Christus Keert Terug
Spreekt Zijn Waarheid


BRIEF 1


Ik, de CHRISTUS, gebruik deze gelegenheid om rechtstreeks tot JOU te spreken.

Ik ben gekomen om de misinterpretaties recht te zetten, aangebracht in de leringen

die gegeven zijn toen Ik gekend werd als

’Jezus’ in Palestina, 2000 jaar geleden.

Zij worden doorgegeven door iemand die, gedurende de laatste veertig jaar, spiritueel gevoelig en toegewijd genoeg is geweest om mijn woorden te ontvangen en ernaar te handelen.

Deze BRIEVEN ZIJN WAARHEID.

Zij overstijgen alle religieuze doctrines in de wereld.

--Deze BRIEVEN zullen je BEVRIJDEN.

Zij zijn voor alle mensen die op zoek zijn naar betekenis van het bestaan, bedoeling in hun leven, kracht om de dagelijkse strijd om te leven het hoofd te bieden en tegenslagen, ziekte, wanhoop te doorstaan en inspiratie voor diegenen die streven naar groter spiritueel gewaarzijn in hun dagelijkse leven.

Je zou kunnen zeggen dat deze Brieven een CURSUS van de MEESTER zijn voor diegenen die bereid zijn het pad te betreden dat Ik destijds op aarde in Palestina ben gegaan.

Je zou kunnen betwijfelen of de bovenstaande woorden waar zijn. Als je deze pagina’s leest en je concentreert op de feiten die Ik je geef aangaande het bestaan en de oorsprong van de persoonlijkheid, zul je beseffen dat deze waarheid slechts van de hoogste bron kan komen.

Zij die moeilijkheden ondervinden om de BRIEVEN te begrijpen, zouden één pagina per keer moeten lezen, ze terzijde leggen en mediteren. Geleidelijk aan zal de betekenis je bewustzijn binnensijpelen, want deze pagina’s zijn een verbindingsschakel tussen jouw bewustzijn en mijn transcendente bewustzijn.

Kom tot deze BRIEVEN met een geest zo vrij van ideeën en opvattingen en vooroordelen als een heel klein kind voordat het met menselijk geloof wordt geïndoctrineerd.

Breng mij jouw onbezoedelde geest, een zoekende geest en Ik zal hem vullen met ware pracht, de schat van de hoogste kennis die, terwijl je hem absorbeert, je dagelijkse beslommeringen zal verlichten en je zal leiden naar ‘groene weiden van het helderste licht’, die overvloed, vreugde, vervoering en vervulling van iedere behoefte behelzen. Je zult te weten komen hoe het voelt om overvloedig gezegend te zijn met alles wat bestaat voorbij je huidig menselijk bevattingsvermogen.

Deze BRIEVEN worden naar alle mensen overal ter wereld gestuurd met mijn mededogen en liefde. Terwijl je ze leest, zul je de liefde en het mededogen voelen en gaandeweg beseffen dat je dagelijkse worstelingen met het bestaan nooit voor jou bedoeld waren. Er is geen noodzaak voor je om pijn en spanning te ervaren wanneer je de BESTAANSWAARHEID consequent begrijpt, tot je neemt en in praktijk brengt.


DE BEDOELING ACHTER DEZE BRIEVEN.

Zij zijn bedoeld om verlichting te brengen naar de wereld in het algemeen, om de mensheid in staat te stellen om een NIEUW BEWUSTZIJN te construeren gedurende de volgende tweeduizend jaar. Deze BRIEVEN zijn de zaden van de toekomstige spirituele evolutie van de mensheid.

Merk goed op:

Het is de spirituele evolutie van het ’menselijk bewustzijn’ die de mentale en lichamelijke evolutie in je persoonlijke en maatschappelijke leven tot stand brengt en die de mensheid in steeds verdergaande harmonieuze vormen van welbevinden brengt.

Als je dit moeilijk vindt om te geloven, blik dan eens terug op de laatste tweeduizend jaar en zie wat er bereikt is, sinds Ik voor het laatst persoonlijk tot mensen sprak. Er is een geleidelijke evolutionaire tendens naar broederlijke liefde geweest die Ik voortdurend aan de Joden heb gepredikt.

Toen Ik de aarde bewandelde, bestonden er geen humanitaire organisaties zoals jullie die nu hebben.

Aspiraties, hebzucht en zelfverrijking werden als normaal gedrag beschouwd.

Er was weinig broederlijke liefde zelfs onder de Joden wier profeten hen generaties lang gemaand hadden hun naasten lief te hebben als zichzelf.

Doordat de mensheid haar capaciteit voor broederlijke liefde heeft ontwikkeld, heeft de mensheid het leven voor zichzelf aangenamer en comfortabeler gemaakt in de vorm van wederzijdse verdraagzaamheid, beleefdheid, vriendelijkheid en door het zorgen voor ziekenhuizen, jeugdwelzijnsorganisaties, zorg voor ouderen, mensenrechtenbewegingen en vele andere instellingen die toegewijd zijn aan de verbetering van de menselijke omstandigheden. Deze zijn alle ontstaan in hart en geest van diegenen die oprecht acht hebben geslagen op mijn oorspronkelijke woorden, gesproken in Palestina, die mensen aansporen tot broederlijke liefde en mededogen voor hun medemensen.

Deze manier van spiritueel ‘geven om’ en broederlijke liefde won enorm aan kracht in de 19de eeuw, toen mijn woorden met vernieuwde oprechtheid en intensiteit van de kansel werden gepredikt en blij werden ontvangen door eerlijke en oprechte gemeenten. Predikanten en gemeenten waren, in die tijd, wereldwijd verspreid over ieder continent. De sabbat werd waarlijk beschouwd als een dag van rust en de gedachten van de meerderheid van Christelijke mensen werden verheven naar het overpeinzen van de kracht van God. Een dergelijke wereldwijde stopzetting van normale plichten en werkzaamheden betekende dat een 24 uur lange verheffing van ‘bewust denken’ richting de Goddelijke Scheppende Kracht een regelmatig en krachtig ‘menselijk/Goddelijk’ bewustzijn schiep dat menselijke levens fundeerde en doorweefde. Menselijk gebed trok de Kracht van het Goddelijke naar de menselijke ervaring en leidde direct tot groei en uitbreiding in ieder facet van het menselijke leven.

Mensen wisten echter nog niet hoe zij Goddelijke Kracht mentaal konden richten op spirituele in plaats van ‘ego’‑kanalen van scheppingskracht. Als gevolg daarvan bracht de uitbreiding van ‘collectief bewustzijn’ ‘slechte’ resultaten voort, die het gevolg waren van de ‘egokracht’, alsook de ‘goede’ resultaten teweeggebracht door het ‘spirituele bewustzijn’ van geïnspireerde en verlichte mensen.

N.B. Ik ben uitdrukkelijk gekomen om aan jou – een uiterst belangrijk bestaansfeit uit te leggen.Bij het samenstellen van de 3de druk, werd een andere versie van Brief 1 gevonden.

Bij onderzoek bleek dat deze versie van een eerdere datum was, dan de tekst die tot nu toe aan de wereld wordt getoond. Na veel meditatie en gebed is besloten om de meest originele tekst op te nemen in deze uitgave.


Bijna alle verschillen hebben betrekking op bladzijden 25 t/m 31.

Daarnaast zijn er nog een viertal paragrafen, helemaal aan het eind van de Brief die waren verwijderd, weer toegevoegd.


De versie, zoals die in de eerdere druk staat, is opgenomen aan het eind van het boek.


Voor mensen die de oude druk hebben, is deze tekst opgenomen aan het eind van Deel 2.Het is dit:

Jouw persoonlijke bewustzijn is volledig verantwoordelijk voor wat er ook in je leven en je persoonlijke ervaring komt. Het is je persoonlijke bewustzijn dat je goed of kwaad brengt. Je specifieke en hartstochtelijke gebed voor enige vorm van verlichting mag dan beantwoord worden, maar het zal je op lange termijn weinig baten als jouw geest en hart in strijd met de Universele Bestaanswetten handelen.

Universele Bestaanswetten hebben betrekking op "activiteiten van bewustzijn" en zijn accuraat en onfeilbaar.

Ik wil ook dat je duidelijk ziet dat wanneer mensen contact maken met de Realiteit achter en binnen elke schepping, Het antwoordt en Diens activiteit wordt kortstondig geopenbaard in het persoonlijke en nationale leven - maar – op de lange termijn, zal de staat van hun bewustzijn zich opnieuw doen gelden in hun ervaringen. Daarom is het van vitaal belang dat, wanneer iemand in gebed gaat, zij zichzelf zouden moeten bezien om de staat van hun bewustzijn te ontdekken. Biechten heeft geen nut. Zij moeten bidden voor het inzicht en de kracht om zich te ontdoen van alle negativiteit in geest en hart tegenover anderen – en zichzelf! Zij moeten er te allen tijde naar streven om onvoorwaardelijke Liefde te bereiken.

WantMERK GOED OP.  In de 20ste eeuw, toen de mensheid technisch steeds slimmer werd, overtroffen hun menselijke mentale vermogens hun spirituele ontwikkeling. Zij dachten dat zij de oorsprong van de schepping konden wegredeneren en het aan toeval konden toeschrijven. Zij geloofden dat zij mijn leringen aangaande de Universele Bestaanswetten niet nodig hadden. Zij begonnen volledig toe te geven aan eigenwil en zetten een nieuwe impuls van dreiging in de wereld in beweging, want zij waren nu bezig een ’wereld ego-bewustzijn’ te creëren rechtstreeks tegengesteld aan de fundamentele aard van het Goddelijke. Omdat hun "ego-bewustzijn" hen afschermde van de bescherming van de Goddelijke Scheppende Kracht, begaven zij zich op het steile en neerwaartse pad van grove egoïstisch gevestigde belangen. Geld, luxueus leven en zelf-verwennerij kwamen centraal te staan in hun denken. Om hun doelen te bereiken, verzonnen zij steeds meer lelijkheid van allerlei aard om het publiek op te winden en te ’plezieren’.

Niet alleen dit, de onoplettende bevolking werd in het web van hun abominaties (zie brief 7) gelokt. Als gevolg daarvan werden de lugubere bedenksels van een paar mensen, die een eeuw geleden nog plaatselijk zouden zijn ingedamd, nu een besmettelijke mentale infectie die zich over de hele wereld verspreidde, een mondiaal "Menselijk Bewustzijn" scheppend gelijkvormig aan dat van henzelf. Mentale infectie uit zich in de fysieke wereld als gestoord en vandalistisch gedrag, drugsgebruik, afschuwelijke wreedheid en verdorvenheid, criminele activiteiten en seksuele uitspattingen. Aldus is een vicieuze cirkel van kwaadaardigheid en perversiteiten in gedachten en handelingen geschapen.

De bedenkers van deze abominaties hebben de zaden gezaaid van een Nemesis, zowel voor zichzelf als voor de mensen die hun geest overgaven aan hun amusementen. Het destructieve gebruik van de technologie, die oneindige zegeningen in het leven van mensen had moeten brengen, is in een virulente vorm teruggekaatst.

Jarenlang zijn mensen, dag en nacht, over de hele wereld opgewonden en geprikkeld geweest door gedachten aan "seks en moord", hebben het gezocht in literatuur, films en tv om hun vrije tijd te verlevendigen. Zij hebben het in hun verbeelding herbeleefd en velen hebben hun levendige fantasieën meegenomen naar hun fysieke leven om meer ellende en chaos te creëren in steden, familie-eenheden en sociale structuren. Deze situatie is nu wijdverbreid en verderfelijk geworden. Persoonlijke tragedies, ongekend voor de mensheid een eeuw geleden, zijn wijdverbreid en mensen leven in angst voor wat er om de hoek kan liggen wanneer zij zich op straat wagen. Huishoudens moeten zich achter hoge muren opsluiten. Familie- en sociale problemen worden regelmatig in het openbaar debat gebracht – en zo wordt de sage van menselijke ellende voortgezet– en zal worden voortgezet totdat mijn ChristusKennis erkend, geaccepteerd en geleefd wordt door de meerderheid van de mensen op aarde.


Er zullen velen zijn - geconditioneerd aan de verdorvenheid en gruwelen van jouw moderne leven - die bij het lezen van deze paragrafen misschien denken dat mijn taalgebruik extreem is en niet van mij, de CHRISTUS, afkomstig kan zijn. Maar je mag er zeker van zijn dat elk woord met zorg is gekozen om geestelijke walging te beschrijven tegen de afdaling van het menselijk bewustzijn in een modderpoel van zelfgenoegzaamheid en blindheid van de menselijke geest.

Ik moet je duidelijk maken dat, vanuit mijn hoogste uitkijkpunt van bestaan, waar ik de verrukking ervaar van het sublieme leven van de hoogste dimensies van zijn als de belichaming van vreugde en liefde binnen de Hemelse Koninkrijken – het enkel mijn liefde voor alle mensen is die mij dwingt om door de verschillende bewustzijnslagen af te dalen om de dimensie van corruptheid te bereiken. Terwijl ik dat doe, raak en ken ik de diepten, ervaar ik ze, proef ik de hel op aarde, en stijg ik snel weer op naar mijn normale transcendente bewustzijn. Deze ervaring dwingt mij om door te gaan met uit te reiken met een uitstraling van het uitstorten van Goddelijke Liefde om te spreken over wat de mens zichzelf aandoet. Je vraagt je af waar het HIV-virus vandaan gekomen is dat het waardevolle zelfverdedigingssysteem van de mens – het immuunsysteem aanvalt en ook mikt op zijn mogelijkheden tot voortplanting?

Ik kan je zeggen dat dit virus, wanneer het de gelegenheid krijgt om zich, zonder dat het belet wordt niet door medicijnen maar door spirituele gewaarwording te verspreiden, het uiteindelijk alle onwetende en onverlichte mensen zal uitroeien die zich momenteel overgeven aan hun lagere instincten.

Ik ben op dit cruciale moment in je wereldgeschiedenis gekomen, om je te vertellen dat je eigen sterke ’bewustzijnsimpulsen’ leven en vorm aannemen als virussen.

Wat geboren is en gevoed wordt in de geest, neemt uiteindelijk vorm aan in de stoffelijke wereld.


Dit is geen bestraffing van ’God’, zoals de kerken je mogelijk onderrichten. Daarom is het noodzakelijk om ’kinderlijke’ fantasieën terzijde te leggen om, duidelijk, de WAARHEID VAN ZIJN te zien.

Mijn BOODSCHAP aan alle KERKEN.

Ik, de CHRISTUS, ben uitdrukkelijk gekomen om jullie de waarheid te vertellen over de herkomsten van de ‘menselijke persoonlijkheid’. Ik zal precies uitleggen waarom en hoe de mensheid een natuurlijk ingebouwde neiging tot eigenwil en een overheersend verlangen naar zelfbevoordeling en zelfverdediging is gegeven.

Er is een duidelijke, wetenschappelijk‑existentiële reden voor dit fenomeen, dat op het ogenblik afschuwelijke proporties aanneemt. Maar je moet begrijpen dat de excessen van de mens op geen enkele manier de Liefde & Activiteit van de Goddelijke Scheppende Kracht bereiken of beïnvloeden – de Goddelijke Realiteit waaruit alle geschapen dingen hun ’zijn’ en individualiteit hebben aangetrokken. De ’kwaliteit’ en ’activiteit’ van de Goddelijke Realiteit is enkel LIEFDE.

Schrijf geen menselijke eigenschappen toe aan de "Goddelijke Realiteit".

Er is geen ’bestraffing’ van bovenaf!

Door het opzettelijke en schadelijke gebruik van hun ’Ego‑Kracht’ trekken mensen hun eigen straf naar zich toe, ook al lijkt het soms lang te duren. Maar uiteindelijk is er altijd een volledige compensatie van goed of kwaad voor goed of kwaad dat anderen is aangedaan. Zowel de goedheid van de mens als zijn daden die schadelijk zijn voor anderen, scheppen  elektro‑magnetische spiegelbeelden  die op  een later tijdstip, wanneer de tijd rijp is, in hun leven gemanifesteerd zullen worden.

MERK GOED OP. Om deze reden heeft, net zoals wetenschappelijke schoolleerboeken overbodig worden naarmate de menselijke geest meer geavanceerde wetenschappelijke kennis absorbeert, de huidige vorm van ’Christendom’ met zijn ritueel en dogma, zijn doel gediend voor de afgelopen generaties en zou moeten worden toegestaan om een natuurlijke dood te sterven. In jouw huidige wereldwijde crisis mist de kerk de kennis en daardoor het vermogen om realistisch en effectief leiderschap te bieden. Zij moeten in staat zijn hun gemeenten te laten zien hoe en waarom de moderne geestestoestand de calamiteiten en gruwelen heeft veroorzaakt, die in ’bewustzijn’ zijn geschapen en nog maar net beginnen om zichzelf te laten voelen in jullie midden als diverse vormen van epidemieën en aardbevingen, overstromingen, hongersnood, oorlogen, revolutie en andere tragedies. Wees ervan verzekerd! Geen enkel kwaad dat naar jullie aarde komt is een ’natuurramp’. Alles wat vijandig is voor je volledige welzijn is oorspronkelijk uitgebroed in je ‘menselijk bewustzijn’ en dan vormgegeven in wat jullie wereldwijd ervaren. Dit is wat ik de Joden probeerde te vertellen toen ik op aarde was – en WEENDE – toen zij lachten en weigerden het te geloven. Zij noemden mij een bezetene. Laat de kerken niet dezelfde fout maken!


Omdat de kerken stervende zijn, verstard in rituelen en dogma’s, zijn hun predikers en predikanten niet in staat geweest tegemoet te komen aan de veranderende spirituele behoeften van hartstochtelijke zoekers naar Waarheid. Als gevolg daarvan lopen de kerken leeg. Als zij willen voortbestaan, moeten de kerken hun verschillen terzijde leggen en de nederigheid hebben om aan te nemen dat inspiratie niet noodzakelijkerwijs naar de aarde komt op manieren die voor henzelf aanvaardbaar zijn. Zij moeten zich herinneren dat Ik, Christus, niet aanvaardbaar was voor de Joden. De kerken moeten een open geest en hart houden om datgene te ontvangen, waarvan zij intuïtief aanvoelen dat het een Hogere Waarheid is dan die waar zij zich heden ten dage aan vastklampen... en om de oude overtuigingen achterwege te laten die hen de laatste jaren tot weinig nut zijn geweest.

Bid oprecht, met heel je ziel, geest, hart, - om werkelijke verlichting – in plaats van een  her-haling van oude en onware opvattingen. Word wakker en accepteer dat deze rituelen en oude overtuigingen mijn woorden niet hebben vervuld voor de mensheid, toen Ik beloofde dat jullie ’grootsere dingen zouden doen dan ik gedaan heb’. In de tussentijd, totdat werkelijke verlichting tot je komt - (na veel meditatie en gebed), – onderricht, demonstreer en leef :

BROEDERLIJKE LIEFDE

met alle kracht van ziel, hart en geest –

ieder moment in je dagelijkse leven.

Want – om de wereldwijde destructieve bewustzijnskrachten te bestrijden, moet de mensheid alle moeite doen om snel naar het volgende stadium van haar ontwikkeling te komen.

DRINGENDE BEHOEFTE AAN EEN HOGERE VISIE

Er dient breed geaccepteerd te worden dat er een HOGERE VISIE is waarnaar gestreefd moet worden om die toe te passen in je dagelijkse leven.

Het is enkel door te reiken naar een hogere visie dat de stoffelijke wereld van grootschalige vernietiging gered kan worden.

Zonder de visie, óf voor het zelf óf voor de wereld, kan er geen spirituele evolutie zijn of het bereiken van die zo vurig gewenste dingen. Op dit moment is je waarneming van het leven er een van geploeter en ontbering. Deze overtuigingen worden door je televisie grotesk getoond en versterkt. Deze beelden brengen je later de ellende waarvan je hoopt dat ze je nooit zal overkomen.


Daarom, om je van je eigen dwaasheid te redden uitgedrukt door de media en TV, moet het ‘menselijk bewustzijn’ SNEL verhoogd worden om te zien wat Ik in de woestijn heb gezien

de Realiteit van Liefde achter en binnenin alle bestaan.

N.B. Wanneer deze geweldige waarheid zowel waargenomen als warmhartig erkend wordt, zal de Realiteit van Liefde Zichzelf op velerlei manieren in ieder levend wezen en in het milieu zelf beginnen te manifesteren.

De ervaring van overvloed en vreugde zal het bewustzijn van overvloed en vreugde versterken. En zo zal een spirituele spiraal van steeds meer verheven en wonderbaarlijk leven in beweging worden gezet.

Wanneer de WERKELIJKE aard van ‘Zijn’ volledig begrepen is – zal de mensheid zich op de volgende trede van spirituele evolutie begeven en een nieuwe en gezegende vorm van menselijk streven en persoonlijke ervaring in beweging zetten.


Om deze doelen te bereiken, moet de mensheid eerst inzicht krijgen in:

WAT en WIE jullie zijn

Een nieuwe en belangrijke vraag komt reeds in het bewustzijn van mensen op. ‘Wie ben jij – echt – achter de façade die jij aan de wereld toont?’ Wat is er nodig om ECHT te zijn?

Het is deze vraag ‘Wie je echt bent’ die, op ieder niveau van je wezen, op deze bladzijden beantwoord wordt. En als jij – alles wat Ik begreep tijdens mijn zesweekse ‘woestijn’ ervaring – als je eigen richtlijnen voor je dagelijkse leven kunt aannemen, zal ook jij uiteindelijk HEEL en ECHT worden zoals Ik HEEL en ECHT werd voordat Ik aan mijn ambt van genezen en onderwijzen begon.

Aangezien er weinig mensen op de wereld zijn die zich op dit moment als HEEL zouden beschouwen, moet je zeker onderkennen dat er de meest dringende noodzaak voor mij is om je geest binnen te dringen om je naar een nieuwe manier van denken en voelen te leiden. Een dergelijke verandering in bewustzijn zal je in Goddelijke harmonie met de Realiteit en betere leefomstandigheden en veiligheid brengen.

Om dit werk van ‘herstructurering’ binnen je ‘bewustzijn’ te kunnen doen, moet Ik je eerst op het hart drukken – en jij moet dit aannemen – dat er veel was wat Ik in Palestina onderwees waar mensen nog niet klaar voor waren om het te ontvangen.

Frappant genoeg, is er nooit openlijk gevraagd waarom er geen beschrijving is van mijn vroege leven als jongeman. Wat was de werkelijke reden voor zo’n uiterst belangrijke weglating?

Evenzeer frappant is dat, hoewel Ik na mijn doop zes weken in de woestijn verbleef en van die ervaring terugkwam als LERAAR en GENEZER, niet één schrijver zelfs maar heeft geprobeerd te beschrijven wat eigenlijk heeft plaatsgevonden gedurende die tijd, behalve dat Ik ‘door de duivel werd verleid’ en ‘met de wilde beesten was’ en de ‘engelen met hem waren’. Er is niet de geringste ‘hint’ over wat er met mij in de woestijn gebeurd was dat mij in staat stelde om naar dorpen en steden terug te keren, verkondigend dat het ‘Koninkrijk Gods binnenin is!’ en om in de synagogen met zo’n autoriteit te spreken dat de Joodse ouderen versteld stonden.

De waarheid over mijn menselijke staat werd, met algemene instemming van mijn discipelen, onderdrukt om mijn veronderstelde ‘Goddelijkheid’ en ambt geloofwaardiger te maken.

Volgens de evangeliën werd over mij gezegd dat Ik de ‘enige Zoon van God’ was. Waarom heb Ik dan regelmatig aan mezelf gerefereerd als de ‘Mensenzoon’? Ik maakte deze opmerkingen speciaal om het heersende geloof in mijn ‘goddelijkheid’ tegen te gaan en de mensen op het hart te drukken dat Ik van dezelfde fysieke herkomst was als zij. Mijn bedoeling was dat zij begrepen dat wat Ik kon doen, zij ook konden als zij slechts mijn kennis hadden en mijn instructies opvolgden om juist te denken en juist te handelen.

Zovele mythen zijn rond mijn aardse persoon en mijn SPIRITUEEL BEWUSTZIJN ontstaan dat het tijd is om zo volledig als mogelijk van ze af te komen, aangezien zij mensen verhinderen om zich spiritueel te ontwikkelen.

Jij, die geïndoctrineerd bent door godsdienstig onderricht, moet proberen te begrijpen dat toen ze mijn leven beschreven, mijn discipel‑evangelisten enkel dat berichtten wat zij zich persoonlijk herinnerden van wat hun verklaring van mijn ‘bovennatuurlijke’ activiteiten volledig ondersteunde. Zij voegden ook veel toe dat door anderen over mij gezegd was, gedurende goed dertig jaar na mijn dood.

Hoe konden zij ooit – na een dergelijk verloop van tijd en onvermijdelijke opsmuk van de waarheid – een gezaghebbende ‘biografie’ schrijven over mij en wat er echt gebeurd is … of mijn werkelijke spirituele inzichten juist uitleggen die aan mijn woorden en ‘wonderen’ ten grondslag lagen?

Maar één persoon kan vanuit dit standpunt schrijven – en dat ben Ikzelf. Daarom zullen deze Brieven jou mijn Waarheid brengen op een manier zoals een toeschouwer die onmogelijk kon vertellen, om het even hoe goed zij dachten mijn denken te begrijpen.

(Daarom is, gedurende veertig jaar, de geest van mijn ‘opnemer’ systematisch van alle orthodoxe leringen gereinigd en is het systeem van communicatie tussen ons vervolmaakt.)

Als mijn Waarheid, tot uitdrukking gebracht in deze Brieven, verschilt van veel wat in het Nieuwe Testament geschreven is, moet deze dan om die reden verbazing wekken of verworpen worden?

Daarom daal Ik kortstondig af in bewustzijn, zo dicht als noodzakelijk, naar jouw bewustzijnsniveau om mijn leven en leringen van 2000 jaar geleden te beschrijven.

MIJN PLAATS IN DE GESCHIEDENIS.

Ik moet er allereerst op wijzen dat naar mijn leven en persoon kort werd verwezen in de ‘Geschiedenis der Joden’ geschreven door Josephus voor de Romeinse Bestuurder en aangeboden aan de Romeinse Keizer.

Josephus merkte kort op dat Jezus, die probeerde om de orde en het gezag en het bestuur van de Romeinen omver te werpen, gestraft en gekruisigd werd.

Er is geopperd dat dit een andere Jezus was, die door Josephus werd beschreven. Maar dit is niet waar. Ik, die later de CHRISTUS werd, die zo‑genaamde wonderen van genezing en materialisatie verrichtte, was de opstandeling. Maar – Ik was geen ‘oproerkraaier’. Ik heb mensen niet doelbewust opgestookt om de Romeinen te tarten en orde en gezag te verstoren.

Ik was een rebel tegen bestaande Joodse tradities en wel omdat Ik, toen Ik na zes weken uit de woestijn te voorschijn kwam, een betere weg zag om – te denken – en – te leven – en Ik geprobeerd heb mijn kennis, met weinig succes, aan mijn medeJoden door te geven.

Het is belangrijk dat je begrijpt dat de druk van de publieke opinie mijn volgelingen bezwaarde. Terwijl zij oprecht geloofden dat Ik de Joden een ‘zielreddende’ boodschap had gebracht en de Messias was, de ‘Zoon van God’, waren zij ook van de wereld, trachtend zich zo goed mogelijk tot de wereld te verhouden. Daarom, hoewel zij mijn afwijzende gevoelens tegenover de Joodse overtuigingen kenden, waren zij er niet happig op om het Oude Testament geheel los te laten, aangezien het de Joden gesteund en bijeengehouden had door hun geschiedenis heen. In het belang van het bewaren van wat zij dachten dat waardevol was in de oude geschriften, onderdrukten zij elke beschrijving van de ‘persoon’ die Ik was.

Mijn discipelen en Paulus bouwden hun eigen bouwwerk van ‘heilige overtuigingen’ op wat zij van mijn leven en leringen wilden bewaren. Zij onderwezen en consolideerden enkel wat zij als waardevol beschouwden voor mensen – Joden en niet-Joden – om het even – op dat moment en in de toekomst.

Dientengevolge distilleerden zij wat ze konden gebruiken en ‘lieten’ het meeste ‘gaan’ van wat Ik de ‘geheimen van het Koninkrijk Gods’ noemde, omdat zij die nooit begrepen hebben.

Noch achtten ze die wenselijk bij het scheppen van een nieuwe opvatting van het ’Goddelijke’ – de ‘Vader’.


Om het Joodse geloof te behouden in ‘verlossing van gestraft worden voor zonden’ door middel van offeren in de Tempel – werd de ‘persoon van Jezus’ aangenomen als het ‘hoogste’ offer, dat betaald had voor de zonden der mensen door mijn kruisiging. Dit geloof heeft vele doelen in die tijd gediend.


Het gaf mijn dood aan het kruis een geldig en heroïsch motief. Het bewees de mensen dat Ik de ‘Zoon van God’ was die een specifieke missie helemaal tot aan het eind van mijn leven had volvoerd.

Dit geloof bleek ook een geweldige troost te zijn voor Joden toen hun Tempel door de Romeinen werd vernietigd – en leidde tot vele bekeringen.

Vele sekten van Joden – evenals niet-Joden – geloofden niet in leven na de dood. Dientengevolge was het zeer troostend te horen dat ‘Jezus Christus’ de dood had overwonnen en zijn lichaam had behouden. In veel menselijk denken in die tijd was leven zonder een lichaam niet mogelijk. Daarom kon leven na de dood alleen maar de herrijzenis van het lichaam betekenen.

Het hield ook mijn naam voortdurend levend in de geest van mensen. Ik was de ‘historische figuur’ die moedig gestorven was om te waarborgen dat mensen van alle angst voor hel en verdoemenis bevrijd zouden zijn. Op voorwaarde dat zij in ‘mij’ geloofden, konden ze zich als ‘bevrijde mensen’ gedragen.

Het is enkel omdat mijn ‘naam’ tot op de dag van vandaag in leven is gehouden dat Ik nu in staat ben om naar je toe te komen en je van de WAARHEID te geven die Ik 2000 jaar geleden zo graag met mensen wilde delen.


MIJN JONGE JAREN en ERVARINGEN IN DE WOESTIJN

Ik ben geboren in Palestina. Mijn moeder was ervan overtuigd dat Ik een Messias zou worden. In tegenstelling tot het populaire geloof was Ik geen heilig kind.

Toen Ik, twaalf jaar oud, naar de Tempel werd gebracht om door de Hogepriesters ondervraagd te worden teneinde vast te stellen of Ik geschikt was om Joodse Godsdiensttraining te volgen, werd Ik afgewezen als zijnde te eigenzinnig.

Bitter teleurgesteld, nam mijn moeder mij weer mee naar huis en deed haar best om mij op te voeden in de vroomheid die haar eigen gedrag altijd kenmerkte. Dit was een onmogelijke taak, want Ik was, boven alles, een individualist en onhandelbaar in gedrag. Ik verafschuwde mijn moeders begeleiding en haar falende pogingen tot disciplineren. Als jongeman werd Ik onhandelbaar – een ware rebel!

Ik verwierp mijn moeders verknochte aanhankelijkheid aan het Joodse geloof en de Joodse tradities en verkoos lachen boven schijnheilige houdingen. Ik weigerde een vak te leren dat mij aan routine zou hebben gebonden. Ik verkoos met jan en alleman van de armere klassen om te gaan, dronk met hen, kende prostituees en genoot van praten, redetwisten, lachen en aartslui zijn. Als Ik geld nodig had, ging Ik voor een dag of twee de wijngaarden in of nam andere baantjes die mij genoeg betaalden om te eten en te drinken en mij de vrije tijd te geven waar Ik naar snakte.

Ondanks al mijn vele tekortkomingen als menselijk wezen, mijn onzorgvuldigheid, gemakzucht, lakse houding, mijn eigen‑wil en ego‑centrische vastberadenheid om mijn eigen gedachten te hebben, ongeacht wat anderen mij wellicht probeerden te vertellen, gaf Ik heel erg veel om mensen. Ik was diep emotioneel. In jouw huidige termen zou je mij ‘over‑gevoelig’, ‘overemotioneel’ noemen. Ik had een warm mededogend empathisch hart. Ik werd diepgeraakt door de aanwezigheid van ziekte, onheil en armoede. Ik was een trouwe ondersteuner van wat je de ‘underdog’ noemt. Je zou kunnen zeggen dat Ik een ‘man van het volk’ was. Ik leefde met hen in nauw contact, in een sfeer van kameraadschap; Ik luisterde naar hun smarten, begreep ze en gaf om hen.

Het is belangrijk om mijn ware herkomst en mijn vroeg jeugdige karaktereigenschappen te begrijpen, omdat dit de drijfveren waren die mij uiteindelijk aanzetten tot en stuwden naar het Christus‑zijn.

Wat Ik het meeste van alles haatte en verwierp was de ellende – de ziekte en armoede – die Ik rondom mij zag.

Het maakte mij razend – en Ik werd hartstochtelijk, luidkeels kwaad om mensen in vodden gekleed te zien, dun en hongerig, ziek, verminkt en toch harteloos geïntimideerd door Joodse leiders die hen met nietszeggende traditionele wetten en voorschriften opzadelden, hen met de bestraffing van Jehova bedreigden als zij niet gehoorzaamden. Ik verkondigde aan iedereen die naar mij wilde luisteren dat deze arme mensen genoeg te verdragen hadden zonder verpletterd te worden door zinloze maatregelen die plezier beperkten. Wat was hoegenaamd de zin van het leven als we niet geboren waren om gelukkig te zijn?

Ik weigerde om in een ‘rechtvaardige’ God volgens Joodse tradities te geloven. Ik walgde van de bijbelse profetische waarschuwingen voor Jehova’s ‘oordeel en woede’ over mensen. Mensen waren, uiteindelijk, menselijk, die deden wat hun menselijke natuur hen influisterde. Zij waren in zonde geboren – dus waarom zouden zij beoordeeld en veroordeeld worden te leven in leed en armoede, omdat zij de Tien Geboden hadden geschonden? Waar sloeg een dergelijke redenering op?

Voor mij schilderde dit Joodse geloof een onlogische, wrede ‘God’ af en Ik wilde niets met ‘Hem’ te maken hebben. Het scheen mij toe dat als zo’n ‘godheid’ bestond, dit betekende dat de mensheid tot eeuwige ellende gedoemd was. De eenvoud en vrijheid die Ik vond op de hellingen, de vlakten, de meren en de bergen, verfristen mijn innerlijke gemoed en bedaarden mijn boos gemopper tegen de Joodse God. Dientengevolge weigerde Ik één woord te geloven van wat de Joodse Oudsten mij probeerden te onderwijzen.

Tijdens mijn middenjaren twintig echter, nam een nieuwe lijn van onderzoeken bezit van mijn gedachten. Terwijl Ik steeds vaker alleen in de heuvels liep, werd mijn rebellie geleidelijk vervangen door een alles verterend verlangen om de werkelijke aard van DAT te kennen en te begrijpen wat zeer zeker de schepping inspireert en doorademt.

Ik overzag mijn levensstijl en zag welk lijden mijn handelingen bij mijn moeder en vele andere mensen hadden veroorzaakt. Hoewel Ik zo’n diep mededogen voelde voor de zwakke en lijdende, had mijn rebelse aard veel onbedachtzaam en zelfzuchtig gedrag jegens mijn familie opgeleverd. Mijn onderliggende liefde voor hen welde nu in mij op en Ik voelde dat Ik evenzeer begon te rebelleren tegen mijn vroegere gedrag. Ik hoorde spreken over Johannes de Doper en het werk dat hij deed onder de Joden die zelfs vanuit Jeruzalem kwamen om naar zijn woorden te luisteren. Ik besloot hem op te zoeken om zelf gedoopt te worden.

Op weg naar de Rivier de Jordaan voelde Ik me bemoedigd door het vooruitzicht om gedoopt te worden en een nieuw leven te beginnen.

Ik wist dat Ik, ondanks mijn onhandelbare emotionaliteit, ook geboren was met een scherpe intelligentie en de gave om begrijpelijk en indringend te debatteren, welke Ik opzettelijk en negatief had gebruikt om mensen naar onhoudbare betogen te voeren. Ik had mijn talenten vergooid door een leven van eigen‑wil, luiheid en plezier na te jagen. Dientengevolge had Ik alle respect van anderen verspeeld, ook bezat Ik geen enkel zelf‑respect. Voor het eerst vond Ik dit ondraaglijk. Het kwam in mij op dat Ik, in de toekomst, mijn natuurlijke gaven beter kon en moest gebruiken. In plaats van enkel herrie te schoppen, zou Ik misschien een weg kunnen vinden om de lasten te verlichten van hen die Ik zo diep beklaagde. Tot dan toe was Ik van weinig praktisch nut voor iemand geweest.

MIJN DOOP

Toen Ik het water in de Rivier de Jordaan inging om door Johannes gedoopt te worden, verwachtte Ik niets meer dan opluchting te voelen dat Ik, voor één keer, een positieve stap had gezet om mijn gedrag te hervormen. Ik verwachtte een nieuwe besluitvaardigheid te voelen om naar huis te gaan en mijn moeder en buren te verbazen met mijn nieuwe vriendelijke houding naar hen toe.

Wat er echt gebeurde toen Johannes mij doopte, was een ervaring die volledig verschilde van alles wat Ik ooit voor mogelijk had gehouden.

Ik voelde een grote golf van geweldige energie door mijn lichaam stromen. Ik was er letterlijk door verbluft. Terwijl Ik uit de rivier strompelde, voelde Ik mij op een zeer buitengewone wijze verhoogd in bewustzijn. Een grote instroom van fonkelend geluk tilde mij naar een staat van extase. Ik was verrukt en me bewust van een geweldig Licht.

Strompelend, bewoog Ik weg van de rivier en liep en liep, niet wetende waar Ik heen ging. Ik ging verder, niets ziend, de woestijn in.


Merk alsjeblieft op! MIJN ZES WEKEN IN DE WOESTIJN waren een tijd van totale innerlijke reiniging van mijn menselijk bewustzijn. Oude houdingen, overtuigingen en vooroordelen werden opgelost.


Voor mij is de tijd gekomen om met ontvankelijke mensen alles te delen wat Ik voelde, ‘zag’, me realiseerde en begreep.

(Om mensen te helpen om de eeuwenoude fantasierijke plaatjes van een bijbelse ‘godheid’ los te laten, zal Ik vermijden om naar ‘God’ met dat woord te verwijzen en een terminologie gebruiken ontworpen om je geest op te rekken om zo te omarmen wat ‘echt is’ voorbij iedere aardse vorm, kleur, geluid, emotie en begrip.

Deze terminologie zal nog zinvoller worden wanneer je in meditatie en gebed volhardt.)

WAT IK VOELDE IN DE WOESTIJN.

Ik werd verheven in innerlijk stralend licht en voelde me bruisend en wonderbaarlijk levend met kracht. Ik werd vervuld van extase en vreugde en Ik wist zonder enige twijfel dat DEZE KRACHT de ware Schepper was waaruit alle geschapen dingen hun bestaan hadden gekregen.

Deze glorierijke innerlijke harmonie, vrede en gevoel van volmaakte vervulling, niets hoefde nog aan dit prachtige moment toegevoegd te worden, was dé ware aard van de Realiteit – de Scheppende Kracht – Leven gevend aan schepping en bestaan.

Wat Ik ‘zag’, besefte en waarnam in de woestijn.

Ik werd opgeheven in een andere dimensie van bewuste waarneming, die mij in staat stelde om de WAARHEID aangaande leven en bestaan te zien. Ik zag, helder en klaar, wat echt en wat verkeerd was in het denken van de mens.

Ik besefte dat deze ‘Scheppende Kracht’ die Ik ervoer oneindig, eeuwig, universeel was, die alle ruimte voorbij hemel, oceanen, aarde en alle levende dingen opvulde. Ik zag dat HET GEESTKRACHT was.

HET was de SCHEPPENDE GEESTKRACHT.

Er was geen plek waar deze ‘GODDELIJKE SCHEPPENDE GEESTKRACHT’ niet was.

Ik besefte dat de menselijke geest uit de GODDELIJKE SCHEPPENDE GEEST werd onttrokken, maar slechts een kaars was, aangestoken door de zon.

Af en toe werd mijn menselijk zicht zo spiritueel verhoogd, dat Ik door rotsen, aarde, zand kon kijken. Deze leken nu enkel een ‘flikkering van minuscule stofjes’ te zijn.

Ik besefte dat niets echt vast was!

Wanneer Ik momenten van twijfel had dat dit zo kon zijn, stopte de verandering in de verschijningen en veel later, ontdekte Ik dat:

mijn gedachten, indien sterk doordrenkt met OVERTUIGDHEID,

Veranderingen in de ‘flikkering van stofjes’ konden bewerkstelligen

(die de wetenschap nu elektrisch geladen deeltjes noemt)

en daarom veranderingen teweegbrengen

in de verschijning van de rots of wat Ik ook bestudeerde.

Het was toen dat Ik me bewust werd van het machtige effect dat OVERTUIGDHEID of standvastig GELOOFSVERTROUWEN op de omgeving had wanneer een bevel of zelfs een overtuiging werd geuit.

Wat zelfs nog verrassender was, was mijn geest‑openende ‘kosmische bewustzijnsrealisatie’ dat alles waarvan Ik getuige was geweest in wezen de ’Scheppende Kracht’ van de Goddelijke Geest Zelf was, zichtbaar gemaakt in de ‘flikkeringen van minuscule stofjes’.

Niet alleen dat, hun verschijning kon verregaand worden beïnvloed door de activiteit van menselijke gedachten.


Ik besefte dat er in het universum niets vast was, al het zichtbare toonde een andere ‘bewustzijnsstaat’ die de compositie en vorm van de ‘flikkering van stofjes’ bepaalde.

Daarom was alle uiterlijke vorm een uitdrukking van het innerlijke bewustzijn.

LEVEN en BEWUSTZIJN, besefte Ik, waren één en hetzelfde.

Het was onmogelijk te zeggen ‘Dit is LEVEN’ en ‘Dat is BEWUSTZIJN’.

Bewustzijn was Leven en Leven was Bewustzijn en was de ’Scheppende Kracht’ van beide; ’GODDELIJKE UNIVERSELE GEEST’ voorbij, binnenin en achter het universum.

Ik besefte dat mensen de grootste nadruk legden op individualiteit en vorm. Zij konden zich niet voorstellen dat geest of intelligentie op enig andere doeltreffende wijze kon opereren dan door de tussenkomst van individuele vorm. Om deze reden hadden de Joden een mentaal beeld geschapen van een enorm Opperwezen dat alle eigenschappen, positief en negatief, van een mens had. Zo was het mogelijk dat profeten geloofden in – en spraken van – de woede van Jehova, dreigementen van bestraffing, bezoekingen met ziektes en plagen in antwoord op de menselijke halsstarrigheid. Maar deze mentale beelden, besefte Ik, waren mythen. Zij bestonden niet.

Ik nam waar dat het, in iedere bestaansdimensie, de GEEST was – de intelligentie tentoongespreid – die de allerbelangrijkste factor was met betrekking tot schepping en de mens zelf. Daarom zou Genesis herschreven moeten worden:

Vóór schepping – was UNIVERSELE GEEST – Scheppende Kracht achter en in schepping zelf.


Nadat Ik zo duidelijk, zonder twijfel, had ‘gezien’ dat de Scheppende Kracht van UNIVERSELE GEEST overal was, in de oneindigheid van de lucht en eveneens actief in aardse vormen, werd Ik innerlijk geleid om rond te kijken en zag enkel grind en rots. Toen werd mij, plotseling, een beeld van een prachtig land getoond waarin iedere denkbare plant, struik en boom groeide, zelfs vogels fladderden in de bomen en dieren begraasden het gras.

Terwijl Ik dit visioen met verbazing gadesloeg, ‘zag’ Ik dat planten en bomen, stuk voor stuk – en ja, zelfs vogels en dieren, in wer-kelijkheid samengesteld waren uit honderden gemeenschappen van oneindig kleine entiteiten (jullie moderne wetenschappers noemen ze ‘cellen’) die onafgebroken werkten, in een volledig harmonieuze geest van samenwerking, om de substantie en verschillende organen van het inwendige systeem en de uiterlijke verschijning van de voltooide levende entiteit te produceren.

Ik overdacht deze wonderbaarlijke activiteit gedurende lange tijd, hoewel tijd niet langer van enige betekenis voor mij was. Terwijl Ik staarde en staarde, dacht Ik ‘Wie zou gedacht hebben dat er onder de uiterlijke bedekking van bont, veren, huid, zo’n intense activiteit van minuscule gemeenschappen van entiteiten was, samenwerkend om leven, vorm, voeding, genezing, bescherming, weerstandsvermogen te geven aan de lichamen van zó veel verschillende soorten.

Het was het intelligent verrichte WERK dat mijn aandacht trok.

Daarom besefte Ik dat WERKEN een integraal deel was van de Scheppende Kracht Activiteit vanaf de allerkleinste ‘entiteit’ (cel) binnenin levende systemen tot de meest geavanceerde entiteit in het universum – de mens zelf. In de systemen van alle levende dingen stond alle arbeid, uiteindelijk, onder leiding van de Goddelijke Scheppende Kracht, waarin de scheppingsplannen en -ontwerpen lagen. Ik zag dat deze plannen en ontwerpen in werkelijkheid ‘bewustzijnsvormen’ waren en WOORDEN genoemd konden worden, aangezien elk WOORD een zeer speciale ‘bewustzijns’ vorm aanduidt.

Dáárom manifesteert het oorspronkelijke WOORD in het ’Scheppende Kracht Bewustzijn’ zich in de zichtbare wereld. Het WOORD en daarmee het ’Bewustzijnspatroon’, blijft in de GODDELIJKE SCHEPPENDE GEEST dat voortdurend zichzelf voortbrengt.

Ik kon vervolgens ‘zien’ dat alles in het universum ‘leefde, bewoog en zijn bestaan had’ in de Scheppende Kracht van UNIVERSELE GEEST die oneindig en eeuwig was en de enige ware Realiteit achter alle uitingen van geïndividualiseerde vorm was.

Ik was vervuld van lof dat alles in de wereld voortgekomen was uit, en toch binnenin deze alles overstijgende Scheppende Kracht van Goddelijke Geest was. Ik verwonderde mij over al deze verborgen activiteit die voortdurend plaatshad in alle levende dingen, menselijke lichamen inbegrepen en vroeg mij af hoe zulke oneindig kleine eenheden intelligent konden werken volgens specifieke plannen om zo, ontegenzeggelijk, de voorgestelde vorm te produceren – boomstam, blad, bloem, fruit, insecten, vogels, dieren en menselijke lichamen.

Ik besefte toen, nog duidelijker, dat de ’Scheppende Kracht’ Bron van alle ‘intelligente activiteit’ in het universum was.

Als de mensheid intelligentie bezat, was dat enkel omdat zij die uit de ’Universele Bron van Alle Zijn’ had onttrokken.


Verder werd mij getoond dat de Goddelijke Scheppende Kracht altijd volgens bepaalde fundamentele en exacte constructieprincipes werkte.

Mij werd getoond dat:

Precies zoals de mens duidelijke kenmerken en een goed gedefinieerde ‘aard’ heeft in zijn zelf‑presentatie aan de wereld als geheel, zo bezit de SCHEPPENDE KRACHT een duidelijk gedefinieerde ‘Aard’ – uitgesproken kenmerken – die duidelijk herkend kunnen worden in de manier waarop alle levende dingen, planten, dieren, vogels, mensen, geconstrueerd en in stand gehouden worden.

Ik ‘zag’ dat deze ‘principes’ en ‘kenmerken’, duidelijk waarneembaar in het scheppingsproces, vastgelegde, onveranderlijke WETTEN waren die alles in het bestaan regeerden.

Deze WETTEN maken zo zeer deel uit van het leven dat ze nooit ter discussie worden gesteld. Zij zijn onfeilbaar en consistent – maar dergelijke wetten zouden er niet zijn als er geen Scheppende Intelligente Kracht bestond, die Zich door het universum heen manifesteert. Deze ‘scheppingsprincipes’, de kenmerken van de Scheppende Kracht Zelf, zijn als volgt:

(Ik zet ze in de tegenwoordige tijd omdat deze ‘principes’ eeuwig zijn)

1. De ‘Aard’ van de ‘Scheppende Kracht’ is GROEI.

Alles wat leeft, groeit altijd.

GROEI is een universeel kenmerk, een onontkoombaar bestaansprincipe.

2. De ‘Aard’ van de ‘Scheppende Kracht’ is VOEDING en VERZORGING.

Voeding en Verzorging vormen een normaal en prachtig georganiseerd proces in lichamen, wat voor iedereen duidelijk is die de moeite neemt om het te overwegen. In voeding wordt voorzien voor alle levende dingen volgens individuele voorkeuren en het voedsel wordt verteerd om gezondheid en welzijn te bevorderen. Wanneer kleine schepsels geboren worden, is melk reeds in de moeder aanwezig, klaar en in afwachting van de pasgeborene. Ook dit is een mysterieus bestaansprincipe dat niemand kan ontkennen.

Geen enkele wetenschap kan verklaren waarom zo’n fortuinlijke functie in het systeem, die het overleven van de soort verzekert, oorspronkelijk verwezenlijkt zou zijn. De eigenlijke functie op zich kan wellicht begrepen worden, maar niet het ‘waarom’ en de drijfkracht achter de functie.

3. De ‘Aard’ van de ‘Scheppende Kracht’ is GENEZING.

Genezing is een natuurlijk bestaanskenmerk en kan benoemd worden als een natuurlijk ‘Vervolmakingsproces’, dat plaatsvindt om het individuele welbevinden te verzekeren, maar niemand kan uitleggen wat de activiteit van genezing opwekt.

4. De ‘Aard’ van de ‘Scheppende Kracht’ is BESCHERMING.

Bescherming is een integraal kenmerk van Scheppende Kracht en al Diens schijnbaar ‘miraculeuze’ activiteit op de wereld is gericht op bescherming. (Tegenwoordig beschrijven de medische leerboeken de verschillende beschermingssystemen in je lichaam, maar toen Ik in de woestijn was, ‘zag’ Ik het kenmerk van Bescherming inherent aan de Intelligente Scheppende Kracht op de volgende wijze):

Terwijl planten, vogels en dieren aan mij werden getoond voor geïnspireerde waarneming, kon Ik zien hoe in iedere ‘behoefte aan bescherming’ in lichamen liefdevol was voorzien, met de grootst mogelijke aandacht voor detail.


5. Dit kenmerk van ‘Bescherming’ wordt gecombineerd met het andere dynamische kenmerk van VERVULLING VAN BEHOEFTE.

Dit werd zeer duidelijk gemaakt door de voorziening van haar, bont en veren om de huid van levende schepsels te beschermen en om te zorgen voor warmte in de koude en beschutting in de hitte. Ik zag dat de tere uiteinden van belangrijke en fijngevoelige vingers en tenen, alle voorzien waren van de geschikte bescherming van hoef en nagel.

Wenkbrauwen beschermden ogen tegen zweet, oogleden en wimpers beschermden ogen tegen stof en beschadiging. Ik besefte dat die dieren die vliegen aantrokken, uitgerust waren met het soort staart dat hen zo snel mogelijk zou verjagen.

Wat een blije, vreugdevolle soort liefde en zorg werden uitgedrukt in deze kleine lichamelijke eigenschappen, die zo klein en onbeduidend leken en toch zo’n diepgaande invloed hadden op het welbevinden van alle levende dingen. Deze lichamelijke luxes, toegevoegd aan het lichamelijke basisontwerp, waren duidelijk het product van een Intelligentie die de bedoeling had dat wat geschapen wordt comfortabel en gelukkig te laten zijn – vrij van de spanning die mens en dier zouden hebben ervaren als deze ‘luxe onderdelen’ hen niet gegeven waren!

Zelfs de natuurlijke functies waren zo intelligent en comfortabel ontworpen dat ze dankbaarheid opriepen. Alles zo netjes uit het zicht weggewerkt. Hoe gezegend, hoe gelukkig was de mensheid om geboren te worden in een leven waar zo fantastisch voor gezorgd was! Opnieuw verhief mijn lof zich en werd Ik naar een innerlijk gouden licht van extatische verwondering getild – want Ik ‘zag’ nu dat, naast vrijheid van spanning, levende schepsels ook bedoeld waren om de uitbundige liefdevolle AARD van de Scheppende Kracht uit te drukken. Om die reden waren zij uitgerust met ledematen: armen, handen, benen en voeten, vingers en tenen, om hen in staat te stellen zich te verplaatsen, te rennen, te springen en te dansen, teneinde in staat te zijn hun diepste gedachten en gevoelens uit te drukken. Ik voelde zelfs dat als de mensheid verlangde om te vliegen en vleugels te laten groeien en dat met heel haar hart geloofde, zij dat zou kunnen; uiteindelijk zou zij beginnen iets extra’s te laten groeien om haar in staat te stellen te vliegen.

Het was op dit punt van het begrijpen van de AARD van de ’Scheppende Kracht’ dat Ik in het volledige bewustzijn kwam van de LIEFDE die de WERKEN van de Universele Intelligente Scheppende Kracht richting geeft.


Terwijl Ik deze LIEFDE overdacht, besefte Ik dat de ‘moeder’ in schepping voedt, beschermt, de behoeften vervult en genezing van nakomelingen probeert te bevorderen; dit is de activiteit van LIEFDE.

6. Het ingeboren kenmerk van de LIEFDEVOLLE INTELLIGENTE SCHEPPENDE KRACHT die schepping haar individuele vorm en ‘wezen’ geeft, is WERK.

Het werkt voor ons, in ons en door ons.

Het ‘werk’ wordt altijd, altijd, altijd, gestuurd door LIEFDE.

Deze kosmische openbaring vulde mij met vreugde en verbazing. Wat leefden wij in een wonderbaarlijke wereld! Het was het hoogtepunt in mijn verlichting en mijn totaaloverzicht van de WAARHEID aangaande de BRON van ALLE ZIJN.

Ik had reeds de realiteit van de fysieke lichamen ‘gezien’, samengesteld uit verschillende gemeenschappen van identieke ‘oneindig kleine entiteiten’ die in een geest van samen‑werking en harmonie werkten om de verschillende delen van het lichaam voort te brengen – vlees, beenderen, bloed, tot ogen en haar.

Het enige verschil tussen deze gemeenschappen lag in het soort werk dat verlangd werd door hun gemeenschappelijke doelen. De GODDELIJKE IMPULS achter al deze intelligente, doelbewuste activiteit in het lichaam was toch zeker zowel de inspiratiebron als het fundament van de handelwijze van de mens zelf, wanneer mensen eensgezind werkten om een gepland doel te bereiken? Zij trokken intelligentie en doelgerichtheid aan vanuit de Scheppende Kracht, doch hoezeer verschillend was het gedrag van de mens wanneer hij met aardse vormgeving of enig ander gemeenschappelijk project bezig was, want het werd onvermijdelijk gekenmerkt door discussies en verdeeldheid.

Ik werd tot het besef van de ONEINDIGE KRACHT van de ’Intelligente Scheppingskracht’ gebracht, eeuwig actief binnen schepping, die orde, samenwerking, harmonie, dagelijkse productiviteit handhaaft, ongeëvenaard door de mens, overal en altijd.

7. OVERLEVEN was een natuurlijk kenmerk van de ’Scheppende Kracht’. Iedere keer waren de meest wonderbaarlijke voorzieningen getroffen voor alle levende dingen om te groeien, te genezen van ziektes en verwonding, gevoed om het lichaam gezond te houden en om zijn eigen soort voort te brengen teneinde het voortbestaan op deze aarde te verzekeren. Dit was de enige realiteit waar de mensheid absoluut zeker van kon zijn en Diens activiteit was, jaar in, jaar uit, consistent. De zon, maan, sterren, bleven allemaal op hun plaats, millennia lang, en men onderkende dat zij alle hun eigen bewegingsbaan bezaten – dit fenomeen maakte in zijn geheel deel uit van het machtige plan van overleven in de schepping.

Als dit zo was, hoe zou er dan geen overleven kunnen zijn van de eeuwige vlam van: Liefdevolle Intelligente Scheppende Kracht verborgen in de geschapen entiteiten van iedere soort in het universum? Daarom, deze wereld was slechts een schaduw en afbeelding van de verborgen werelden van de Liefdevolle Intelligente Scheppende Kracht voorbij deze dimensie. De Realiteit van de scheppingstotaliteit lag voorbij deze zichtbare wereld.

8. Het inherente kenmerk van de Liefdevolle Intelligente Scheppende Kracht was RITME.

Ik zag dat er een RITME werkzaam was in de wereld.

Alles was onderhevig aan seizoenen die een bloesemen en ontluiken van leven gaven, een groeiend seizoen dat overgaat in het rijpen en oogsten en de productie van zaden die het overleven van het plantenleven waarborgden. Dan was er het geleidelijke afsterven en de rustperiode van de winter. Maar niets geschapens en levends werd toegestaan uit te sterven. De zon en de maan drukten deze kenmerken uit binnen het universum. Dit ritme kon zelfs gezien worden in de vrouwelijke vorm van levende wezens.

Daarom heeft in schepping alles zijn juiste tijd van verschijning en oogst. Dit betekent dat de mens zelf onderworpen is aan getijden van groei en succes en getijden van rust.


9. Het inherente kenmerk van de Liefdevolle Intelligente Scheppende Kracht was WET EN ORDE.

De onontkoombare orde en betrouwbaarheid, waarneembaar in schepping, die zelfs de minuscule entiteiten (‘cellen’) binnen het lichaam regeren, waren verbazingwekkend en overstegen verreweg welke menselijke onderneming dan ook. Daarom opereerde het hele universum onder een systeem van volmaakte WET & ORDE.

Ik besefte op steeds hogere en hogere niveaus van spirituele verrukking dat de ‘scheppende kracht’ intelligente doelgerichtheid en liefdevolle zorg voor alle levende dingen vertoonde. Ik besefte dat leven niet iets vaags of vormloos was, maar een intelligente liefdevolle scheppende kracht die Ik waarlijk binnenin mij kon voelen als een enorm verhoogde staat van zijn, inzicht, schittering, extase, vreugde, liefde. Ik wist dat Ik er één mee was – er mee gevuld was – en Ik was één met alles rondom mij en één met de lucht en sterren.

En – meest wonderbaarlijk en glorieus van alles – dé ’Aard’ en ‘Functie’ van deze ‘Vader – Scheppende Kracht’ was om te werken om zo vreugde, schoonheid en comfort te scheppen teneinde het welzijn van de mensheid te verzekeren, om in de mensheid te werken om te voorzien in innerlijke vreugde, gezondheid en comfort en om dóór de mensheid te werken, haar inspirerend met nieuwe inzichten en begrip.

Prachtige vergezichten van glorieuze scheppingskracht borrelden op. Zodra wij echt ‘tot één’ werden, gezuiverde kanalen en instrumenten van de ’Intelligente Scheppende Kracht’, konden we geleidelijk in bewustzijn stijgen tot wij echt door onze geest en ons hart de werkelijke ’AARD’ van de ‘Universele Scheppende Kracht’ uitdrukten. Dan zou ‘leven op aarde’ inderdaad te allen tijde een ‘hemelse staat’ worden en zouden wij een toestand van eeuwig leven binnentreden!

Dit moest zeker het echte doel achter schepping zijn, dacht Ik. En het kwam in me op met een golf van opgetogenheid en liefdevolle vreugde, dat dit de bedoeling was waarvoor de mens geëvolueerd en ontwikkeld was!

Maar – zelfs in deze huidige tijd, hoewel de mensheid zo erg onvolmaakt was in haar gedrag, was voor haar in de toekomst absoluut niets onmogelijk, aangezien zij, ondanks haar dwalingen, één was met de ‘Scheppende Kracht’ en de ‘Scheppende Kracht’ in haar was en haar leven, ledematen en al het andere gaf dat zij nodig had.

Al deze inzichten hieven mij naar hoogten van vervoering, opgetogenheid en sublieme extase, zodat Ik maar nauwelijks in staat was het te verdragen. Ik had het gevoel dat mijn lichaam uiteen zou vallen door de toename van de Kracht binnenin mij. Ik werd doorstraald met LICHT en kon HET overal om mij heen de woestijn zien verlichten.

Mijn hart zong in dankbaarheid. Hoe wonderbaarlijk en mooi was de Liefdevolle Scheppende Kracht die in, dóór en vóór ons werkte, onophoudelijk!

Wat een WONDER was schepping!

Ik schreeuwde luid uit:

JIJ bent de BRON van alle ZIJN, zowel schepper alsook gemanifesteerd binnenin en door het geschapene: er is niets in het gehele universum dat los of gescheiden is van het onbeperkte, eeuwige oneindige GODDELIJK LEVEN, Scheppende Kracht Bewustzijn – dat jij bent, – hoe is het dan mogelijk dat de mensheid zo zondig is – en waarom lijden mensen aan ziekte, ellende en armoede? Vertel het mij, o liefdevolle, liefdevolle ‘Vader’ Scheppende Kracht, omdat Ik hevig bezwaard ben door de pijn van hun ellendige leven.’

Toen werd mij de realiteit van de ‘aardse omstandigheden’ van alle levende dingen getoond.

Ik voelde een immense opwinding omdat Ik, ten langen leste, zou kunnen begrijpen hoe het kon bestaan dat zo’n Goddelijke ‘Scheppende Kracht’ Diens schepping kon toelaten dergelijke ellende te ondergaan.

Mij werd getoond dat ieder levende scheppingsentiteit stralend gezond zou moeten zijn, verzorgd, gevoed, beschermd, genezen, gehandhaafd in vrede en overvloed, opbloeiend binnen een ordelijke samenleving van ‘wezens’ die elkaar enkel liefde doen toekomen.

(Echter, op het moment van scheppen, ontstonden twee BASISIMPULSEN, die individualiteit verzekerden en het waren deze die het bewustzijn van de mensheid beheersten.

Deze IMPULSEN werden mij in detail uitgelegd, maar deze kennis wordt bewaard voor een volgende Brief, wanneer je beter in staat zult zijn om het te begrijpen.) .................................

Mij werd het volgende levendige visioen getoond.

Ten eerste, zag Ik een pasgeboren kind als ‘licht’, een levensvorm van ‘Scheppende Kracht’.

Naarmate de baby opgroeide tot kind, dan volwassenheid, zag Ik het pure LICHT van de ’Scheppende Kracht’ geleidelijk verzwakken en daarna geheel in hem verduisteren, door een dichte verpakking van ketenen en riemen.

Ik vroeg mij af wat de betekenis van het visioen was en er kwam in mijn geest een helder begrip op dat wellicht in de volgende woorden uitgedrukt kan worden:

“Van geboorte tot dood – geloven mensen en blijven ze erbij dat hun vijf zintuigen van zicht, gehoor, gevoel, geur en smaak, de ‘realiteit’ van zichzelf en het universum rondom hen juist weergeven. En dus, omdat zij hun geestkracht direct vanuit de Goddelijke ‘Scheppende Kracht’ aantrekken, geschiedt het hen in overeenstemming met hun geloof.

Elke riem vertegenwoordigt iemands ingesleten gedachten, reacties op mensen en gebeurtenissen, vooroordelen, haat, vijandigheden, ongerustheden, leed, die hem allemaal vastbinden en het Licht van zijn innerlijke visie, aangetrokken uit de ‘Scheppende Kracht’, buitensluiten. En zo betreedt hij de duisternis, maar weet het niet. Hij gelooft dat hij opgroeit en volwassen wordt op de wereldse manier die hem in staat stelt om vooruit te komen en ‘goed’ te verdienen – succesvol te worden – het doel van de meeste mensen op aarde.

In feite, hoe meer volwassen en bedreven hij wordt in wereldse manieren, des te dichter nemen zijn ketenen en riemen hem gevangen in de tweelingIMPULSEN van ‘Binding‑Afwijzing’.

Daarnaast is elke keten gesmeed uit zelfzuchtige en bedrieglijke verlangens, hebzucht, agressie, geweld en ontering. Deze ketenen hangen zwaar om hem heen en belasten de psyche, die de ‘scheppende bewustzijnskracht’ diep binnenin hem is. Keten en riem zullen hem met ieder voorbijgaand jaar strakker binden tot hij beseft wat hij zichzelf aandoet en oprecht elke riem en elke keten berouwt en passende restitutie doet aan anderen die hij geschaad heeft.


Door dit visioen leerde Ik een zeer waardevol bestaansaspect. De mens zelf is geboren met alle potentieel om een mooi leven voor zichzelf te maken, maar hij, zelf, schept door het uitleven van zijn zelfzuchtige verlangens en haat, een gevangenis van ellende voor zichzelf waaraan geen ontsnappen is tot het moment dat hij zich de BESTAANSWAARHEID realiseert.

Alle problemen van een moeizaam bestaan lagen binnen de denkprocessen van de mens zelf!

Enkel de ‘bewustzijnsvormen’ van mensen, hun gedachten, woorden, gevoelens, handelingen schiepen een dichte barrière tussen hun bewustzijn en het Universele Scheppende Bewustzijn dat het universum in ieder blad, boom, insect, vogel, dier en mens doordringt.

Mij werden ook de BESTAANSWETTEN getoond die de menselijke mogelijkheden beheersen om nieuwe omstandigheden en omgeving, relaties, verwezenlijking of mislukking, voorspoed of armoede te scheppen.

Wat de mens ook hartgrondig GELOOFT dat hij is, goed of slecht, zal hij worden.

Wat de mens ook VREEST dat anderen hem zullen aandoen, dat zullen zij doen.

Wat de mens ook HOOPT dat anderen voor hem zullen doen, moet hij eerst voor hen doen, aangezien hij dan een ‘bewustzijnspatroon’ schept dat zal terugkeren om hem te zegenen in die mate waarin hij anderen heeft gezegend.

Welke ziekte de mens ook DUCHT, zo zal hij er aan ten prooi vallen want hij heeft een ‘bewustzijnspatroon’ geschapen van precies dat wat hij het minst wil ervaren.

Wat ook door een menselijke geest en hart wordt uitgezonden – keert te zijner tijd in een of andere vorm naar hem terug, maar onthoud dat het gelijke altijd het gelijke voortbrengt. Sterk emotionele gedachten zijn ‘bewustzijnszaden’, geplant in de eigen bewustzijnsbaan van een mens. Deze zullen groeien, een overeenkomstige oogst voortbrengend om te vergaren.

Dit zijn de vruchten van vrije wil.

Er is geen manier waarop de mens kan ontsnappen aan wat hij denkt, zegt of doet – want hij is geboren uit de Goddelijke Scheppende Bewustzijnskracht en is evenzó scheppend in zijn verbeeldingskracht.

Diegenen die snakken naar ‘t goede voor zichzelf, moeten dat eerst aan anderen geven. Laat hun hele bestaan een zegening zijn voor anderen.

Wanneer dergelijke mensen in harmonie zijn met alle anderen, zijn zij volmaakt afgestemd op de universele scheppende bewustzijnskracht

en worden in de stroom van de Vader ’aard’ gebracht die groei, bescherming, voeding, (lichamelijke, mentale, spirituele) genezing, vervulling van behoefte is, binnen een systeem van wet en orde.

Hoe kan Ik je mijn innerlijke gloed, mijn transcendente helderheid en schittering van vreugde en krachtige gevoelens van liefde beschrijven die bezit van mij namen en mijn hele wezen vervulden met hun intensiteit, tot Ik het uitschreeuwde van de spanning in mijn geest en hart. Het was zo krachtig dat het leek of het mijn lichamelijke vorm volledig uiteen zou doen vallen. Terwijl Ik al dit opperste, sublieme begrip van de Realiteit ontving, onze Bron van Zijn en de werkelijke scheppingsaard zelf – en van de mensheid, werd Ik in levenskracht verheven en mijn lichaam werd zo licht als lucht.Op dat moment, toen Ik aldus binnenin de Goddelijke Scheppende Kracht Zelf werd verheven, was Ik inderdaad zelf bijna een ‘Goddelijk Persoon’ en ervoer een hoge graad van de ‘Aard’ van de ’VaderScheppende Kracht’ binnenin mij en voelde Diens eigen gedrevenheid en zorgzame belangstelling voor de hele mensheid. Daarom zou Ik later naar waarheid kunnen zeggen: “Alleen Ik ken de ‘Vader’ en alleen Ik heb Hem gezien.”

Hoe verlangde Ik er op dat moment naar om te onderrichten, te genezen, te troosten, op te beuren, te voeden, de pijn en ellende van de mensen weg te nemen.

Ik snakte ernaar ze van hun angst voor een mythische ‘wrekende god’ te bevrijden!

Wanneer Ik terugkeerde om hen de waarheid te vertellen, zou Ik zeker de ’realiteit’ van de ’VaderScheppende Kracht’ benadrukken – VOLMAAKTE LIEFDE – die iedere behoefte vervult. Al wat zij moesten doen was ‘Vraag, zoek, klop’ en al hun behoeften – van welke aard ook – zouden in hen gelenigd worden.

Hoe verheugd zou Ik hen het ‘goede nieuws’ vertellen dat ‘verlossing van lijden’ binnen hun bereik lag, als zij enkel de noodzakelijke stappen namen om hun geest en hart te reinigen van de TWEELINGIMPULSEN van gemanifesteerd ‘zijn’.


Dit zou eenvoudig genoeg moeten zijn, dacht Ik, men had enkel begrip en zelfbeheersing nodig.


(- Ik ben afgedaald naar jouw trillingen om te refereren aan mijn eigenlijke geestestoestand gedurende de tijd dat Ik in de woestijn was. Het zal je eigen begrip onmetelijk helpen als je probeert mijn ‘bewustzijnsstaat’ van dat moment binnen te gaan. Zovele zaken, zoals mijn genezingswerken en ‘lopen op water’ zullen duidelijk voor je worden. Ze zullen gezien worden als een natuurlijk gevolg van mijn nieuwe begrijpen van de ’VaderScheppende Kracht’.

Als je de evangeliën van Mattheüs en Marcus leest, zullen hun verslagen een nieuwe betekenis voor je hebben. -)


Om naar mijn laatste uren van verlichting terug te keren, – daar was Ik dan in de woestijn, het heldere begrip bezittend dat de mens zelf – (zonder dat dit zijn eigen fout is) de barrière schept om in overeenstemming met de ’VaderScheppende Kracht’ te zijn en nu verlangde Ik ernaar om snel terug te keren en te onderrichten, te genezen, te troosten, tranen te drogen bij diegenen waar Ik zo’n medelijden mee had.

Toch was Ik terughoudend om deze ‘gewijde’ plaats te verlaten waar Ik zo verlicht en getransformeerd werd in de geest.

Aan de andere kant, wat een fantastische toekomst lag er voor mij!

Ik zou door alle steden, dorpen en gehuchten reizen en iedereen die Ik ontmoette het GOEDE NIEUWS vertellen! ‘Het Koninkrijk der Hemelen’, die plaats waar alle ziektes verdwenen en iedere behoefte werd vervuld, was binnenin hen! Omdat Ik wist dat de ‘Vader’ en Ik ‘één’ waren, nu mijn geest van oude gedachten en ideeën gereinigd was, zou Ik genezing naar hun kwalen en ziekten sturen. Ik zou hen leren hun armoede te verlichten.


Toen het VADER BEWUSTZIJN in mij begon te verzwakken en Ik geleidelijk aan terugkeerde naar menselijk bewustzijn, werd Ik mij een knagende honger gewaar en ook een terugkeer van mijn menselijke gesteldheid en gedachten.

Mijn reacties op mijn zes weken lange ervaringen begonnen te veranderen. Mijn gebruikelijke menselijke gewaarzijn van ‘mij’ en mijn verlangens namen mijn gedachten over.

’Nou, het meest verbazingwekkende en volledig onverwachte is mij overkomen!’ juichte Ik. ‘Ik heb kennis ontvangen voorbij alles wat tot nu toe aan enig ander mens is gegeven.’

Ik was opgetogen bij de wetenschap dat, eindelijk, mijn twijfel en opstandigheid tegen de wrekende ‘god’ van de Traditionele Orthodoxe Joden werd gerechtvaardigd. Ik had dus toch gelijk gehad!

Wie had ooit verwacht dat de menselijke geest zo hogelijk scheppend kon zijn, dat een krachtig‑vastgehouden gedachte of verlangen zich werkelijk zou manifesteren in het zichtbare rijk? Ik besefte dat Mozes hiervan iets geweten moest hebben, omdat hij enige vreemde dingen had gedaan toen de Israëlieten in vreselijke nood verkeerden.

Hij werd een leider en veranderde de koers van de Israëlieten, daarvóór nog in slavernij in Egypte.

Ik kon nu terugkeren en mijn volk bevrijden van de onbuigzame overheersing van hun eigen Leraren.

Mijn hongerpijnen werden nu intens. Het kwam bij mij op dat Ik stenen in brood kon veranderen om mijn verlangen naar voedsel te stillen, daar Ik mij herinnerde dat de ’VaderScheppende Kracht’ door mijn geest werkte en daarom zou alles in het universum onderworpen zijn aan mijn bevel.

Ik stond op het punt om het ‘woord’ te spreken dat stenen in brood zou veranderen, maar iets in mij hield mij abrupt tegen.

Het viel me indringend in dat het ’VaderScheppende Bewustzijn’ volmaakte bescherming, voeding, vervulling van behoeften was en er dus voor de honger gezorgd zou worden, als Ik de ‘Vader’ om verkwikking vroeg.

Ik besefte dat als het kleine ‘ik’, het menselijke mij, in mijn nood, de ‘Scheppende kracht’ voor zelfzuchtige redenen gebruikte, Ik een barrière zou oprichten tussen het ’VaderScheppende Bewustzijn’ en mezelf en alles wat Ik net geleerd had net zo goed weer weggenomen kon worden.

Dit beangstigde mij en vlug vroeg Ik de ’VaderScheppende Kracht’ om nieuwe kracht om mij weer terug te brengen naar de bewoonde wereld en Nazareth. Ik vroeg ook om de honger te stillen in de vorm die goed voor mij zou zijn.

Onmiddellijk slonk de hongerpijn en Ik voelde een golf van energie door mijn hele lichaam stromen. En zo bewees Ik dat alles wat Ik gezien, gehoord en begrepen had ’realiteit’ was en niet zomaar een vage inbeelding, geboren uit mijn tijd in de woestijn, vastend en alleen.

Mijn nieuwe energie stelde mij in staat om haast te maken over de ruwe paden op mijn weg uit de woestijn.

Onderweg ontmoette Ik een goedgeklede man met een liefelijk en prettig gelaat. Hij begroette mij hartelijk en uitte zijn bezorgdheid bij het zien van mijn ruwe, warrige verschijning en afgenomen conditie.

Blijmoedig liet hij mij op een rots zitten en deelde zijn uitstekende vlees en brood met mij. Ik vroeg me af waarom hij op een dergelijke desolate plek was en waar hij vandaan kwam. In antwoord op mijn vragen, glimlachte hij slechts en scheen niet het minst verrast te zijn toen Ik zei dat Ik zolang in de woestijn was geweest dat Ik de tel van de dagen kwijt was. Ik legde uit hoe Ik ingelicht was over de ware aard van de Schepper van de wereld en dat mij de natuurlijke Bestaanswetten waren getoond. Hij glimlachte enkel en knikte.

“Ik ga terug naar mijn volk om hen alles te onderrichten wat Ik geleerd heb”, zei Ik verheugd. “Natuurlijk zal Ik in staat zijn hen te genezen en te verlossen van iedere ziekte en ongemak.”

De vreemdeling antwoordde droevig: “Dat zal vele millennia kosten.”

Ik stond op het punt om zijn gebrek aan geloofsvertrouwen te weerspreken toen Ik me realiseerde dat hij vertrokken was.

Ik wist toen dat een Goddelijke bode gekomen was om mij bij te staan met goed brood en vlees – en om mij mededogend te waarschuwen dat Ik mijn missie mogelijk niet zo eenvoudig zou vinden, ondanks mijn enthousiasme. Ik werd ontmoedigd door zijn waarschuwende woorden. Mijn enthousiasme taande. De weg naar het eerste dorp op mijn pad leek eindeloos. Hoe een verandering in menselijke gedachte een verandering van stemming opwekt!

Het kwam bij mij op dat Ik de waarheid van alles wat mij getoond was nog verder kon bewijzen door over de rand van een afgrond te springen, wat mijn reis verregaand zou bekorten. Toen Ik op het punt stond om dit te doen, viel het me krachtig in dat Ik probeerde te ‘bewijzen’ dat mijn tijd van verlichting echt was. Als Ik een dergelijk bewijs nodig had, dan was Ik in een staat van twijfel en zou Ik mezelf vermoedelijk doden, bovendien was mij getoond dat Ik bij ieder voorval mijn gedachten naar het ’VADER-SCHEPPENDE BEWUSTZIJN’ kon verheffen en om een oplossing voor elk probleem vragen. Hoe snel vergat Ik de Waarheid!

Dus bad Ik, hartstochtelijk vragend om vergeving omdat Ik zwak genoeg was geweest om aan mijn eigen fantasieën toe te geven en mijn eigen manier te zoeken om dingen te doen.

Opnieuw kwam het antwoord in hernieuwde kracht en vastere voet, terwijl Ik me over het ruwe terrein voortspoedde. Ik bemerkte ook dat Ik zo vlug lange afstanden aflegde dat het leek of Ik buiten de normale tijdwaarneming was gestapt en Ik in een lichtere dimensie was, waar de menselijke ervaring uitgetild werd boven de zware slavernij van uitputtend energieverbruik. Lopen was nu zo gemakkelijk dat het vitaliserend was. Ik genoot van het feit dat Ik de sleutel tot ‘overvloedig leven’ gevonden had!

Enige tijd later, zo op mijn gemak, begon mijn geest af te dwalen en Ik dacht aan mijn ontmoeting met de vreemdeling en de vriendelijkheid die hij mij betoond had. Maar Ik herinnerde me ook zijn waarschuwing en mijn oude aard deed zich weer gelden en Ik voelde me diep opstandig dat hij het waagde mij te vertellen hoe mijn werk zou gaan. Ik besliste dat hij niets van mijn toekomst wist en duwde zijn waarschuwing terzijde.

’Hoezo,’ dacht Ik, ‘met mijn kennis kan Ik dingen tot stand brengen die geen mens ooit eerder heeft gedaan. In plaats van te worstelen in een moeilijk leven, zou Ik gemakkelijk rijkdom kunnen vergaren, aanhangers aantrekken waar Ik ook ging en mijn kennis met hen delen om ook hun leven geriefelijker te maken. Ik kon alle pijn en lijden wegnemen.’

Terwijl Ik nadacht over de vele plaatsen die Ik zó gemakkelijk kon bezoeken, voelde Ik mezelf over de grond scheren en stijgen totdat Ik de hoogste top van een steile berg bereikte en de landerijen beneden overzag.

Daar lag het, voor me uitgestrekt. Ik voelde mijn eerdere enthousiasme terugkeren. Wel, het zou zo eenvoudig zijn de mensen te verzamelen en al mijn kennis met hen te delen. Ik zou machtig zijn, beroemd zelfs als de man die de mensheid van al hun ziektes en ongemakken verlost had. Ik zou hun bewondering en respect winnen en niet langer herinnerd worden als een luie waardeloze kerel.

Met een enorme schok kwam alles wat Ik onlangs geleerd had, slechts enkele uren geleden, terug met grote kracht en duidelijkheid.

Was mij niet geleerd dat de enige manier waarop Ik ooit kon gedijen, was door het opgeven van mijn eigenwil en het me wenden naar de ‘VADER’ voor steun bij alles wat Ik ondernam?

Toen herinnerde Ik me dat schepping haar eigen speciale doelen te volbrengen had. Het individualiseringsproces had het ‘trekken en duwen’, het ‘geven en nemen’ in het menselijke gedrag geschapen. Hoewel deze menselijke karaktertrekken bij mensen hevig lijden in hun leven veroorzaakten, was het niet dat hevige lijden dat hen dwong om een betere manier van leven te zoeken om zo waar geluk te vinden? Ik besefte dat de ziektes van de mensheid hun plaats hadden in het menselijke bestaansplan.

Was het terecht dat Ik bevoorrechte informatie aan mensen verstrekte om de resultaten van het ‘individualiseringsproces’ teniet te doen?

Ik besefte dat Ik dacht vanuit het ‘centrale punt’ van mijn individualiteit, het ‘ego’ en het was de ego‑drijfveer die barrières bouwde tussen de mensheid en het ’Vader-Scheppende Bewustzijn’. Daarom zou mijn ‘centrale punt van menselijk begeren’ overwonnen moeten worden als Ik in volmaakte harmonie met mijn ‘Vader’ wilde leven, zoals mijn oprechte intentie was. En dus vervolgde Ik mijn weg en overdacht wat komen zou en hoe Ik het beste de impulsen die mijn mens‑zijn reguleerden kon overwinnen om in de Stroom van ‘Vader Bewustzijn’ te blijven waaruit Ik inspiratie, leiding, antwoorden op problemen, mijn dagelijkse voeding, dagelijkse gezondheid, dagelijkse bescherming zou onttrekken. Eigenlijk besefte Ik dat, zolang Ik in deze dagelijkse Stroom van ‘Vader Bewustzijn’ bleef, geen kwaad ooit dichtbij mij kon komen en al mijn behoeften zouden worden vervuld. En nog belangrijker:

Het ‘Vader Bewustzijn’ dat door mij werkte, zou datgene doen wat ook maar nodig was voor mensen met een schrijnende behoefte aan genezing en troost.

Te allen tijde moest Ik mijn opstandigheid tegen de harde realiteit van het bestaan overwinnen en naar de ‘innerlijke stem’ luisteren en mij voegen naar de ‘Hogere Wil’ van de ‘Vader’. Deze ‘Hogere Wil’ was ‘Volmaakte Liefde’ volledig gericht op het bevorderen van mijn hoogste welbevinden. Het zou bijzonder dwaas zijn, besefte Ik, om verder te gaan op het pad van ‘eigen‑wil’, wat mijn gedrag tot die tijd had gedicteerd.

Het was toen dat Ik geïnspireerd werd om tot mensen in parabels te spreken. Diegenen die klaar waren om de kennis te ontvangen, zouden het begrijpen en er goed gebruik van maken.

Maar, zoals zou blijken, konden zelfs mijn discipelen zich onvoldoende van de Joodse doctrine ontdoen om hen in staat te stellen zowel het bewustzijnsprincipe als de activiteit van de Goddelijke ‘Scheppende Kracht’ binnen schepping te begrijpen. (Tot op heden is het een mysterie gebleven voor allen behalve de spiritueel verlichten).

Zelfs de spirituele woorden van verlichting kunnen niet onmiddellijk volledig begrepen worden door de menselijke geest; daarom moeten deze Brieven langzaam worden gelezen en vergezeld gaan van veel meditatie en gebed om goed begrepen te worden.


Onthoud: tenzij je kunt worden als een ’kind’ – (je ontdoend van een nutteloze mengelmoes van overtuigingen, vooroordelen, rancune, ambities, ego‑gedrevenheid) met een geest vol verwondering en ultiem geloofsvertrouwen, zul je deze pagina’s niet in je kunnen opnemen zoals dat zou moeten.

Om een ‘kind’ te worden, moet je moeite doen om alle oude mentale conditioneringen af te schudden.

Als je mentaal/emotioneel/lichamelijk lijdt, is dat enkel omdat, wat ook je meest oprechte overtuigingen zijn geweest, ze niet nuttig voor je zijn geweest; zij hebben je welzijn niet bevorderd.

Het is tijd om je GEESTESTOESTAND te onderzoeken. Ben je er gelukkig mee?

Je kunt keuzes maken en terwijl je die maakt, kun je een beroep doen op de ’Vader’ om je te helpen om de veranderingen door te zetten en de hulp zal je zeker gegeven worden – vooropgesteld dat je niet twijfelt.


Ik spoor je daarom aan verder te lezen en de volgende pagina’s in je op te nemen. Ik wil de kracht van jouw geestestoestand benadrukken – die de optelling is van je hele bewuste en onderbewuste programmering.

Het is essentieel dat je zult begrijpen dat geen enkele menselijke geestestoestand zijn oorsprong vindt in de spirituele dimensie.

Hij is volledig aards en waarschijnlijk gevuld met mythische ideeën, vooroordelen, misvattingen, rancunes, begraven herinneringen aan vroegere krenkingen en tot gewoonte geworden manieren om met de toppen en dalen van het leven om te gaan. Je menselijke geestestoestand (inclusief enige religieuze ideeën of overtuigingen) bepaalt je wereld, je relaties, ervaringen, successen, mislukkingen, geluk en ellende. Hij is zelfs verantwoordelijk voor je kwaal, ziekte en ongevallen.

Niets gebeurt bij toeval. Alles wordt geweven uit de innerlijke draden van je persoonlijke bewustzijn – gedachten, verwachtingen, opvattingen over het leven, lot, ‘God’. Je leeft in een wereld van jouw eigen makelij. Dit is waarom kinderen opgevoed in dezelfde omgeving zich verschillend ontwikkelen. Ieder heeft zijn eigen individuele Geestestoestand geconstrueerd volgens inherente karaktertrekken.

Als je, vanaf de geboorte, geen zich ontwikkelende Geestestoestand had, zou je net zo onbewust zijn als een standbeeld, verstoken van gevoel, reacties en gedachten. Je zou wezenloos naar de wereld staren en terwijl er wellicht een grote hoeveelheid activiteit rondom je was, zou niets jouw bewustzijn binnendringen, aangezien je verstoken zou zijn van reactie. Niets zou je gelukkig of triest maken, zelfs als er een bom in jouw omgeving explodeerde.

Zonder een geestestoestand heb je geen leven, geen ontwikkeling, geen kwaad, geen goed. Jouw SOORT geestestoestand bepaalt de kwaliteit van je leven. Dit is dé allereerste Bestaanswaarheid die Ik je wil doen beseffen en volledig begrijpen.

Verder neem je, zolang als je leeft, je geestestoestand met je mee, waar je ook gaat.

Er is geen ontsnappen aan en dag na dag, zal het doorgaan om voor jou het soort bestaan te scheppen dat je in jouw verleden hebt ervaren. Vele mensen zijn heel hun leven overtuigd dat zij slecht bedeeld zijn. Ze denken dat andere mensen gemeen, onvriendelijk, vals tegen hen zijn geweest en hun leven volledig ongelukkig hebben gemaakt.

Zij geloven dat ‘andere mensen’ met hen bekvechten en constant moeilijkheden zoeken, terwijl zíj absoluut onschuldig zijn aan enige provocatie.

Integendeel, ‘andere mensen’ zijn niet verantwoordelijk. Het is de persoonlijke geestestoestand die hun negatieve omstandigheden naar hen toetrekt.

Veel mensen schrikken terug voor de suggestie dat enkel zíj verantwoordelijk zijn voor hun problemen. Voor sommige mensen is het moeilijker om hun ontoereikendheden onder ogen te zien, dan het is voor diegenen die de innerlijke kracht en zelfvertrouwen bezitten om eerlijk en oprecht naar zichzelf te kijken.

Oprecht Gebed trekt het ‘Vader -Scheppende Bewustzijn’ naar de geest, rustig, verborgen, reinigt het het menselijk bewustzijn van alles waar de zoeker zich niet meer prettig bij voelt. Het is, noodzakelijkerwijs, een heel geleidelijk proces van innerlijke reiniging en ontwikkeling.

EMOTIONELE PATRONEN.

Jouw emotionele patronen kunnen even schadelijk zijn voor je totale welzijn als je geestestoestand.

Je geestestoestand in combinatie met je emotionele patronen zijn je scheppende werktuigen.

Samen scheppen zij de noodzakelijke contouren voor toekomstig bezit, gebeurtenissen en omstandigheden.

Deze SCHEPPENDE WERKTUIGEN werken in je leven of je dat wilt of niet.

Het is veel moeilijker om je diepliggende emotionele houdingen, hetzij bewuste of onbewuste, te ontdekken dan je mentale conditionering te herkennen.

Mensen kunnen door negatieve emotionele patronen bezeten zijn en er redelijk onwetend over zijn, aangezien zij worden overdekt door de wisselende emoties die uit de dagelijkse routine voortkomen.

Stel jezelf, om te ontdekken wat jouw emotionele patronen echt zijn, vragen langs de volgende lijnen en wees totaal eerlijk tegen jezelf. Je voor de waarheid van je emotionele patronen proberen te verbergen, is slechts jezelf misleiden en weerhoudt jou ervan om de vreugdevolle staat van zijn te bereiken, waarvoor jij bedoeld was om van te genieten.

Hoe voel jij je echt over het LEVEN? Ik wil dat je jezelf een warme hartelijke brief schrijft, waarin je jezelf precies vertelt hoe jij je voelt als je de volgende vragen beantwoordt:

Ben je gelukkig om in leven te zijn of zou je liever in staat zijn om te stoppen met leven? Als je eerlijke antwoord het laatste is, dan heb je een negatieve houding tegenover het bestaan en ben je in strijd met jezelf op een diep niveau.

Je weet, bewust, dat jij je dagelijkse leven moet voortzetten, maar op het diepste niveau zou je willen stoppen. De inwendige strijd weerhoudt je ervan om alles aan te trekken wat je met een positief emotioneel patroon zou kunnen ervaren.


Hoe voel jij je echt over je familieleden? Is er enige verborgen vijandelijkheid die je niet wilt bekennen of waarvan jij niet besefte dat die bestond?

Hoe voel jij je over je werk, collega’s, amusement, andere rassen enz.

Schrijf al je ontdekkingen over jezelf op en berg ze op een veilige plaats op.

Dit werk dat je voor jezelf gedaan hebt, is voor jezelf – enkel in jouw voordeel. Je hebt dit niet gedaan om van jou een betere persoon te maken of om ‘God’ te behagen of om goedkeuring van andere mensen te krijgen. Je hebt dit werk gedaan om de bestaande innerlijke blokkades voor je spirituele ontwikkeling en ultieme geluk te verwijderen.

Als je beslist je leven te veranderen door het dagelijks lezen van deze Brieven, spoor Ik je aan om je brief te dateren en op een veilige plaats op te bergen. Herlees hem na een jaar en verheug je over de grote veranderingen waarvan je zult zien dat ze in je geestestoestand hebben plaatsgevonden. Je zult ook zien dat er veranderingen in je omstandigheden geweest zijn.


Onthoud dat gebed en meditatie volledig gericht op jouw Schepper je nieuwe kracht en inzicht zullen geven die, op hun beurt, veranderingen in je gevoelens en omgeving zullen brengen.

Wanneer je bidt – focus Nooit op je problemen, vraag – altijd – om de juiste remedie. Laat jouw Schepper je de juiste oplossingen geven waarvoor je menselijke geest ongeschikt is om ze te bedenken.

Bijvoorbeeld – vertel jouw Scheppende ‘Vader’ nooit hoe ziek je bent. Concentreer je op de Kracht die je onmiddellijk ontvangt in je gesteldheid (hoewel je bewustzijn te menselijk compact kan zijn om het te voelen) en zeg dank voor je snelle herstel en geloof erin.

Wanneer je ‘dank zegt’ ben je aan het accepteren, erkennen, geloven, prent je het besef in jouw eigen bewustzijn in dat jouw gebed nu in het ‘Vader LiefdeBewustzijn’ ligt en ‘verwerkt’ wordt voor zichtbare manifestatie op exact het juiste tijdstip. In Palestina zegde Ik voortdurend dank voor het werk voordat het volbracht werd.

Bid nooit om dan je kamer te verlaten en mensen te vertellen hoe ziek je bent of hoe verschrikkelijk de persoonlijke of landelijke situatie is. Als je de Vader Schepper hebt gevraagd om je problemen, financiën of slechte gezondheid op te lossen, welk een belediging naar de Vader Schepper om voormalige negatieve omstandigheden naar voren te blijven brengen! Je doet onmiddellijk het werk teniet waar de Vader Schepper mee bezig is.

Als, in je geest, na gebed, de oude omstandigheden geen gewezen negatieve omstandigheden zijn geworden, keer dan terug naar gebed tot je ze uit je geest kunt bannen en werkelijk gelooft dat voor alles Goddelijk gezorgd wordt – werkelijk op dat moment. Keer telkens weer terug naar dankzeggen voor de weldaden waar je om gevraagd hebt. Zij zullen zich zeker materialiseren.

Er zijn vele duizenden mensen in jouw wereld vandaag de dag, die consistent vertrouwen op de Universele Vader Schepper om iedere behoefte te vervullen en die getuige zijn van de veelvuldige zegeningen in hun leven.

Laat angsten varen, ze hebben je niet gebaat. Wend je nu naar de universele ‘Vader’ Schepper – als de BRON VAN JOUW ZIJN, verwekking, groei, ontwikkeling, voeding, regeneratie, genezing, vervulling van iedere behoefte, BESCHERMING, alles binnen een systeem van SPIRITUELE WET & ORDE.

Besef dat al dit wonderbaarlijke werk constructief, doelbewust, ordelijk is.

Je hebt waarlijk een MEESTER GEEST achter jou, je gezin en levensomstandigheden. VERTROUW HET.

Sta je denken niet toe de Goddelijke Scheppende Werking te verknoeien!

Onthoud, boven alles – dat Ik, de CHRISTUS, mijn zogenaamde wonderen enkel verrichtte, omdat Ik besefte dat het ‘Koninkrijk Gods’ binnenin mij was en dat Ik altijd op mijn Schepper ‘Vader’ kon steunen om het werk in en door mij te doen.


Onthoud dat je alleen maar een individueel bewustzijn hebt, omdat je dat vanuit het Scheppende ‘Vader Bewustzijn’ hebt aangetrokken.

Wanneer je persoonlijke bewustzijn volledig van negativiteit is gereinigd, zul je ontdekken dat jij, ook, een gezuiverd kanaal van Scheppend ‘Vader’‑Bewustzijn bent geworden. Je zult ook een vreugdevolle bron van groei, verzorging, genezing, voeding, bescherming, vervulling van behoefte zijn, binnen een systeem van goed georganiseerde wet en orde voor iedereen die in je invloedssfeer komt. Deze krachtige invloed zal door je geest naar je gezin, vrienden, buren, akkers en je dieren en gewassen verbreid worden.

Net als elektriciteit die door je handen stroomt een bunsenbrander in een laboratorium kan aansteken, zo zal jouw LEVENSKRACHT‑uitstraling allen ten goede komen die binnen je invloedssfeer komen.


Dit was de intentie achter schepping. Je was bedoeld om Universeel Scheppend Bewustzijn uit te drukken door je geest en hart. Ik, de CHRISTUS, ben op dit tijdstip gekomen om je te tonen hoe je dit doet.


Allereerst, denk eens na over mijn ‘bewustzijnsstaat’ toen Ik mijn zogenaamde wonderen verrichtte.

Ik bad geen vaste reeks gebeden. Ik vroeg de Scheppende Vader, die door mijn eigen bewustzijn straalde, eenvoudig om wat er ook nodig was:

Ik besefte en visualiseerde krachtig dat het ’Vader Scheppende Bewustzijn’ een dynamische werkende Kracht was die zich in de zichtbare wereld manifesteerde als:

Scheppingskracht, intelligent ontwerp, groei, voeding en verzorging, bescherming, genezing, regeneratie, vervulling van iedere behoefte – alles binnen een systeem van wet & orde.

Ik besefte dat het ’Scheppende Vader Bewustzijn’ Diens Gehele Aard door mijn bewustzijn heen zou stralen om het bewustzijn binnen te gaan van diegenen die gevraagd hadden om genezing en oprecht geloofden dat zij het zouden ontvangen. Ik wist ook dat indien zij geen ‘geloofsvertrouwen en verwachting van genezing’ hadden, dit soort negatieve bewustzijn niet beïnvloed zou kunnen worden door de instroom van de AARD van ‘Vader Bewustzijn’ en er geen genezing zou plaatsvinden.

Ik besefte ook dat het genezende werk gedaan door het Scheppende Vader Bewustzijn, werkelijk zichtbaar gemaakte Liefde was op aarde.

Ik besefte ook dat al het werk, gedaan door het Scheppende Vader Bewustzijn binnen de zichtbare wereld, manifest gemaakte liefde was – en zei dank.

Ik besefte dat vanuit Universeel Bewustzijn alle substantie in het universum voortgekomen was – en zei dank.

Ik besefte dat ’Vader Scheppend Bewustzijn’ de ’werker’ was en dat Het eeuwig en oneindig was en niets – niets behalve de menselijke geest het kon stoppen om diens werk te doen.


Daarom ontdeed Ik mijn geest van alle menselijke gevoelens en gedachten en Ik wist dat Ik een volmaakt kanaal van ’Vaderliefde’ was en wist dat de volmaakte wil van ’Vaderliefde’ volbracht zou worden in de persoon die genezing nodig had.

Maar merk dit op: Ik wist ook dat, wát dan ook in het bewustzijn van de persoon zijn verminkte of vervormde of zieke conditie had veroorzaakt, dit voorlopig uitgewist was in zijn lichaam. De vraag was: zou zijn normale ‘bewustzijn’ de terugkeer veroorzaken van die conditie die in zijn lichaam goddelijk was uitgevlakt?

Daarom zei Ik tegen de persoon die genezing had ontvangen: “Ga je weg en zondig niet meer.”

Ik wil dat je van ganser harte weet en gelooft dat mijn bewustzijnsstaat, destijds op aarde, voor je beschreven in de bovenstaande paragrafen, de ‘bewustzijnsstaat’ is die jij ook met jouw hele geest en hart zou moeten nastreven.

Mijn ervaringen van verlichting in de woestijn stelden mij in staat om het CHRISTUSBEWUSTZIJN in grote mate te bereiken terwijl Ik op aarde was. Maar je kunt in mijn voetstappen treden als je de wil hebt om dat te doen en Ik zal zeker nabij zijn om je op jouw reis te helpen. Je kunt mijn aanwezigheid mogelijk voelen als je hiervoor voldoende gevoelig bent. Maar als je een tijd niets voelt, wees dan niet terneergeslagen, omdat als je het werk doet om je bewustzijn te veranderen, je er absoluut zeker van kunt zijn dat jij je zult afstemmen op mijn CHRISTUSBEWUSTZIJN en Ik me gewaar zal zijn van alles wat er met je gebeurt.

WEET dat je bedoeling op aarde is om in spiritueel bewustzijn te stijgen tot je het hele menszijn transcendeert dat jou thans weerhoudt, tot, uiteindelijk, ook jij de elementen kan beheersen en een meester kan worden.


Besef ook dat wanneer het wereldbewustzijn volledig afgestemd is op het ’Vader Scheppende Bewustzijn’, alle dingen zullen verdwijnen die vijandig zijn aan het volmaakte welzijn van mensen. Er zullen geen malariadragende muggen, sprinkhanen die het gewas kaal vreten, extreme klimatologische omstandigheden, infecties, virussen meer zijn en al het andere dat thans problemen voor levende dingen veroorzaakt. Je zult binnen een mantel van universele bescherming leven.

Wanneer jouw eigen bewustzijn volmaakt is afgestemd op en in harmonie met Vader Liefde – dan zal ook jij goddelijk beschermd worden en een kanaal worden van: Scheppend ontwerp, groei, voeding en verzorging, bescherming, genezing, regeneratie, vervulling van behoefte, wet & orde.

VADERLIEFDE zal werkzaam zijn in jouw geest, hart, lichaam en je aangelegenheden.

Het zal werkzaam zijn in iedereen naar wie jij diens kracht stuurt.


Als je de laatste bladzijde zorgvuldig bestudeert en opneemt, zul je beseffen dat het soort gedachten en gebeden dat de meerderheid van de mensen op dit moment gebruikt, ver, ver verwijderd is van de mentaal-spirituele bewustzijnsoefeningen die Ik ondernam toen Ik VADER LIEFDE vroeg om de bestaande omstandigheden terug naar normaal te brengen.


Uiteindelijk, met meditatie en gebed, zal je onderbewustzijn worden ingeprent met het weten dat VADER LIEFDE altijd antwoordt en je gebed van volmaakt geloofsvertrouwen beantwoordt – dan zullen de resultaten snel zijn, - zelfs spontaan zoals bij mij.

Tot die tijd moet je aanvaarden dat je, naast nieuwe zegeningen en voordelen, de negatieve gebeurtenissen zult ervaren, geschapen door vroegere negativiteit in je dagelijkse bewustzijn. Het zal tijd kosten om er doorheen te werken, maar wees gerust dat je nieuwe innerlijke kracht zult vinden om ermee om te gaan. Waar je je voorheen alleen voelde, zul je nu weten dat je toegang hebt tot VADER LIEFDE.

Er valt nog veel meer te leren over juist bidden en al deze kennis – en nog veel meer – zul je in toekomstige brieven aantreffen.

********************************************Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.