Christus’ Laatste Woord


 

Aan alle AANHANGERS van de CHRISTELIJKE RELIGIEUZE DOCTRINES EN DOGMA.

*****************

Ik, de Christus, weet dat Christenen geschokt zullen zijn door de Brieven, gelovend dat ze van een satanische bron komen.

Tegen hen zeg Ik, Ik ken de pijn die gepaard zal gaan met het loslaten van gekoesterde geloofsovertuigingen en geruststellingen in je bewustzijn. Ze zijn als snoepjes waarop je kunt zuigen wanneer je van streek bent. Je religieuze mentale beelden kalmeren je en geven tijdelijke rust van angst. Maar dit is alles wat ze in je geest zijn - ‘snoepjes’ om de stress, die je in je dagelijkse leven belaagt, te verzachten en weer los te laten.

En zo was het ook toen Ik naar de Joden in Palestina kwam, tweeduizend jaar geleden. Ze stonden onder grote druk en stress door de leer van hun Joodse leiders.

Ik wil dat je in gedachten houdt dat in die tijd de grote religieuze bezorgdheid onder de Joden ‘verkeerd-doen’ was - het breken van de Tien Geboden en daardoor de toorn van Jehova opwekken en zich openstellen voor een of andere vorm van bestraffing in hun dagelijks leven. Zelfs als jongeman kwam Ik in opstand tegen dergelijke geloofsovertuigingen. Ze waren afschuwwekkend voor mij.

Toen Ik terugkwam uit de woestijn en uitriep: "Goed nieuws! De Hemel is in jullie midden!" waren de Joodse leiders ontzet omdat ze de weerbarstige Joden onder controle hielden door middel van bedreigingen en angst voor Jehova. Ik sprak tot het Joodse volk en zette hun overtuigingen op zijn kop.

Ik zei tegen het volk: "Jullie God is precies zoals jouw Vader, die je voorziet in alles wat je nodig hebt. Je Vader is in de Hemel. Je Vader is binnenin je."

"Je Vader weet zelfs wanneer een vogel naar de grond valt - en de haren op je hoofd zijn genummerd."

Ik zou willen dat je over deze uitspraken nadenkt (en Ik moet je zeggen dat het grootste deel van mijn leringen na mijn dood niet zijn vastgelegd, omdat ze nog veel meer vijandelijkheden jegens mijn volgelingen zouden hebben opgewekt en hen in nog groter gevaar zouden hebben gebracht).

Denk aan dit beeld van een schepper die elke haar op je hoofd en de val van een vogel kent. Past dit in de profetische beelden van een ‘God in den Hoge’ die de goddelozen en de rechtvaardigen onderscheidt en passende straffen en beloningen naar beneden stuurt?

Kun je een ‘liefhebbende Vader’ die, zei Ik, zelfs voor de bloemen zorgde en ze in prachtige kleuren versierde, verzoenen met de ‘Jehova’ die bloed en verbrande dierenoffers in de tempel eiste? Zie je een logisch verband tussen twee van zulke ‘goden’?

Het is nu een kwestie van urgentie voor Christenen om jouw overtuigingen te onderzoeken en te beslissen of je werkelijk volgelingen van ‘Christus’ bent of volgelingen van de Joodse leringen die door de profeten zijn overgeleverd? Welke ‘god’ zul je kiezen om aan te nemen als je eigen? De mijne of de ‘god van Juda’? De ‘liefhebbende Vader’ of de Jehova die mensen straft voor hun ‘verkeerd-doen’ dat ze niet in staat zijn te vermijden - die betaling eist door de dood van zijn ‘geliefde zoon’ aan het kruis - die ze ook ‘God’ noemen. Dus werd ‘God’ gekruisigd om te boeten voor de zonden van de wereld die zijn begaan door mensen die God heeft geschapen, om de wet van God te vervullen.


 

Maar enkel de mensen die GELOVEN in dit concept zullen gered worden - de rest van de wereld, onwetend of niet van het Christendom, zal de straf voor hun wandaden betalen. Dus de ‘zoon van God’ ging zogezegd door al die pijn en lijden heen en stierf om een minderheid van de mensen te redden die het geluk hadden te horen over dit wonderbaarlijke gebeuren van

"Een ‘God’ die gekruisigd is om mensen te redden van de straf die normaal gesproken misdadigers toekomt."

Wat Jehova betreft, konden de anderen, - de onwetenden en de ongelovigen in de hel blijven tot in alle eeuwigheid.

Ik verwerp formeel en volledig jouw geloof dat Ik mijzelf heb laten kruisigen om voor de zonden van de wereld te betalen’. Het geloof is pure onzin.

De waarheid is: Ik had bewust de wetten van het Jodendom overtreden, Ik had mijn gezicht tegen de Joodse Religieuze Hiërarchie gekeerd, Ik had ongewild publieke ongeregeldheden in gang gezet en het ongenoegen van de Romeinse gouverneur opgeroepen, daarom was het tijd voor mij om de wereld te verlaten - en Ik was blij om te gaan.

Het is volkomen waar dat, door de eeuwen heen, toen mensen in alle oprechtheid tot mij zijn gekomen, smekend om vergeving en kracht om met hun dagelijkse leven om te gaan, Ik heb gereageerd en hen in staat heb gesteld om hun ‘verkeerd-doen’ in te zien en de kracht te verkrijgen om het terzijde te schuiven om op een meer verlichte manier te leven. Ik heb niet, in welke vorm dan ook, betaald voor hun zonden. Dit is een mythe en een misvatting.

Mensen zijn verantwoordelijk voor zichzelf. Ik heb de Joden een manier geboden om ware spirituele vooruitgang te maken.

Ik stelde ‘Ik ben het Leven, de Weg en de Waarheid’ - wat betekent dat mijn Christus Gewaarzijn die is van de pure Levenskracht, mijn gewaarzijn omarmt de gehele waarheid van onze Schepper en het bestaan, en de samenstelling van mijn bewustzijn is de samenstelling - de manier om te leven – die allen zouden moeten nastreven om te volgen.

Mijn BEWUSTZIJN is puur, helder, transparant, mooi, liefdevol, creatief, harmonieus, vreugdevol, extatisch en verrukt. Allen die Leven van mij aantrekken door contact met mij via meditatie, trekken nieuw leven, gezondheid, verheffing, blijdschap en vervulling van behoeften aan.

Het is tijd om de Christelijke dogma’s en doctrines krachtig tegen te spreken, zoals Ik me uitsprak tegen de mythes van de Joodse leer.

Het is tijd OM JE WAKKER TE MAKEN en je door elkaar te schudden en je jouw oogkleppen te laten afdoen en eraan te werken jezelf van mythen te bevrijden, om je in staat te stellen de Bestaanswaarheid te absorberen en er acht op te slaan.

Christelijke dogma’s en doctrines belemmeren het pad van spirituele vooruitgang. Werp de mentale ketenen eraf en groei in spirituele wijsheid.

Als je mijn Brieven verwerpt, neem je dezelfde plaats in als de Joodse Hiërarchie deed, die mij kruisigde de laatste keer dat Ik met de mensen sprak.

Bestudeer deze Brieven en kijk of ze, op enigerlei wijze, de woorden - of de strekking - van mijn woorden in de evangeliën hebben tegengesproken.


 

Enkel Johannes heeft de woorden ‘Zie het Lam Gods’ en de andere uitspraken, die de Christelijke overtuigingen hebben misleid en verward, gesproken. Hij was een levendig karakter. Een intelligente man met ups-en-downs, inzicht en blindheid, met een levendige verbeelding en lyrische taal. Hij stelt mij voor als een theatraal, wat helemaal niet de waarheid is.

Ik dring er bij je op aan om te denken! Lees deze Brieven en breng jezelf naar mij en laat me je de waarheid van mijn leringen vertellen.

Wees niet dwaas, verlaat jullie kerken en laat toe dat de deuren van jullie kerken worden gesloten. Sta op met moed en eis dat de oude doctrines en dogma’s van het Christendom worden weggeveegd om plaats te maken voor de

CHRISTUS WEG

om te worden onderwezen vanaf de preekstoelen, geïntroduceerd in je manier van denken, woorden, daden en leven.

Heb de moed om mijn ware discipelen te zijn en trotseer de Christelijke Leiders wiens gezagsposities hen titels en voordelen brengen.

Er is een heel systeem aanwezig - klaar en wachtend om de WAARHEID die Ik via mijn menselijke opnemer heb gesproken aan te nemen. Er is slechts overtuigdheid, moed en vastberadenheid nodig, zoals Ik toen op aarde getoond heb, om een volledige ommekeer teweeg te brengen in het wereldwijde denken.

Nogmaals, Ik zeg, en laat mijn woorden over de hele wereld klinken = ‘Hij die oren heeft om te horen, laat hem horen! Hij die het begrip heeft om hem te helpen geloven - begrijp en geloof - en handel!’

Je hebt in je handen de middelen om op te klimmen naar je volgende niveau van spirituele evolutie. GEBRUIK HEN!

Wees niet bang om oude concepten los te laten die noch zinnig, noch echt nuttig zijn.Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.