Christus’ Boodschap
Over Onvoorwaardelijke
Liefde

Ontvangen 12.2014


 

 

IK HEB GEZEGD DAT JE EEN HOGERE VISIE NODIG HEBT OM RADICALE VERANDERINGEN IN DE WERELD TOT STAND TE BRENGEN.

Maar Ik heb je niet verteld hoe je een Hogere Visie kunt bereiken en hoe het te verwezenlijken. Zonder deze meer gedetailleerde kennis zul je het moeilijk vinden dit gebod te vervullen. Ik heb de vele honderden mensen gezien die mijn woorden in hun hart hebben gesloten en verlangd hebben om deze zich te laten manifesteren in hun leven en voor het welzijn van de planeet. Er is zoveel liefde tot uitdrukking gebracht door deze oproep om een Hogere Visie te creëren, dat het nu van essentieel belang is dat ik nogmaals kom om je te helpen beginnen om bewust, intelligent en liefdevol te werken aan het scheppen van een nieuwe wereld.

Als je, met behulp van je geschiedenisboeken, en ook geschriften van beroemde Schrijvers en filosofen uit verschillende landen en eeuwen, terugkijkt over de afgelopen vijfduizend eeuwen van individueel menselijke ontwikkeling op aarde kun je zien dat de veranderingen in denken en stijl van leven niet toevallig tot stand kwamen, ze vonden slechts plaats als gevolg van de veranderende bewustzijns blauw-drukken die plaatsvonden in de uitermate intelligente geest van meer vooruitstrevende denkers. Ze brachten hun gedachten en ideeën naar het volk en terwijl deze respectvol opgenomen werden door het volk, namen de nieuwe ideeën verschillende vormen aan in het menselijk denken onder de bevolking. Daarna verschenen deze nieuwe ideeën geleidelijk aan, gemanifesteerd als enigszins nieuw gedrag en beïnvloedde het ook in een of andere vorm het nationale leven in het algemeen. Iedere en alle veranderingen hebben plaatsgevonden als een gevolg van iemand die een nieuw idee heeft, dat sterk inwerkt op de ontvankelijkheid van de massa en dat daardoor wordt opgenomen. Je zult zeggen dat dit gewoon gezond verstand is. Ja, dat is het, maar we moeten onze nieuwe inzichten op het vlak van gezond verstand bouwen, anders zul je zien dat je ze verwerpt.

Als je terugkijkt naar wat in Engeland de Victoriaanse en Edwardiaanse tijden waren, en die onder andere termen bekend zijn in andere landen, 1845 - 1919, kun je wellicht terughalen dat het leven in Engeland zeer gedisciplineerd was door de sterk traditionele regels opgelegd door de wetten van het Parlement en door de leden van de aristocratie en de Hogere Klassen. Al deze wetten en regels werden geformuleerd door generaties die relatief onbeschaafd leefden maar ze werden geleidelijk gladgestreken en verfijnd door de zich ontwikkelende gedachten van de Denkers in het land. Als een gevolg van de visies van deze Denkers werden de diverse ingrediënten van beschaving geaccepteerd: sanitaire voorzieningen, geplaveide straten, toevluchtsoorden om de kansarmen te helpen. GEDRAGINGEN WERDEN STRENG IN GEWENSTE BANEN GELEID OM MENSEN IN STAAT TE STELLEN OM VREEDZAAM MET ELKAAR TE LEVEN. En mensen gingen naar de kerk en luisterden naar wat hun predikers hen te vertellen hadden over de verdoemenis en het hellevuur als zij zonden zouden begaan. Je zult inzien dat mensen in staat waren om een rustig leven te leiden als gevolg van de disciplines die op vrijwillige basis door de natie als geheel werden aanvaard, en dit duurde voort totdat de verborgen en ondermijnende elementen van menselijk denken en bewustzijn uitbraken in oorlogen. Alle sterk emotionele gedachten moeten zich uiteindelijk manifesteren. Het conflict gaf jonge mannen de gelegenheid om hun verborgen agressieve neigingen, die zich schuil hadden gehouden, te uiten. Dit is waarom de mannen en jongens in 1914 toestroomden om zich aan te sluiten.

Maar toen de oorlog voorbij was, veranderde het bewustzijn van de bevolking opnieuw, omdat het de pijn en de smart had ervaren van de manifestatie van de menselijke ondermijnende, agressieve, vergeldende impulsen, die werkzaam waren in oorlogsconflict. Engelse mensen wilden geen oorlog meer - ze wilden plezier! De Kerken hadden niet langer meer het respect van het volk zoals vóór de oorlog.

Echter, de laatste oorlog, 1939 - 1945, bracht de samenleving zelf in opschudding. De eerder onderdrukte massa’s, in de oorlog samengebracht in de drie Strijdmachten, kregen een kans om tot nu toe onvermoede intelligentie en vaardigheden te laten zien. Als een gevolg daarvan werden de klassenbarrières grotendeels afgebroken, voordien achtergestelde mensen werden nu in de gelegenheid gesteld om hun opleidingsniveau te verhogen en op te klimmen in beroepsposities.

Helaas werd, terwijl deze mogelijkheden zich voordeden, het bewustzijn, dat was overgeërfd vanuit de babytijd in verarmde gezinnen, niet vervangen door leven-gevende gedachten. Het oude gevoel dat het leven niet eerlijk is, of dat je slecht bejegend of verworpen wordt door de rijken, bleef en bracht een veelheid van negatieve reacties teweeg - In plaats van dat de nieuwe mogelijkheden voor mensen een hoge mate van opgetogenheid van geest, een geloof in succes, verwezenlijking en geluk teweegbracht, was er in de mentaliteit van de bevolking ook een zeer negatief, leven-ondermijnend bewustzijn aan het werk, die veel vernietigde van het wel-zijn en de vreugde die opgebouwd had moeten worden na de laatste oorlog, door de opkomst van een grote hoeveelheid aan Technische vaardigheden en ontdekkingen die bijdragen aan het algemene wel-zijn van menselijke wezens.

Maar in de zoektocht naar plezier en frivoliteit, werden de regels om een fatsoenlijk leven te leiden afgezwakt en geleidelijk aan aan de kant geschoven, met als gevolg dat de ziekmakende gevolgen van een dergelijk ongedisciplineerd leven het bewustzijn van de massa doordrong. Ze begonnen een hoge mate van ellende en wanhoop te ervaren als gevolg van emotionele beroering, waarbij deze op hun beurt leidden tot abnormale reacties van agressie en haat. Mensen die gebukt gingen onder deze impulsen van negatieve reactie, trachtten de pijn te verlichten door middel van seksuele uitspattingen. Deze namen toe doordat ze werden besproken en geadverteerd in de media, films, tv, radio - hoe meer ze werden besproken, hoe meer zij de gemoederen van mensen in de greep kregen en tot bloei kwamen, wat leidde tot steeds ergere misdaden tegen elkaar.

En dit is waar je nu bent. Bijkomend bij wat er gaande is in de hoofden van mensen en zich uiterlijk vertoont in planetair (?) gedrag en ervaringen, heb je de enorme negatieve invloed van dergelijke afwijkende gedachten en gedrag op de ’materie’ van de planeet zelf - omdat, zoals Ik je al in Brief 1 vertelde, en je geloofde me waarschijnlijk niet, maar toen Ik in de woestijn was, kon Ik zien hoe een verandering in mijn bewustzijn de trilling van deeltjes om mij heen beïnvloedde – ze versnelde of ze vertraagde en aldus zou het uiterlijke zo heel lichtelijk veranderen dat een gewone toeschouwer die veranderingen nooit zou hebben opgemerkt.

Maar Ik was slechts één mens die mijn gedachten mijn omgeving liet beïnvloeden – wat van hele steden, landen, die kranten lezen, alle nieuwste schandalen en misdaad in zich opnemen en die gedurende de dag meedragen- wat van dat soort van DESTRUCTIEF bewustzijn - hoe zou zich dat manifesteren in jullie wereld - zou het niet naar de gebieden op jullie planeet gaan waar zich breuken bevinden, gebieden waar de samenstelling van rots en aarde gebroken is, broos geworden, minder compact en stabiel?

Hoe zit het met het weer? Er zijn mensen onder jullie die zich danig gewaar zijn dat bewustzijn de aard van het weer beïnvloedt.

Alles in je leven is BEWUSTZIJN. JE KUNT NIET TEGEN JEZELF ZEGGEN DAT DIT BEWUSTZIJN IS EN DAT VASTE MATERIE IS-

IEDER AFZONDERLIJK DING IS INDERDAAD ZICHTBAAR GEMAAKT BEWUSTZIJN en de menselijke geest schept het, minuut na minuut.

Kun je beginnen in te zien waarom IK DIE MENSEN HEB AANGESPROKEN DIE BEREID ZIJN OM TE LUISTEREN EN ER ZIJN ZOVEEL, ZOVEEL PRACHTIGE MENSELIJKE WEZENS, DIE GEREAGEERD HEBBEN OP MIJN OPROEP OM EEN AANVANG TE MAKEN EEN HOGERE VISIE TE SCHEPPEN OM VERANDERINGEN EN REDDING VAN JOUW PLANEET TOT STAND TE BRENGEN?

Dus hoe ga je dit doen?

In de eerste plaats moet ieder van jullie naar Goddelijk Bewustzijn gaan, in meditatie.

Wat bedoel Ik met ‘meditatie’?

Ik bedoel een leegmaken van jezelf van jouw Wil om de leiding over je leven te hebben.

Ik bedoel een uitreiken in je geest naar de uitgestrektheid van ruimte, zoekend naar contact met dat wat jou verwezenlijkte. Sluit je ogen en houdt ze gericht op de top van je voorhoofd. Geef je Wil over, vraag om gevuld te worden door Goddelijk Bewustzijn om zo geïnspireerd te worden met nieuwe ideeën over hoe de wereld zou moeten zijn. Als ideeën tot je komen tijdens je contact met Goddelijk Bewustzijn, schrijf deze ideeën nadat je uit mediatie komt op in je spiritueel dagboek, dat iedereen zou moeten bijhouden.

Begin te denken over de realiteit van leven in onvoorwaardelijke liefde met iedereen. Wat betekent dat echt? Hoe zal je leven dan zijn? Welke gevoelens ontstaan er binnenin je? Creëer een dergelijke plek in je geest zo lang als jij je er gelukkig bij voelt. Geef kleine feestjes van louter onvoorwaardelijke liefde. Wat leer je ervan? Praat over je ontdekkingen met betrekking tot je huidige vorm van bewustzijn.

Je dient op dit moment in twee dimensies te leven. Je bent in de wereld met al haar chaos en onaangenaam bewustzijn - en ook met zijn prachtige stimulans tot het zoeken naar spiritualiteit in gedachten, emoties en lichaam. Je moet er zo consistent mogelijk voor kiezen, of je inbeelden, dat jij je binnen de bescherming en het wel-zijn van Goddelijk Bewustzijn bevindt.

Dit betekent dat wanneer je in contact wordt gebracht met de onaangename bewustzijnskrachten in het leven, je voortdurend moet bidden tot Goddelijk Bewustzijn om je te helpen de pijn, de walging, de afwijzing van kwaaddoeners te negeren waarin jouw menselijkheid, jouw ego, je zou hebben meegesleurd en, in plaats daarvan opstijgen in een gewaarzijn van Goddelijk Bewustzijn als zijnde de enige Realiteit in je leven. En daardoor zul je binnengaan en evenwichtig blijven in vergevingsgezindheid en een betrokken zorg voor het wel-zijn en geluk van de dwalende persoon.

Bij het allereerste begin van jouw streven om op deze niet-reactieve en pro-actieve manier te leven – die vraagt dat jij bewust de houding van ego-reactie verwerpt en de tweede staat van pro-activiteit aanneemt, zul je het erg pijnlijk en ergerlijk vinden om het oude gevoel van slecht behandeld te zijn te moeten laten gaan, te overwinnen, maar als je volhoudt, vreugdevol, zul je op een dag bemerken dat je in staat bent om direct een houding van pro-actieve vreugde, vergeving, begrip en betrokken zorg aan te nemen voor wie ook net op dat moment jouw equilibrium heeft verstoord.

Wanneer je dit niveau van liefdevolle reactie op uiterlijke donkere invloeden hebt bereikt, heb je een kader van Goddelijk Bewustzijn op aarde gevestigd.

Pauzeer hier en probeer volledig te begrijpen dat Jij een gebied van heelheid op aarde hebt geschapen en dit lost niet op. Iedere keer dat je, geconfronteerd met tegenstand, liefde in je hart kunt behouden, heb je een kleine oase van Goddelijke Liefde in jouw omgeving gebouwd. Je zult waarnemen dat als meer en meer mensen op aarde ernaar streven om op deze manier op duisternis te reageren, de duisternis zelf zal worden beïnvloed – het kan niet anders zijn en zo zullen de gelederen van diegenen die streven het Koninkrijk der Hemelen op aarde te scheppen, beginnen toe te nemen en aan te zwellen en uiteindelijk zullen de stemmen van het Goddelijke beginnen de reacties te verlichten van degenen die nog steeds onverlicht zijn.

En wat zal er op aarde gebeuren, terwijl mensen bezig zijn met het creëren van hun eigen kleine oase van Goddelijke Liefde op aarde? Deze oases zullen zich manifesteren als lang gewenste weldaden in de menselijke samenleving. Zij zullen mensen in staat stellen om de fouten, gemaakt in de vergane jaren sinds de laatste oorlog, te corrigeren. Openbare diensten zullen beter beginnen te worden, de mensheid zal beginnen een nieuwe ethiek te omarmen die hun gedrag beheerst, wat zeker zal stellen dat ze hun medemensen met liefhebbende aandacht en mededogen behandelen. Terwijl dit gebeurt, zal welvaart beginnen terug te keren, zal armoede afnemen, gezondheid zal almaar florissanter worden, als gevolg van de nieuwe liefdevolle reacties in hart en geest van mensen. Er zullen zich voordelen voordoen die jij je op dit moment niet eens kunt voorstellen, omdat ze zullen voortvloeien uit een hoog spiritueel bewustzijn, wat je verbeelding op dit huidige moment te boven gaat.

Dit is hoe je het Koninkrijk der Hemelen scheppen op Aarde zult scheppen.

Ik heb nog één woord als waarschuwing. Niets van dit alles zal gebeuren totdat mensen zich ervan bewust worden dat hun eigen menselijke denken enkel macht heeft over de ’materie’ van de wereld - het is niet spiritueel.

Het ‘ik’ van elke persoon is niet de ziel - de ziel is verborgen binnen het ego.

Merk goed op, alle volgelingen van de Christus Brieven, die ook andere spirituele leiders hebben gevolgd.

Je ego blijft je bewustzijn beheersen tot je, beetje bij beetje, het transcendente Goddelijke Bewustzijn naar je geest hebt getrokken, om geleidelijk aan je mentale processen te spiritualiseren.

Wil je alsjeblieft bemerken: Ik moet je zeggen dat menselijke ‘zoekers naar het geestelijke’ misleid zijn door leraren die enkel bepaalde facetten van mijn boodschap hebben geabsorbeerd.

Wanneer water in pap wordt gegoten, verzacht het de pap, maar het wordt opgenomen door de pap en neemt de consistentie van de pap aan. Zo is het wanneer spirituele inspiratie in een ontvankelijke geest stroomt. Het neemt de aard aan van de menselijke geest. Zeer zelden is de inspiratie zo krachtig dat het binnen kan komen en haar Waarheid in zo’n krachtig gewaarzijn kan laten stralen, dat de overtuigingen van een persoon direct worden veranderd. Dit is waarom geïnspireerde mensen vele versies van de Waarheid onderwijzen.

De fatale versie is wanneer mensen verteld wordt dat ze Goddelijk zijn, omdat ze hun wezen uit het Goddelijke hebben onttrokken.

De waarheid is dat ze kleine stroompjes van geïnspireerd bewustzijn naar hun geest kunnen aantrekken en heel geleidelijk wordt de duisternis van het menselijke ego verdreven en wordt beschenen door Goddelijke Inspiratie. Uiteindelijk is het bewustzijn volledig verlicht en is het ego overstegen. Wanneer dit een persoon overkomt, wordt die persoon volledig UNIVERSEEL in Bewustzijn en is zich helemaal niet langer gewaar van enige wensen voor het zelf.

Het richt zich volledig op anders-zijn en leeft enkel om de vervoering en extase van Goddelijk Bewustzijn te ervaren en liefdevol het welzijn van anderen te bevorderen.

Dit is CHRISTUSBEWUSTZIJN.

Dit is de reden waarom Ik afgedaald ben teneinde deze brief voor je te schrijven.Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.