Bij het samenstellen van de 3de druk, werd een andere versie van Brief 1 gevonden.

Bij onderzoek bleek dat deze versie van een eerdere datum was dan de tekst die tot nu toe aan de wereld wordt getoond. Na veel meditatie en gebed is besloten om de meest originele tekst op te nemen in Deel 1.

Bijna alle verschillen hebben betrekking op bladzijden 25 t/m 31.

Daarnaast zijn er nog een viertal paragrafen, helemaal aan het eind van de Brief die waren verwijderd, weer toegevoegd.

Indien je over Druk 1 of 2 beschikt, vind je op de volgende pagina’s deze originele tekst.


Het is dit:

Jouw persoonlijke bewustzijn is volledig verantwoordelijk voor wat er ook in je leven en je persoonlijke ervaring komt. Het is je persoonlijke bewustzijn dat je goed of kwaad brengt. Je specifieke en hartstochtelijke gebed voor enige vorm van verlichting mag dan beantwoord worden, maar het zal je op lange termijn weinig baten als jouw geest en hart in strijd met de Universele Bestaanswetten handelen.

Universele Bestaanswetten hebben betrekking op "activiteiten van bewustzijn" en zijn accuraat en onfeilbaar.

Ik wil ook dat je duidelijk ziet dat wanneer mensen contact maken met de Realiteit achter en binnen elke schepping, Het antwoordt en Diens activiteit wordt kortstondig geopenbaard in het persoonlijke en nationale leven - maar – op de lange termijn, zal de staat van hun bewustzijn zich opnieuw doen gelden in hun ervaringen. Daarom is het van vitaal belang dat, wanneer iemand in gebed gaat, zij zichzelf zouden moeten bezien om de staat van hun bewustzijn te ontdekken. Biechten heeft geen nut. Zij moeten bidden voor het inzicht en de kracht om zich te ontdoen van alle negativiteit in geest en hart tegenover anderen – en zichzelf! Zij moeten er te allen tijde naar streven om onvoorwaardelijke Liefde te bereiken.

WantMERK GOED OP. In de 20ste eeuw, toen de mensheid technisch steeds slimmer werd, overtroffen hun menselijke mentale vermogens hun spirituele ontwikkeling. Zij dachten dat zij de oorsprong van de schepping konden wegredeneren en het aan toeval konden toeschrijven. Zij geloofden dat zij mijn leringen aangaande de Universele Bestaanswetten niet nodig hadden. Zij begonnen volledig toe te geven aan eigenwil en zetten een nieuwe impuls van dreiging in de wereld in beweging, want zij waren nu bezig een ‘wereld ego-bewustzijn’ te creëren rechtstreeks tegengesteld aan de fundamentele aard van het Goddelijke. Omdat hun "ego-bewustzijn" hen afschermde van de bescherming van de Goddelijke Scheppende Kracht, begaven zij zich op het steile en neerwaartse pad van grove egoïstisch gevestigde belangen. Geld, luxueus leven en zelf-verwennerij kwamen centraal te staan in hun denken. Om hun doelen te bereiken, verzonnen zij steeds meer lelijkheid van allerlei aard om het publiek op te winden en te ‘plezieren’.

Niet alleen dit, de onoplettende bevolking werd in het web van hun abominaties1 gelokt. Als gevolg daarvan werden de lugubere bedenksels van een paar mensen, die een eeuw geleden nog plaatselijk zouden zijn ingedamd, nu een besmettelijke mentale infectie die zich over de hele wereld verspreidde, een mondiaal "Menselijk Bewustzijn" scheppend gelijkvormig aan dat van henzelf. Mentale infectie uit zich in de fysieke wereld als gestoord en vandalistisch gedrag, drugsgebruik, afschuwelijke wreedheid en verdorvenheid, criminele activiteiten en seksuele uitspattingen. Aldus is een vicieuze cirkel van kwaadaardigheid en perversiteiten in gedachten en handelingen geschapen.

De bedenkers van deze abominaties hebben de zaden gezaaid van een Nemesis, zowel voor zichzelf als voor de mensen die hun geest overgaven aan hun amusementen. Het destructieve gebruik van de technologie, die oneindige zegeningen in het leven van mensen had moeten brengen, is in een virulente vorm teruggekaatst.

Jarenlang zijn mensen, dag en nacht, over de hele wereld opgewonden en geprikkeld geweest door gedachten aan "seks en moord", hebben het gezocht in literatuur, films en tv om hun vrije tijd te verlevendigen. Zij hebben het in hun verbeelding herbeleefd en velen hebben hun levendige fantasieën meegenomen naar hun fysieke leven om meer ellende en chaos te creëren in steden, familie-eenheden en sociale structuren. Deze situatie is nu wijdverbreid en verderfelijk geworden. Persoonlijke tragedies, ongekend voor de mensheid een eeuw geleden, zijn wijdverbreid en mensen leven in angst voor wat er om de hoek kan liggen wanneer zij zich op straat wagen. Huishoudens moeten zich achter hoge muren opsluiten. Familie- en sociale problemen worden regelmatig in het openbaar debat gebracht – en zo wordt de sage van menselijke ellende voortgezet– en zal worden voortgezet totdat mijn ChristusKennis erkend, geaccepteerd en geleefd wordt door de meerderheid van de mensen op aarde.

Er zullen velen zijn - geconditioneerd aan de verdorvenheid en gruwelen van jouw moderne leven - die bij het lezen van deze paragrafen misschien denken dat mijn taalgebruik extreem is en niet van mij, de CHRISTUS, afkomstig kan zijn. Maar je mag er zeker van zijn dat elk woord met zorg is gekozen om geestelijke walging te beschrijven tegen de afdaling van het menselijk bewustzijn in een modderpoel van zelfgenoegzaamheid en blindheid van de menselijke geest.

Ik moet je duidelijk maken dat, vanuit mijn hoogste uitkijkpunt van bestaan, waar ik de verrukking ervaar van het sublieme leven van de hoogste dimensies van zijn als de belichaming van vreugde en liefde binnen de Hemelse Koninkrijken – het enkel mijn liefde voor alle mensen is die mij dwingt om door de verschillende bewustzijnslagen af te dalen om de dimensie van corruptheid te bereiken. Terwijl ik dat doe, raak en ken ik de diepten, ervaar ik ze, proef ik de hel op aarde, en stijg ik snel weer op naar mijn normale transcendente bewustzijn. Deze ervaring dwingt mij om door te gaan met uit te reiken met een uitstraling van het uitstorten van Goddelijke Liefde om te spreken over wat de mens zichzelf aandoet. Je vraagt je af waar het HIV-virus vandaan gekomen is dat het waardevolle zelfverdedigingssysteem van de mens – het immuunsysteem aanvalt en ook mikt op zijn mogelijkheden tot voortplanting?

Ik kan je zeggen dat dit virus, wanneer het de gelegenheid krijgt om zich, zonder dat het belet wordt niet door medicijnen maar door spirituele gewaarwording te verspreiden, het uiteindelijk alle onwetende en onverlichte mensen zal uitroeien die zich momenteel overgeven aan hun lagere instincten.

Ik ben op dit cruciale moment in je wereldgeschiedenis gekomen, om je te vertellen dat je eigen sterke ‘bewustzijnsimpulsen’ leven en vorm aannemen als virussen.

Wat geboren is en gevoed wordt in de geest, neemt uiteindelijk vorm aan in de stoffelijke wereld.

Dit is geen bestraffing van ‘God’, zoals de kerken je mogelijk onderrichten. Daarom is het noodzakelijk om ‘kinderlijke’ fantasieën terzijde te leggen om, duidelijk, de WAARHEID VAN ZIJN te zien.

Mijn BOODSCHAP aan alle KERKEN.

Ik, de CHRISTUS, ben uitdrukkelijk gekomen om jullie de waarheid te vertellen over de herkomsten van de ‘menselijke persoon­lijkheid’. Ik zal precies uitleggen waarom en hoe de mensheid een natuurlijk ingebouwde neiging tot eigenwil en een overheersend verlangen naar zelfbevoordeling en zelfverdediging is gegeven.

Er is een duidelijke, wetenschappelijk‑existentiële reden voor dit fenomeen, dat op het ogenblik afschuwelijke proporties aanneemt. Maar je moet begrijpen dat de excessen van de mens op geen enkele manier de Liefde & Activiteit van de Goddelijke Scheppende Kracht bereiken of beïnvloeden – de Goddelijke Realiteit waaruit alle geschapen dingen hun ‘zijn’ en individualiteit hebben aangetrokken. De ‘kwaliteit’ en ‘activiteit’ van de Goddelijke Realiteit is enkel LIEFDE.

Schrijf geen menselijke eigenschappen toe aan de "Goddelijke Realiteit".

Er is geen ‘bestraffing’ van bovenaf!

Door het opzettelijke en schadelijke gebruik van hun ‘Ego‑Kracht’ trekken mensen hun eigen straf naar zich toe, ook al lijkt het soms lang te duren. Maar uiteindelijk is er altijd een volledige compensatie van goed of kwaad voor goed of kwaad dat anderen is aangedaan. Zowel de goedheid van de mens als zijn daden die schadelijk zijn voor anderen, scheppen elektro‑magnetische spiegelbeelden die op een later tijdstip, wanneer de tijd rijp is, in hun leven gemanifesteerd zullen worden.

MERK GOED OP. Om deze reden heeft, net zoals wetenschappelijke schoolleerboeken overbodig worden naarmate de menselijke geest meer geavanceerde wetenschappelijke kennis absorbeert, de huidige vorm van ‘Christendom’ met zijn ritueel en dogma, zijn doel gediend voor de afgelopen generaties en zou moeten worden toegestaan om een natuurlijke dood te sterven. In jouw huidige wereldwijde crisis mist de kerk de kennis en daardoor het vermogen om realistisch en effectief leiderschap te bieden. Zij moeten in staat zijn hun gemeenten te laten zien hoe en waarom de moderne geestestoestand de calamiteiten en gruwelen heeft veroorzaakt, die in ‘bewustzijn’ zijn geschapen en nog maar net beginnen om zichzelf te laten voelen in jullie midden als diverse vormen van epidemieën en aardbevingen, overstromingen, hongersnood, oorlogen, revolutie en andere tragedies. Wees ervan verzekerd! Geen enkel kwaad dat naar jullie aarde komt is een ‘natuurramp’. Alles wat vijandig is voor je volledige welzijn is oorspronkelijk uitgebroed in je ‘menselijk bewustzijn’ en dan vormgegeven in wat jullie wereldwijd ervaren. Dit is wat ik de Joden probeerde te vertellen toen ik op aarde was – en WEENDE – toen zij lachten en weigerden het te geloven. Zij noemden mij een bezetene. Laat de kerken niet dezelfde fout maken!

Omdat de kerken stervende zijn, verstard in rituelen en dogma’s, zijn hun predikers en predikanten niet in staat geweest tegemoet te komen aan de veranderende spirituele behoeften van hartstochtelijke zoekers naar Waarheid. Als gevolg daarvan lopen de kerken leeg. Als zij willen voortbestaan, moeten de kerken hun verschillen terzijde leggen en de nederigheid hebben om aan te nemen dat inspiratie niet noodzakelijkerwijs naar de aarde komt op manieren die voor henzelf aanvaardbaar zijn. Zij moeten zich herinneren dat Ik, Christus, niet aanvaardbaar was voor de Joden. De kerken moeten een open geest en hart houden om datgene te ontvangen, waarvan zij intuïtief aanvoelen dat het een Hogere Waarheid is dan die waar zij zich heden ten dage aan vastklampen... en om de oude overtuigingen achterwege te laten die hen de laatste jaren tot weinig nut zijn geweest.

Bid oprecht, met heel je ziel, geest, hart, - om werkelijke verlichting – in plaats van een her-haling van oude en onware opvattingen. Word wakker en accepteer dat deze rituelen en oude overtuigingen mijn woorden niet hebben vervuld voor de mensheid, toen Ik beloofde dat jullie ‘grootsere dingen zouden doen dan ik gedaan heb’. In de tussentijd, totdat werkelijke verlichting tot je komt - (na veel meditatie en gebed), – onderricht, demonstreer en leef :

BROEDERLIJKE LIEFDE

met alle kracht van ziel, hart en geest –  

ieder moment in je dagelijkse leven.

Want – om de wereldwijde destructieve bewustzijnskrachten te bestrijden, moet de mensheid alle moeite doen om snel naar het volgende stadium van haar ontwikkeling te komen.

DRINGENDE BEHOEFTE AAN EEN HOGERE VISIE

Er dient breed geaccepteerd te worden dat er een HOGERE VISIE is waarnaar gestreefd moet worden om die toe te passen in je dagelijkse leven.

Het is enkel door te reiken naar een hogere visie dat de stoffelijke wereld van grootschalige vernietiging gered kan worden.

Zonder de visie, óf voor het zelf óf voor de wereld, kan er geen spirituele evolutie zijn of het bereiken van die zo vurig gewenste dingen. Op dit moment is je waarneming van het leven er een van geploeter en ontbering. Deze overtuigingen worden door je televisie grotesk getoond en versterkt. Deze beelden brengen je later de ellende waarvan je hoopt dat ze je nooit zal overkomen.

Daarom, om je van je eigen dwaasheid te redden uitgedrukt door de media en TV, moet het ‘menselijk bewustzijn’ SNEL verhoogd worden om te zien wat Ik in de woestijn heb gezien

de Realiteit van Liefde achter en binnenin alle bestaan.

VADERLIEFDE zal werkzaam zijn in jouw geest, hart, lichaam en je aangelegenheden.

Het zal werkzaam zijn in iedereen naar wie jij diens kracht stuurt.

Als je de laatste bladzijde zorgvuldig bestudeert en opneemt, zul je beseffen dat het soort gedachten en gebeden dat de meerderheid van de mensen op dit moment gebruikt, ver, ver verwijderd is van de mentaal-spirituele bewustzijnsoefeningen die Ik ondernam toen Ik VADER LIEFDE vroeg om de bestaande omstandigheden terug naar normaal te brengen.

Uiteindelijk, met meditatie en gebed, zal je onderbewustzijn worden ingeprent met het weten dat VADER LIEFDE altijd antwoordt en je gebed van volmaakt geloofsvertrouwen beantwoordt – dan zullen de resultaten snel zijn, - zelfs spontaan zoals bij mij.

Tot die tijd moet je aanvaarden dat je, naast nieuwe zegeningen en voordelen, de negatieve gebeurtenissen zult ervaren, geschapen door vroegere negativiteit in je dagelijkse bewustzijn. Het zal tijd kosten om er doorheen te werken, maar wees gerust dat je nieuwe innerlijke kracht zult vinden om ermee om te gaan. Waar je je voorheen alleen voelde, zul je nu weten dat je toegang hebt tot VADER LIEFDE.

Er valt nog veel meer te leren over juist bidden en al deze kennis – en nog veel meer – zul je in toekomstige brieven aantreffen.

********************************************

<![if !supportFootnotes]>

<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> Christuswijs is de gekozen vertaling voor het Engelse Christ’s Way. Way kan zowel pad, weg als manier betekenen. De keuze is op wijs gevallen omdat het daarmee doelt op wijsheid, wijze en (de weg) wijzen. In de vertaling is soms Christus’ Weg gebruikt, wanneer het echt gaat om de Weg waarvan Christus wil dat wij die bewandelen.

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> Voor lezers van de Brieven uit de pdf’s: Brief 4 (B) [6] pagina 147 t/m 150Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.