Christus Keert Terug
Spreekt Zijn Waarheid


BRIEF 6


Ik ben weer tot je gekomen om te spreken over:

DE WARE AARD VAN HET BESTAAN.

De WAARHEID VAN ZIJN is dit: JIJ die slechts in de materiële wereld gelooft, leeft geheel en al in de aardse, eindige wereld. Je leeft binnen een dimensie van de manifestatie van jouw overtuigingen.


Diegenen wier spirituele waarnemingen en wier leven in trillingsfrequenties verhoogd zijn om met de spirituele trillingsfrequenties van de spirituele dimensie te versmelten, kunnen waarnemen dat ze in twee dimensies leven. Zij zijn zich volledig bewust van deze waarheid. En ze leven in overeenstemming met deze waarheid en evolueren naar steeds hogere frequenties van zijn.

Zij zijn niet langer gebonden door menselijk geloof, maar leven in het besef dat zij in de oneindigheid leven waarin geen beperkingen zijn. Hoe hoger de bewustzijnstrillingsfrequenties, hoe meer zij zich ervan gewaar zijn dat ze in de oneindigheid leven en enkel zijzelf de grenzen stellen aan wat ze kunnen nastreven.

Diegenen wier waarnemingen op deze manier verhoogd zijn terwijl zij nog in hun lichaam zijn, hebben gezien dat er slechts één dimensie is van feitelijk ‘individueel zijn’ en deze dimensie is ’Goddelijke BewustzijnsActiviteit’.

Zij kunnen ook volledig gaan beseffen dat er de verdere dimensie van Universeel Bewustzijn bestaat, waarin het Universele in volmaakt equilibrium verblijft en welke door niemand mag worden binnengedrongen, omdat binnen deze dimensie elke individualiteit onmiddellijk in de Eenheid van Zijn binnengetrokken zou worden.

Wanneer een ziel, in begrip en besef, het allerhoogste niveau van de bewustzijnstrillingsfrequenties bereikt – Christusbewustzijn – kan de ziel omlaag kijken en de trillingsniveaus overzien die stijgen en dalen naar die van de mensheid op aarde en, met liefde en mededogen, weten dat de mensheid gevangen zit in de lagere trillingen van Goddelijk Bewustzijn, dat verborgen ligt binnen de Ego‑drijfkracht, geheel onbewust van de Waarheid van Zijn, van de ware identiteit van de ziel en van de aardse waarheid van het ego. Noch heeft zij het geringste gewaarzijn van de immense bedoeling achter haar bestaan en de daaruit voortvloeiende missie waaraan zij moet beginnen.

De taak van de nieuwgeboren ziel is, door gebruik te maken van haar omhulsel, de Psyche, alles te ervaren wat deze lagere frequenties te bieden hebben en te groeien als gevolg van de mentale/emotionele gebeurtenissen en ervaringen die uit haar gedachten en gevoelens voortkomen. De ziel moet, door vallen en opstaan, kennis krijgen van de bewustzijnsstaat die haar immens gelukkig maakt of van die welke haar belast met verdriet en smart, die verscheidene fysieke beperkingen met zich meebrengt.

De bedoeling van het leven op aarde is niet om een middel te ontdekken om onophoudelijke vreugde en gelukzaligheid te ervaren, hoewel het dit is, waar elke ziel naar verlangt.

Dergelijke gelukzaligheid en vreugde zouden de vooruitgang van de ziel naar hogere spirituele bewustzijnstrillingen verhinderen.

Uiteindelijk zal de psyche, na vele levens van ‘hoogtepunten’ en ‘dieptepunten’, van welbevinden en smart, zich bewust worden van de waarheid van haar wezen en zal zij beseffen dat zij het potentieel in zich heeft om Goddelijk Bewustzijn naar zich toe te trekken voor inzicht, begrip en kennis en om haar spirituele bewustzijnstrillingen te verhogen naar die van gezondheid, welzijn, bescherming, innerlijke groei, spirituele voeding en om naar anderen de aard van Goddelijk Bewustzijn Zelf uit te stralen.


Zoals Ik eerder heb gezegd, BEWUSTZIJN is LEVEN en LEVEN is BEWUSTZIJN.

Waar LEVEN is – daar is BEWUSTZIJN. Waar BEWUSTZIJN is, daar is LEVEN.

ALLES in het bestaan wordt bepaald door bewustzijnstrillingsfrequenties:

Licht, Geluid, Kleur, alle fysieke fenomenen, zowel levend als onbezield. Als je de trillingsfrequenties van één enkel iets kunt veranderen, verander je het uiterlijk van dat iets – zij het geluid, kleur, gas, vloeistof, fysieke organen.

Wanneer fysieke organen een uiterlijk vertonen van slechte gezondheid, is dat omdat de normale trillingsfrequenties van dat fysieke orgaan verlaagd zijn en het LEVEN binnen het orgaan is uitgeput.

De wetenschap stelt het universum voor als zijnde ‘materie’ die bewustzijn bezit, maar de waarheid is: Het universum is BEWUSTZIJN dat het uiterlijk van ‘materie’ heeft aangenomen als gevolg van het neerdalen in de lagere bewustzijnstrillingsfrequenties.

Dit is de ware bestaansrealiteit – niets anders.

Jouw bestaan is volledig een kwestie van trillingsfrequentie. Hoe hoger de spirituele opvattingen en het trouw blijven aan spiritueel denken, hoe hoger de persoonlijke trillingsfrequenties in het lichaam zijn, de levenskracht wordt verhoogd en ziekte verdwijnt uiteindelijk.

Het wetenschapsgilde gelooft dat je geheel binnen de menselijke dimensie leeft, bestaande uit het zonnestelsel en de melkwegstelsels met hun sterren. De wetenschap gelooft dat het menselijk intellect het toppunt van intelligente informatievoorziening op welk moment ook is, geëvolueerd als reactie op de veranderende omgeving en klimatologische omstandigheden en louter het product is van hersenactiviteit. Volgens de wetenschap zijn je emoties heel echt en deugdelijk en is wat je denkt en voelt boven elke discussie verheven; zij vormen de enige bestaans’realiteit’. Normaal zijn wordt uitgerekend aan de hand van de ‘gemiddelde’ gedachten, handelingen en reacties op de omgeving. Dit wordt opgevat als de menselijke ‘realiteit’. Alle talenten die de ‘gemiddelde’ prestaties van ‘gemiddelde’ geesten te boven gaan, worden gezien als zijnde ‘geniaal’, ontstaan uit ongebruikelijke mentale krachten. Van de ‘onder het gemiddelde’ prestatie wordt gezegd dat het komt door zwakbegaafdheid, die te wijten is aan een of andere fysieke oorzaak – erfelijkheid, geboortetrauma enz. De wetenschap gelooft dat de fysieke dimensie begin en eind is van bestaan. De wetenschap is zodanig gekant tegen elke mogelijkheid van zelf misleidende overtuigingen, dat het elk fenomeen zal aanvaarden als zijnde ‘echt’, op voorwaarde dat het door instrumenten berekend, geschat en bewezen kan worden.

Als je hier zorgvuldig over nadenkt, zul je gaan beseffen dat waar de wetenschap aan vasthoudt als feitelijkheid, in werkelijkheid louter geloof is, geschapen door conclusies te trekken door het gebruik van hun vijf zintuigen.

Zo is het met elk ander facet van je bestaan. In je aardse dimensie, vinden seconde na seconde feiten plaats, maar zodra ze gebeurd zijn, worden ze herinnerings‑overtuigingen en herinneringen zijn niet altijd accuraat. Welke gevoelens en gedachten je ook over het verleden hebt, het zijn geen feiten, maar gezichtspunten, overtuigingen en zijn daarom geen feiten – noch de Realiteit erachter.

Dit heeft betrekking op ieder facet van je bestaan. De Waarheid is: je leeft in een wereld‑dimensie, geheel samengesteld uit jouw overtuigingen, die ontstaan uit je reacties op wat er honderd, duizend of tienduizend jaar geleden gebeurd is.

Eens geloofden mensen dat de aarde plat was. Daarom leefden ze, naar hun idee, in een platte wereld en waren bang om de zeeën te ver in één richting te bevaren, omdat ze het gevaar liepen over de rand van de wereld te vallen. Nog maar 400 jaar geleden was de aarde voor de mens plat. Met de kennis van vandaag is jullie wereld in iedere richting begaanbaar.

Mensen richtten, in het verleden en ook in de huidige tijd, hun leven in volgens ‘oudewijvenpraat’, de macht van de voorouders en andere legenden. Ze geloofden er zo impliciet in dat de grenzen, die door deze overtuigingen werden opgelegd, de handelingen en activiteiten van mensen beperkten.

Bepaalde ‘Christelijke’ sekten geloofden dat dansen zondig en verdorven was. Daarom werd aan velen, die veel geluk en bevrijding van stress ontleend zouden hebben aan dansen, ten onrechte dit genoegen ontzegd.

Religie valt onder hetzelfde hoofdstuk. Overtuigingen zijn dé substantie van religie. Ze zijn gefundeerd op eeuwenoude gebeurtenissen, die niets dan overtuiging zijn. De overtuigingen mogen dan relevant geweest zijn voor de algemene geestestoestand van die tijd, maar ze zijn al lang irrelevant geworden in een constant veranderende wereld. Toch worden ze strikt in acht genomen en worden het middelpunt van aanbidding, festiviteiten, vieringen, rouwdiensten, – en destructiever – ze worden de reden voor mensen om elkaar te doden en veroorzaken afschuwwekkende ellende bij vrouwen en kinderen.

Bepaalde religies claimen dat ‘God overal en in alle dingen is’, maar ze bevestigen ook dogmatisch dat niemand de ‘geest van God’ kent, of de redenen waarom mensen elkaar doden – het zou in Gods plan kunnen staan, zeggen ze. Waar kan de mensheid, met een geestestoestand die bestaat uit een opeenhoping van onlogische overtuigingen, op dit huidige moment, enige zekerheid ten aanzien van schoonheid, vreugde, gezondheid, welzijn, liefde vinden? Religieuze ideeën stellen een ‘God’ voor wiens ‘wil’ leven en genezing kan brengen of dood en verderf.

Met dergelijke overtuigingen is er geen andere zekerheid dan de onzekerheid.


Met een dergelijk geloof kan elke ziekte of abnormaliteit verontschuldigd worden als zijnde ‘Gods Wil’. Het zijn je OVERTUIGINGEN die al je verwachtingen beheersen van wat het leven in de toekomst kan brengen.


Gezond agnosticisme, het soort geestestoestand dat accepteert dat het de aard van ‘God’ niet kent, ofwel of er überhaupt enige ‘God’ bestaat, maar die volmaakt open staat voor de overtuigdheid die onthuld wordt door verlichting, is te prefereren boven fanatieke overtuigingen van halve waarheden of on‑waarheden.

Hoe blind is het menselijke ras over het algemeen!

Mensen zijn als mollen, levend in hun gangen, ervan overtuigd dat ze in staat zijn de totaliteit van hun bestaan ‘de maat te nemen’ door hun zintuigen van gehoor, reuk, zeer beperkt zicht en tast te gebruiken. Zo kun je de ladder van levensvormen afdalen en getuige zijn van duizenden soorten die een leven leiden dat geheel bepaald en beperkt wordt door hun zintuigen. Wat ze als ‘echt’ kunnen opvatten, vormt hun persoonlijke ‘realiteit’, hun specifieke wereld. Iedere bestaanslaag die door verschillende soorten levende dingen ervaren worden, is verschillend van iedere andere binnen de aardse dimensie. Dit betreft ook de menselijke geest, die letterlijk bezeten is door religieuze doctrines en dogma’s en gevangen zit in wetenschappelijke theorieën en wiskundige formules. Religieuze doctrines zijn ontsproten uit menselijk redeneren in een poging om de leringen uit te leggen van spirituele Meesters wier geesten, voorbij de menselijke sfeer van intellect, de hemelse sferen van geïnspireerde waarneming van Universele Realiteit zijn binnengegaan.

Wetenschappelijke concepten zijn ook het product van de menselijke zintuigen, waarbij gerationaliseerd wordt en namen gegeven worden aan fenomenen, gezien met menselijke waarneming tijdens het experimenteren.

Wanneer, daarom, het menselijke intellect in staat is om dergelijke beperkte overtuigingen aan de kant te zetten en op te stijgen naar contact met de Realiteit’ voorbij de ‘hoogste menselijke redenering, logica en rationalisaties’ die ‘kennis’ genoemd wordt, gaat een dergelijke geest de hogere sferen van LEVENSBEWUSTZIJN binnen. Hij wordt doordrenkt met ’universele waarheid’ die letterlijk voorbij de draagwijdte van de ‘normale’ menselijke geest reikt in waarnemen, aanvaarden of begrijpen. De menselijke geest kan geen enkele ervaring begrijpen voorbij die van de elektromagnetische parameters van aards bestaan en de functies van het brein – totdat Goddelijk Bewustzijnsverlichting het gehele menselijke systeem van geest, emoties en onder‑bewustzijn betreedt – dan wordt de onderliggende eenheid en harmonie onthuld.

Wanneer een religieus‑geïndoctrineerde geest totaal nieuwe spirituele waarnemingen krijgt aangereikt, worden deze waargenomen als zijnde van ‘satan’ of totale gekte of verbeelding. Dit is natuurlijk omdat de magnetisch-emotionele ’bindingafwijzing’impulsen van de ego‑drijfkracht onmiddellijk in actie komen wanneer de emoties heftig geprikkeld en uitgedaagd worden, zoals gebeurt wanneer diepe overtuigingen tegengesproken worden. Elke these of voorstel dat bij de geconditioneerde geest acuut mentaal ongemak, ontzetting of verwarring veroorzaakt, zal ogenblikkelijk afgewezen worden en een hele barricade van ‘bewijzen’ zal, vanuit de overtuigingen in de geconditioneerde geest, opgesomd worden om een dergelijke afwijzing te ondersteunen. Maar de bewijzen zijn slechts overtuigingen.

Dit is een geheel natuurlijk mentaal‑emotioneel proces binnen de puur menselijke dimensie.

Daarom, als deze, mijn WAARHEID, aangeboden wordt aan diegenen wier geestestoestand stevig verankerd en geconditioneerd is door angst of versterkt is door de menselijke wil om dergelijke geprogrammeerde overtuigingen aan te hangen, is het enkel maar natuurlijk dat de WAARHEID onstuimige emoties zal opwekken en tamelijk hevig, mogelijk venijnig, afgewezen wordt.

Het voorgaande is een beschrijving van normale mentale‑emotionele activiteit binnen de menselijke dimensie. Het moet niet bekritiseerd worden, omdat een geconditioneerde geest zich totaal onzeker en ‘op drift’ of ‘helemaal losgeslagen’ gaat voelen, wanneer hij geconfronteerd wordt met een geheel nieuw concept. Dit menselijk taalgebruik beschrijft precies wat er gebeurt wanneer een geïndoctrineerde geest wordt uitgedaagd door een geheel nieuwe opvatting over wat voorheen voor zo kostbaar, zo veilig, zo terecht werd aangezien!

Wanneer je deze BRIEVEN voor het eerst leest, kun je voor jezelf vaststellen waar jij mentaal en emotioneel staat. Word je afgehouden van spirituele vooruitgang door je koppige verknochtheid aan bestaande overtuigingen? Ben je, na uitvoerige overwegingen, in staat te beseffen dat alles wat je zo krachtig hoog houdt slechts – ’geloof’ – irrationeel geloof is?

Het is absoluut van levensbelang voor je spirituele ontwikkeling dat je, ten langen leste, volledig de principes van je menselijke geest en emotioneel functioneren begrijpt. Je denkt dat je dat doet, maar je begrijpt het helemaal niet. Je kunt het enkel begrijpen door er volledig uit te stappen, het te overstijgen, naar hogere dimensies van waarneming en ervaring te gaan – de WAARHEID ZELF binnen te gaan. Enkel dan begin je waar te nemen dat jij en iedere andere persoon op de wereld, jouw leven bijna helemaal geleefd en ingericht hebt naar menselijke ‘overtuigingen’ – niet naar WAARHEID.

Er zijn vele mensen die van ganser harte geloven dat zij, als zij bidden voor een bepaald voorwerp of ervaring of de verlening van de juiste leiding in een bepaalde situatie, echt het juiste object, ervaring of leiding zullen ontvangen, dat hun welzijn zal versterken.

Zij geloven, dat wanneer (als!) hun gebed beantwoord wordt, zij zich van ganser harte zullen verheugen en onmiddellijk de aanwijzing zullen opvolgen, ongeacht de huidige omstandigheden, omdat het, komend van het Goddelijke, slechts het juiste antwoord kan zijn dat bijdraagt tot geluk.

Wanneer zij echter met de komst van het begeerde object of ervaring of leiding geconfronteerd worden – raakt de ontvanger van Goddelijke Genade soms zo verstoord en gedesoriënteerd, niet in staat te aanvaarden dat er een indringing van Goddelijk Bewustzijn is geweest precies zoals gevraagd werd, dat hij/zij niet weet hoe ermee om te gaan.

Als geesten zo verstoord raken wanneer datgene waar ze om gevraagd hebben hen werkelijk op een onverwachte manier gegeven wordt – waar is dan het ware GELOOFSVERTROUWEN en GELOOF waarvan zij zo zeker waren dat zij dat volledig in overvloed bezaten? Zie je ook niet dat geloof, niet Waarheid – het hele symfonische gedoe heeft georkestreerd – met uitzondering van, natuurlijk, de interventie van Goddelijk Bewustzijn – het antwoord op het gebed. Deze interventie is de enige ‘realiteit’ in de gehele procedure – de rest is geloof en hoop – mentale gymnastiek die ervaringen uit het verleden gebruikt om het heden aan af te meten. Je enige WAARHEID is Goddelijk Bewustzijn, welke slechts leidt tot groei en vervolmaking – als jij er volledig op vertrouwt dat het dat doet.

Pauzeer hier en lees en her‑lees de voorgaande alinea’s, omdat wat in je bewustzijn omgaat, het weefsel is voor je ervaringen en leven.

Dus vraag jezelf af – BEMERK – BESEF – BEGRIJP je werkelijk de Realiteit als zijnde de bron van alle kennis en scheppingskracht – of bewijs je slechts lippendienst en oppervlakkig mentaal erkennen van Goddelijk Bewustzijn?

Leef je volledig en totaal, minuut na minuut, in het besef dat UNIVERSEEL BEWUSTZIJN de enige Realiteit en Hoogste Intelligentie is die binnen schepping werkzaam is? Vertrouw jij voortdurend op Diens allerhoogste effectieve leiding of denk je dat jij liever leeft volgens je eigen eindige wil en soms nevelige emotionele impulsen?

En, als jou rechtstreekse leiding wordt gegeven om een bepaalde aanwijzing te volgen, maar je stopt om te overdenken of de leiding je leidt naar waar je denkt dat je heen wilt, sta je dan in volledige overgave aan de Hoogste Intelligente Autoriteit – Goddelijk Bewustzijn? Is dit niet een indicatie dat je ego nog de baas is?

Zelfs deze BRIEVEN zullen, wanneer ze circuleren zoals bedoeld, eindigen als ‘overtuigingen’, niet als de puur spirituele waarneming van ‘WAT IS’ waaruit deze woorden gekomen zijn.

Slechts door deze woorden in meditatie te nemen, na gevraagd te hebben om spirituele verlichting, zal de spirituele ‘Realiteit’ achter de woorden uiteindelijk als een lichtschacht in je geest binnenkomen. Wanneer dit gebeurt, zul je WETEN dat je weet.

Diegenen onder jullie die voldoende geëvolueerd zijn om in twee dimensies te leven, JULLIE wier geest, voorbij het rijk van menselijk intellect, in de hogere dimensie van Universele Realiteit kan bewegen, zullen in de tijd die komt waarschijnlijk vele mensen ontmoeten die deze BRIEVEN zullen afwijzen als verbeelding, maar wees niet ontmoedigd.

Onthoud wat Ik je nu vertel. JULLIE zijn bewoners van twee dimensies en niemand mag de dimensie van ‘puur intellect’ passeren totdat de randvoorwaarden voor spirituele verlichting vervuld zijn. Deze zijn een waar spiritueel ontwaken, dat leidt tot diep inzicht in de activiteiten van het ego en de zelf‑heid …. gevolgd door berouw …. berouw …. berouw …. Dit is de ENIGE WEG.

Want berouw, op haar beurt, leidt tot afwijzing van de magnetischemotionele dimensie van ‘afwijzingbinding’ die mensen, in zijn meer venijnige vormen, beschrijven als ‘zonde’.

Wanneer een persoon de spirituele dimensie binnendringt en doordrenkt is van ’LEVENS’kenmerken, begint de persoon te beseffen en uiteindelijk te WETEN dat de menselijke egodrijfkracht om ‘op jezelf te passen’ in feite de ZIEL afsluit van de voortdurende instroom van ‘GODDELIJKLEVEN’ in geest, hart, lichaam, relaties en dagelijkse ervaringen.

’Op jezelf passen’ is een menselijke, aardse ervaring.

Totale, oprechte overgave van het zelfschap aan ‘VADERLEVEN’ verwijdert de blokkade tussen de spirituele dimensie en de ziel. Een persoon hoeft niet langer ‘op zichzelf te passen’, alles wat GODDELIJKLEVEN is, stroomt nu in lichaam, geest, hart, ervaringen en relaties van het individu. Een dergelijk persoon leeft volgens het ‘instinct’ en volgt ingevingen die altijd volmaakt uitwerken op lange termijn.

GODDELIJK LEVEN IS ALTIJD BESCHIKBAAR OM ER TOEGANG TOE TE KRIJGEN, telkens wanneer de persoon eigenwil opgeeft en zich tot HET wendt voor iedere behoefte.

Je moet onthouden dat Ik verwijs naar de tijd waarin je door de menselijke dimensie van intellect heendringt en voorbij je vertrouwen op ‘intellect’ en materiële middelen gaat, om te krijgen wat je wilt van het leven. Veel mensen denken dat ze deze plek van spirituele ontwikkeling bereikt hebben, maar ze houden zichzelf voor de gek.

Wanneer iemand logica laat varen – en voorbij alle twijfel weet dat er volledig vertrouwd kan worden op leiding om de ingegeven doelen te bereiken, verandert zijn leven. Weldaden stromen je ervaring binnen wanneer je volledig beseft dat Goddelijk Bewustzijn de ongeziene Realiteit – de Kracht – is, die aan het werk is achter de uiterlijke verschijnselen van je leven, bewegende ‘intelligente energie kracht’, om je behoeften te manifesteren. Je hoeft verschijnselen niet te ontkennen, gedachten‑kracht te laten stromen in een omstandigheid die jij probeert tot een oplossing te brengen.

Het enige wat je moet doen, is je eigen‑wil opgeven en WETEN dat naarmate jouw begrensde intellect zich overgeeft, de Oneindige Realiteit dan binnentreedt om je leven op een totaal nieuwe manier te ordenen, om je te ontwennen aan al je steunpilaren uit het verleden, om een nieuwe kijk op een nieuw streven in je geest te brengen en om je naar nieuwe activiteitsterreinen te leiden. Maar wanneer dit gebeurt, moet je bereid zijn om volledig ‘los te laten’.

Je moet je grip op de zekerheden van het verleden loslaten en weten dat zelfs grotere zekerheden van een andere aard je te wachten staan als je jouw inspiratie volgt.

Aangezien deze staat van spiritueel/menselijk bestaan en harmonieus welzijn totaal afhankelijk is van de bekwaamheid van een persoon om echt contact te maken met Goddelijke Realiteit, is het noodzakelijk om steeds weer terug te keren tot een diepgaande studie van Goddelijke Realiteit Zelf en de manier waarop de ego‑drijfkracht onophoudelijk aan het werk is binnen het menselijk bewustzijn, die daarmee de intuïtieve ingevingen van het Goddelijk Leven binnen de geest blokkeert. Op dit moment leef je in een door schaduwen belast bestaan, in plaats van bewust te leven binnen ’Goddelijk Bewustzijn’ en daarin binnen te treden en HET in staat te stellen je denken en levenservaringen te doordringen en te verblijden. Je blijft opgesloten binnen het mentale‑emotionele kader van elektro‑magnetische impulsen, totdat jij je wilskracht richt op het bewust oplossen van het weefsel van je menselijk bedachte overtuigingen en helder begint te zien dat jouw Realiteit Goddelijk Bewustzijn is – niet je gezin of bankboekje. Wanneer je dit inzicht bereikt, zul je LICHT binnengaan – het LICHT zal in jou verblijven.Vanwege het ongemak en het touw‑trekken tussen de evoluerende ziel en het menselijke ego, (dat eerder eist om er ‘goed uit te zien’, dan ’GOED TE ZIJN’ en toch de gedachte niet kan verdragen dat het ooit onvolmaakt zou kunnen zijn), zijn er weinig mensen die inspiratie ontvangen en haar op dit moment aan anderen doorgeven, die over de noodzaak zullen spreken om door een periode van innerlijke zuivering te gaan. Moderne mensen worden geconditioneerd op instant service, instant licht, instant warmte, instant voedsel, drinken, kleding en amusement en daarom worden ze niet aangetrokken tot een WAARHEID, die zelf‑opoffering, hard werken en totale toewijding aan het doel vereist. Waarnaast vele van deze leraren heel wat geld verdienen met hun activiteiten en zij moeten een ‘Waarheid’ presenteren die verkoopt!


Als jullie moderne leermeesters spreken over een Pad van Verwezenlijking naar de hoogste dimensies door middel van de overdracht van persoonlijke mentale verlichting, zal het nog steeds noodzakelijk zijn om het intense innerlijke zelf‑onderzoek en de zuivering van de binding‑afwijzing van ‘magnetische emoties’ dóór te maken.

Als je waarlijk op het opwaartse pad naar de hoogste spirituele dimensies bent, zal je weg gekenmerkt worden door momenten van duidelijk helderziende zelf‑inspectie en zelf‑realisatie, herhaaldelijk gevolgd door zelf‑verachting. Dit duistere en pijnlijke gevoel is de omgekeerde magnetische emotie.

Waar het ego zich voorheen vastklampte aan zijn wezenlijke kijk op zichzelf als zijnde de grootste en zelfs grootser dan anderen, begint het nu een glimp op te vangen van het hartverscheurende feit dat het misschien niet slechts een klein beetje – maar heel erg onvolmaakt is. Iedere persoon die dit spirituele ontwikkelingsniveau bereikt, zal ontdekken dat hij nu de weg naar echte nederigheid bereist.

Heb moed wanneer je ontdekt dat dit bij jou gebeurt. Je duwt nu de restanten van oude onjuiste overtuigingen over jezelf en je illusionaire zelf‑schap uit het verleden weg. Onthoud dat het jouw ‘intentie’ of ‘motivatie’ of ‘overtuigdheid’ is die je scheppende kracht geeft om te doen wat je ook maar wilt doen.

Op het moment dat je met heel je hart wenst om je normale gerichtheid in je magnetische emotionele patronen om te keren, heb je dit proces in beweging gezet. Als je de doelen die je wenst te bereiken helder bepaalt en ze steeds voor ogen houdt, op papier of in je geest, zul je zeer spoedig ontdekken dat de verlangde veranderingen in je bewustzijn hebben plaatsgevonden. Wanneer dit gebeurt, zul je een lichtheid van gemoed voelen en zul je momenten van pure vreugde ondergaan. Je zult bewijzen dat de WAARHEID van ZIJN ’gekluisterde harten’ in de volmaakte vrijheid van spiritueel leven binnenvoert.

Tegelijkertijd moet je begrijpen dat je ego (uit noodzaak om je in staat te stellen te overleven) je moet laten geloven dat je van waarde bent voor jezelf en andere mensen. Elke bedreiging van buitenaf met betrekking tot de waarde van het zelf is hoogst destructief. Een wanhopige angst en innerlijke vermindering van vertrouwen zal tot de overtuigdheid leiden dat je van geen waarde bent op de wereld en zelfmoord kan het natuurlijke gevolg zijn. Daarom zal en moet, jouw vooruitgang geleidelijk zijn.

Niemand zou ooit van mensen mogen verwachten dat ze helemaal veranderen door een adviesgesprek of door tijden van inspiratie. Groei kan enkel zeer geleidelijk plaatsvinden, – één inzicht per keer.

Een echt spiritueel inzicht zal de geest van een persoon bezielen met een totaal nieuw gezichtspunt, dat hem in staat zal stellen aan te vangen bepaalde aan elkaar gerelateerde omstandigheden in het leven anders te benaderen. Dit inzicht moet de handelingen van de persoon leiden totdat het helemaal voor eeuwig IS opgenomen in het bewustzijn en deel wordt van de evolutie van de ziel.

Bijvoorbeeld, een man kan het idee hebben dat hij succesvol zal zijn in het leven als hij zijn wil agressief oplegt aan anderen, die in zijn invloedssfeer komen. Hij gelooft dat hij beter gehoord zal worden als hij schreeuwt.

Dan zou hij zich gewaar kunnen worden van het feit dat niemand hem erg graag mag en dat hij wordt gemeden door werknemers en ‘vrienden’. Hij zou agressiever kunnen worden, omdat hij zich nu vernederd voelt, of, als hij een evoluerende ziel is, zal hij zich afvragen wat hij aan zijn isolement kan doen. Op het ogenblik dat GODDELIJK LEVEN in zijn bewustzijnsPSYCHE sijpelt en hem doet beseffen dat hij, zelf, mensen vermijdt die schreeuwen, zal hij een flits van inspiratie hebben. Hij zal zich realiseren dat hij, om gelukkig en succesvol te zijn, anderen moet behandelen zoals hij zelf graag behandeld wil worden. Je kunt argumenteren dat deze waarneming niet noodzakelijkerwijs werd geïnspireerd, maar voortgekomen is uit gezond verstand, dat hij zelf verantwoordelijk was om tot dit besef te komen. Dit is echter niet zo. Egogedachten worden enkel en alleen gedicteerd door de ‘binding‑afwijzing’‑impulsen; elke nieuwe wijsheid komt van LIEFDEVOLLE INTELLIGENTIE.

Dit kan de laatste geïnspireerde flits van inzicht zijn die hij ooit zal hebben, maar als hij echt op een spiritueel pad is en de hoogste dimensies van verworvenheid zoekt, zal hij langzamerhand merken dat deze eerste overwinning van het ‘ego’ niet voldoende is. Hij zal andere, voorheen onvermoede, zelfzuchtige gedragspatronen beginnen te zien. Hij zal zich een volgend doel stellen, op dat moment net buiten bereik, maar heel spoedig zal hij, door gebed en meditatie, dat doel ook bereikt hebben. Op deze manier zullen zijn bewustzijnstrillingsfrequenties opgeheven worden en zal hij zich geleidelijk naar de ‘Hemelse Koninkrijken van Bewustzijn’ bewegen – het ‘Koninkrijk der Hemelen’.

Anderzijds kan het zijn dat een vrouw zich slechts veilig voelt door de huidige status‑quo niet te verstoren. Ze is bang om zich uit te spreken wanneer ze met gebrek aan respect behandeld wordt. Een dergelijk bedeesd iemand, hoewel ze meer op haar gemak is wanneer ze zich in stilte verschuilt, zal ook aan diepe wrok lijden omdat mensen haar passieve persoonlijkheid niet respecteren. Dergelijke mensen keren zich gewoonlijk tot religie voor troost en geruststelling en vanwege het niet‑begrijpen van de bestaanswetten, zal ze waarschijnlijk statisch in haar bedeesdheid blijven hangen tot het eind van haar tijd op aarde.


In feite heeft de kerk, door mijn woorden die opgenomen zijn in de evangeliën: ‘Gezegend zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven’, onderwezen dat zachtmoedigheid aan te bevelen is, waardoor zij zelfs het gevoel kan hebben dat haar ‘zachtmoedigheid’ de weg naar het LICHT is.

Als het zachtmoedige dametje echter de WAARHEID zou ontdekken over haar ‘wezen’ en de juiste manier zou vinden om contact te maken met ‘Universeel Bewustzijn’, zal haar uiteindelijk innerlijk en duidelijk verteld worden dat ze, spiritueel, de gelijke is van ieder ander. Ze zal geïnspireerd worden om zich goed uit te drukken. Haar zal de kracht gegeven worden om ‘haar waarheid’ op een meer zelfverzekerde en meer aantrekkelijke manier uit te spreken.

Mensen zullen deze nieuwe mens beginnen te respecteren en ze zal de innerlijke spirituele ontwikkeling beginnen te manifesteren die ze verworven heeft tijdens haar tijd die aan meditatie is besteed.

Onthoud, je bent niet op aarde om ‘God te behagen’, zoals je kerk je misschien vertelt. Je bent op aarde om ‘uitdrukking te geven’ aan ‘God’ en steeds nauwer en nauwer contact te maken met ‘Universeel Bewustzijn’, totdat je vrij wordt van het magnetisch‑emotionele knechtschap.

Ik moet duidelijk maken dat mijn woorden in het evangelie verkeerd vertaald zijn. Ik zei: “Gezegend zijn diegenen met een vreedzaam hart, want zij zullen de aarde beërven.”

Als je de wereld overdenkt, zul je zien dat landen met ‘vreedzame harten’ gedijen en in harmonie met hun buurlanden leven. Waar oproer en volkerenmoord zijn, is deze beroering de directe manifestatie van het ‘bewustzijn’ van de inwoners. Een dergelijk bewustzijn vernietigt een land en brengt armoede en ziekte voort.

Soms kan een land, zoals Tibet, dat zijn eigen isolatie en spirituele rituelen en overtuigingen vereert, verstikt worden onder het gewicht van zijn eigen menselijke/spirituele scheppingen. De inwoners moeten de turbulente wereld in gedwongen worden, zodat zij hun overtuigingen kunnen uittesten. Zij dragen ook ‘wat echt is in hun denken’ uit naar anderen die belast zijn met magnetisch‑emotionele reacties op het leven. Zij waren en zijn, op kleine schaal, het middel om de pijn te verlichten die in de moderne maatschappij ervaren wordt.

Onderweg op deze reis naar het LICHT, de Hemelse Koninkrijken van ‘Goddelijk Bewustzijn’, zul je ongetwijfeld smartelijke en moeilijke ervaringen ondergaan, totdat jij je echte doel bereikt. Je zult tijden van wonderbaarlijke vreugde ervaren en tijden waarin je hart bezwaard is en je emoties heen en weer geslingerd worden omdat je voelt dat er een ondoordringbare barrière is tussen jou en Goddelijk Bewustzijn.

Je hebt misschien wel gehoord van deze duistere tijden van innerlijke nood, wanneer een persoon niet langer weet wat hij zou moeten doen of waar hij heen zou moeten gaan. Dan, plotseling, net wanneer dit spirituele isolement niet langer te verdragen is en de reiziger zijn innerlijke zelf volledig heeft overgegeven, doorschijnt Licht de geest en de persoon zal een fantastisch diepere waarheid aangaande het bestaan zien, zal helderder zijn BRON van ZIJN waarnemen. Hij zal gevuld worden met vreugde, want ‘God heeft gesproken’.

Ja, ’GODDELIJKLEVEN’ heeft zijn bewustzijn doordrongen en verhief hem veilig langs het pad dat leidt naar het verwerven van het hoogste spirituele bewustzijn van de Hemelse Koninkrijken – het Koninkrijk der Hemelen.

Daarom gaat de weg voorwaarts middels dergelijke momenten van diepgaande openbaringen. Ze moeten gekoesterd en her‑innerd worden, anders zal al het graafwerk van het zelf verloren gaan en zal de zoeker voortdurend teruggeduwd worden naar waar hij de zoektocht begon.

Geloofsvertrouwen moet te allen tijde sterk zijn. Ronddwalen baat niets. Wanneer Ik naar jullie lagen of dimensies van ‘bewustzijn’ afdaal, heb Ik serieus‑gestemde zoekers naar Waarheid een paar uur verheven gezien en mensen vreugdevol zien vertellen over hun ervaring en vervolgens enige tijd later, twijfelend aan datgene waarvan ze zo zeker waren het eerder ontvangen te hebben. Dit vertraagt het proces van spirituele ontwikkeling. Deze momenten van twijfel moeten krachtig afgeweerd en overwonnen worden door meditatie en gebed. Want wat is TWIJFEL anders dan een ondermijnen van wat je geweten hebt en waarin je geloofd hebt!

TWIJFEL is een negatieve scheppende bewustzijnskracht, gericht tegen dé ervaring van ’GODDELIJK LEVEN’ die je geest naar grote hoogten verhief!

Je schept in jezelf een oorlogje tussen jouw ervaring van Goddelijk Bewustzijn en je menselijke blindheid. Je zult waarschijnlijk de herinnering aan dat goddelijke moment vernietigen en alle overblijfselen van spirituele verheffing en ontwikkeling uitwissen die het in je bewustzijn bracht. Dit conflict zal je je uitgeput en moedeloos doen voelen. En jij zult je waarschijnlijk nooit realiseren dat je, helemaal alleen en zonder hulp – deze negatieve transformatie in jezelf gewrocht hebt!

Mensen op het spirituele pad, doen dit zichzelf herhaaldelijk aan en hinderen hun spirituele ontwikkeling, ze staan nooit stil om zich af te vragen welk recht ze hebben om in deze zelf‑zuchtige praktijk te vervallen.

Mensen gebruiken hun geest roekeloos, verwoesten hun leven en de levens van anderen met hun gedachten en woorden die ontstaan uit hun ego‑drijfkracht. Want het zijn slechts je gedachteleven en emotionele roerselen die in ruzies en herrie eindigen – niet je gezicht, lichaam, handen en benen, tenzij de ruzies eindigen in fysiek misbruik. Maar zelfs lichamelijke conflicten vinden hun oorsprongen in de frustratie van het ego, in geest en emotie en wordt overgebracht naar de ledematen om de onbeheersbare toorn te uiten.

Op deze manier beginnen huwelijken – en vriendschappen – in wederzijdse vreugde en eindigen uiteindelijk in ellende en wederzijdse afwijzing – omdat mensen niet de mogelijkheid vinden om hun ego‑drijfkracht te kanaliseren in manieren van zelfexpressie die leven en liefde in stand houden.

Ouders en kinderen drukken wederzijdse liefde uit tot de tienerjaren en dan komt haat ten tonele en verzuurt de relatie wanneer kinderen tegen autoriteit rebelleren en ouders reageren met zelf‑gerechtvaardigd koeioneren. Nogmaals, een dergelijk conflict is niet nodig. Ouders moeten zich beslist realiseren dat iedere generatie vecht om in de volwassen wereld op eigen benen te kunnen staan en dingen innovatiever te doen dan hun ouders. Hoe kunnen jonge mensen opbloeien als ze worden vastgehouden in jeugdige onderworpenheid?

Wanneer kinderen adolescent worden, is dit ‘groeitijd’ voor ouders die zich nu moeten voorbereiden op de volgende fase in hun leven – het meer geïnspireerde gebruik van hun latente talenten en dan de ouderdom, aanvaarding van hun dwaasheden en vergissingen in het verleden en, uiteindelijk, een vredige overgang naar het eeuwige Licht.


Waarom ruziën? Waarom vechten? Mensen volledig beheerst door ego laten zich gaan en hameren erop los voor hun ‘rechten’.

Spiritueel volwassen mensen lossen problemen op door ze empathisch te bespreken.

Wat betekent dit in menselijke termen? Het betekent – luisteren naar de andere persoon met de uitgesproken of stille erkenning dat de manier waarop de ander zich in een bepaalde situatie voelde/voelt net zo geldig is en respect verdient als jouw gevoelens waren/zijn.

Wanneer je overvallen wordt door een ernstige confrontatie waarin geen van beiden bereid is om een duimbreed toe te geven, trek je dan terug en neem tijd om je te realiseren dat waar je in betrokken bent een ‘strijd van bewustzijn’ is. Je wordt niet enkel tot de strijd opgeroepen als gevolg van wat er in feite gedaan en gezegd werd op een moment van een hoog oplaaiende ruzie – wat er werkelijk gebeurde, was de uitkomst van wat jullie beiden zijn – in bewustzijn.

Dit heeft betrekking op jullie achtergrond. Het conflict ontstaat uit de persoonlijkheid zelf, het type ego‑drijfkracht die een persoon bezit, de basale opvattingen over goed en fout, de gangbare houding die elk heeft jegens andere mensen en het leven in het algemeen. Daarom, wanneer je een conflict of confrontatie hebt, vertel je tegenstander dat je tijd neemt om stil te staan en je geest tot rust te brengen teneinde in staat te zijn hulpvaardiger te luisteren.

Dan – wees heel verstandig. Doe een beroep op Goddelijk Bewustzijn voor een interventie van Liefdevol Bewustzijn in de situatie.

Probeer je te realiseren – en te visualiseren – dat jullie beiden in het Licht van Goddelijk Bewustzijn staan, gelijkwaardig in oorsprongen van de ziel, gelijkwaardig in bestemming, – even echt, even menselijk, even uniek.

Totdat jij je volledig kunt onderdompelen in dit besef – deze geestesstaat – ben je nog niet klaar om in het Goddelijk Licht te staan om liefdevol jullie conflict en gekwetste gevoelens op een rijtje te zetten.

Keer terug naar je tegenpartij en stel voor dat jullie elkaar zullen ontmoeten en dat ieder vijf of tien minuten heeft, waarin jullie helder, rustig, jullie gezichtspunt uitleggen, jullie opvattingen van wat er eigenlijk gezegd werd – waar de ruzie werkelijk over gaat, hoe gevoelens gekwetst werden, hoe de zaak opgelost moet worden.

Kies ervoor om de ander eerst te laten spreken en geef de situatie opnieuw over aan Goddelijk Bewustzijn.

Als er heel veel bittere beschuldigingen plaatsvinden, probeer dan je eigen ego te bedwingen en blijf absoluut stil en kalm. Dit zal een grote hulp voor de andere spreker zijn, aangezien hij zal voelen dat hij gehoord wordt. Het zal het gevoel van frustratie uit de weg ruimen. Realiseer je, rationeel, dat jij je tegenpartij helpt, maar blaas jezelf niet op omdat je superieur bent!

Doe je best om te zien hoeveel er waar is van wat er over jou gezegd wordt – wat het ook mag zijn, indien gegrond, bijt op je tong en aanvaard het. Wees blij en verheug je – omdat je op dat moment een ogenblik van inzicht in je eigen menselijke bewustzijn hebt gehad, dat je de gelegenheid geeft om een aspect van je ego‑drijfkracht kwijt te raken. Iedere keer dat je in staat bent je van een klein beetje ego‑drijfkracht te ontdoen, sta jij je ziel meer ‘ademruimte’ toe en ruimte voor meer actieve beheersing van je persoonlijkheid. Je stijgt ook in bewustzijnstrillingsfrequentie en je voelt je een graad lichter in jezelf.

Op deze manier groei je psychologisch – en spiritueel.

Luister naar de gevoelens van de andere persoon. Probeer die van jou terug te houden en voel mee met de emoties van je sparringpartner. Voel ‘zijn’ gekwetstheid, ‘zijn’ verontwaardiging, ‘zijn’ zorgen. Zet die van jezelf aan de kant – en voel de zijne.

(‘Zijn’ vertegenwoordigt, om het kort te houden, beide geslachten)

Vraag jezelf – Als iemand tegen jou gezegd had of jou had aangedaan wat jij tegen die ander gezegd hebt of hem hebt aangedaan, hoe zou jij je voelen? Als jij je ego voldoende opzij kunt zetten om in staat te zijn dit te overwegen, dan ben je op weg om het soort ego‑drijfkracht te overwinnen dat het ‘zelf’ boven iedere andere overweging plaatst en niet in staat is om enig ander gezichtspunt te zien.

Voordat je spreekt, wacht je rustig in stilte totdat de tien minuten van je sparringpartner helemaal verbruikt zijn – zelfs als dit betekent dat hij vroegtijdig klaar is en jullie beiden een poosje in stilte blijven wachten.

Erken zo vriendelijk als je kunt, dat je gehoord hebt wat hij gezegd heeft en dat je kunt begrijpen waarom hij overstuur is. Realiseer je, op dat ogenblik van zelfbeheersing, dat je een vleugje beheersing over jezelf hebt verkregen en je de eerste stap gezet hebt om de situatie te helen.

Anderzijds, – als je niet echt begrepen hebt wat hij je verteld heeft, dan blokkeer je mentaal iets van wat hij zegt, dat je niet wilt horen of ontvangen. Daarom is, opnieuw, jouw ego aan de macht. Beheers het en nodig hem uit om het verder uit te leggen – en doe nogmaals je best om je in hem te verplaatsen. Voel zijn pijn. Begrijp zijn boosheid.

Wanneer je de ander in je begrip ontvangen en erkend hebt, zullen zijn egoverdedigingsmechanismen beginnen af te nemen, je zult hem zien beginnen te ontspannen. Jullie zullen je beiden beter voelen.

Na dit gedaan te hebben, geef jij, rustig, langzaam, zorgvuldig – een even duidelijk beeld van de manier waarop jij je in de omstandigheden voelde. Gebruik geen woorden die erop gericht zijn om je tegenpartij te kleineren en hem aldus overstuur te maken. Onthoud dat:

(a) je een poging doet om je ego te beheersen als prelude op onvoorwaardelijke liefde.

(b) je aan het werk bent om vrede en begrip te verkrijgen tussen jullie – niet om punten te behalen.

(c) je antwoord niet tot verdere verwikkeling zou moeten leiden, omdat je woorden gebruikt hebt die hem waarschijnlijk nog meer overstuur maken. Als dit zo is – dan heeft je ego deze ronde tegen jou gewonnen. Je psyche heeft verloren.

Als jullie beiden in de spirituele bewustzijnsfrequenties leven, zal hieruit volgen dat je tegenstander je dezelfde respons van luisteren, denken en het erkennen van je positie zal verlenen die jij hem gaf, maar als hij geheel op de aardse bewustzijnsfrequenties leeft, kun je moeilijkheden tegenkomen. Hij zou kunnen voelen dat je punten probeert te scoren door op een bepaalde manier ‘heilig’, ‘superieur’ of ‘groter’ te zijn. Kalmeer hem; vertel hem dat het pijnlijk is om met elkaar in conflict te zijn. Je probeert slechts een methode uit om te verzekeren dat jullie beiden een eerlijk gehoor van elkaar krijgen en om een echte wederzijdse verzoening te bereiken in plaats van een oppervlakkige, wanneer gekwetste gevoelens achtergelaten worden om door te etteren in geest, hart en lichaam.

Jullie moeten elkaar ieder het recht geven om in zachte bewoordingen van mening te verschillen – waarbij je geldige redenen geeft voor het meningsverschil. Vind in jezelf de vastberadenheid om te erkennen dat jij, als menselijk wezen, onmogelijk altijd gelijk kunt hebben omdat je, net als ieder ander, geboren bent met een overheersende ego‑drijfkracht die je dwingt om de positie van ‘top‑dog’ in te nemen en die krachtig te verdedigen. Onthoud dat, terwijl jij gelooft dat jij ‘top‑dog’ bent, hij ook hetzelfde gelooft. Menselijk gezien gelooft hij dat hij tenminste op hetzelfde niveau staat als jij, zo niet superieur is. Wat zijn ego hem ook laat denken over zichzelf en zijn gezichtspunt, is precies hetzelfde als wat jouw ego jou laat denken over jouw meningen en ideeën.

Wanneer je Goddelijk Bewustzijn in de arena van je menselijke bewustzijn kunt brengen, heb je letterlijk – met compassievolle acceptatie en liefde – de menselijke realiteit van elk van jullie in jezelf ontvangen, heb je de negativiteit tussen jullie opgelost en jouw bewustzijnstrillingsfrequenties verhoogd, wat je met een lichter en meer vibrerend gevoel achterlaat. Aangezien dit je in volmaakte vrede achterlaat, niet langer in conflict, is dit uiterst belangrijk voor je welzijn.

Als je, echter, zou weigeren naar iemand anders’ ‘waarheid’ te luisteren, in te voelen en te aanvaarden, met liefdevolle vergeving, schept de afwijzing een emotionele ‘magnetische afwijzing’‑energie die zich voegt bij andere restanten van krachten van afwijzingsenergie binnen de elektromagnetische bewustzijnsvelden van je gehele systeem en deze her‑bekrachtigt. ‘Afwijzingsmagnetisme’ verzwakt het ‘bindingsmagnetisme’ tussen cellen en slechte gezondheid neemt een aanvang.

Dit bestaansfeit is het beginsel van alle psychosomatische geneeskunde. Mensen die constant anderen de schuld geven en veroordelen en hun geest geheel gesloten houden wat hun eigen aandeel in conflicten betreft, ervaren uiteindelijk een of andere vorm van radicaal instorten van hun fysieke of emotionele gesteldheid. Als ze deze neiging om beheersing uit te oefenen, anderen te veroordelen en zichzelf van blaam te zuiveren kunnen gadeslaan en eraan werken en uiteindelijk hun ‘ziel’ volledige heerschappij in hun persoonlijkheid kunnen geven, zal de instorting van welke aard die ook is, uiteindelijk geheel verdwijnen.

Als je, tijdens een conflict met een ander, tijd, ruimte en begrip geeft, maar louter koppige weerstand ondervindt in de vorm van een voortdurende uiting van persoonlijke gekwetste gevoelens, dan heb je te maken met egoblindheid en het enige om te doen is er om te lachen, je nederlaag toe te geven en weg te gaan.

Op voorwaarde dat je met vergeving en begrip voor zijn overheersende ego wegloopt, mag jij jouw nederlaag toegegeven hebben, maar je hebt een overwinning op het zelf behaald en je ervan weerhouden om negatieve trillingen in je bewustzijn toe te laten.

Het aller‑slechtste wat je kunt doen om wanklanken te zaaien is een persoon te vertellen dat “hij zich niet op een bepaalde manier zou moeten voelen” of “hij niet meent wat hij zegt”. Deze twee uitspraken zijn een grove schending van de waardigheid en het respect dat de ander toekomt en jij hebt de ‘menselijke realiteit’ van de andere persoon afgewezen.

Je mag iemand vragen: “Meen je echt wat je zegt?” Als het antwoord ‘ja’ is, dan moet het geaccepteerd worden en de discussie hoort vanaf dat punt verder te gaan.

Negeer nooit wat een ander je probeert te vertellen, omdat je niet onder ogen wilt zien wat er gezegd wordt. Dat is lafheid en geeft punten aan je ego. Wees dapper en luister – met beide oren open – om de waarheid achter de woorden te ontvangen.

Je moet de ‘realiteit’ van een persoon aanvaarden – of je het er mee eens bent of niet, zelfs als een aspect je shockeert of ongenoegen bij je veroorzaakt. Onthoud, jij kent de volledige omstandigheden niet waaruit dit menselijke bewustzijn tot zijn huidige vorm gegroeid is. Als je oordeelt, bekritiseert, op enige manier veroordeelt, heb je een barrière tussen jou en die persoon opgeworpen die niet verwijderd kan worden, ongeacht hoe graag jij misschien wenst om al het negatieve in hem over het hoofd te zien en in de toekomst vrienden te worden. Onwetend zal wat jij in hem afwijst in je bewustzijn blijven als fundament voor toekomstige wanklanken die zich zullen opstapelen en uiteindelijk zwaarder zullen wegen dan de genegenheid.

Onbedoeld, zul je in de toekomst dingen zeggen die je onderliggende geheime wantrouwen of misnoegen zullen weerspiegelen. In plaats van zijn zwakheid met liefde te aanvaarden en hem te helpen ermee om te gaan en het te overwinnen, zul je hem tegenover jou argwanend maken en hij zal je nooit volledig vertrouwen. Jouw ego en zijn ego zullen een geheime strijd gevoerd hebben waarvan geen van jullie beiden zich bewust gewaar is.

Liefde zou in haat kunnen omslaan. Onthoud – jouw leven is een BEWUSTZIJNSSTAAT waarin gedachten en gevoelens worden opgeslagen als in een kluis. Laat aanvaarding en zorg het staal zijn waarvan de behuizing is gemaakt.

Wanneer je een aanvaring met iemand hebt tot wie jij je aangetrokken voelt, al is het maar vriendschappelijk en je ontdekt dat er elementen in zijn verleden zijn die tegengesteld zijn aan jouw principes – heb je de optie

(a) om met hem in contact te blijven, zijn verleden volledig te aanvaarden en mogelijk in toekomstige situaties de karaktertrek logisch en liefdevol aan te wijzen, hem te helpen groeien, of als dit onmogelijk is,

(b) om jezelf meteen uit de situatie terug te trekken, totdat je zijn problemen kunt zien vanuit het perspectief van liefdevolle aanvaarding, geïnspireerd door Goddelijk Bewustzijn, en je ontdekt dat hij ontvankelijk is voor jouw principes.


Je moet een persoon nooit beschuldigen van het uitspelen van een egoimpuls. Alle menselijke wezens worden, in meerdere of mindere mate, gedreven door hun ego. Neem nooit een houding aan die een ander vernedert!

Toen Ik op aarde was, drong Ik er bij mensen op aan om te vergeven en zich te onthouden van oordelen, kritiek, veroordeling.


De kerk heeft dit fout geïnterpreteerd als zijnde dat je God moet ‘behagen’ door anderen lief te hebben en je te onthouden van de negatieve emoties.

Dit is helemaal niet wat Ik bedoelde. Er is geen ‘God’ die ‘behaagd’ moet worden door jouw gedrag.

Jullie zijn meesters over jullie lot in de zin dat jullie altijd ‘oogsten wat jullie zaaien’. Alle voorafgaande pagina’s zijn erop gericht geweest om jullie details te geven over hoe jullie kunnen vermijden onkruid te zaaien in jullie groentetuintje, hoe gezond, gelukkig, voorspoedig te blijven.

Er zal een tijd in je spirituele ontwikkeling komen dat je zult ontwaken tot het enorme geschenk dat je in je hoofd hebt – het geschenk van scheppend, intelligent denken en je zult je ook gewaar worden van de enorme verantwoordelijkheid die je draagt voor de manier waarop je het gebruikt.


Er zijn prachtige mensen in jullie wereld, die hun geest op zo’n manier gebruikt hebben dat zij inzicht en groei hebben verkregen vanuit de dagelijkse uitdagingen in hun leven. Stap voor stap, door te onderzoeken, te analyseren, naar nieuwe gezichtspunten, naar hoger begrip voort te gaan, modelleren zij nieuwe idealen voor zichzelf.

Zij nemen deze idealen als richtlijn aan voor hun toekomstig gedrag. Hierdoor zijn zij in staat hun denken, woorden, handelingen te zuiveren om zo hun gedragslijn in de wereld en het zorgdragen voor hun relaties te her‑definiëren.

Dit zijn ‘self‑made’ mensen – maar zelden ontdek je dat ze niet ook kracht, inzicht, inspiratie, emotionele stabiliteit ontleend hebben aan de hogere kracht – Goddelijk Bewustzijn of hun opvatting van wat zij mogelijk ‘God’ noemen.

Destijds op aarde, vertelde Ik de mensen een verhaal – de parabel van de ‘Tien Talenten’. Ik zei dat een Heer met veel rijkdom een poosje naar het buitenland ging en dat hij elk van zijn drie dienaren een som geld schonk.

Aan één gaf hij tien talenten, aan een ander – vijf – en aan de laatste gaf hij één talent.

Toen hij terugkeerde, vroeg hij elke dienaar waarvoor zij het geld gebruikt hadden.

Eén zei dat hij de investering van zijn meester verdubbeld had en de ander zei dat hij de helft er bij had verdiend en de laatste man zei dat hij erop gezeten had, bang dat hij zou verliezen wat hem gegeven was.

De meester complimenteerde de eerste twee dienaren met hun efficiency en vernuft, maar hij was boos op de dienaar die niet geprobeerd had om ook maar iets te maken van het ene talent dat aan zijn zorg was toevertrouwd.

Ieder van jullie op de wereld heeft zijn eigen hoeveelheid ‘talent’ om mee te werken. Als je het moeilijk vindt om, op eigen initiatief, de beste manier te ontdekken om profijt te halen uit je persoonlijke talent en bronnen – trek Goddelijk Bewustzijn aan door meditatie en beetje bij beetje zullen de ideeën zeker komen en deze zullen precies geschikt zijn voor jouw eigen persoonlijkheid.

Overdenk – tegelijkertijd – hoe jij je talenten door je leven heen gebruikt hebt. Werd je volledig in beslag genomen door geluk en genoegens voor jezelf te scheppen – of heb jij ook tijd gewijd aan het verheffen of verbeteren van het leven van anderen?

Het is iets vreselijks om talenten boven het gemiddelde gekregen te hebben en je leven te eindigen, terwijl je ze verspild hebt aan een levenswijze die aan het zelf gewijd was. Welke lessen je ook gemist hebt te leren, welke groei je ook ontweken hebt, welke ontwikkeling in spiritualiteit je ook opzettelijk vermeden hebt – het zijn bergen die je voor jezelf opgeworpen hebt om in je volgende levens te beklimmen. Ze zullen je pad versperren en ze zullen – spiritueel – moeten worden uitgewerkt of nogmaals herhaald worden in een volgend leven.

Het is niet nodig om iets groots te doen in de wereld, promotie of weelde of roem te verkrijgen.

Je kunt je talenten als een ouder gebruiken, de beste manieren zoeken om succesvol te worden in je werk om het welzijn van je kinderen te bevorderen. Welke hogere roeping is er dan een ‘goede liefhebbende ouder’ te zijn, meer in het bijzonder als je het Goddelijke VaderMoeder Bewustzijn als je rolmodel neemt, dat geheel gericht is op groei, voeding van lichaam en geest, genezing van lichaam en geest, regeneratie van lichaam en geest, bescherming in iedere vorm en de vervulling van iedere behoefte van lichaam, emoties, geest – binnen een systeem van Wet en Orde en Onvoorwaardelijke Liefde. Heb jij je – als ouder – kunnen meten aan het Bewustzijn van je Goddelijke Bron van Zijn?

Sommige van de mensen die hun talenten het best gebruikt hebben, zijn dienaren geweest – diegenen die met toewijding en liefde gezorgd hebben voor de kinderen van andere mensen, het huis met nauwgezette aandacht voor details hebben schoongemaakt, met liefde en zachtaardigheid een vredige kalme en zorgzame omgeving voor de werkgever hebben geschapen. Dit zijn de grote zielen, diegenen die voor zichzelf paden hebben verwezenlijkt die rechtstreeks naar het Koninkrijk der Hemelen leiden.

Anderzijds zijn er mensen die hun talenten gebruikt hebben met de bedoeling om anderen te vernietigen, om hun ijdelheid en de kille leegheid binnen hun eigen hart te voeden. Uiteindelijk heeft het gebruik van hun geest geleid tot hun eigen vernietiging. Denk aan de mensen in de geschiedenis en de huidige tijd, die anderen door hersenspoeling hebben aangezet tot rebellie. Zij zijn dictators geworden. Denk dan eens aan het waarschijnlijke einde van dergelijke dictators. Dergelijke mensen hebben de privileges, aangereikt door ‘gedachtekracht’, misbruikt en uiteindelijk betalen zij de prijs, maar niet voordat zij zonder goede reden duizenden levens geruïneerd hebben, want er kan nooit een ‘goede’ reden zijn om landen te veranderen in een door oorlog verscheurde wildernis en een florerende economie te ruïneren.

Denk aan gezinnen waar emotionele en mentale mishandeling aan de orde van de dag is. Dit is een afschuwwekkend gebruik van ‘mentale kracht’. Het keert naar de misbruiker op vele, vele manieren terug – slechte gezondheid, ziekte, verslavingen, depressie en verlies van eigen‑waarde.

Gebruik je hersenen, intellect, inzicht, kennis, opleiding echter niet als platform om anderen die niet aan je eigen maatstaven van efficiency of goedheid op enig gebied van je leven voldoen, te bekritiseren, te beoordelen en te veroordelen.

Tegelijkertijd – aangezien bekritiseren, beoordelen en veroordelen net zo natuurlijk voor het menselijke ego is als ademen, probeer je opvattingen van wat verbeterd zou kunnen worden niet te negeren. Dit te doen is de realiteit van het evolutionaire proces ontkennen. De bedoeling achter bestaan is te ervaren – en te verbeteren door je ervaringen. Beoordeel of veroordeel of verwerp daarom de gebreken niet die je in anderen observeert, maar breng wat je waarneemt onmiddellijk naar Goddelijk Bewustzijn en vraag voortdurend om een Goddelijke Oplossing van het probleem. Houd vast aan het besef dat, waar ook, wanneer ook, Goddelijk Bewustzijn in een probleem betrokken wordt, het eindresultaat altijd groei en ontwikkeling voor alle betrokkenen is.

Probeer altijd in gedachten te houden dat je op aarde bent om Goddelijk Bewustzijn in je dagelijks leven, relaties en omstandigheden te laten indalen. Je bent hier om je geest voor deze speciale bedoeling te gebruiken.


Toen Ik zei dat Ik gekomen ben om je te helpen Overvloediger LEVEN te vinden, bedoelde Ik dat Ik gekomen ben om je te helpen je door jouw magnetisch‑emotionele knechtschap heen te werken en GODDELIJKLEVEN – de Bron van je zijn te vinden en er echt contact mee te maken. Uit dit contact komt toenemend LEVEN dat het ‘fysieke leven’, dat jij enkel aan jouw voedsel onttrekt, verre overstijgt. Uit dit contact komt spirituele leiding, bescherming en een Goddelijk Geïnspireerd Pad.

Je zou dit het ‘Pad van ChristusBewustzijn’ kunnen noemen.

Wanneer je een diepere waarheid hebt waargenomen, die eerder voor je bewustzijn verborgen was, moet je dat aanvaarden en je verheugen omdat Goddelijk Bewustzijn je menselijke bewustzijn is binnengedrongen en in je geest heeft gesproken. Geef oprecht dank en koester dit geschenk en heb er eerbied voor. Neem het nooit als vanzelfsprekend aan, anders zul je een verder binnentreden van LIEFDEVOLLE INTELLIGENTIE blokkeren.

Je zult je afvragen waarom jij je weer zo alleen voelt.

Mensen spreken over getransformeerd worden door de ‘innerlijke Geest’.

De terminologie ‘innerlijke Geest’ is niet verkeerd. Ik heb erg mijn best gedaan om te proberen je geest te ontdoen van oude terminologie die een onnauwkeurige betekenis voor je zou kunnen hebben. Tegelijkertijd wil Ik dat je begrijpt dat je, als je eenmaal gesnapt hebt wat Ik echt bedoel (want Ik ben in het verleden zo ernstig verkeerd geïnterpreteerd geweest, dat Ik niet wil dat dit opnieuw gebeurt), niet gebonden moet zijn door de terminologie zelf. Zolang jij weet wat de ‘innerlijke Geest’ echt is – ’GODDELIJKLEVENBEWUSTZIJN’ opererend vanuit ONEINDIG UNIVERSEEL BEWUSTZIJN en dat het niets van doen heeft met de ‘geesten van de overledenen’, mag je de terminologie gebruiken die het meest voor je betekent, op voorwaarde dat het de betekenis heeft die je in deze Brieven wordt gegeven.

Om naar mijn oorspronkelijke uitspraak aan het begin van dit nieuwe tekstdeel terug te keren:

Er wordt herhaaldelijk gezegd dat mensen ‘getransformeerd kunnen worden door de kracht van de Geest’.

Een dergelijke transformatie is niet mogelijk. Er is niets ‘echts’ in je menselijke zelf dat getransformeerd kan worden. Je ziel is onttrokken aan ’GODDELIJKLEVEN BEWUSTZIJN’ en is daarom volmaakt. Je menselijke ‘persoonlijkheid’ is voorbijgaand en slechts samengesteld uit magnetisch‑emotionele ‘binding‑afwijzing’‑impulsen. Bijgevolg moet Goddelijk Leven je bewustzijn geleidelijk meer en meer doortrekken om je aan te sporen deze grove impulsen van je af te stropen om de spirituele Realiteit te onthullen. Misschien kan ik dit het beste uitleggen door een parabel te gebruiken.

Een meisje van grote schoonheid werd verborgen gehouden binnen zware grijze sluiers en er werd een lelijk gezicht op geschilderd. Aldus werd de waarheid van haar wezen geheim gehouden en weinigen waagden het dicht bij haar te komen vanwege haar onaantrekkelijke uiterlijk. Ze groeide op en besefte dat de oorzaak van haar eenzaamheid en ellende, verlies van bewegingsvrijheid en gezondheid te wijten was aan haar sluiers. Maar ze was er zo aan gewend dat ze voelde dat ze niet zonder hen zou kunnen overleven. Ze was echter fortuinlijk genoeg om een ‘verlichte mentor’ uit een ander land te ontmoeten en werd uiteindelijk overgehaald om één enkele sluier af te leggen. Na veel zoeken naar innerlijke kracht om dit te doen, smeekte ze haar ‘mentor’ om haar te helpen. Hij tilde haar handen op en samen legden zij de sluier af waarop het lelijke gezicht geschilderd was en ze voelde zich veel beter omdat ze zich ervan ontdaan had. Ze begon een gevoel van vreugde te voelen. Na een poosje verlangde ze er hevig naar om nog een sluier af te leggen en haar ‘mentor’ kwam opnieuw bij haar en hielp haar die te verwijderen. En zo ging het verder. Hoe meer ze er afwierp, hoe lichter ze werd en geleidelijk aan ving ze een glimp op van de realiteit van de natuur om haar heen, ze kon de bomen, de vogels op de takken duidelijk zien en luisterde betoverd naar hun prachtige liederen, ze zag de schoonheid in het gelaat van andere mensen en begon de stroom van liefde in haar hart te voelen. Leven werd nu waarlijk een Goddelijk geschenk om te koesteren. Dagelijks zei ze dank aan haar ‘mentor’ omdat hij haar geholpen had zo’n gelukkig persoon te worden.

Tenslotte kwam het moment dat ze de laatste sluier niet langer om zich heen kon verdragen. Ze wist dat deze haar afsloot van nog groter licht, schoonheid, harmonie en liefdevol contact met andere mooie mensen. Hoewel ze niet wist hoe ze het zonder zou redden, trok ze zich in stilte met haar mentor terug en pleitte ervoor dat deze laatste sluier verwijderd zou worden.

Dit was een periode van doodsangst omdat de sluier een deel van haar wezen leek te zijn. Maar ze smeekte en pleitte en in een moment van schitterend Licht, werd de sluier van haar afgebrand. De vorm die overbleef, was haar Realiteit – en ze bereikte volmaakte innerlijke vrijheid!

Haar geïndividualiseerde Realiteit echter, moest nu een manier vinden om in de omgeving te functioneren; dit was onverwacht moeilijk.

Omdat haar waarnemingen van de Realiteit rondom en binnenin zichzelf nu helder en transcendent waren, was de basis van haar communicatie met andere mensen radicaal veranderd. Ze was niet langer op haar plek in de sociale en zakelijke omgeving, noch kon ze lid blijven van haar gemeenschap.

Mensen keken naar haar en zeiden: “O, dit is wie je bent en jij hebt geen sluier, wat verschrikkelijk. We vinden jou heel eigenaardig – zelfs een beetje gek.” Ze keerden haar de rug toe.

Wat denk je dat ze deed? Verlangde ze ernaar terug te keren naar de tijd dat ze net zo zwaar gesluierd was als anderen? Nee, ze had zoveel vrede, vreugde en vervulling van behoeften gevonden dat ze haar gemeenschap verliet en zich terugtrok en zich bij andere zielen voegde die haar ware identiteit zouden erkennen en er met liefde en vreugde op reageren.

Vertel me, was haar sluier, haar persoonlijkheid, getransformeerd? Nee, met behulp van haar ‘mentor’ verwijderde ze haar eigen versluiering, toen haar ‘mentor’ (GODDELIJKLEVEN BEWUSTZIJN) haar overtuigde dat dit het juiste was om te doen. Naarmate ze de verschillende lagen van versluiering verwijderde, kwam ze alsmaar dichter bij de intieme kennis van de Realiteit – Ziel, verborgen door haar versluiering (de persoonlijkheid).

Je kunt nu waarschijnlijk begrijpen dat de menselijke ‘persoonlijkheid’ als een mentaal‑emotioneel spinnenweb, soms een vuile sluier van vele inter‑acties tussen magnetisch ‘aantrekking/binding’ en magnetisch ‘afstoting/weerzin’ is. Spiritueel geëvolueerde mensen kunnen deze vieze ‘sluier’ zien, die de huid van mensen grauw maakt, wier taal grof is en wier gedachten slechts geconcentreerd zijn op aardse egoactiviteiten.

Anderzijds, naarmate een individu lagen van aardse gedachten en reacties achter zich laat, begint de huid op te klaren en schijnt er licht in de ogen. Terwijl de ‘aardse persoonlijkheid’ onmerkbaar aan het afsterven is, wordt het lichaam meer ‘gespiritualiseerd’. Dit is duidelijk zichtbaar voor mensen die de gave van spirituele waarneming hebben.

Wees niet bang voor het toekomstige terugtrekken uit de aardse geestestoestand. Je zult het, stukje bij beetje, met oneindige opluchting loslaten. Je werkelijke doel in het leven zal steeds duidelijker worden en je vastbeslotenheid om het te bereiken zal steeds sterker worden.

Je zou kunnen argumenteren dat je niet vaak mentaal of emotioneel bezig bent met magnetisch‑emotionele gedachten en gevoelens. Maar wanneer jij je spontane gedachten onderzoekt, zul je ontdekken dat je de hele dag door totaal gedomineerd wordt door magnetische ‘aantrekking/binding’ en magnetisch ‘afstoting/weerzin’‑gedachten! Je geest houdt een onophoudelijk gekwetter in stand van commentaren en oordelen, kritiek, willen, niet willen, reagerende gevoelens die grenzen aan wrok of afwijzing, verlangen naar bepaalde dingen en angsten dat de verlangens niet vervuld zullen worden, streven naar succes en irritatie of boosheid naar diegenen die dat succes in de weg staan.

Wanneer het ego de baas is, doet degene die bidt dat met geloofsvertrouwen en verlangen. Onmiddellijk na het gebed wordt, wanneer iemand ontmoet wordt, het trauma dat net naar ‘God’ gebracht werd om op de juiste manier behandeld te worden, verdrietig gelucht om de troost van menselijke sympathie te winnen, maar – de bewustzijnsvorm en kracht die tijdens het gebed vrijkwamen, het ‘vragen, het geloofsvertrouwen en het verlangen’ worden nu teniet gedaan door het zelf‑medelijden.

De geest is gewoonlijk een modderpoel, een moeras, van conflicterende ideeën. Tijdens stress kan een persoon ernaar streven om zich op een levensbevorderende affirmatie of opvatting te richten, maar zoals een speelse puppy die een papieren zak gevuld met lucht heen en weer slingert, wordt de gedachte spoedig uit de geest weggevaagd en het stressende denken dat de persoon probeerde te vermijden heeft opnieuw vat op hem gekregen. En zo gaat het alsmaar door in de geest, heen en weer, totdat de persoon ernaar verlangt om aan het conflict te ontsnappen.

Je innerlijke dialoog zal waarschijnlijk lijken op iets van: ‘Ik wil niet opstaan. Ik wil geen ontbijt halen. Ik wil geen brood smeren, ik wil niet naar het werk gaan, ik wil die en die vandaag niet ontmoeten, ik wil de was niet doen. Ik wil dit, dat en iets anders niet doen.’

En zo gaat de lofzang van ‘afwijzing van het leven’ met intens ontevreden mensen de hele dag door.

In plaats van mentaal te klagen, kan de dialoog echter ook als volgt gaan: ‘Ik VOEL me niet …’ Al deze gevoelens komen van ego‑drijfkrachten die dergelijke activiteiten afwijzen, omdat ze als saai, ongemakkelijk of als een last gezien worden.

Anderzijds kun je ook wakker worden en zeggen of voelen: ‘t Is zaterdag, ik moet opschieten en me aankleden en naar de markt gaan, daar zijn dingen die ik wil kopen. Ik moet wat van die aardbeien halen voordat ze uitverkocht zijn. Ik moet naar de uitverkoop om wat koopjes te vinden. Ik ga lief met mijn man praten om me wat geld te geven. Ik hoop dat ik Patrick zie wanneer ik naar zijn kantoor ga. Ik wil dat de nieuwe Baas me aardig vindt, dus zal ik extra hard werken en zal ik er aantrekkelijk voor hem uitzien. Ik hoop dat mijn man de nieuwe auto koopt. Ik weet zeker dat ik een parkeerplek zal vinden als ik positief blijf. Ik hoop dat ik een bonus krijg.’

Al deze voorgaande ideeën komen van de ego‑binding‑impulsen. ‘Ik wil’.

Je kunt ook verscheidene ‘binding’ en ‘afwijzing’‑gevoelens aan elkaar knopen:

’Ik hoop dat mijn kinderen vroeg gaan slapen zodat ik kan ontspannen, ik haat het wanneer ze om water roepen en willen dat ik hen voorlees als ik zo moe ben, maar ik behoor een goede moeder te zijn en een beetje tijd met hen door te brengen.’ ‘Ik hoop’ ‘dat ik kan’ ‘ik behoor’ ‘goede moeder’ ‘tijd doorbrengen’ zijn allemaal verbonden door de magnetische aantrekking‑binding. Dit zijn de dingen die je voor jezelf ‘wilt’. Deze gedachten ontstaan ook uit angst – angst dat je gevraagd wordt meer te doen dan je voelt dat je op dit moment kunt doen. Angst voor mislukking als moeder. Angst is een directe impuls die ervaren wordt vanuit het ego, dat eist dat je aan een norm voldoet om acceptabel voor jezelf en anderen te zijn en dat zich toch heel erg gewaar is dat je dat niet bent!

Met de ontwikkeling van de beschaving zijn de magnetische binding‑afwijzing‑impulsen zo ingewikkeld en verweven geworden, dat ze moeilijk uit elkaar te houden en te onderscheiden zijn. ‘Ik haat het’ ‘roepen om water’ ‘willen dat ik voorlees’ ‘ik ben zo moe’ zijn allemaal magnetische afwijzing‑weerzin gevoelens en aangezien het meer energie vraagt om af te wijzen en weg te duwen dan te aanvaarden en zich te verbinden, zal het conflict in jou eindigen door je zelfs nog meer ontmoedigd en moe, zelfs schuldig te voelen, maar niet in staat om de kracht te vinden om te doen wat je werkelijk, diep van binnen, zou willen doen: ‘meer tijd doorbrengen met je kinderen, hen voorlezen en bemoederen’. Dit zou je een gevoel van tevredenheid en welzijn geven, omdat je, op een nog dieper niveau, weet dat je liefde zou ervaren en uitdrukken – terwijl al het ‘willen’ en ‘niet willen’ een deklaag is die het gevoel van liefde verbergt. Wanneer jij afgestemd bent op jouw meest verborgen hoekjes in jouw wezen en ‘liefde’ ervaart en uitdrukt – ben je werkelijk vredig en gelukkig.

Merk tegelijkertijd op dat in deze innerlijke monoloog die alsmaar doorgaat in zorgzame moeders, het kleine tussenwerpsel van: ‘Ik behoor een beetje tijd met hen door te brengen’ een inzicht is dat rechtstreeks onttrokken wordt aan GODDELIJKLEVEN BEWUSTZIJN, maar je zult waarschijnlijk geloven dat het je geweten is dat jou vertelt wat je behoort te doen.


Misschien begin je in te zien dat je geest en emoties als een strijdperk zijn met conflicterende ideeën die elkaar zo snel opvolgen dat jij je helemaal niet bewust bent van wat jij jezelf aandoet. Je geest is een wipplank. Je overtuigingen, meningen, reacties, veranderen overeenkomstig allerlei veranderingen die je bemerkt in relaties en omgeving – een wipplank van sympathieën en antipathieën, wrok en vriendschap, bezitterigheid en afwijzing. Al deze herrie komt voort uit een oppervlakkig begrip van alles wat werkelijk in je omgeving op een verborgen niveau plaatsvindt. Jullie zijn als boten die de zeeën bevaren. Je kunt de lucht zien, maar je hebt niet de flauwste notie van al de groei, beweging en levensactiviteiten die onder je kiel plaatshebben.

Dit betekent dat je kunt denken dat jij je met iemand op een echte manier verbindt, maar onder de oppervlakte en achter zijn aangename uiterlijk, zou je vriend zich wel eens eenzaam kunnen voelen in jouw aanwezigheid en er hevig naar verlangen om begrepen en toegesproken te worden op een niveau dat gevoeliger en meer empathisch is, geschikter voor zowel zijn behoeften als die van jou.

Neem ter illustratie het volgende voorbeeld. Oppervlakkig gezien lijkt het zowel voor jezelf als andere mensen totaal onschuldig te zijn, maar een analyse zal je tonen dat het allesbehalve onschadelijk is.

’Ik hoop dat die slecht‑gehumeurde vrouw vandaag niet op het werk is.’

Ten eerste heb je, om een dergelijke uitspraak te kunnen doen, haar gedrag in je verborgen bewustzijn in ogenschouw genomen en haar veroordeeld voor de problemen die ze veroorzaakt door haar slechte humeur. Je hebt een label om haar nek gehangen – ‘slechtgehumeurde vrouw’. Je hebt een bewustzijnsenergie‑kracht geschapen met haar naam erop. Het zal haar geen goed doen. Je ‘wilt’ magnetisch (niet spiritueel) dat ze op het werk afwezig zou moeten zijn om het leven voor jou aangenamer te maken. In de bovenstaande uitspraak onthul jij dat je helemaal in de greep van het ‘ego’ bent, omdat je er niet bij stil bleef staan om je af te vragen of ze last had van enig probleem van ‘persoonlijkheidsstoornis’, verborgen ziekten, ellende, financiële problemen, waardoor ze opvliegend is. De hoop dat ze afwezig zal zijn, heeft het karakter van een ‘vloek op haar’. Als je denken voldoende hartstochtelijk en krachtig zou zijn, zou ze de negatieve bewustzijnsenergie‑kracht waarschijnlijk oppikken en zich plotseling te onwel voelen om te gaan werken!

Bij de ontwikkeling van emotionele spanningen naar zenuw­instortingen speelt hetzelfde principe een rol.

Bij het begin van emotionele spanning, beginnen de geest en de emoties te wedijveren met magnetisch‑emotionele ‘afwijzing‑afstoting‑weerzin’‑gevoelens. Een persoon is voortdurend in beslag genomen door gedachten zoals: ‘Ik kan het niet aan’, wat een afwijzing en rechtstreekse ontkenning is van welke bestaande energie ook die de persoon wel heeft om met de crisis om te gaan. ‘Ik kan het niet verdragen’ ontkent ook persoonlijke kracht. ‘Ik haat het dat dit me overkomt’ ‘Ik haat de persoon die mij dit aandoet’ ‘Ik haat het om mijn levensstijl te moeten veranderen’ ‘Ik haat, ik ontken, ik weiger, ik maak bezwaar, ik ben erop tegen, ik verdien het niet’. Een bijzonder kwaadaardige bewustzijnsvorm (gedachten) ‘Ik zal mijn revanche wel krijgen’ is een mengsel van magnetische‑binding‑afwijzing. In werkelijkheid is het ‘bewustzijn’ van zo’n zin:

’Ik haat hem, en wat hij gedaan heeft, zo erg, dat ik hem een lesje zal leren. Ik zal hem precies hetzelfde aandoen als wat hij mij heeft aangedaan. Ik zal hem laten boeten!’

Dit is pure wraak. Wraak is een boemerang die magnetisch terugkeert en de denker een of ander lijden bezorgt. Als hij op het Pad naar ChristusBewustzijn is, zal het ook de afzender een les leren die hard nodig is. Al deze voorgaande gedachten en gevoelens waaronder de verwoestende wrok, leiden tot zenuw – zelfs fysieke – instortingen.

Er zullen mensen zijn die deze Brieven lezen, die zich mijn confrontatie met de vijgenboom bij Bethanië zullen herinneren. Ik had honger en zocht, dwaas genoeg, naar vijgen toen het niet het seizoen was. Toen Ik er geen vond, zei Ik tegen de boom “dat niemand ooit nog van jouw vruchten moge eten.” En de boom verdorde tot in zijn wortels en tegen de volgende dag was hij dood, zeer tot verbazing van Petrus.

Dit was een tijd, dat Ik, als Jezus, door en door onverantwoord omging met het gebruik van mijn ‘geestkracht’ en schade veroorzaakte waarvan Ik diep berouw kreeg. (Ik heb de ware redenen voor dit incident volledig in Brief 3 uitgelegd)

Echter, Ik gebruikte het ook, wanneer Ik met mijn discipelen sprak, als voorbeeld en waarschuwing voor de kracht die door de geest uitgeoefend wordt op levende dingen.

Laat er ook gezegd zijn, dat Ik op die dag de geldschieters uit de tempel veegde en verdreef en de schriftgeleerden en Farizeeën hardvochtig midden in hun gezicht vernederde. Al deze activiteiten waren magnetisch‑emotionele binding‑afwijzing‑impulsen. Opzettelijk bezegelde ik mijn ophandenzijnde dood door kruisiging. Ik wist precies wat Ik aan het doen was, want mijn tijd op aarde liep teneinde en om je de waarheid te vertellen, verlangde Ik er uitermate naar om jullie wereld te verlaten.

Wanneer mensen het spirituele pad beginnen te betreden en een ‘Hogere Kracht’ zoeken, wordt velen door ‘zelf‑hulp’ leraren geleerd om in een hogere mate bezig te zijn met magnetisch‑emotionele bindingsgedachten, hoewel zulke leraren er geen idee van hebben dat hun instructies er toe bijdragen de kracht van het ego te versterken.

De spirituele aspirant wordt geleerd: “Als ik mediteer zal ‘God’ of de ‘Kracht van mijn Onder‑bewuste’ me helpen om al mijn behoeften te krijgen”, ‘Ik ga het huis visualiseren dat ik wil en ik weet dat ik het zal krijgen’, ‘ik ga de kleren kopen die ik nodig heb en ga geloofsvertrouwen hebben dat ik op een of andere manier de afbetalingen kan doen’. Ze concentreren zich op ‘geloofsvertrouwen hebben’ en op krijgen wat ze nodig hebben of willen.

Aan het begin van hun verandering in bewustzijn en het uitoefenen van hun geloofsvertrouwen, ervaren ze inderdaad grote voordelen. De gewenste voorwerpen komen in hun leven, ze ontdekken deuren die opengaan, ze bereiken succes. Dit fenomeen onthult dat de materiële lagen van hun bewustzijn meer gespiritualiseerd worden en als een gevolg daarvan zijn er in hen verbeteringen. Leven is minder zwaar.

Maar jullie leven is bedoeld om ieder bewustzijnsniveau uit te drukken – geest, emoties, lichaam.

Wanneer je de fysieke rijken van bewustzijn meester bent geworden, is je volgende spirituele avontuur het rijk van je emoties. Daarom blaast, plotseling, te midden van je overvloed, de wind en valt de regen op je eerdere stabiele emotionele bewustzijn, waarbij velerlei soorten ellende geschapen worden. Deze kunnen in de vorm van verlies van familie, gezondheid of bezittingen zijn, plotselinge veelsoortige tegenslagen op vele gebieden van je leven. Het is op zulke momenten dat zovelen hun eerdere geloofsvertrouwen verliezen. “Positief Denken werkt niet!” beweren ze.

Nee, positief denken op zich werkt niet; – noch de ‘kracht van je onderbewuste’, aangezien dit slechts één facet van je gehele spirituele/menselijke wezen is. Op een moment dat je emoties overhoop liggen, word je opgeroepen om je hele bewustzijn te onderzoeken, je overtuigingen, je gevoelens tegenover jezelf en anderen, je geloofsvertrouwen in een spirituele dimensie – zelfs de betekenis van dood en je leven daarna in een hogere dimensie. Dit is een uiterst pijnlijke tijd in het leven van mensen. Iedereen wordt in een of andere vorm onderworpen aan deze periode van ontreddering.

Het kan een tijd van geweldige innerlijke groei en een voortgaan naar geluk zijn of een tijd die in bitterheid en wrok verstrijkt. Dit is de tijd om volledig te ontwaken en te beseffen dat het resultaat in de vorm van ervaringen geheel aan jou ligt – niet aan lot of bestemming – maar aan jou – door óf in je eentje te werken óf toegewijd en aanhoudend met Goddelijk Bewustzijn, waarbij uiteindelijk het hoogtepunt van gelukzaligheid bereikt wordt.

Het is ook in deze periode dat een mens er toe opgeroepen wordt om de geest constructief te gebruiken, te streven naar de hoogste inzichten en idealen waarmee de emoties beteugeld worden.

Het verschil tussen re‑actieve gedachten – welke voortvloeiden uit impulsieve egoreacties op ongemakkelijke situaties – en scheppende, intelligente, bedachtzame gedachten zal duidelijk worden.

Wanneer dit plaatsvindt – en het inzicht dagelijks in praktijk gebracht wordt, – is zelfmeesterschap zeer nabij.

Enkel de leraren die je door al deze niveaus van zelf‑realisatie kunnen leiden, berouw, ontwaken, veranderende mentale/emotionele patronen, je steeds hoger naar hogere spirituele trillingsfrequenties bewegend, totdat je ware ’Godrealisatie’ bereikt, – zijn de Leraren van Waarheid – die je echt het Koninkrijk der Hemelen in kunnen leiden.

Als het eerste ontwikkelingsniveau, zoeken naar materiële bevrediging door positief denken, geheel bevredigend was geweest voor zoekers en hen alles gebracht had waar ze op gehoopt hadden, zou de hele wereld onderhand bekeerd zijn tot het geloof in ‘positief denken’.

Dit is echter het startpunt van de spirituele reis van de tevoren zwijgende ziel en mag niet afgewezen of bekritiseerd worden. De psyche wordt zich bewust van het feit dat voorbij de aardse dimensie een of andere spirituele dimensie is die ‘God’ genoemd wordt, een ‘persoon die daarboven zit’ of een ‘universele kracht’ die gebeden verhoort.

Onthoud dat we over ‘bewustzijn’ spreken. De psyche wordt zich gewaar dat er meer in het leven is dan de dagelijkse sleur en wil ervaren ‘wat het ook is’, omdat gebrek op een of ander bestaansgebied – gezondheid, financiële middelen, geluk, liefde enz. maakt dat ‘het’ hulp zoekt.

Hier hebben we dezelfde magnetisch‑emotionele binding aan het werk. ‘Ik wil’. Naarmate de ontwakende psyche echter een toeschouwer wordt van wat er gebeurt in geest en emoties zal zij, door haar gefilterde contact met – LEVENSBEWUSTZIJN, iets van de magnetisch‑emotionele ‘binding‑afwijzing’‑activiteiten beginnen te ‘zien’, waar zij mee bezig is. Uiteindelijk zal zij voldoende verlicht zijn om zich af te keren van de ‘bezitting‑afstoting’‑gevoelens en zal zij om hulp bidden om ze te overwinnen. Het is gewoonlijk op dat moment dat de juiste Leraar voor die ziel in haar leven zal komen. Als de ziel de levensweg meerdere malen heeft bereisd, dan zal het een of andere Leraar zijn die voldoende geëvolueerd is om de zoekende ziel uit de ketenen en boeien van de ego‑drijfkracht te leiden, voorwaarts het Licht in.


Onthoud, wees in je benadering van anderen, voorzichtig met hun ‘ego’s’. Het is hun enige middel om innerlijk te overleven totdat ze een echte en blijvende glimp van Goddelijk Bewustzijn hebben opgevangen en ook zij waarnemen dat zij in zich – en transcendent aan zichzelf, een bron van sterkte, kracht en inspiratie hebben.

Je moet ook beseffen dat door geïndividualiseerd te worden in lichamelijke vorm en mentale‑emotionele activiteit, je onderworpen bent aan de bestaanswetten. Er werd jou individualiteit en identiteit gegeven en oneindig potentieel om Christusbewustzijn te verwerven en daar dient een prijs voor betaald te worden.

Want, misschien zul je, gedurende vele levens, (totdat je onderwezen bent in deze zeldzame kennis van ‘zelf’), de grillen en uiteenlopende gecompliceerdheden van het leven en van relaties hebben ervaren. In vele voorgaande levens heb je misschien schandelijke dingen gedaan die door anderen beschouwd werden als een ‘aan een persoon gebonden zonde’, maar deze magnetische persoonlijkheidservaringen zullen er toe bijgedragen hebben om je te brengen waar je nu bent in spiritueel inzicht. Daarom zou je in staat moeten zijn te aanvaarden dat er geen ‘zonde’ tegen ‘God’ is en geen ‘zonde’ tegen anderen. Het ‘ego’ kan slechts totale macht hebben en laakbare dingen doen, omdat de ‘ziel’ nog steeds slaapt in het zware spinnenweb van knechtschap van de magnetische persoonlijkheid. Waar dit het geval is, is er geen mogelijkheid om zo’n persoon te overreden dat hij anderen onrecht heeft aangedaan. Er is geen innerlijk doorschíjnen van Licht om hem een betere manier te tonen om te leven. HET wordt geheel geblokkeerd door het ego‑magnetische bewustzijn. De pijn die zo’n persoon echter ervaart (aangezien alles wat hij anderen aandoet in alle hevigheid en sterker zal terugkeren), zal er uiteindelijk voor zorgen dat hij vragen stelt over het bestaan en vragen stellen is het middel waardoor hij antwoorden van ’GODDELIJKLEVEN’ ontvangt.

Ik begon dit deel met te zeggen dat mensen geloven dat zij door ‘Geest’ getransformeerd kunnen worden.

Nu begrijp je waarom Ik zei dat ‘er niets is om getransformeerd te worden’. Er is niets ‘echt’ of ‘eeuwig’ in de persoonlijkheid. Er is grote behoefte om het van je af te stropen om het Goddelijke te onthullen dat binnenin is.

In Palestina noemde Ik dit proces een ‘sterven voor het zelf’, wat een beangstigende uitspraak blijkt geweest te zijn. Vele mensen zijn hierdoor afgeschrikt om het pad te betreden dat naar de hoogste spirituele dimensies leidt. En ja, die laatste stap in het proces van afstropen is inderdaad als een dood. Een mens verliest een essentieel deel van zijn menselijke/aardse zelf terwijl dit wordt ondergaan, maar de opluchting en de innerlijke vrede die ervaren wordt wanneer de strijd eindelijk voorbij is, kan niet beschreven worden. Vreugde vult het hart. Er is echte zekerheid, rust en kalmte in de stilte van de geest. Eindelijk is de strijd, om het persoonlijke onder controle te houden, voorbij. De persoon wordt een ‘meester’. Er volgt een tijd van spirituele rust en herstel.

Dit wordt later vervolgd door een nieuwe dimensie van ‘zijn’ binnen te treden.

Niets op het menselijke toneel ‘doet er nog toe’, zoals dat voorheen het geval was.

Mensen bekritiseren je? Voordien zou de magnetische persoonlijkheid je kwaad hebben doen voelen vanwege jouw onzekerheid, jouw intense behoefte om volmaakt te lijken voor iedereen, teneinde goedkeuring te krijgen. Als jij geen goedkeuring krijgt, beargumenteert het ego, hoe zul je dan overleven? Hoe zal je leven eruit zien?

Wanneer de stem van het ‘ego’ weggestorven is, is er geen noodzaak om zekerheid te zoeken, want je bent ZEKER! Je weet dat je ondersteund, in stand gehouden, gevoed, beschermd, genezen wordt door ’GODDELIJKLEVENBEWUSTZIJN’, ongeacht wat anderen van je mogen denken. Jouw vreugde, blijheid, geluk, persoonlijke vervulling en tevredenheid zitten allemaal in jou. In feite heb je het andere helemaal niet meer nodig.

Buiten dat, je bent een deel van al het ‘andere’ en wanneer het Licht jou vult, heb je een intense behoefte om anderen alles aan te reiken wat ’GODDELIJKLEVENBEWUSTZIJN’ ieder ogenblik van de dag in jou binnengiet, terwijl jij in constante verbinding blijft met deze prachtige dimensie binnenin jou.

Niet langer wijs je de persoonlijkheid van anderen af, iedereen is aanvaardbaar voor jou, iedereen heeft behoefte aan liefde en nu heb je meer dan genoeg om ervan te geven. Het is niet langer een strijd om ‘onvoorwaardelijk lief te hebben’. Het komt spontaan.

Welke gebreken je ook nog moge hebben, welke fouten je ook maakt in je houding tegenover anderen, als gevolg van restanten van het achtergebleven ‘ego’, deze worden je onthuld, maar je vermijdt zelf‑kennis niet, maar omarmt ze liever met liefde en dankzegging. Je ontdekt dat erkenning en aanvaarding van de negatieve menselijke reacties in jezelf zowel heilzaam als genezend zijn. Je aanvaardt het gelukkig en neemt verantwoordelijkheid voor welke fouten je ook maakt en dan, wanneer je de ‘liefdevolle weg’ hebt onderkend, laat je ze gaan. Je zult innerlijke vrede ervaren, wetende dat je iets anders waardevols geleerd hebt, wat je goed van pas zal komen wanneer je de volgende keer uitgedaagd wordt door aardse ervaringen. De tijd voor diep berouw is voorbij, aangezien het nu zijn werk heeft gedaan om je van magnetisch‑emotionele reacties op het leven te bevrijden die jou in het verleden leed bezorgden.

Je bent nu binnengegaan in wat Ik het ‘Koninkrijk der Hemelen’ noemde toen Ik op aarde was. Je zult ontdekken dat al je behoeften vervuld worden en je zult WETEN dat aan elke behoefte in de toekomst bijna spontaan tegemoet gekomen wordt. Deze kennis houdt je constant in contact met ’GODDELIJKLEVEN’ en geeft je een immens gevoel van zekerheid. Met de gemoedsrust en kalmte komen vreugde en geluk en een nieuw gevoel van jeugdig welzijn. Kleinere, of chronische of zelfs dodelijke kwalen zullen opgeruimd worden en je zult opnieuw een nieuwe bestaansfase ingaan. Elke keer dat jij een les leert, laat je iets van de menselijke dimensie achter je en beweeg jij je voorwaarts naar een hogere frequentie van spiritueel bewustzijn.

Ik beschrijf voor je de beloningen die je te wachten staan wanneer je geworsteld en afgerekend hebt met het magnetisch knechtschap van ‘aantrekking/binding’‑’afwijzing/weerzin’. Het zijn deze die je in het begin individualiteit geven, maar die boeien van de ziel worden en waaruit jij moet losbreken om uit de tredmolen te stappen. Deze tredmolen, die voortdurend draait, je voortdurend ervaringen aandraagt waar je niet van geniet, vormt de spanwijdte van je huidige menselijke leven. Wanneer je, eindelijk, in staat bent je magnetisch‑emotionele reacties op het leven, spiritueel, te overstijgen, zal de tredmolen beginnen te vertragen en dan, plotseling, zul je ontdekken dat je bijna stilstaat en zul je de prachtige levenskwaliteit beginnen te ervaren, die ik hierboven beschreven heb.

Zou willen dat Ik deze last kon wegnemen die je door je aardse mens‑zijn is opgelegd. Ik ken je lijden, je tijden van wanhoop, je verdriet tijdens de eenzame nacht, je uren van mentale en emotionele beroering. Terwijl Ik naar jouw bewustzijnsfrequenties afdaal om mijn boodschappen uit te stralen en te begrijpen wat er tegen je gezegd moet worden, word Ik mij gewaar van je aardse omstandigheden en deze woorden zijn mijn antwoord op jouw dringendste behoeften aan verademing en genezing.

Twijfel er niet aan dat deze woorden van mij zijn. Put er troost uit en WEET dat terwijl je deze woorden bestudeert, ze je, te zijner tijd, diepe verlichting in je ziel zullen brengen die de gewenste veranderingen tot stand zullen brengen in je leven en jezelf.

HOE TE MEDITEREN

Neem wanneer je mediteert, de positie aan die voor jou het aangenaamst is. Je hoeft je lichamelijk niet in bochten te wringen. Rust en ontspan. Vertel jezelf al je ledematen te ontspannen en los te laten, inclusief je hoofd, nek, gezicht, in een toestand van uiterste ontspannenheid.

Ik moet je op het hart drukken dat meditatie – uiteindelijk – even eenvoudig zou moeten zijn als in een sluimer weg te glijden. De bedoeling van meditatie is om je volledige bewustzijn in staat te stellen voorbij de grenzen van intellect en redenering te gaan. Er zijn leraren die je zullen zeggen je iets ‘in te beelden’ ... je mag er zeker van zijn dat je, wat je ook gezegd wordt je in te beelden, niet geholpen wordt om waar dan ook heen te gaan, behalve naar nieuwe verbeeldingsvolle rijken van je eigen denkprocessen.

Wat deze methode van ‘mediteren’ voor jou tot stand zal brengen, is een verlichting van de gedachten en stress die jouw egodruk voor je schept. In de verbeeldingswereld kan het ego – al dan niet – slapend zijn.

Bereid je, aleer te beginnen aan meditatie, voor door volledig te beseffen dat je op het punt staat om contact te maken met GODDELIJK BEWUSTZIJN, zowel binnen, als transcendent aan je bewustzijn – daarom is HET óók buiten en rondom je. Visualiseer precies wat dit betekent.

Onthoud, te allen tijde, dat waar je aan DENKT datgene is waar jij je op afstemt.

Je gedachten zijn ‘zoeklichten’ die contact maken met wat je zoekt.


Onthoud dat iedere ‘gedachte’ haar eigen trillingsfrequentie in bewustzijn heeft. Geloof, weet dit, want het is waar. Hoe spiritueler de gedachte, hoe hoger de trillingsfrequenties.

’Bewustzijnsvormen’ die door woorden belichaamd worden, zijn niet zichtbaar, maar zijn welomlijnde ‘bestaansentiteiten’.

Zij dragen het leven van bewustzijn in zich. Zij worden naar gelijkaardige ‘bewustzijnsvormen’ gemagnetiseerd. Het gelijke wordt naar het gelijke getrokken.

Denk ‘hond’ en visualiseer wat je bedoelt en je gedachten worden op de hondensoort afgestemd.

Denk UNIVERSEEL BEWUSTZIJN’ of ’GODDELIJK LEVEN’ met begrip van wat je bedoelt – en je gedachten zullen naar ‘UNIVERSEEL BEWUSTZIJN’ – GODDELIJK LEVEN geleid worden.

Als je alles wat Ik je probeer te vertellen volledig hebt begrepen, zul je WETEN dat jouw meditatie haar doel bereikt.

Weet dit en je zult je geloofsvertrouwen zien verstevigen.

Je geloofsvertrouwen blijft zwak, omdat je slechts hoopt, of wenst, of magnetisch ‘wilt om’ af te stemmen op – LEVEN BEWUSTZIJN, omdat je hoopt dat je enig voordeel uit de oefening zult halen.

Zie je niet hoe ‘aards’ een dergelijke benadering is naar DAT WAT JOU VERWEZENLIJKT HEEFT?

Is het eerbiedig? Betaamt het iemand die waar contact zoekt en verwacht dit te maken?

Terwijl ONEINDIG UNIVERSEEL BEWUSTZIJN niet de mythische ‘God’ in den hoge is, zoals afgeschilderd in het Oude Testament,

is Het de Oneindig Krachtige Realiteit, die overal aanwezig is, en Diens eigen ontwerpen manifesteert, intelligent, evolutionair, liefdevol zorgzaam voor alles wat Het heeft verwezenlijkt.

Dit is waarvan je moet beseffen dat je het uiteindelijk zult naderen, terwijl je nog op aarde bent, wanneer je de hoogste dimensies bereikt nadat je magnetische‑emoties niet slechts uit je geest, maar ook uit je onderbewuste en zonnevlecht, zijn opgelost.

Om te beginnen zul je in aanraking komen met VADERMOEDERGODDELIJKLEVEN dat altijd binnen jouw volledige stelsel en in het universum actief is.

Onthoud dat Het in equilibrium is binnen de oneindige universele dimensie en actief in de wereld.

’Vaderactiviteit’ stelt de doelen. ’Moeder‑liefde’ geeft richting aan de manier waarop de plannen ontwikkeld zullen worden om het hoogste goed te bevorderen van hetgeen bewerkt of genezen of beschermd wordt.

(Tallozen zullen zeggen dat deze bovenstaande uitspraken allemaal verbeelding zijn. Zij kunnen sneren wat zij willen. Diegenen die erin slagen contact te maken met VaderMoederLevenBewustzijn’ – een andere naam voor GODDELIJK LEVEN BEWUSTZIJN, maar die op diens dubbele kwaliteiten wijst – zullen bevestigen dat het voorgaande een nauwkeurige beschrijving is van spirituele evolutie die op dergelijk contact volgt).

Laten we terugkeren naar je meditatie.

Leer allereerst, voordat je probeert je meditatieve staat te betreden, het volgende gebed uit je hoofd, zodat de woorden van jezelf worden.

Wanneer je volledig ontspannen bent, begin je jouw meditatie met dit gebed. Zeg het langzaam op en visualiseer de betekenis van elk woord om je in staat te stellen het bewustzijn van het woord binnen te treden en het energiebewustzijn van het woord in staat te stellen je diepste zelf te betreden. Terwijl je dit gebed uitspreekt, zouden je ogen gesloten moeten zijn en je blik naar je voorhoofd opgeheven.

VADERMOEDERLEVEN, jij bent mijn leven, mijn voortdurende ondersteuning, mijn gezondheid, mijn bescherming, mijn volmaakte vervulling van iedere behoefte en mijn hoogste inspiratie.

Ik vraag je om de ware Realiteit van Jezelf aan mij te openbaren. Ik weet dat het jouw WIL is dat ik volledig door licht omgeven zal zijn, zodat ik het gewaarzijn van Jouw Aanwezigheid binnenin en om mij heen beter kan ontvangen. Ik weet en geloof dat dit mogelijk is. Ik geloof dat jij mij beschermt en in stand houdt in volmaakte LIEFDE. Ik weet dat het mijn uiteindelijke bedoeling is om JOU UIT TE DRUKKEN.

Terwijl ik tegen jou praat weet ik dat je volmaakt ontvankelijk bent voor mij, want jij bent UNIVERSELE LIEFDEVOLLE INTELLIGENTIE die deze wereld zo prachtig heeft ontworpen en haar in zichtbare vorm heeft gebracht.

Ik weet dat, wanneer ik JOU vraag tegen mij te praten, ik een bewustzijnszoeklicht in jouw Goddelijk Bewustzijn stuur en terwijl ik luister, zul JIJ mijn menselijk bewustzijn binnendringen en almaar dichter bij mijn steeds meer ontvankelijke geest en hart komen.

Ik vertrouw mijzelf en mijn leven toe aan jouw zorg.

(Elke keer dat je dit gebed uitspreekt en visualiseert, schep je een spirituele bewustzijnsvorm die sterker en steeds meer verheven in trillingsfrequenties zal worden, naarmate de werkelijke betekenis van het gebed zich in je geest en hart verdiept en je inzichten zich verhogen).

Ontspan je na het gebed, nog dieper en laat je geest zo leeg worden als je kunt. Als gedachten binnendringen, reciteer dan zachtjes ’Goddelijk Leven’ of ‘vader-moeder-leven’ tegen jezelf en breng je geest opnieuw tot bedaren. Na vele maanden van oprechte meditatie zou je kunnen gaan voelen dat je lichaam plotseling samentrekt, zoals bij iemand die in slaap valt en dan weer wakker schrikt. Als dit gebeurt, wees dankbaar omdat je bewustzijn de barrières doordringt van je eerder geschapen bewustzijnskrachten die je ziel omkapselen.

Wanneer jij je een andere diepe bewustzijnsstaat voelt binnengaan, zo diep dat je nauwelijks ademt, weet dan dat je jouw doel begint te bereiken. Geef aan het einde van je meditatie altijd blijde en erkentelijk dank.

Onthoud dat niets wat je kunt denken, zeggen of doen, al wat vadermoederlevenbewustzijn is, op enigerlei wijze kan afbreken.

Elk ongeloof zal echter een barrière tussen jou en vadermoederleven vormen.


Ik wil je waarschuwen: wanneer je jouw geest en gedachten probeert te verstillen, zou jij je niet‑op‑je‑gemak, lichamelijk oncomfortabel en zelfs verontrust kunnen voelen. Dit is omdat je – aanvankelijk – op de zwarte muur van je eigen ‘bewustzijn’ zult stuiten en dit kan bijzonder onthutsend – zelfs pijnlijk – zijn.

Zegen de ervaring en vraag ’vaderleven’ om de volgende keer dat je luistert je bewustzijn te doordringen.

Sta vervolgens op en laat de ervaring achter je.

Wanneer je bemerkt dat je eindelijk de stilte betreedt, blijf dan onbewogen, wetende dat je nu hebt betreden wat men het ‘heilige der heilige’ zou kunnen noemen, omdat je eindelijk contact gemaakt hebt met vadermoederlevenbinnenin je. Het zal tijd vergen totdat deze zeer spirituele ervaring van de Stilte een dagelijkse routine wordt.

Onthoud dat je een leven van egobagage hebt weg te werken en op te lossen.

Ongeacht wat je voelt of je gewaar bent tijdens je meditatie, verwacht een verschil in je leven te voelen wanneer je eruit komt. Onthoud dat verwachting een ‘bewustzijnsvorm’ is en aangezien je ‘verwacht’, open je de weg voor wat je ‘verwacht’ dat er in je ervaring gemagnetiseerd zal worden, wat het ook moge zijn dat je nodig hebt of waarmee je bezig bent.

Als je geen enkele nieuwe lichtheid in je gemoed voelt, ondanks je oprechte verwachtingen, ontken of twijfel niet aan veranderingen of de mogelijkheid daartoe.

Onthoud dat je bewustzijn elektromagnetisch is, van dezelfde substantie als je fysieke lichaam en dat het het fundament is van alle ervaringen in je leven. Ga door met verwachten – terwijl je dit doet, bouw je de kracht, de energie van je ‘verwachtingen‑bewustzijnsvormen’ op, die de manifestatie van alles wat je verwacht naar zich toe zullen trekken. ’Vadermoederlevenbewustzijn’ kan slechts in jouw individueel bewustzijn gemagnetiseerd worden door geloofsvertrouwen, oprechte verwachting en de bereidwilligheid om jezelf te openen voor het reinigen van je magnetisch‑emotionele ‘binding‑afwijzing’‑impulsen.

Hoevelen van jullie gaan thans op deze manier in meditatie en komen er uit terwijl zij veranderingen VERWACHTEN?

Hoevelen verliezen de moed wanneer zij enige veranderingen gevoeld hebben en dan een korte tijd niets meer?

Houd in gedachten dat Ik je gezegd heb dat je onderworpen bent aan ritmes van ‘hoog’ en ‘diep’. Wanneer je in je ‘dieptepunten’ bent, is de stroom van Goddelijk Leven in je stelsel verlaagd en verlagen zich ook de trillingsfrequenties van je bewustzijn. Derhalve is contact met VaderMoederLeven‑Bewustzijn’ op zulke momenten, in het begin van je zoektocht, bijna onmogelijk. In de begindagen van je zoeken naar Waarheid ben je, tijdens je meditatie, nog zeer sterk in aanraking met je onderbewuste en je zult merken dat er een ergerlijke herbeleving is van alle oude negatieve gedachten en herinneringen waarvan je dacht dat je ze overwonnen had.

Wanneer jij je ‘hoogtepunten’ betreedt, zul je een herleving van je spirituele zelf bemerken en zul jij je hierin verheugen. Je meditaties zullen meer positief en productief zijn in contact met ’VaderMoederLeven‑Bewustzijn’. Als je de moed hebt om zowel tijdens de ‘diepte’momenten als tijdens de goede te volharden en zelf‑discipline te beoefenen, zul je uiteindelijk merken dat de ‘dieptepunten’ minder ‘diep’ zullen worden en eerdere depressies opgeheven zullen worden.

Onthoud dat elk moment van ‘devoot bewustzijn’ je dichter bij je doel brengt, hoewel jij hiervan volledig onbewust zou kunnen blijven. Desalniettemin gebeuren er dingen voor je ultieme welzijn – geloof erin.

Destijds op aarde, zei Ik:

Ik ben gekomen om je VRIJHEID te geven

Ik ben gekomen om je ‘OVERVLOEDIGER LEVEN’ te brengen.


Het geheim achter jouw moeheid, uitputting, gebrek aan vasthoudendheid, instabiliteit, angst, wanhoop, depressie ligt in je magnetisch‑emotionele ‘binding‑afwijzing’‑reacties op het leven en de onderbewuste patronen die soms de controle overnemen en je naar situaties werpen die je nooit bedoelde te scheppen. Door deze ‘natuurlijke impulsen van individualiteit’ ben je zeker niet vrij, je bent in de macht van de magnetisch‑emotionele geknechtheid zowel in je bewuste als in je onbewuste geest. Jij leeft in de greep van het Ego dat jou individualiteit heeft gegeven en je in boeien van je emotionele reacties op het leven geslagen heeft.

De tijd komt echter voor de oprechte en gedreven zoeker, de persoon die blij het pad volgt van ’ChristusBewustzijn’ – DE CHRISTUSWEG – om, wanneer ‘hij’ mediteert en de magnetisch‑emotionele gebieden van de hersenen doordringt, verlichting te ontvangen, wat in de bovenste gebieden van de hersenen onder de schedel wordt ingeprent. Nieuwe cellen worden met nieuwe kennis vervuld.

Dit is een doorgaand proces en je zult dit ‘opengaan’ waarschijnlijk in je hersenen voelen plaatsvinden.

Je begint nu steeds meer te operéren binnen de super‑bewuste geest, die in steeds groter contact staat met ’vader‑moeder‑leven‑bewustzijn’ totdat het moment daar is dat je de ‘ego’gedachten en -gevoelens, die je normale alledaagse bewustzijn domineren, niet langer kunt verdragen en je de dood van totale zelf‑overgave sterft. Wanneer dit gebeurt, zal ’vader‑moeder‑leven‑bewustzijn’ je visie vullen om al het andere uit te sluiten. Je zult de ‘bewustzijnsfrequenties’ binnengaan die Ik, op aarde, het ‘koninkrijk der hemelen’ genoemd heb. Deze fase zal gekenmerkt worden door een geleidelijke terugtrekking uit het soort leven waarvan je voordien genoot. Je gedachteleven zal steeds meer gezuiverd worden en je zult jezelf op situaties, gebeurtenissen en mensen op een meer afstandelijke manier zien reageren. Terwijl je mogelijk minder emotioneel warm of koud bent dan voorheen, zul je nu op de eerste golf‑lengten zitten van wat je ‘onvoorwaardelijke liefde’ noemt en zul je alles doen vanuit het gezichtspunt van waaruit je het grootste goed voor iedereen behartigt, wat betekent: voor hun groei, voeding, genezing, bescherming, vervulling van hun rechtmatige behoeften, binnen een systeem van wet en orde. Je zult dieper liefhebben dan ooit tevoren, maar er zal niets van de ‘menselijke’ sentimenten aanwezig zijn die zoveel fouten in communicatie en handelen kunnen veroorzaken.

Wanneer je echte innerlijke kennis hebt verworven, zul je in staat zijn de emotionele bagage te overstijgen, je zult in staat zijn te mediteren en ’vadermoederleven’ aan te trekken en je zult nieuwe energie jouw systeem voelen binnengaan, wat je nieuwe veerkracht geeft. Je zult lachen, speelser zijn, blijdschap in kleine dingen vinden, de wereld liefhebben, overlopende dankbaarheid voelen voor iedere kleine zegening die je leven binnenkomt. Je zult de zegeningen in je ervaringen zien vermenigvuldigen en je dagelijkse pad bestrooien.

Hoe gedraagt de persoon zich, die vrijheid van het ‘ego’ bereikt heeft?

Uiteindelijk is zo’n persoon totaal vrij van angst. Er zal totale overtuigdheid zijn dat hij, waar hij ook gaat, beschermd is. Hoewel hij door potentieel gevaarlijke ervaringen kan gaan, zal hij er ongedeerd uit tevoorschijn komen. Hij zal weten dat hij geen behoefte heeft aan zwaard of pistool om zich te beschermen. Hij wordt beschermd tegen iedere negatieve omstandigheid, waar hij ook is.

Hij zal geen ziekte vrezen, aangezien hij zal weten dat ieder in zijn systeem ingebouwd mechanisme om hem gezond te houden volledig operationeel en efficiënt werkend is.

Hij zal weten dat hij nooit dingen zal ‘willen’ die nodig zijn om zijn leven gelukkig en comfortabel te maken. Voortdurend zal hij VADERMOEDERLEVEN prijzen en dankzeggen voor alle dingen die reeds ontvangen werden en in de toekomst ontvangen zullen worden.

Hij weet dat hij geleid zal worden om op de juiste plaats op het juiste moment te zijn.

Hij weet ook dat hij kan vragen om wat ook nodig is en dat het antwoord snel zal komen.

Maar het vragen zal vanuit zijn spiritueel verlicht centrum komen en hij zal nooit naar iets zelfzuchtigs zoeken maar zal altijd bidden voor dingen binnen de context van wat goed zal zijn voor zijn omgeving, gemeenschap, familie, vrienden.

Hij zal een open geest hebben, wetende dat WAARHEID oneindig is en dat er, hoewel hij misschien veel weet, altijd een verdere dimensie is om te ontdekken. Dit is wat leven in welke dimensie dan ook, zelfs in de Goddelijke Koninkrijken van bewustzijn, zo opwindend en doelbewust maakt.

In zijn dagelijks leven zal de verlichte ziel ontwaken met een geest, ontdaan van alles behalve lof en dankzegging. Uiteindelijk zal hij zich gewaar zijn van de taken die hem te wachten staan en dankzeggend voor de energie en de bereidheid om deze taken uit te voeren, zal hij op weg gaan om ze zonder enig innerlijk verzet of beginnende tegenzin uit te voeren.

Als gevolg van deze houding tegenover dagelijkse routine, verspilt hij geen energie aan weerstand in een of andere gedaante of vorm. Als er een speciale reden is om een bepaalde suggestie of dwang af te weren, zal hij dit kalm en redelijk doen, zonder magnetisch‑emotionele gevoelens van ergernis of afwijzing.

Hij wordt de onpartijdige toeschouwer die het juiste doet op het juiste moment.

Hij bezit zijn ziel in geduld en wacht op leiding, wacht op de juiste deuren die zich openen, wacht op bevestiging dat er van ieder plan inderdaad goddelijk gewild wordt dat het door zijn geest en hart en energie verwezenlijkt wordt.

Hij wordt een echte man die ’vadermoederlevenbewustzijn’ manifesteert.

Hij neemt ook de vrouwelijke eigenschappen van universele liefde aan en wordt de belichaming van: Intelligente liefde of liefdevolle Intelligentie.

Zij neemt een meer mannelijke eigenschap van kracht en een sterk richtingsgevoel aan.Als instructie door iemand anders gewenst is, zal hij/zij liefdevolle intelligentie tonen en zal de ander door zijn/haar woorden verheven worden.

Als genezing nodig is, zal hij/zij intelligente liefde tonen en zal de persoon genezen zijn.

Dit is het doel dat Ik liefdevol aan jou opdraag.

Het Pad naar ChristusBewustzijn is in deze BRIEVEN geschetst.

Wanneer je dit bereikt, zul jij je verheugen en zeggen dat het ieder moment van de zware en moeilijke tijden waard was, die nu voor altijd achter je liggen. Je zult vrij zijn om naar hogere dimensies te klimmen, waarvan elk je nieuwe ervaringen en gelukzaligheden brengt.

Je zult een stichter van een nieuwe orde op aarde worden die de speerpunt van een nieuwe golf van spirituele evolutie zal vormen.

Wanneer deze spirituele evolutie zich over vele jaren naar de algemene massa verspreidt, zullen mensen eindelijk leren hoe met elkaar in vrede te leven.

Deze dingen zullen zeker gebeuren, want de ZADEN van een dergelijke toekomst zijn in deze BRIEVEN gezaaid. Wie ze ook in zijn bewustzijn verwelkomt en volhardt in geloofsvertrouwen, zal ze uiteindelijk in schoonheid, vreugde en harmonie zien ontluiken en vruchten in zijn dagelijks leven voortbrengen.

Geloof – want Ik, de Christus, heb gesproken.

**************************************************************************

Indien je Het is mijn, Christus, diepste verlangen dat deze BRIEVEN snel gepubliceerd en verspreid worden onder

mensen die de Waarheid zoeken. Indien je uit mijn BRIEVEN citeert, vermeld dan alsjeblieft heel duidelijk de bron:

DE CHRISTUS BRIEVEN, www.christuswijs.nl,

(Boektitel: CHRISTUS KEERT TERUG – SPREEKT ZIJN WAARHEID)Deze teksten zijn onderworpen aan Christus’ recht. Vergeet niet dat deze teksten afkomstig zijn uit het Hoogste Rijk van Goddelijk Bewustzijn en door Hem worden beschermd. Elk citaat dient onveranderd blijven, zowel in tekst als in opmaak, gerapporteerd aan de moeder website en als er giften of andere inkomsten worden ontvangen door het gebruik van deze teksten wordt tiende van de opbrengst verwacht.