Christus Keert Terug
Spreekt Zijn Waarheid


BRIEF 7


Ik, de CHRISTUS, ben via deze BRIEVEN gekomen, omdat Ik niet terug kan keren in lichamelijke vorm, – of opnieuw een menselijke persoonlijkheid kan aannemen, – aangezien Ik in zulke fijne en verhoogde bewustzijnstrillingsfrequenties verkeer en daaruit, zelf, besta, dat geen enkele menselijke fysieke vorm mijn spirituele bewustzijn zou kunnen bevatten.

Mijn enige manier om je te bereiken, is door middel van een menselijk wezen – gevoelig, helder‑horend, gehoorzaam en toegewijd aan ‘God’, die geboren is om het kanaal te worden waardoor Ik het tumult van haar actieve, veelbewogen leven en de wereldgebeurtenissen kon observeren. Ik ben in staat geweest om een grondige inspectie uit te voeren naar de conflicten en de pijn, die ongekend waren in de afgelopen eeuwen, omdat wetenschappelijke en technologische ontdekkingen en het losser worden van de moraal en de conventionele waarden geleid hebben tot nieuwe, hoogst stressvolle, omstandigheden van modern leven en tot nieuwe omgangsvormen. Door middel van deze plooibare geest is de moderne menselijke situatie, in geringe mate, persoonlijk voor me geworden.

Zonder deze kennis van de menselijke ervaring hadden deze brieven niet geschreven kunnen worden in een vorm, die bedoeld is om behulpzaam te zijn voor de menselijke situatie op dit moment.

Het proces van gedeeltelijk overschaduwen begon vóór haar geboorte, ging door in haar jeugd en in haar verdere leven.

Beginnend met het grondig de‑programmeren van haar geest en die volledig te reinigen van oude concepten, werd mijn ‘opnemer’ opzettelijk onderworpen aan allerlei vormen van menselijke ervaring, waardoor zij de worstelingen en de smart liet zien, die het moderne leven met zich meebrengt. Op mijn aanwijzing is zij uit haar vele diverse dieptepunten van ellende geklommen, wat culmineerde in de dood van haar ego en van haar mentale/emotionele knechtschap aan materialisme; zij is aan het leren hoe de bewustzijnsfrequenties van universele liefde binnen te gaan en heeft persoonlijke ervaring van de Realiteit van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN gehad. ... zo werd zij voldoende gereinigd om, steeds helderder, mijn leringen te ontvangen teneinde die over de hele wereld te verspreiden.

Onder mijn invloed heeft zij zich uit het sociale leven in afzondering en eenzaamheid teruggetrokken en is tenslotte afhankelijk geworden van mij voor haar dagelijkse wil‑om‑te‑leven en Ik werk door haar totale van‑minuut‑tot‑minuut bereid zijn om mijn woorden te ontvangen telkens wanneer kosmische energieën en die van haar persoonlijke bewustzijn haar in staat stellen mij te horen en te ontvangen. Ik verlaat mij op haar eerlijkheid en op haar toewijding om af te wachten tot ze me accuraat kan horen en Ik maak het duidelijk wanneer Ik het ben die spreekt. Totdat Ik spreek – is ze niet in staat te schrijven.

Ik heb je dit verteld opdat je kunt begrijpen uit welke CHRISTUSBEWUSTZIJNenergieën, deze Brieven vorm hebben aangenomen.

**888**

Ik ben in deze Brief wederom gekomen om alle losse eindjes van mijn andere 6 BRIEVEN aan elkaar te knopen en ze BINNEN EEN WERELDSE CONTEXT naar voren te brengen, om te laten zien hoe deze leringen relevant zijn voor ieder aspect van je aardse leven en voor alle naties.

Deze BRIEVEN zijn bedoeld om de aanmoediging – de aansporing – te zijn tot een persoonlijk openen van de geest en het hart voor je BRON van ZIJN en uiteindelijk, om het middel te worden voor jouw volledige begrip van de effecten van individuele gedachten en individueel gedrag, evenals die van de massa, op elk facet van je aardse bestaan.

Terwijl, in het verleden, de wetten die je gegeven werden voor maatschappelijk gedrag hoofdzakelijk gericht waren op ‘Gij zult niet … als je het doet – zal dit de straf zijn’, zijn echte spirituele wetten heel anders.

Ze worden als volgt uitgedrukt:

’Omdat jij en je plaats in het aardse bestaan op deze manier geschapen zijn, … zul jij, wanneer je harmonieus met de BestaansWetten werkt … je hele systeem van ziel, geest, emoties, lichaam en persoonlijke omstandigheden openstellen voor de voortdurende instroom van Goddelijk Bewustzijn, jouw LevensKracht. De vruchten van je gedisciplineerde gedrag zullen bij je terugkomen om je te zegenen en te overladen met gezondheid, harmonie en voorspoed.’

’Als je deze Bestaanswetten daarentegen negeert en verder blijft leven zoals je deed voordat je deze boodschap ontving, dan zal je leven doorspekt blijven met onrust, moeilijke klimatologische omstandigheden, ongedierte in je gewassen, financiële rampen, hongersnood en stressvolle levens.’


Ik heb door deze Brieven gesproken – uitdrukkelijk – om je in staat te stellen echte, consistente gemoedsrust en spirituele liefde, vreugde en innerlijke genezing van geest, emoties en lichaam te bereiken.

Je zou nu wel begrepen moeten hebben dat dit ook de enige bedoeling was achter mijn laatste missie naar mensen op aarde – om hen te tonen hoe zij bezig waren hun eigen ellende te scheppen.

Je kreeg door de ‘Christelijke’ kerken onderwezen dat jij, die door ‘God’ geschapen bent, ‘God moet aanbidden en behagen’ door je aan zijn Wetten te houden.

Maar dit is niet waar. ‘God aanbidden’ is een heidens ritueel. Wanneer mensen ‘god aanbidden’ plaatsen ze ‘god’ apart van en boven hen – ‘onbereikbaar en om bang voor te zijn – want wie weet welk kwaad hij naar de aarde zou kunnen sturen als de mensen niet overeenkomstig zijn wil handelden.’

Maar dat was niet de boodschap die Ik naar de aarde gebracht heb. Ik sprak van de ‘Vader’ die in alle behoeften voorzag, die antwoordde wanneer hij geroepen werd, die genas wanneer hem verzocht werd dit te doen, die zowel transcendent aan mensen alsook ‘binnenin hen’ was, wat betekende dat de Schepper universeel was.


De Joodse religie onderrichtte dat enkel de Hogepriesters het ‘Heilige der Heiligen’ konden benaderen en smeekbedes voor de mensen konden doen. Het gewone volk kon Jehova enkel via de priesters benaderen door vogels en dieren te brengen om als brandoffers geofferd te worden teneinde Jehova gunstig te stemmen over de ‘zonden’ van de mensen. Op die manier verkregen de Joden ‘vergeving van hun zonden’.

Ik onderrichtte de mensen herhaaldelijk dat ze vergeving van de ‘Vader’ voor zonden zouden ontvangen in overeenstemming met de bereidheid van mensen om anderen te vergeven – want, hen zou worden aangedaan overeenkomstig hun eigen ‘zaaien’. Ik onderrichtte de mensen ook de ’Vader’ rechtstreeks te benaderen en te bidden in eenvoudige bewoordingen, vragend wat ze in het leven nodig hadden en verzekerde hen dat ze gehoord zouden worden en dat hun gebeden beantwoord zouden worden, op voorwaarde dat ze met totaal geloofsvertrouwen zouden bidden – zonder enige twijfel in hun geest. Je moet begrijpen dat alles wat Ik de Joden onderrichtte, direct in strijd was met en tegengesteld aan wat hun Religieuze Ouderlingen hen onderricht hadden, wat de reden was waarom de Priesters mij haatten – en me kruisigden, omdat Ik hen beroofde van hun verheven positie als ‘persoonlijke handlangers’ van de ‘Almachtige’.

Omdat mijn discipelen, uit angst voor vergeldingen na mijn dood, niet volledig met het Oude Testament braken, werd veel van het gedachtegoed van het Oude Testament in de ‘Christelijke’ religie overgedragen.

Het lichaam en het bloed van ‘Jezus’ werden in de plaats gesteld van dieren om het offer te zijn dat de priesters op het altaar brachten. Na vele jaren en de intrede van Rome als beschermer van de ‘Christelijke’ religie kleedden de ‘Romeinse’ priesters zichzelf, zoals de Joodse priesters vóór hen, in kostbare gewaden en gebruikten zilveren en gouden accessoires voor religieuze ceremoniën.

Ten tijde van Paulus zou dit ondenkbaar geweest zijn. Hij had een eenvoudige boodschap van ‘verlossing door mijn dood aan het kruis’, wat niet de boodschap was die Ik mijn landgenoten in Palestina bracht. Hij zette een Joodse traditie voort om ‘een ander te offeren voor iemands eigen zondigen’. Wat een schaamteloze lafheid! Toch bewees Paulus de mensheid ook een grote dienst, omdat hij een beweging op gang bracht, die het middel zou zijn om alle rassen evenveel te zegenen. Hij schetste een manier van denken en dagelijks gedrag die harmonie zou brengen in het leven van diegenen die in overeenstemming met zijn leringen probeerden te leven.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen sommige Joodse traditionalisten mijn woorden opnieuw, de tweede keer dat ik kom, luidruchtig afwijzen. Ze zullen mijn constante zinspeling op de oeroude Joodse praktijken om dieren en vogels te offeren in de Tempel teneinde God te behagen en vergeving voor zonden te verkrijgen, verafschuwen, maar ongeacht wat hun bezwaren mogen zijn, blijft het een historisch feit dat de Tempel een plaats was om brandoffers te brengen en dat de lucht ervan over Jeruzalem hing. En de hele tijd wist Ik dat het hele bouwwerk van de Tempel toegewijd was aan een mythe, een fictie van de verbeelding van de mens, een rationalisatie van wat de geest van mensen spiritueel niet kon begrijpen.

Ik was daar! Ik voelde de hete stenen onder de sandalen aan mijn voeten en de zon op mijn hoofd. Ik redetwistte met de Farizeeën, verdroeg hun spotternij en hun sneren met enig vermaak en sloeg hen gade terwijl zij dogmatisch een bezwarende levenswijze onderwezen van voortdurende gehoorzaamheid aan een waardeloze traditie met betrekking tot eten en drinken, welke geheel overbodig was!

Ik was daar! Soms ontstak mijn geamuseerdheid een sprankje baldadigheid in mijn geest en deelde Ik de Farizeeën hetzelfde soort analytische spotternij uit over hun persoonlijke gewoonten, hun opzichtige kleding en hun wetten, als ze op mij en mijn leringen lieten neerdalen.

“Hij is een dwaas!” zeiden ze en maakten mijn verklaring ‘Het Koninkrijk Gods is in jou’ hardop belachelijk.

“Vertel ons – hoe zou ‘God’ in een persoon kunnen zijn?” schreeuwden ze spottend.

Een spervuur van minachtende argumenten gebruikend, beriepen zij zich op de profeten en vergeleken hun concepten van de Almachtige Jehova met mijn beschrijvingen van de eenvoudige ’Vader’,die zelfs aandacht had voor de vogels’. Hoe kon dit zo zijn, vroegen ze, als vogels regelmatig in de Tempel geofferd werden om voor de zonden van de mens te betalen? Zou Mozes een dergelijke heilige praktijk van brandoffers ingevoerd hebben als vogels en beesten van enig belang waren in de ogen van de Almachtige?

Ik bleef onbewogen terwijl ze hun verbale aanvallen op mij richtten. Ze hadden slechts de overtuigdheid van de Joodse traditie om hun beweringen mee te ondersteunen – terwijl mijn geest tijdens mijn verlichte ervaringen in de woestijn doordrenkt was geweest van de echte bestaanskennis zelf. Ik had begrip gekregen van de universaliteit en scheppende WELWILLENDHEID van de ’Vader’ wat me in staat stelde dingen waar te nemen en te doen die geen enkele Hogepriester of Farizeeër of Sadduceeër of Schriftgeleerde ooit zou kunnen doen. Omdat Ik de aard van onze BRON van ZIJN begreep, kon Ik, met vertrouwen, mijn handen op een kreupele man leggen en hem weer tot heelheid verheffen. Wie kon deze kennis afmeten tegen de belachelijke traditionele wetten van de Priesters? De Priesters en Farizeeën en de hele rest van de religieuze hocus‑pocus wisten dat niemand van hen dergelijke dingen kon doen – en om die reden haatten ze mij omdat Ik hun autoriteit uitdaagde, ze verafschuwden me om mijn kracht tegenover hun tegenwerking en ze beschimpten me omdat ik massa’s mensen aantrok wanneer er een genezing gedaan werd die niemand kon ontkennen.

Het was daar, in alle openheid gedaan, voor iedereen zichtbaar – een daad van liefde waarvan de Priesters beweerden dat enkel ‘God’ die kon doen en daarom moest Ik wel een kind van Satan zijn! Bovendien zagen zij de genezing niet als een daad van liefde, maar eerder als een onverklaarbare godslasterlijke toe‑eigening van de rol van ‘God’ – ze beschuldigden me van ‘opscheppen over’ mijn magische krachten, maar konden me niet vertellen hoe Ik aan deze magische krachten kwam, daarom besloten ze dat Ik een zoon van Beëlzebub moest zijn.

Nu Ik de situatie heb uitgelegd, zou het nu voor jou, die deze woorden leest, net zo duidelijk moeten zijn – als het zo heel duidelijk voor mij was in die tijd in Palestina – dat de hele hiërarchie van het Jodendom samengesteld was uit ego‑centrische, verwaande, verwarde mannen die enkel volgens regels en wetten leefden. Wanneer ze werden uitgedaagd om hun geest, hun brein, te gebruiken, konden ze dat niet aan, maar vervielen in uiterst emotionele krampen van venijnige razernij. Was het verwonderlijk dat Ik, toen Ik voor hun raad gebracht werd, zweeg en weigerde te communiceren met dergelijke stompzinnige geesten?

Ja, Ik was echt daar in Palestina, 2000 jaar geleden. Ik leefde tussen de gewone mannen en vrouwen aan wie geleerd werd Jehova op een heel daadwerkelijke manier te vrezen; die geobsedeerd waren door het betalen voor brandoffers om bestraffing voor hun zonden af te weren. Ik werd opgevoed, geïndoctrineerd in de vrees voor Jehova – maar Ik was geboren om de Joden uit hun lange sluimer van mythen en dwalingen te halen – om hen te bevrijden van een bezwarende geschiedenis van oorlogen en bloedvergieten, vechtpartijen en discussies, het eisen van een hoofd voor het verlies van een oog, van verborgen en in het geheim zondigen dat hem niet werd aangerekend als een man niet betrapt werd. Als dat wel zo was, dan daalde het hele gewicht van de Wet van Mozes op zijn hoofd neer zonder mededogen of barmhartigheid of zelfs maar een gedachte van twijfel over de ware omstandigheden die de overtreding omgaven.

Omdat Ik geboren was met een missie om geest en hart van de Joden te openen voor de Realiteit die hen leven en wezen had gegeven, verwierp Ik, zelfs vanaf jonge leeftijd, de Joodse leringen. Een of andere geheime diepte van spiritueel instinct rebelleerde tegen de eeuwenoude Joodse intentie om enig levend ding de verantwoordelijkheid te laten dragen en ‘de prijs te laten betalen’ voor hun eigen grilligheid en zondigheid. Zelfs meer nog dan dat, Ik kon niet aanvaarden dat een ‘God’ die verondersteld werd zo’n prachtige wereld geschapen te hebben, zich zou verheugen over brandoffers van zijn eigen schepselen waar hij zo overvloedig voor gezorgd had.

Ik vond het onmogelijk om respect te hebben voor dergelijke onlogische overtuigingen en praktijken. Na mijn verlichting in de woestijn, werd Ik hartstochtelijk in mijn afwijzing van de Joodse tradities.

Net zoals Ik 2000 jaar geleden in een menselijk lichaam kwam om de Joodse natie te redden van een bouwsel van kunstmatige en door mensen gemaakte, belastende, religieuze praktijken, zo ben Ik nu door middel van deze Brieven, wereldwijd verspreid, gekomen om het overduidelijk te maken dat de ‘Christelijke Religie’ op geen enkele manier mijn ware CHRISTUS boodschap weergeeft, noch zoals Ik die in Palestina onderrichtte – noch in deze huidige tijd, waarin deze Brieven de woede en vervloeking van orthodoxe ‘Christenen’ zullen opwekken. De Christelijke religie, zoals die er op dit moment voorstaat, is slechts een mengelmoes van het verwarde denken over de selectieve herinneringen van mijn discipelen en de verdienstelijke preken van Paulus en andere vroege geschriften. Veel later, toen de uitwerking van het christendom het visuele effect miste van de goden en godinnen van de Romeinen, werd de Christelijke religie opgesmukt met ‘theatrale’ maar ‘imponerende’ nonsens om indruk te maken op diegenen die het Bisschoppelijke Wereldrijk van Rome wilde inpalmen. Dit wereldrijk legde later aan de lichtgelovige mensen financiële lasten op die zelfs nog onrechtvaardiger waren dan de belastingen die door het wereldse Romeinse Rijk van veroverde naties geëist werden. Zelfs Caesar eiste geen betaling van zielen om toegang te verkrijgen tot de hemel!

Je kunt je afvragen waarom Ik zo expliciet ben in mijn afwijzing van ‘Jodendom’ en ‘Christendom’. Het is van levensbelang voor het succes van de verspreiding van mijn CHRISTUS’ BOODSCHAP dat mensen volledig begrip zouden krijgen van de ware aard van religies, die de mensheid tot de twintigste eeuw in hun greep hielden. Totdat ze de mythische grondslagen begrijpen waarop ze al hun overtuigdheden hebben opgericht, zullen mensen het moeilijk vinden om hun gekoesterde overtuigingen los te laten.

Begrijp alsjeblieft dat wanneer Ik dergelijke uitspraken doe, Ik naar de ‘Christelijke religie’ verwijs, naar de ‘geloofsleer’, naar ‘dogma en theologie’. Ik verwijs niet naar die grote spirituele zielen die God en Waarheid hebben gezocht – en blijven zoeken, voorbij dogma en overtuigingen. Velen van hen hebben mijn inspiratie in hun geest en hart ontvangen, maar zijn bang om hun gekoesterde overtuigingen te laten vallen. Ze worden belemmerd door religieuze praktijken. De tijd is voor hen gekomen om die los te laten en in spiritualiteit en bewustwording van hun werkelijke BRON van ZIJN te groeien en hun gemeenten met zich mee te voeren.

Tot de ‘Christelijke’ Kerken van elke geloofsrichting, zeg Ik ‘Word wakker!’ De tijd is voor jullie gekomen om jezelf te wekken uit een lange onnatuurlijke slaap waarin de rede onderdrukt is geweest door hypnotische en emotionele tradities. Deze zijn door de eeuwen heen doorgegeven door een opeenvolging van mensen, die claimen de hoogste autoriteit in alles te zijn van wat Ik in Palestina onderrichtte. Wees niet bang voor de gevolgen als jij je oude overtuigingen onderzoekt en ze uit je denken wilt wegpoetsen. Raak de spinnenwebben van illusies kwijt en – DENK!

Wanneer ‘Christelijke’ geestelijken volledig accepteren dat Ik, de Christus, echt teruggekomen ben om wereldwijd tot mensen te spreken, ‘als een bliksemschicht die van Oost naar West inslaat’ en klaar zijn om mijn echte boodschap van de kansel te onderwijzen – zullen jullie merken dat jullie kerken zich weer vullen met mensen, gretig om de Realiteit te vinden, die hen zal leiden om in totale harmonie met hun WAARHEID van ZIJN te leven en er contact mee maken. Aan de andere kant zullen jullie, religieuze geestelijken, die moedwillig en egoïstisch doorgaan het dogma van ‘Christendom’ te onderwijzen teneinde ‘aanzien’ en jullie bezoldiging te redden, toekijken hoe jullie religie een natuurlijke dood sterft gedurende de volgende dertig jaar en jullie in de steek gelaten zullen worden door jullie gemeenten die reeds aanvoelen dat jullie woorden slechts woorden zijn – waarin geen spiritueel leven zit. Jullie zullen zien dat jullie kerken overgenomen worden door diegenen die zich hebben gerealiseerd dat Ik, zelf, inderdaad teruggekeerd ben naar de mensheid om hen de weg te tonen om het ‘Koninkrijk der Hemelen’ te vinden en binnen te gaan.


Er zullen er ook zijn wier gezagspositie bedreigd wordt door deze Brieven van CHRISTUS – van mij. Zij zullen zich er met alle macht tegen verzetten. Er zal smaad van allerlei aard zijn door het inzetten van elk soort middel – van mensen die geen scrupules hebben om de publieke gramschap op te ruien teneinde geld te verdienen aan destructieve, wraakzuchtige sensatiezucht.

Ik moet je zeggen dat, hoe groter het tumult wereldwijd is, hoe sneller mijn Brieven die mensen, die de oude overtuigingen zat zijn, zullen bereiken en hen overtuigen dat ze eindelijk de eenvoudige WAARHEID van ZIJN hebben gehoord. Ze zullen snel reageren op haar liefde en haar oproep om de lagere niveaus van menselijk bewustzijn te verlaten teneinde aan hun opgang naar de hogere spirituele niveaus te beginnen, waar ze de eerste instroom van innerlijke vrede en tevredenheid zullen beginnen te ervaren.

Er zullen conflicten ontstaan in de hele amusementsindustrie, aangezien meer en meer mensen het geweld en de ontaarding zullen herkennen – en zich ertegen keren – waarmee hun hele bewustzijn van geest, emoties, lichaam gevoed is door ’GEDEGENEREERDEN’ die geobsedeerd zijn om voor zichzelf een fortuin te vergaren. Deze spirituele lijkenpikkers hebben de vreemde fascinatie voor het onheilige en macabere van onwetende mensen begrepen, die zo oververzadigd zijn met zekerheid, comfort en luxe in de 20e eeuw, dat ze er niet langer voldoening in vinden. Zij hebben opwinding nodig om hun afgestompte bewustzijn te stimuleren.

Was het leven van mensen echt zo afschuwelijk als afgeschilderd wordt door het amusement dat ze dagelijks bekijken, dan zouden ze zich van hun scherm afwenden op zoek naar iets moois en rustgevends om hun gekwelde zenuwstelsel tot rust te brengen. En toch, als je eerlijk nadenkt over de omstandigheden van je huidige leven, zul jij je realiseren dat ze reeds een schrik‑wekkende afspiegeling beginnen te worden van alles wat jullie amusementsindustrie jullie de laatste 50 jaar gegeven heeft.

Mensen werden gevoed met de worstcase scenario’s door cinema, TV, boeken en sensatiezucht in de media en klagen nu dat hen hun vroegere gevoel van veiligheid, waar ze voorheen van genoten, is ontnomen. Ik zie jullie op aarde, momenteel verscholen achter elektrische omheiningen, hoge muren met prikkeldraad, bewaakt door beveiligingsbeambten die zelf de mensen die ze bewaken verraderlijk vermoorden; Ik zie mannen en vrouwen die voorheen ‘s nachts onbevreesd door de straten en over landwegen liepen, nu opgesloten achter veiligheidshekken – bang voor de meest verachtelijke en wreedste aanvallen. Ik zie rassen getraumatiseerd door hun eigen mensen. Ik zie volkerenmoord, revoluties, bombardementen, sluipmoorden, allerlei soort zinloos moorden. Zij die vermoord zijn, komen in hun volgende bestaan terecht, nog steeds getraumatiseerd door de schok van hun onverwachte heengaan. Ik zie hen en verzorg hen – als ze in staat zijn mij te zien en mij te ontvangen. Vele, vele mensen zijn verre van klaar om naar een hogere bestaansvorm over te gaan en hangen daarom rond in het schimmenrijk totdat ze verlost worden door wedergeboorte. Aards leven is de hel geworden die jullie op je scherm en in je literatuur afschilderen. Waarom? Omdat jullie zo‑genaamd beschaafde ‘cultuur’ toelaat, dat wreedheid in al zijn geperverteerde vormen je huis binnenkomt door middel van je TV voor je prikkeling en opwinding. Je wilde het – en nu heb je het, in zijn meest echte vorm – in je eigen dagelijkse ervaringen. Niemand is immuun voor deze rampen die jullie over jezelf afgeroepen hebben.

Verbaast het je dat Ik, de Christus, in deze tijd naar jullie teruggekeerd ben om jullie uit te leggen wat jullie jezelf aangedaan hebben?

Hoe zou het voor welke spirituele belichaming van LIEFDE dan ook mogelijk kunnen zijn om afzijdig te blijven van dergelijke zielskwelling en na te laten om een helpende hand te bieden wanneer helpen mogelijk is? Daarom, zoals Ik eerder zei, ben Ik niet alleen in mijn werk. Wanneer Ik door deze Brieven spreek, spreek Ik namens iedere Meester.

Iedere Meester verleent hulp aan diegenen die zijn aardse leringen volgen. Iedere Meester roept zijn aanhangers op om ze te lezen, ze aandacht te geven, te bidden zodat zij de WAARHEID in deze bladzijden in zich kunnen opnemen en hun best doen om hun gedachten en handelingen op te schonen en de belichaming van liefde voor allen te worden.

Maar deze Brieven zullen een Tijdperk van Veranderingen op gang brengen.

Wanneer mensen waarlijk ontwaken tot wat hun bewustzijn, wereldwijd, werd aangedaan door hebzuchtige, gewetenloze en gedegenereerde magnaten, zullen ze extreme woede ervaren. Het publiek zal de doortrapte en slinkse methoden beginnen te herkennen waarop ze geleidelijk in het web van abominaties (verschrikkelijkheden) gelokt werden.

En Ik, de Christus, moet je zeggen dat wanneer dit gebeurt, je het woord ‘abominabel’ niet langer ouderwets of achterhaald zult vinden. Je zult duidelijk het verschil merken tussen gezonde, levengevende bewustzijnsvormen – woorden – en destructieve bewustzijnspatronen.

Je zult in opstand komen en massaal de destructieve ‘bewustzijnsvormen’ abominabel noemen.

Gewetensvolle en waarlijk liefdevolle ouders zullen uitdrukkelijk hun stem verheffen tegen de huidige vorm van amusement en zullen voorkómen dat hun kinderen blijven kijken naar de neergang in onaangename, emotionele taal, ongebreideld geweld en naar willekeurig bedreven, emotioneel oppervlakkige seks, die tegenwoordig op jullie scherm, in boeken en in media wordt aangeboden. Jullie maatschappij is doortrokken van deze lage, verachtelijke bewustzijnsscheppingen die overgedragen worden op mensenlevens en menselijke handelingen.

Omdat ouders ook zullen gaan beseffen dat de BEWUSTZIJNSVORMEN, die gestalte hebben gekregen binnen de geest van hun kinderen, de steeds breder wordende fundamenten zijn van de toekomstige levens van hun kinderen als volwassenen, zullen zij de ETHISCHE WAARDEN die in scholen worden onderwezen gaan onderzoeken. Ouders zullen zich niet langer bekommeren om de religies die op school worden onderwezen, aangezien deze enkel van belang zijn voor een minderheid, maar zij zullen zeer geïnteresseerd zijn in het soort filosofieën die aangemoedigd of getolereerd worden in scholen van de toekomst over leven, over gedrag, over woordenwisselingen, over conflicten, over uitspraken – en dat zowel door leraren als door leerlingen.

Groepen zullen zich verenigen om kleine scholen op te starten op basis van deze Brieven, aangezien het oude feitenmateriaal als achterhaald verlaten zal worden. Nadruk zal gelegd worden op talen, kunst, logica, de kunst van effectieve inspirerende communicatie, de ontwikkeling van constructieve scheppende verbeelding, wiskunde en wetenschap en handvaardigheden.

Het leerplan zal toegespitst zijn op de ontwikkeling van de vaardigheid om het onderscheid te maken tussen waarheid en mythe, om duidelijk de hoogste waarden te onderkennen die aangenomen en gekoesterd moeten worden en de meest constructieve manier om ze in het leven te gebruiken – teneinde de omstandigheden te verbeteren voor het zelf, voor het land en voor de wereld in het algemeen. Het kind zal ook geleerd worden om deskundig te worden in die wetenschappen en handvaardigheden die hem in staat stellen om vreugdevol en succesvol te werken in het vakgebied van zijn keuze. Kinderen zullen begeleid worden binnen een nieuwe sfeer van zorgzaamheid en liefde en getoond worden hoe zij aan een dergelijke zorgzaamheid en liefde in de klaslokalen kunnen bijdragen. Ze zullen aangemoedigd worden om met vreugde en geluk te werken. Als dit niet gemakkelijk gaat, zal het niet gelukkige kind getoond worden hoe vreugde en geluk verworven kunnen worden en het zal bij succes beloond worden.

Mensen zullen beoordeeld worden overeenkomstig hun toewijding om hogere niveaus van spiritueel denken te zoeken en hun inzet om de belangen van kansarmen en gemeenschappen in het algemeen te dienen.

Het is een kwestie van uiterste noodzaak dat mensen wereldwijd zouden erkennen dat de WAARHEID is  dat je geboren bent om het UNIVERSELE – de BRON van je ZIJN – op een evolutionaire manier te individualiseren en uit te drukken, om uiteindelijk de hoogste GEINDIVIDUALISEERDE manifestatie van je BRON van ZIJN te bereiken

CHRISTUSBEWUSTZIJN.

EN dat je ook werd geschapen om verzorgd te worden, gevoed, al je behoeften vervuld te zien teneinde je gezondheid, volmaakte wel‑zijn en harmonieuze voorspoed te verzekeren tijdens je zielereis naar geïndividualiseerde her‑eniging met je Bron van Zijn – Goddelijk Bewustzijn.

Totdat je de BESTAANSWAARHEID begrijpt, zul je nooit je ware potentieel op aarde bereiken, zowel fysiek als spiritueel.

Geen enkel land, religieuze organisatie en geen enkel mens, om het even hoe menselijk verheven hij geacht wordt te zijn, zal in staat zijn de inhoud van deze Brieven te vervormen, aangezien

Ik – de CHRISTUS

ook de BESTAANSWAARHEID, wereld‑wijd, uitstraal naar iedereen die zich op een zodanig niveau van spirituele frequenties bevindt dat hij in staat is de WAARHEID te ontvangen. Dergelijke mensen zullen HAAR volledig ontvangen, eerbiedigen en aannemen, zonder enig voorbehoud, om daarmee hun eigen leidraad te vormen voor hun gedachten en handelingen.

Waar er mensen zijn, die deze Brieven niet kunnen begrijpen of ontvangen, zal het enkel zijn omdat ze nog niet opgeklommen zijn tot het vereiste bewustzijnsniveau om in staat te zijn ermee in te stemmen. Hun groei zal later komen.

Daarom, zeg Ik tegen diegenen die nog niet de levenskwaliteit die Ik beschreven heb als de hunne, vanuit Goddelijke Wil, ervaren hebben, vraag niet wat er aan de hand is met het leven of met mensen of met omstandigheden – of met jou.

Kijk in je eigen gedachteprocessen, je eigen houding tegenover het leven in het algemeen, je gevoelens tegenover andere mensen en jezelf – en ontdek dan met welke gedachten – en met welke verwachtingen – jij je regelmatig inlaat. Deze scheppen een krachtige scheppende bewustzijnsenergie die je gedurende de dag uitzendt. Ze zal precies naar jou toetrekken wat je vreest en verwacht. Soms zit de negatieve scheppende bewustzijnsvorm diep begraven in je onder‑bewuste, vele jaren geleden daarin geplant als gevolg van bepaalde omstandigheden. Of de negatieve bewustzijnsimpuls kan uit een vorig leven doorgegeven zijn. In ieder geval, als je onderhevig bent geweest aan voortdurend slechte ervaringen, onderzoek je innerlijke bewustzijnsstaat en ontdek welk soort negatieve verwachtingen jouw onderbewustzijn in beslag nemen. Ontdek, ook, wat je houding en gevoelens zijn tegenover andere mensen.

Leef je voortdurend binnen de harmonie van de Bestaanswetten? Druk je op ieder niveau van je leven ‘onvoorwaardelijke liefde’ uit – jegens ieder afzonderlijk ervaringsfeit?

Ben je in staat het ‘licht van de ziel’ binnen alle levende dingen te zien – of kun je slechts de egodrijfkracht zien – hun duisternis?

Realiseer jij je dat voor de mensen die jij misschien afwijst of bekritiseert, Ik – de Christus – voor hen te allen tijde de hoogste liefde en mededogen koester? Wie je ook mag afwijzen, Ik straal mijn onvoorwaardelijke liefde naar hen uit.

Houd in gedachten, te allen tijde, dat je BRON van ZIJN in twee stadia is –

in equilibrium en activiteit.

De ACTIEVE staat van je BRON van ZIJN is de dimensie waarin je verwekt werd en individualisering werd gegeven.

Het EQUILIBRIUM van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN is de dimensie van volmaakte stilte en verstilling, waarin de onderliggende IMPULSEN VAN SCHEPPINGSKRACHT samen opgesloten zijn in een omarming van wederzijdse beteugeling.

Wanneer jij je volledig realiseert, aanvaardt, begrijpt dat je in iedere ‘leersessie in je school op aarde’ altijd toegang hebt tot de Goddelijke Liefdevolle Intelligentie die ieder probleem op volmaakte wijze oplost, word je boven het domein van paniek en pijn uitgetild.

Je lost je problemen snel en soepel op en realiseert je dat wat je aan wijsheid en kennis hebt opgeslagen op vele manieren toeneemt.

Op deze manier evolueer je op ieder niveau van je wezen.

Hoewel mijn bedoeling om door middel van deze Brieven naar jou te komen, is geweest om je de manier te tonen om in harmonie met de Bestaanswetten te leven, je te helpen onnodige pijn, beperkingen en ontberingen te vermijden, welke veroorzaakt worden door je onbekendheid met de Wetten, wil Ik ook in je bewustzijn prenten dat iedereen onderhevig is aan ritmes in zijn leven. Iedereen gaat door verheven perioden wanneer een instroom van gelukzaligheid je alle dingen brengt die je hebt gewild en je een hoogtepunt van menselijk geluk en succes kent. Je geniet! Dan komt de tijd, waarin plotseling het ritme van het leven verandert, waarin bronnen opdrogen, relaties moeilijk en onzeker worden, je carrière een neergaande wending neemt, of zich obstakels voordoen die je een lange tijd doen stilstaan. Je zou je kunnen afvragen wat je fout gedaan hebt. Tevoren werkte je zeer succesvol binnen de BESTAANSWETTEN, maar nu zijn er dagelijks provocaties en niets wat je denkt of doet, verlicht echt de stress van je dagelijkse leven.

Wanneer – als – deze momenten je overkomen – wees stil en rustig in je hart en geest – en weet dat je nog steeds leven en leiding betrekt van Goddelijk Bewustzijn, ondanks het ogenschijnlijke tegendeel, ondanks de kwellingen aan de oppervlakte. In deze perioden is het essentieel dat jij je terugtrekt en de balans opmaakt van de wijze waarop je mogelijk in bewustzijn uitgegleden bent tijdens je ‘verheven’ momenten – en je afhankelijkheid van Goddelijk Bewustzijn versterkt.

Zonder deze donkere perioden van depressie zou je niet groeien in spiritueel kaliber. Zij hebben een speciale boodschap voor jou, dus geef niet toe aan wanhoop en bitterheid. Hoewel jij je misschien fragiel voelt, is dit jouw winterseizoen van zelfontdekking en innerlijke vernieuwing die uiteindelijk een grotere zegen zal blijken te zijn dan je ‘piekperioden’. Vat moed en verlies het geloofsvertrouwen niet. Houd geduldig vol totdat de winter opnieuw langzaam wijkt voor je spirituele lente.

Volhard in ontspannen en vertrouwensvolle afwachting van de tijd waarin Goddelijk Leven opnieuw in je geest, hart en aardse leven zal stromen en alles waar je op gehoopt had, zich in jouw ervaring zal beginnen te manifesteren. En in deze tijd, wees je bewust van het feit, en houd daaraan vast, dat als jij je niet langer gewaar bent van de instroom van Goddelijk Bewustzijn tijdens je meditaties, dat dit niet is omdat jij in de steek bent gelaten, maar omdat jouw eigen kosmische trillingsfrequenties – en daardoor die van jouw persoonlijke bewustzijn – zich op laag tij bevinden en je niet langer in staat bent om op te stijgen om de trillingen van Goddelijk Bewustzijn te ervaren zoals je voordien deed. Hoewel je ze mogelijk niet voelt, vertrouw erop dat je altijd daarin en in GODDELIJKE LIEFDE gehuld bent.

Ik wil je er ook aan herinneren, en het in je bewustzijn prenten, dat op het moment dat de meest verarmde menselijke wezens de ware aard van hun oorsprongen kunnen begrijpen en gebruik kunnen maken van die kennis, zij ermee kunnen beginnen zich vanuit hun sleur op te werken en kunnen opstijgen naar elke hoogte die ze voor zichzelf verkiezen – op voorwaarde dat ze zich, dagelijks, afstemmen op de BRON VAN HUN ZIJN en dat ze Diens Oneindige Kracht, Liefde, instructies, inspiratie en leiding naar zich toe trekken.

Jullie zijn geen slachtoffers van het lot – jullie zijn slachtoffers van je eigen scheppende bewustzijn totdat jij je realiseert dat je bewustzijn geheel van jouw eigen makelij is. Wanneer deze glorierijke Waarheid in je bewustzijn begint te dagen, zul je beginnen je leven om te wenden en zul je uiteindelijk ontdekken dat je kunt werken om een Meester te worden en complete vrijheid in GODDELIJK BEWUSTZIJN te bereiken.


Probeer te onthouden dat, in jouw spirituele zoektocht, jouw doelwit moet zijn je bewustzijnsfrequenties zo stabiel als mogelijk is, binnen je hoogste spirituele gewaarwording, te houden. Dit te doen is uiterst moeilijk voor de menselijke geest, aangezien hij gretig uitreikt naar nieuwe vormen van spirituele/mentale stimulering waarheen ook de belangstelling gedreven wordt.

Maar Ik moet je zeggen dat het niet genoeg is om deze Brieven te lezen en je dan naar andere boeken te keren, in de hoop een hogere, meer inspirerende waarheid te vinden.

Ik, de Christus vertel je, waarlijk, dat er op dit moment geen hogere waarheid of hogere weg voor jou in de aanbieding is.

Soms kun je het gevoel hebben dat je iets hogers gevonden hebt, omdat jij je op het niveau van je huidige menselijke bewustzijn kunt verbinden met wat eenvoudiger geschreven is – maar je kunt er zeker van zijn dat SPIRITUELE BESTAANSWAARHEID de enige KENNIS is die je uiteindelijk tot CHRISTUSBEWUSTZIJN zal brengen, en dat dit, en niets anders, je echte bestemming is.

CHRISTUSBEWUSTZIJN is het spirituele bewustzijn van alle grote Meesters. Er is geen hogere. Om je begrip te verhogen, kun je die auteurs uitzoeken die voor zichzelf al gevonden en in praktijk gebracht hebben, wat geschreven staat in deze Brieven, maar volg niet diegenen die nog andere schrijvers navolgen en andere autoriteiten aanhalen en nog steeds een weg zoeken door menselijk denken heen naar de weidsheid van spirituele Waarheid – voorbij menselijk denken. Zij zitten, net als jij, nog steeds in de lagere heuvels van bewustzijn – zij zijn nog niet door de mentale/emotionele ozonlaag heen gedrongen, om de buitengebieden van RUIMTE te benaderen.

Volg niet diegenen die genoegen vinden in – en schrijven over ‘wonderen’ in occulte praktijken en jou proberen te verleiden om ze ook te ervaren, die het gebruik van stoffelijke substanties bepleiten teneinde de energie te verhogen in jouw diverse levensgebieden. Wanneer je materiële substanties gebruikt zoals kristallen, kaarsen, wierook, geurstokjes, richt jij je menselijke bewustzijn op die dingen die een menselijke betekenis voor je hebben en je genot verschaffen. Op die manier verankeren ze je menselijk bewustzijn aan de ‘uitwerkingen’ van dat menselijk bewustzijn die jou voortdurend terugvoeren naar vastgenagelde niveaus van dat menselijk bewustzijn. Terwijl, als je wilt opstijgen naar echte spirituele bewustzijnsdimensies, het je doel is om de aardse menselijke bewustzijnsdimensie te doordringen en vervolgens te transcenderen. De enige echte energie, echte dynamische genezende Levenskracht komt voort uit je voortdurende contact met GODDELIJK BEWUSTZIJN. Naarmate je opwaarts reist, zul je kennis maken met de fijnere trillingen van de astrale lagen, maar hang niet in deze niveaus rond, aangezien ze slechts manifestaties zijn van hogere fysieke bewustzijnsvormen en deze zouden niet je ware doel moeten zijn.

Afstemming op Goddelijk Bewustzijn en op totaal zelf‑meesterschap zou jouw reden om te leven moeten zijn en je enige doel. Wanneer je dat bereikt hebt, zal alles wat je ooit voor jezelf wenste van jou zijn – op een nieuwe, transcendente en eeuwige manier.


Je kunt deze Brieven lezen en besluiten dat je wilt doorgaan zoals je bent – in je egobewustzijn, er op vertrouwend dat Goddelijk Bewustzijn je door het moeilijke lapwerk heen helpt. Maar Ik kan je zeggen dat het leven zelf je uiteindelijk zal overtuigen dat elke andere manier je niet de beloningen oplevert die je ziel, verborgen en stilletjes wachtend op vrijlating, wenst te ervaren – in het bijzonder die van volledige her‑eniging met Goddelijk Bewustzijn.

Het grootste geschenk dat jij jezelf – of ieder ander – kunt geven, is dankbaar het volle, door inspiratie verkregen, begrip in je eigen geest te aanvaarden – en te proberen andere ontvankelijke geesten daarvan te doordrenken – van wie ‘jij en zij’ in werkelijkheid zijn en wat er werkelijk bereikt kan worden als ‘jij en zij’ eigen‑wil opgeven en kijken naar de BRON van hun ZIJN voor hulp, leiding en vervulling van iedere behoefte.

Word een Licht voor jezelf – en voor wie het ook kan ontvangen.

Tegelijkertijd kan niemand kennis in zich opnemen met een lege maag; daarom moet een zekere hoeveelheid fysieke voeding verstrekt worden om het proces van spiritueel‑fysieke evolutionaire ontwikkeling te bevorderen, als je de materieel verarmden probeert te onderwijzen. Wees bereid om aan anderen te geven en weet, dat terwijl je geeft, je deel wordt van het ‘geef en ontvang’ systeem van het gehele universum.

Het is onmogelijk om te geven en op jouw beurt niet te ontvangen – tenzij jij zelf gelooft dat je enkel leeft van je salaris, je bankrekening en je beleggingen. Wanneer dat je geloof is, zul je dat ervaren.


Totdat mensen echt wakker worden en hun ogen openen voor het volle besef dat zij de individualisatie zijn van de BRON van hun ZIJN, die een combinatie is van VOLMAAKTE IMPULSEN van Scheppingskracht & Liefde, zullen zij zich aangetrokken blijven voelen tot de verleidingen van materialisme, bevrediging van lichamelijke lusten en het verlangen zichzelf boven alle anderen naar voren te schuiven – wat varieert van over‑names en stakingen in bedrijven en industrieën en grove disharmonieën in relaties, tot moord, verkrachting en oorlog. Waar ook een persoon zijn ego tegen een ander gebruikt, zijn boze wanklanken overvloedig aanwezig.

Dit is de allereerste Bestaanswet die over de hele wereld bekend gemaakt moet worden.

Hoe zou de menselijke aard dan dagelijks moeten trachten te leven in een wereld die van nature gedomineerd wordt door egodrijfkracht – het overweldigende verlangen om verzadigd te worden?

Het antwoord ligt in mijn verklaring: “Behandel anderen, zoals je zelf behandeld zou willen worden.”

Dit is de eerste stap om ego‑drijfkracht te overwinnen.

Wanneer je in een woordenwisseling betrokken bent, laat er dan door iedere partij totale rechtvaardigheid jegens elkaar zijn.

Luister – leer – heb aandacht – maak het voor zover het mogelijk is weer goed.

Zorg ervoor dat je met jouw eisen geen inbreuk maakt op het welzijn van de andere partij – het zij naar zijn persoon, zijn manieren om te ontspannen, zijn zaken of zijn werk.

Onthoud dat wat jij anderen aandoet, uiteindelijk ook jou op dezelfde wijze zal worden aangedaan. Onthoud dat jouw gedachten, woorden en handelingen van vandaag vorm zullen aannemen in wat je overkomt in de komende dagen, maanden of jaren. Soms zal het zaaien jaren vergen om tot zijn oogst uit te groeien en het zaaien zal vergeten zijn. Wees er echter zeker van dat, wat je vandaag ook doet, naar je zal terugkeren in een of andere gerelateerde vorm, alhoewel je het mogelijk nooit als dusdanig herkent of het verband onderkent.

Wat je zou willen dat mensen over jouw fouten zeggen – zeg die dingen – en meen ze – over de fouten die andere mensen – vrienden of vreemden – maken.

Geef de acceptatie en de vergeving die jij zou willen ontvangen. Wat is echte vergeving? Het is het zo duidelijk begrijpen van een toestand van de andere persoon en zijn redenen voor zijn gedrag, dat je in alle eerlijkheid kunt zeggen – er is niets te vergeven.

De loyaliteit, vriendelijkheid en vrijgevigheid die jij zou willen ontvangen wanneer je in moeilijkheden zit – geef die aan anderen wanneer zij met zware lasten aan het worstelen zijn. Keer hen nooit de rug toe.


Leer naar een persoon of situatie te kijken met een oog van vriendelijk onderscheidingsvermogen. Zie hen zoals ze op dit moment zijn en onthoud dat Ik hen met meedogende liefde bezie.

Als je een echte noodzaak tot verbetering in hen ziet – voor hun eigen goed en de toekomstige versterking van hun welzijn, – kijk slechts naar hen met hart en ogen van liefde en zie hen zoals ze in de toekomst kunnen zijn. Breng hen in gedachten naar hun BRON van ZIJN en weet dat jouw gebed hen zeker gezegend heeft en dat er deuren voor hun ontwikkeling geopend zijn. Zoek er leiding van Goddelijk Bewustzijn over of je het onderwerp van hun ‘verbetering’ kunt aansnijden en vraag hoe dit gedaan kan worden om hun blijde aanvaarding van de begeleiding en het uiteindelijke succes in hun persoonlijke ontwikkeling te verzekeren.

Als iemand je wil vertellen hoe je hem op enig moment pijn hebt gedaan – sta of zit dan rustig stil en weet dat dit een echte uitdaging is voor je ego‑drijfkracht. Dit is je grote moment – je grootste test‑punt.

Hoe zul je het aanpakken? Zul je smoezen verzinnen en jezelf verdedigen, overwegen, zelfs zeggen dat je handelingen de andere persoon geen pijn hadden moeten doen – en onder de gegeven omstandigheden volkomen gerechtvaardigd waren? Als dit is hoe je reageert, dan is je ego‑drijfkracht nog steeds volkomen de baas over je bewustzijn.


Als je echter kunt beseffen dat het grote ogenblik van waarheid voor je staat – en vanwege dit gewaarzijn, – je in staat bent rustig en kalm te blijven, terwijl je luistert naar de beschrijving van de ander over zijn pijn door jouw toedoen, slaag je in je eerste overwinning op je ego.

De volgende dringende stap is om jouw eigen behoefte om jezelf te verdedigen krachtig aan de kant te zetten en je oprecht in te leven in wat de spreker zegt. Je zult slechts in staat zijn dit oprecht te doen als jij jezelf voldoende kunt wegcijferen om een plaats van innerlijke stilte binnen te gaan waar jij je volledig in zijn pijn kunt inleven, kunt horen wat hij zegt en zijn pijn in je hart kunt ontvangen. Als je dit kunt doen, ben je in zijn huid gekropen. En wanneer jij in zijn huid kunt kruipen en zijn pijn kunt voelen, zul jij je uit de grond van je hart willen verontschuldigen voor wat je gedaan hebt; de pijn die jij onbedoeld en onwetend hebt toegebracht, zal je eigen pijn worden en je zult niet rusten tot het je gelukt is, met liefdevolle woorden, alle restanten van pijn uit het bewustzijn van de andere persoon te verwijderen. Dan zul je de pijn genezen hebben en het zal ook uit jouw elektro‑magnetische bewustzijnssysteem verbannen worden. Je hebt een grote overwinning op het zelf behaald. Je zult dát punt van innerlijke kracht en uithoudingsvermogen hebben bereikt waarop je werkelijk de realiteit van andere mensen kunt waarnemen als zijnde van gelijke waarde als die van jou. Je hebt erkend en aanvaard dat anderen door jouw handelingen op dezelfde manier gekwetst kunnen worden als jij door anderen gekwetst bent geweest.

Na het bereiken van dit grote waarheidsmoment in je leven, zul je merken dat je in staat bent best gemakkelijk tussen jezelf en anderen om te schakelen, in staat om gebeurtenissen net zo gemakkelijk vanuit hun perspectief te zien als jij dat vanuit het jouwe kunt zien. Een intens afwegen tussen de behoeften van anderen en van jezelf vindt plaats en je betreedt een staat van vrede, aangezien je er nu overtuigd van bent dat je anderen eerlijk en met gulheid van geest behandelt. Je bent nu begonnen de barrières tussen jezelf en andere mensen op te heffen en ontvangt hen in je hart.


Je bent ook begonnen je eigen verdedigingen weg te nemen en hierdoor zul je merken dat je – eindelijk – werkelijke eigen‑waarde en gemoedsrust aan het bereiken bent.

Dit nieuwe begrijpen van de gevoelens van anderen zal bij jou een groot respect voor hen doen ontstaan. Je zult altijd rechtvaardig met hen willen omgaan, hen geven wat hen toekomt, nooit misbruik willen maken van hun goedaardigheid, hen nooit willen afkraken, hun eigen‑waarde verminderen, altijd klaar staan om hen te bemoedigen en op te monteren wanneer ze lijden – fysiek of emotioneel.

Je zult merken dat je deze dingen ook voor jezelf doet. Je zult je eigen adviseur, hulpverlener, genezer worden.

Je zult elke persoon, ongeacht zijn status, als van een gelijkwaardige fundamentele werkelijkheid als jezelf zien en je zult zien dat je de gelijke bent van alle anderen, of hij Koning, Paus of President is, want onder de uiterlijkheden, zijn jullie beiden voortgekomen uit de GROTE EENHEID van ZIJN.

Daarom zul jij je niet langer tekort voelen schieten in welke situatie dan ook, omdat je vooruit bent gegaan in de kracht en de wijsheid, onttrokken aan Goddelijk Bewustzijn en omdat je erkent dat ook jij gelijke rechten hebt net als alle anderen.

Rustig, kalm, zul je anderen niet toestaan om je te benadelen. Je zult in staat zijn om duidelijk en eerlijk je mening te uiten met gepaste achting voor de gevoelens van de ander. Je zult niet langer een ander willen kleineren en zijn eigen‑waarde willen verminderen. In plaats daarvan zul je elke poging doen om hun zelf‑respect te sparen, maar toch je waarheid op een heldere, maar liefdevolle manier over te brengen.

Onthoud dat, wanneer jij jouw waarheid aan een ander meedeelt, het niet binnen jouw mogelijkheden ligt om hen voor te schrijven hoe zij in een of andere omstandigheid zouden moeten handelen of hoe zij op jouw woorden zouden moeten reageren.

Iemand, die trouw blijft aan UNIVERSELE WAARDEN van volmaakte eerlijkheid, aan nauwgezet werk, aan goedheid tegenover allen, aan zorgen voor de kansarmen, is echter gerechtigd te verlangen dat deze waarden voorrang zouden moeten hebben boven iedere andere afweging van EIGENBELANG binnen een groep of gemeenschappelijke onderneming of nationaal initiatief.


Je hebt ook het volste recht om te zeggen hoe het kleinerende gedrag van iemand jou deed voelen – mocht jij behoefte voelen om dat te doen. Het is waarschijnlijk dat jouw zorgzame eerlijkheid mogelijk noodzakelijk is om een bepaalde situatie in het voordeel van allen op te lossen of te verduidelijken.

Zeg vriendelijk waar het om gaat – vertel hen zachtaardig hoe jij je in de huidige onaangename omstandigheden voelt en leg uit wat jou zo heeft doen voelen. Zeg niet: ‘Jij deed dit en dat’, omdat ze dan zullen voelen dat jij hen beschuldigt en je zult onmiddellijk het egoverdedigingsmechanisme in de andere persoon opwekken. Daarna zal de confrontatie moeilijk en onaangenaam voor jullie beiden worden. Om tot ego‑gedreven mensen door te dringen, moet je voortdurend op zo’n manier spreken dat ze zich nooit bedreigd voelen. Dat is de kunst van liefdevolle communicatie en je kunt die enkel leren door vallen en opstaan en toegewijd oefenen!

Elke keer dat jij in jezelf iets van ego overwint, wordt het zoveel gemakkelijker om met anderen om te gaan, omdat je inzicht krijgt in de functie van het ego in alle mensen.

Naarmate de tijd verstrijkt en je geleidelijk uit de greep van je ego‑drijfkracht bevrijd wordt, zul je merken dat je, meer en meer, naar anderen kunt luisteren met zielenempathie en liefde. Als zij zich op een manier gedragen die je voorheen gekwetst of beledigd zou hebben, zul je in de plaats daarvan lachen voelen opwellen. Dan zul je weten dat je ziel in direct contact staat met Goddelijk  Bewustzijn want Diens natuurlijke staat is die van lachen.

Lachen is een bewustzijnsimpuls die door jullie hemelen rimpelt, van de ene planeet naar de andere, door jullie Melkweg en tot in de verste uithoeken van oneindigheid. Zo oneindig als Goddelijk Bewustzijn, kwam het op het moment van de Big Bang tot stand.

Wat is Lachen? Het is een spontane bewustzijnsrespons op een situatie waar twee gebeurtenissen of twee incidenten of twee mensen niet – in de natuurlijke orde der dingen – bij elkaar horen, ze zijn op een vreemde manier tegenstrijdig of tegengesteld aan elkaar.

Het is een rimpeleffect dat ervaren wordt in alle levende exemplaren van hogere soorten die in staat zijn tot bepaalde beoordelingen of waarnemingen. Het elimineert stress. Het ‘rimpeleffect’ wordt gevoeld langs het diafragma dat het hart en het zenuwstelsel beschermt.

Zoals je gezien hebt bij het bestuderen van de kenmerken van schepping is binnen de evolutie van het ontwerp en de groei van levende lichamen ál het mogelijke gedaan om een volmaakt aangepast lichaam tot stand te brengen, aangepast aan de omgeving teneinde de bewoner van het lichaam in staat te stellen comfortabel en gelukkig te zijn en zonder stress te leven. Stress is schadelijk voor de gezondheid.

Het is tegengesteld aan de WIL van GODDELIJK BEWUSTZIJN.

Spontaan en hartelijk uitbarsten in lachen wordt in het begin ervaren als een stroom van rimpelend bewustzijn door het hoofd, wat een verlichting van het gehele bewustzijn met zich meebrengt. Dit wordt onmiddellijk gevolgd door het fysieke ‘rimpeleffect’ van lachen, wat ervaren wordt als een licht kloppen van de ademhaling op het diafragma om welke spanning dan ook af te breken en elk restant van verbittering weg te nemen.

Soms wordt lachen in een uiterst amusante situatie zo zeer verlengd dat de persoon zich uiteindelijk uitgeput voelt – maar ook gelukkig en enigszins verdrietig dat het lachen afgelopen is.

De meeste mensen zullen toegeven dat lachen een gevoel van welzijn bevordert, zelfs al was er een minuut daarvoor wanklank. Als een persoon echt kan lachen, de onzinnigheid van een situatie inziet, waar er eerder ergernis of gekwetstheid is geweest, wordt de spanning losgelaten en worden vriendschappelijke relaties spontaan hersteld.

Lachen is een geschenk van liefde voor een schepping die beheerst wordt door haar ego’s en het nodig heeft daarvan bevrijd te worden.


Naarmate de egodrijfkracht geleidelijk haar grip op je geest en emoties loslaat, zul je merken dat lachen spontaan opborrelt en je heerlijke gevoelens van opluchting bezorgt. Het ‘rimpeleffect’ van lachen verhoogt je bewustzijnstrillingsfrequenties, niet enkel omdat er energie vrijkomt naar waar jij dat het meest nodig hebt – naar je hart – naar je diafragma, de zetel van je emoties, maar omdat LACHEN rechtstreeks van Goddelijk Bewustzijn komt.

Daarom is lachen Goddelijk.

LACHEN en je innerlijke kind. Terwijl je deze Brieven leest en mediteert en je niveaus van bewustzijnstrillingsfrequenties verhoogd worden, zul je bemerken dat oude mentale patronen niet langer aangenaam in je geest zijn. Je zult wegen en middelen zoeken om ze uit je bewustzijn te verwerpen. Naarmate jij spiritueel opwaarts gaat en er steeds meer naar verlangt om ongewenste menselijke egodrijfkrachten kwijt te raken, zal het conflict in je gevoelsleven alsmaar meer belastend worden en nu verlang je naar verademing en bid je daar om. Je zult merken dat wanneer jij je wendt tot Goddelijk Bewustzijn en hartstochtelijk vraagt om Goddelijke Hulp, de hulp zeker zal komen. Je zult ongewenste gedachten en re‑acties met succes kwijtraken en dan zul je ontdekken dat lachen meer en meer spontaan wordt. Je zult ook ontdekken dat spanningen gladgestreken worden en dat je veel lichter wordt in gedachten, gemakkelijker in relaties, zorgzamer, veel meer erkentelijk bent, bewuster van het leven zelf en alles wat het te bieden heeft om naar te kijken en te ervaren. Je zult meer genieten van eenvoudige pleziertjes, je zult een minder verwende smaak hebben, je zult minder voedsel nodig hebben, minder vermaak, je zult meer tevreden zijn met jouw eigen gezelschap en zult uiteindelijk van jouw eigen gezelschap gaan genieten, omdat GODDELIJK BEWUSTZIJN je menselijke bewustzijn zal injecteren met Diens eigen verheven Staat van WELBEVINDEN.

Stukje bij beetje zul je terugkeren naar je ‘kind’toestand die de wereld met een gelukkige, onderzoekende blik bekijkt.

Dit is geen kindsheid. Het is een toestand van hoger gewaarzijn en snellere trilling, ongeacht hoe oud je bent.


Dit is de ‘staat van zijn’ die Ik bedoelde toen Ik zei: “Tenzij je als een klein kind wordt, zul je op generlei wijze het Koninkrijk der Hemelen binnengaan.” In feite zei Ik dat als je het Koninkrijk der Hemelen binnengaat, je een klein kind wordt – een kind in verwondering en vreugde.

Ik heb de wereld deze Brieven gegeven, zodat diegenen die ze lezen en tot zich nemen uiteindelijk het ‘Koninkrijk der Hemelen’ mogen binnengaan en die staat van vreugde bereiken die voortkomt uit puurheid van geest en uit onschuld.

SPIRITUELE OEFENINGEN

Als mensen je zeggen deel te nemen aan ‘spirituele oefeningen’ en bepaalde toestanden te ‘verbeelden’ – wees er dan zeker van dat als je deze instructies opvolgt, jij jezelf slechts in de materiële dimensie van het ego geworteld zult houden. Verbeelding heeft met ‘geest’ niets te maken. Verbeelding is de oefening van je eigen menselijke bewustzijn dat je moet trachten te transcenderen door hogere niveaus van spiritueel bewustzijn binnen te gaan. Deze niveaus zijn niet die van verbeelding, maar die van ‘Realiteit’ – normale spirituele niveaus van spirituele bewustzijnstrillingsfrequenties. De spirituele frequenties zijn die van Goddelijk spiritueel bewustzijn, niet die van aardse mentale verbeelding. Kijk daarom uit wie je als jouw leraar zou aanvaarden.

Slechts absolute ‘Verstilling’ en ‘Stilte’ van je bewustzijn zal de deur openen voor het binnenkomen van Goddelijk Bewustzijn in je geest en dat is wat iedereen zou moeten zoeken. Als je dorst hebt en je iets te drinken nodig hebt – waarom je verbeelden dat je bij een meer bent? Ga naar het meer zelf en neem een slok puur verfrissend water. Ik zeg nogmaals dat verbeelding niet spiritueel is – het is de uitoefening van je wil binnen je huidige bewustzijnsniveau.

RACISME

Voor jou die de waarheid aangaande ‘wie je werkelijk bent’ is gaan begrijpen, Ik wil met je spreken over het wereldwijde onderwerp van ‘racisme’.

Ik zou willen dat je weet dat van RACISME spreken enkel voortkomt uit de egodrijfkracht van die mensen die zichzelf veracht en afgewezen hebben gevoeld vanwege hun raciale verschillen. Deze gevoelens zijn zo diepgeworteld in het ‘zelf’ dat, ongeacht hoe de omstandigheden voor hen ook mogen veranderen en zij in staat mogen zijn om vooruit te komen in het leven, om zelfs uiterst belangrijke figuren op het wereldwijde levenstoneel te worden, er altijd een gevoel blijft van ontoereikendheid en wrok jegens de mensen die hen zich eerst minderwaardig lieten voelen.

Men zou moeten begrijpen dat dergelijke gevoelens van minderwaardigheid niet uniek zijn voor de zwarte rassen.

Deze gevoelens van ‘extreme laagte’ worden ervaren door de meerderheid van mensen die onderworpen zijn aan het kastensysteem in India, klassen‑onderscheid in de Europese cultuur en in die landen waar ‘verschillen’ gemaakt zijn tot bergen van afscheiding tussen de ene en de andere mens. Deze pijnlijke en ondermijnende gevoelens van ‘mindere status’ worden zelfs ervaren door zo‑genaamd verheven personages die nooit helemaal op hun gemak zijn in hun gezagspositie.

Dit gevoel van ontoereikendheid en onwaardigheid is inherent aan het menselijke ras in haar geheel, ongeacht wat de positie, of ras, of opleiding van een individu moge zijn.

Het gevoel van ‘waardeloosheid’ ontstaat in grote mate uit het diepe, diepe gewaarzijn van de psyche dat ego‑gedrag tegengesteld is aan de hoogste principes van menselijk bestaan. Wanneer deze natuurlijk ingebouwde drang van ‘onwaardigheid’ versterkt wordt door de nabijheid van andere ogenschijnlijk meer prestigieuze of succesvolle mensen, dan neemt dit natuurlijke gevoel van ontoereikendheid op hartverscheurende wijze de overhand.

De enige manier om de etnische pijnlijke gevoelens van afwijzing te overwinnen, zelfs als je erg succesvol bent, is tot het heldere besef te komen dat als er niet het soort etnische opschudding was geweest, verwijdering, komst van vreemdelingen en buiten­staanders met hun verschillende talen, culturen, opvoedkundige processen en hun onderdrukking van jullie natuurlijke situatie en leefwijze, de verscheidene rassen nu niet de verantwoordelijke posities en wereldlijke status zouden innemen zoals sommigen die op dit moment bereikt hebben.

Daarom is de enige genezende en levensvernieuwende wijze van handelen, te mediteren, te overpeinzen, na te denken en om GoddelijkLicht op het onderwerp te vragen totdat je, in alle eerlijkheid, kunt zeggen: “Heer – ik ben oprecht blij en gelukkig dat al die vreselijke dingen hebben plaatsgevonden. Daardoor ben ik waar ik vandaag ben, daardoor werd mij een gelegenheid geboden om de kracht van mijn uithoudingsvermogen, intellect, emoties, talenten te testen en te ervaren. Ik kan mezelf afmeten aan de prestaties van andere rassen – en misschien doorgaan met leren hoe nog verder op te klimmen vanaf mijn afkomst. Ik dank u voor de kracht en de inspiratie om mijn basale gelijkheid aan alle anderen te tonen – Ik zend mijn gedachten van liefde en dankbaarheid uit naar diegenen die de basis voor mijn huidige goeds al die vele, vele jaren geleden gelegd hebben.”

Je kunt ook nadenken over het feit dat het onvermijdelijk was, overeenkomstig de BESTAANSWETTEN, dat diegenen die zich ingelaten hebben met slavenhandel en andere tragische gebeurtenissen, of verantwoordelijk waren voor het toedelen van pijn en marteling aan andere menselijke wezens, in een toekomstig leven moesten terugkeren als lid van de vertrapte rassen en smartelijk moesten lijden. Wanneer zij geboren werden in een zwart ras, is het meer dan waarschijnlijk dat juist deze mensen luidkeels hun eisen lieten horen voor gelijkheid en menselijke behandeling van zwarte mensen. Een dergelijk persoon zou zelfs wel je overgrootvader of vader geweest kunnen zijn – en jij zou je kunnen afvragen waarom het leven de ‘arme ziel’ zo slecht behandeld heeft. Anderzijds kunnen die ‘blanken’, die de zwarten gekluisterd en in kerkers vastgehouden hebben, in deze tijd nog steeds onrust zaaien voor andere mensen door de maatschappelijke laag in te nemen van alle rassen die luidkeels tegen het verleden rebelleren. Het zou wel eens een verleden kunnen zijn dat zij zelf tot stand hebben helpen brengen.


HET IS EEN FEIT dat mensen in verschillende maatschappelijke lagen, in andere rassen re‑incarneren om de ziel in staat te stellen een of andere betekenisvolle les te leren terwijl zij omhoog reist naar CHRISTUSBEWUSTZIJN.

Houd het fundamentele bestaansprincipe in gedachten. Jij schept, zelf, je dagen van morgen.

Je verwezenlijkt ook wat je maar nodig hebt voor jouw verheffing door ernaar uit te reiken. Of jij je daar bewust van bent of niet, terwijl je uitreikt naar een verbetering in je levensomstandigheden, reik je spontaan uit naar de hogere niveaus van spiritueel bewustzijn.

Zoals Ik je al gezegd heb – het is de GODDELIJKE WIL om wat geschapen wordt, te bevrijden van stress en daarom zullen die lessen zich in je ervaring voordoen die nodig zijn om je mee omhoog te nemen naar Goddelijk Bewustzijn.

Daarom VERGEEF – want je hebt geen werkelijke kennis van de reis van jouw ziel door vele eeuwen van aards bestaan. Je hebt geen kennis van wat jij, zelf, in vorige levens gedaan hebt. Vergeef het heden, vergeef het verleden en aanvaard dat er veel goeds uit voortgekomen is, leer diegenen te zegenen en lief te hebben van wie je denkt dat zij jou of je voorgeslacht verwond hebben.

En jullie die nu in een huid zitten die is toegerust met de macht van de bevoordeelden – sta eens stil bij andere rassen en hun problemen en denk na over het feit dat jij, in een toekomstig leven, een niet‑bevoorrecht lichaam zou kunnen bewonen en, uit de eerste hand, te weten komt hoe het is om geboren te worden met een gevoel een tweederangsburger te zijn. Denk ook na over je vorige levens, overpeins wat je al dan niet gedaan zou kunnen hebben dat je huidige situatie tot stand heeft gebracht.

De waarheid over RACISME is deze:

Iedere afzonderlijke entiteit onder de zon is op de een of andere manier afgedaald uit Goddelijk Bewustzijn. In de allerdiepste wortels van hun wezen is iedereen verenigd in EENHEID.


Waar liggen bijgevolg de verschillen?

Zij ontstaan uit de ontwikkeling van soorten, uit erfelijkheid, uit conditionering, uit traditionele leringen, uit gewoonten en uit opvoedings- en familiegebruiken van hoe met anderen om te gaan en uit verschillen in denkpatronen.

Het is niet de kleur die jullie verdeelt. Een klein kind van ieder ras en kleur zal acceptatie vinden in het hart van de meeste volwassenen, vanwege zijn onschuld en zijn spontaniteit in het zich uiten. Het is het BEWUSTZIJN dat jullie verdeelt en dat op ieder niveau van jullie wezen gevoeld wordt – want jullie zijn allen, ondanks jullie gematerialiseerde lichamen, BEWUSTZIJNSVORMEN die bewustzijnspatronen uitdrukken en BEWUSTZIJNSVORMEN die bewustzijnspatronen van anderen ontvangen. Het bewustzijn van elk individu is zijn realiteit – niet zijn huid of uiterlijk – en het is het bewustzijn van mensen dat anderen aantrekt of afstoot.

Je kunt er zeker van zijn dat jij je gevoel van rassenverschillen slechts zult overwinnen als je mentale/emotionele denkpatronen meevoelend zijn en als jullie WAARDENPATRONEN waarmee jullie de hele dag door verkiezen te leven, hetzelfde zijn. Totdat die tijd komt, is het zinloos voor mensen om boos op elkaar te zijn vanwege de rassenverschillen die ervaren worden. Ze zijn inherent aan de menselijke toestand.

Als jij volledig aanvaard wilt worden door een ander ras, moet jij jouw waarden veranderen, jouw opvattingen, jouw ideeën, leefwijze, het omgaan met anderen om ze af te stemmen op die van iedereen van dat ras. Dan sterven rassenverschillen een natuurlijke dood.

Als je niet bereid bent om het ‘bewustzijn’ aan te nemen van het ras waarbij jij je wilt aansluiten, erken, aanvaard en RESPECTEER dan met LIEFDE de verschillen in bewustzijn. Niemand heeft het recht om van je te eisen dat je de verschillen zou moeten negeren.


HET BELANGRIJKSTE VAN ALLES: Kies de hoogste maatstaven die in de wereld geboden worden, werk om ze te omarmen en te gebruiken – en dan zullen alle huidskleuren een nieuwe en innerlijke schoonheid aannemen die niemand zal kunnen weerstaan. Alle mensen zullen zich dan welwillend in volmaakte harmonie met elkaar verbinden.

Fysieke verschijningen van elke kleur zullen ook veranderen en een nieuwe innerlijke schoonheid aannemen.

Wanneer deze Brieven over de hele wereld verspreid zijn en groepen mensen zich met elkaar verbinden om binnen de spirituele bestaanswetten te leven, zullen dergelijke groepen merken dat ze een harmonieus beschermd leven leiden, hoewel er oproer rondom hen heen aan de gang kan zijn.

Overal zullen diegenen die zich met elkaar verbinden om te leren hoe ze de Heelheid van Zijn, die Ik 2000 jaar geleden het ‘Koninkrijk der Hemelen’ noemde, moeten betreden – en hoe erin te leven, ontdekken dat hun omstandigheden daadwerkelijk aan het veranderen zijn.

Ik dring er bij jullie op aan om elkaar op een Zondag te ontmoeten om over jullie vele zegeningen te spreken, oprecht, van ganser harte dank te zeggen en je geest te verheffen ter ere van Dat Wat jullie VerWezenlijkt heeft.

Mediteer samen om via jullie geest Goddelijk Bewustzijn naar het wereldbewustzijn te trekken, opdat de aard van het Goddelijke meer en meer de aard van de wereldpsyche mag doordrenken met Diens eigen transcenderende Liefde.

Jullie groepen zullen spirituele bewustzijnsenergie uitzenden die de geestesenergieën om je heen zullen beïnvloeden.

Ik zou willen dat je onthoudt dat de wereld niet in zo’n hachelijke situatie was toen de kerken, wereldwijd, op Zondag bijeenkwamen om God te aanbidden.

Deze dagen zijn nu voorbij. Jullie zullen God niet aanbidden.

Jullie zullen een sterk gewaarzijn opbouwen van Goddelijk Bewustzijn, dat universeel aanwezig is. Diens universaliteit en Diens draagwijdte van scheppingskracht zal steeds krachtiger in jullie geest verankerd worden door middel van oprecht eerbetoon. In de stilte en verstilling zullen jullie allen uitreiken naar GODDELIJK BEWUSTZIJN en HET liefdevol uitnodigen om bezit te nemen van jullie geest en jullie hart. Zo zullen jullie, stukje bij beetje, verenigd worden en zal het Goddelijk Bewustzijn meer en meer bezit nemen van de wereld, zoals het Diens allereerste intentie was.

REINCARNATIE

Er zijn velen die zich zullen afvragen hoe het kan dat op het ogenblik van de conceptie een ziel onttrokken kan worden aan Goddelijk Bewustzijn, maar dat het lichaam zelf in de komende levensspanne gebruikt mag worden als voertuig van zelf‑expressie door een andere ziel die klaar is om te re‑incarneren.

Wanneer een ziel klaar is voor haar volgende spanne van aards leren, om de aardse omstandigheden te betreden, wordt de ziel aangetrokken tot de ouder – of ouders die díe omstandigheden kunnen bieden die haar in staat zullen stellen om de volgende noodzakelijke stap voorwaarts in spirituele evolutie te zetten. Op het ogenblik van de conceptie injecteert de oude ziel haar persoonlijke bewustzijn van vorige levens en eerdere spirituele vooruitgang in het conceptieproces en wordt de ziel van de bevruchte eicel.

Sommige moeders zijn zich bijna onmiddellijk gewaar van een vreemd bewustzijn binnenin zichzelf. Het nieuwe bewustzijn dat de moeder in haar schoot heeft ontvangen, beïnvloedt soms diepgaand het verloop van haar denken, haar zwangerschap en haar gezondheidstoestand. Wanneer het kind eenmaal geboren is, voelt de moeder dat ze weer teruggekomen is bij haar normale zelf. Gevoelige moeders ervaren regelmatig een gewaarwording van de richting die het leven van haar kind zal volgen en kunnen denken dat dit gewaarzijn eigenlijk voortvloeit uit wat zij haar eigen baby toewenst.

Re‑incarnatie vindt niet lukraak plaats of zonder een consistent plan dat haar werking richting geeft.

Het is altijd de bedoeling om de reizende ziel veel totaal verschillende ervaringen te bieden, die de verborgen voorraad aan wereldse kennis van de ziel zal vermeerderen. Het levert stimulerende en noodzakelijke wisselingen van decor en van gezin en van omringende personages, van karaktereigenschappen ontleend aan erfelijkheid, maar die dunne draad van de zielereis zal altijd verborgen zijn in de onder‑bewuste geest en zal aan de oppervlakte komen om de huidige incarnatie te beïnvloeden, hoewel de persoon zich daar volledig onbewust van kan zijn. Daarom is het mogelijk dat karaktereigenschappen, uitgesproken meningen, of hartstochtelijke ambities van de ene incarnatie op de andere worden voortgezet. Soms worden de ambities in één leven geformuleerd en pas in het volgende leven onder totaal verschillende omstandigheden tot succesvolle manifestatie gebracht. In dergelijke gevallen moet, vóórdat weder‑geboorte plaatsvindt, een ziel wachten totdat de wereldomstandigheden de verborgen ambities van de ziel in positieve zin zullen helpen groeien.

Als jij je een ziel kunt voorstellen die eerst in een rode vijver springt en er rood geverfd uitkomt en het leven ingaat als een rode persoon met al zijn natuurlijke rode raciale neigingen en in de kindertijd opgevoed wordt om een ‘rood’ leven te leiden, zul je begrijpen dat de ziel dat leven verlaat met veel rood in haar bewustzijn.

Vervolgens zal zij in een blauwe poel springen en zal zij er blauw uit tevoorschijn komen met alle karakteristieken van blauw‑zijn – en de levensstijl van blauwe mensen. Wanneer zij de wereld weer verlaat, zal zij facetten van blauw bewustzijn verzameld hebben, gemengd met het rood. En zo gaat het, leven na leven groeit dezelfde ziel door veranderende ervaringen van kleuren, religies, status, huwelijken, geslacht, landen, politiek, totdat zij uiteindelijk bewust wordt van het feit dat dit is wat er met haar gebeurt en zij besluit dat zij moe is van al de verschillende kleurcombinaties – zij wil slechts naar het LICHT opstijgen. Dan begint haar echte spirituele reis – en geleidelijk, door zich van het ene leven naar het andere te bewegen, schudt zij het rood, blauw, geel, groen, zwart, bruin, paars af, dat verzameld is in vorige levens, totdat, eindelijk, bevrijd van alle illusies en valse concepten uit vorige levens, haar ziel in het LICHT stapt en re‑incarnatie niet langer nodig is. De ziel is sterk, vindingrijk, scheppend, – maar de individualiteit van de ziel is nog steeds onaangetast en zij begint op te stijgen naar andere niveaus van spiritueel LICHT voorbij de trillingsfrequenties van de wereld.

Zoals Ik in deze Brief zei, ben Ik altijd bij je, de WAARHEID van ZIJN in bewustzijn uitstralend. Hoe meer je deze Brieven leest, hoe meer je gewaar zult worden van mijn Aanwezigheid en mijn Liefde en door dit contact zullen mijn liefdevolle bedoelingen voor jou, vervuld worden. Enkel jij zult in staat zijn om dit contact te verbreken. Ik straal Liefde uit, ongeacht hoe jij je voelt.

Ik laat jou met mijn LIEFDE en verlangen naar jouw spoedige terugkeer in het Spirituele Licht.

Het is mijn, Christus, diepste verlangen dat deze BRIEVEN snel gepubliceerd en verspreid worden onder

mensen die de Waarheid zoeken. Indien je uit mijn BRIEVEN citeert, vermeld dan alsjeblieft heel duidelijk de bron:

DE CHRISTUS BRIEVEN, www.christuswijs.nl,

(Boektitel: CHRISTUS KEERT TERUG – SPREEKT ZIJN WAARHEID)Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.