan vastklampen .... en oude opvattingen achterwege laten die het BEEST toestonden de macht over te nemen over het menselijk denken.

Bid oprecht, met heel je ziel, geest, hart, – om werkelijke verlichting – in plaats van een her‑haling van oude en onware opvattingen. Word wakker en accepteer dat deze rituelen en oude overtuigingen mijn woorden niet hebben vervuld voor de mensheid, toen Ik beloofde dat jullie ‘grootsere dingen zouden doen dan Ik gedaan heb’.

In de tussentijd, totdat werkelijke verlichting tot je komt – (na veel meditatie en gebed), – onderricht, demonstreer en leef:

BROEDERLIJKE LIEFDE

met alle kracht van ziel, hart en geest –

ieder moment in je dagelijkse leven.

Want – om de wereldwijde destructieve bewustzijnskrachten te bestrijden, moet de mensheid alle moeite doen om snel naar het volgende stadium van haar ontwikkeling te komen.

DRINGENDE BEHOEFTE AAN EEN HOGERE VISIE

Er dient breed geaccepteerd te worden dat er een HOGERE VISIE is waarnaar gestreefd moet worden om die toe te passen in je dagelijkse leven.

Het is enkel door te reiken naar een hogere visie dat de stoffelijke wereld van grootschalige vernietiging gered kan worden.

Zonder de visie, óf voor het zelf óf voor de wereld, kan er geen spirituele evolutie zijn of het bereiken van die zo vurig gewenste dingen. Op dit moment is je waarneming van het leven er een van geploeter en ontbering. Deze overtuigingen worden door je televisie grotesk getoond en versterkt. Deze beelden brengen je later de ellende waarvan je hoopt dat ze je nooit zal overkomen.


Daarom, om je van je eigen dwaasheid te redden uitgedrukt door de media en TV, moet het ‘menselijk bewustzijn’ SNEL verhoogd worden om te zien wat Ik in de woestijn heb gezien

de Realiteit van Liefde achter en binnenin alle bestaan.Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.